بررسی تأثیر گرایش استراتژیک کسب‌وکار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه استراتژی کسب‌وکار و عملکرد سازمانی در شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات است. برای رسیدن به این هدف، محدودیت‌هایی وجود دارد که به‎منظور فائق آمدن بر آنها، در این مقاله از رویکرد مقایسه‎ای برای سنجش استراتژی، رویکرد کارت امتیازی متوازن برای سنجش عملکرد سازمانی و در نهایت از طبقه‌بندی سازوکارهای فنی و غیرفنی برای سنجش سازوکارهای مدیریت دانش که تا کنون در ادبیات موضوع از آن استفاده نشده، بهره برده شده است.
روش: روش پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهش‎های کاربردی قرار می‎گیرد و از نظر گردآوری داده‎ها توصیفی ـ تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت‎های فعال در حوزه فناوری اطلاعات تشکیل داده‎اند. ابزار جمع‎آوری اطلاعات پرسش‎نامه است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 250 پرسش‎نامه توزیع و در نهایت 181 پرسشنامه بازگشت داده شد. برای ارزیابی مدل مفهومی پژوهش، از رویکرد تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته‎ها: گرایش استراتژیک سازمان هم به‎طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد و هم به‎طور غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی سازوکار‌های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد.
نتیجه‎گیری: گرایش استراتژیک یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی است که نقش میانجی مدیریت دانش در این رابطه نیز تأیید شد. نتایج پژوهش در حوزه مباحث استراتژیک و مدیریت دانش، نوآوری‌های تئوریکی به همراه دارد و به مدیران در درک چگونگی تأثیرگذاری هر یک از ابعاد گرایش استراتژیک بر ابعاد عملکرد در عصر دانش کمک می‎کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Business Strategic Orientation on Organizational Performance Considering the Intervening Role of Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Mona Jami Pour 1
  • Mohammad Assarian 2
  • Hamid Reza Yazdani 3
1 Assistant Prof., Department of Information Technology Management, Humanities College, Hazrat-e-Masoumeh University (HMU), Qom, Iran
2 Ph.D Candidate, Department of Strategic Management, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Department of Business Management, Farabi Campus of Tehran University, Qom, Iran
چکیده [English]

Objective
Today competitive condition and quick changes adds to the importance of the need to analyze the companies’ performance in order to reach to higher positions as compared to the opponents’ performance. The present study mainly aims to investigate the role of business strategic tendency in organizational performance considering the intervening role of knowledge management. The researcher seek to evaluate 1) the relationship between strategic tendency and balanced point card; 2) the relationship between strategic tendency and knowledge management mechanisms; 3) knowledge management mechanisms and organizational performance; and 4) the intervening role of knowledge management mechanisms in the relationship between strategies and performance. Such a wholestic investigation has not been applied in the literature before.
 
Methodology
The present study is descriptive-analytic in nature and quantitative-practical in purpose. The data were analyzed based on structural educational modeling. The statistical population of the present study includes all active companies in the supreme informatics. A sample of 250 principals, managers, and directors in the field of information technology were randomly selected. At the end, 181 questionnaires were correctly filled and used for further analysis.
 
Findings
The obtained coefficient for all the tendencies and aspects pertinent to the relationship between organizational strategic