بررسی تأثیر ویژگی‎های تجارت اجتماعی بر اعتماد و تمایل به مشارکت در آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 کارشنـاس ارشـد مدیـریت اجـرایی، دانشـکده مدیـریت و حسـابداری، پردیـس فـارابی دانشـگاه تهـران، قـم، ایـران

3 کارشنـاس ارشـد مدیـریت دولتی، دانشـکده مدیـریت و حسـابداری، پردیـس فـارابی دانشـگاه تهـران، قـم، ایـران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد تجارت اجتماعی و تأثیر آن بر اعتماد و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تمایل به مشارکت در تجارت اجتماعی است.
روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی به‎شمار می‎رود و از لحاظ روش گردآوری داده‎ها توصیفی ـ پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده‌های تحقیق به کمک پرسش‎نامه الکترونیکی جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری پژوهش، کاربران وب‌سایت تیوال بودند که 210 پرسش‎نامه از بین این کاربران جمع‌آوری شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک مدل‎یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار آموس انجام‌ شده است.
یافته‎ها: نتایج نشان می‌دهد که اعتبار، کیفیت اطلاعات، امنیت تراکنش و ارتباطات که از ابعاد اصلی شکل گرفتن تجارت اجتماعی هستند، به‎طور مثبت و معنادار بر اعتماد تأثیرگذارند که این اعتماد خود تحت تأثیر حمایت اجتماعی (حمایت احساسی ـ حمایت اطلاعاتی) و کیفیت وب‌سایت (کیفیت خدمات ـ کیفیت سیستم) به‌درستی شکل می‌گیرد و در نهایت اعتماد خود تأثیر مثبت و معناداری بر قصد تجارت اجتماعی و تمایل به مشارکت در آن می‎گذارد.
نتیجه‎گیری: این پژوهش نشان داد که ویژگی‎های تجارت اجتماعی بر اعتماد و قصد تجارت اجتماعی تأثیر مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Social Business Characteristics on Trust and Willingness to Partnership

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Bagher Jafari 1
  • Pegah Sadat Habibi 2
  • Zahra Mohammadi Doorbash 3
1 Assistant Prof., Department of Industrial and Financial Management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 M.Sc., Department of Executive Management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
3 M.Sc., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Objective
Social business is a sub-category of electronic business that seeks social, innovative and cooperative approaches within online markets and also uses social media to attract social partnership and cooperation of such network users to support online purchasing and services. Trust is considered as an effective factor leading to successful social business. Because of the growing popularity and application of social business and the significant role it plays in online business, it is important to investigate the key factors of customers’ trust and affecting factors on customers’ intention for social business. Therefore, this study aims to respond to such a question through developing a research model to assess some key structures of social business which can have positive effects on trust among the customers. Evaluation of affective factors on such trust can help us obtain a model regarding customers’ intention for social business.
 
Methodology
The present study is practical in nature and is considered as a descriptive-exploratory correlation study. The data were collected through library (secondary) research approaches and internet-based resources were used as the literature and theoretical foundations. The required data for tests and analysis of the hypotheses were collected through questionnaires. The statistical population of the present study includes TIWALL website users and those who are familiar with such a business model. Randomly, 210 questionnaires were correctly responded and collected through social media and structural equation modeling was used to test the hypotheses and analyze the data.
 
 
 
Findings
Based on the results of the study, reliability, the quality of the information, safety, connections, social support, and website quality have a positive effect on forming trust and consequently on willingness to cooperate in social business; while size, economic possibility, and verbal advertisement references have no positive effect on forming trust and willingness to cooperate in social business. Finally, trust has a positive effect on willingness to cooperate in social business.
 
Conclusion
Reliability results in trust and such trust can increase the willingness to participate in social business and ensures the success of a social business. For the users of TIWALL website, the size of social business is not of high importance, so it has no effect on trust for the social business website. The quality of the information available on the website attracts and keeps the audience, draw their trust and creats willingness to purchase and cooperate within such business. Ensuring the users about the safety of the transaction and confidentiality of the information on websites creates trust among users and encourages them toward a risk-free and beneficial partnership. Connections can lead to trust because users will be informed that some of their friends or the people they know are involved in this business, too. Therefore, they are willing to share their ideas and suggestions and take part in social business. Because the prices are reasonable on TIWALL website, this factor cannot play a significant role in creating the emotional and internal issue of trust. TIWALL website is a sales representative providing cultural products suah as theater tickets which concerns only a specific population. Such people consider themselves as stylists, so they are hardly influenced by other people and their ideas. Social support is one of the major aspects in formation of social business and directly affects on trust and encourages people to cooperate in such a business. The quality of the website, whether technically or aesthetically-driven, is of high importance. Website quality including the quality of system and services is the key in formation of a social business. Lack of trust in making decision for online shopping makes the purchasing procedure a challenge because of the risk the customer is about to take buying things which are not touchable and observable. Therefore, online shopping requires a minimum level of trust.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • trust
  • Social commerce
  • E-commerce
  • Social support
  • Website quality
امیری، شیما؛ مصدق، محمدجواد؛ ثنایی، محمدرضا (1396). رفتار خرید بدون برنامه‌ریزی بر خط مصرف‌کنندگان در تجارت اجتماعی: نقش تعاملات شبه اجتماعی کاربران (مطالعه موردی: کاربران شبکه اینستاگرام)، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9(3)، 463- 484.
دشتی، مهدی؛ صنایعی، علی (1397). عوامل تأثیرگذار بر قصد خریدی اجتماعی مصرف‌کنندگان در تجارت اجتماعی. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 10(1)، 97-120.
شوماخر، رندال ای.؛ لومکس، ریچارد جی. (1388). مدلسازی معادله ساختاری با کاربرد برنامههای EQS، LISREL، AMOS (چاپ اول). (ترجمه وحید قاسمی). تهران: جامعه شناسان،
فلاح، محمدرضا؛ جامی‎پور، مونا؛ طاهری، غزاله (1396). طراحی چارچوبی برای پیاده‌سازی تجارت اجتماعی: با تأکید بر ظرفیت تغییر سازمانی. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9(4)، 855- 876.
معینی، حسین؛ جامی‎پور، مونا؛ ابراهیمی دلاور، فاطمه (1396). تأثیر قابلیت‌های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید به‌واسطه اعتماد (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام). فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9(1)، 173- 192.
 
References
Abed, S. (2018). An empirical examination of Instagram as an s-commerce channel. Journal of Advances in Management Research, 15(2), 146-160.
Amiry, S., Mosadegh, M., Sanaei, M. (2017). The Unplanned Online Buying Behavior in Social Commerce: The Role of Users’ Pseudo-Social Interactions (Case: Users of Instagram Network). Journal of Business Management, 9(3), 463-484. (in Persian)
Baghdadi, Y. (2016). A framework for social commerce design. Information Systems, 60, 95-113.
Bianchi, C., Andrews, L., Wiese, M., & Fazal-E-Hasan, S. (2017). Consumer intentions to engage in s-commerce: a cross-national study. Journal of Marketing Management, 33(5-6), 464-494.
Byrne, B. M. (2016). Structural Equation Modeling with AMOS: Basic concepts, applications, & programming. 2nd ed., New York: Taylor & Francis Group.
Cetină, I., Munthiu, M.-C., & Rădulescu, V. (2012). Psychological And Social Factors That Influence Online Consumer Behavior. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 62, 184-188.
Chen, J., Xu, H., & Whinston, A. B. (2011). Moderated Online Communities And Quality Of User-Generated Content. Journal Of Management Information Systems, 28(2), 237-268.
Constantinides, E., & Fountain, S. J. (2008). Web 2.0: Conceptual Foundations and Marketing Issues. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 9(3), 231-244.
Das, T. K., & Teng, B. S. (2004). The risk-based view of trust: A conceptual framework. Journal of Business and Psychology19(1), 85-116.
Dashti, M., Sanayei, A. (2018). Effective Factors on Social Shopping Intention in Social Commerce. Journal of Business Management, 10(1), 97-120. (in Persian)
Fallah, M., Jamipour, M., Taheri, G. (2018). Designing a Framework to Implement Social Commerce from the Perspective of Organizational Change Capacity. Journal of Business Management, 9(4), 855-876. (in Persian)
Filieri, R. (2015). What Makes Online Reviews Helpful? A Diagnosticity-Adoption Framework to Explain Informational and Normative Influences in E-WOM. Journal of Business Research, 68(6), 1261-1270.
Gefen, D. & Straub, D. W. (2003). Managing User Trust In B2C E-Services. E-Service Journal, 2(2), 7-24.
Hashim, N. A., Nor, S. M., & Janor, H. (2017). Riding the waves of social commerce: An empirical study of Malaysian entrepreneurs. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 12(2), 83-94.
Hsiao, K. L., Chuan-Chuan Lin, J., Wang, X. Y., Lu, H. P., & Yu, H. (2010). Antecedents and consequences of trust in online product recommendations: An empirical study in social shopping. Online Information Review34(6), 935-953.
Huang, Z., & Benyoucef, M. (2013). From E-Commerce To Social Commerce: A Close Look At Design Features. Electronic Commerce Research And Applications, 12(4), 246-259.
Jarvenpaa, S. L., Tractinsky, N., & Saarinen, L. (1999). Consumer Trust in an Internet Store: A Cross‐Cultural Validation. Journal of ComputerMediated Communication, 5(2), 0-0.
Jarvenpaa, S., Tractinsky, N. And Vitale, M. (2000). Consumer Trust In An Internet Store. Information Technology And Management, 1(1/2), 45-71.
Jones, K., & Leonard, L. N. (2008). Trust in consumer-to-consumer electronic commerce. Information & management, 45(2), 88-95.
Kim, D. J., Ferrin, D. L., & Rao, H. R. (2008). A Trust-Based Consumer Decision-Making Model In Electronic Commerce: The Role Of Trust, Perceived Risk, And Their Antecedents. Decision Support Systems, 44(2), 544-564.
Kim, H.-W., Xu, Y., & Gupta, S. (2012). Which Is More Important In Internet Shopping, Perceived Price Or Trust? Electronic Commerce Research and Applications, 11(3), 241-252.
Kim, J. B. (2012). An empirical study on consumer first purchase intention in online shopping: integrating initial trust and TAM. Electronic Commerce Research12(2), 125-150.
Kim, K., & Prabhakar, B. (2000). Initial trust, perceived risk, and the adoption of internet banking. Paper presented at the Proceedings of the twenty first international conference on Information systems.
Kim, M. J., Chung, N., & Lee, C. K. (2011). The Effect Of Perceived Trust On Electronic Commerce: Shopping Online For Tourism Products And Services In South Korea. Tourism Management, 32(2), 256-265.
Kim, S., & Park, H. (2013). Effects of Various Characteristics of Social Commerce (S-Commerce) On Consumers’ Trust and Trust Performance. International Journal of Information Management, 33(2), 318-332.
Koufaris, M., & Hampton-Sosa, W. (2004). The Development Of Initial Trust In An Online Company By New Customers. Information & Management, 41(3), 377-397.
Lee, M. K., & Turban, E. (2001). A Trust Model For Consumer Internet Shopping. International Journal Of Electronic Commerce, 6(1), 75-91.
Liang, T.P., & Turban, E. (2011). Introduction To The Special Issue Social Commerce: A Research Framework For Social Commerce. International Journal Of Electronic Commerce, 16(2), 5-14.
Liang, T.-P., Ho, Y.-T., Li, Y.-W., & Turban, E. (2011). What Drives Social Commerce: The Role Of Social Support And Relationship Quality. International Journal Of Electronic Commerce, 16(2), 69-90.
Liao, C., Palvia, P., & Lin, H. N. (2006). The roles of habit and web site quality in e-commerce. International Journal of Information Management26(6), 469-483.
Moeini, H., Jamipour, M., Ebrahimidelavar, F. (2017). The Effect of Social Commerce Capabilities On Customers' Attitude to Ward Buying by The Mediator Role of Trust (Case Study: Instagram Users). Journal of Business Management, 9(1), 173-192.
(in Persian)
Moon, Y. J., & Lee, J. H. (2008). A study on the performance of online community reputation, social presence, interactivity, playfulness: Mediating role of trust and flow. Stud9, 75-99.
Moorman, C., Zaltman, G., & Deshpande, R. (1992). Relationships Between Providers And Users Of Market Research: The Dynamics Of Trust Within And Between Organizations. Journal Of Marketing Research, 29(3), 314-328.
Rogers, E. M. (2010). Diffusion Of Innovations: Simon And Schuster.
Schumacher, R. A., Lumx, R. G. (2009). Structural Equation Modeling Using Applications of EQS, LISREL, AMOS, Translating Vahid Ghasemi, Sociologists, First Edition, Tehran.
(in Persian)
Stephen, A. T., & Toubia, O. (2010). Deriving Value From Social Commerce Networks. Journal Of Marketing Research, 47(2), 215-228.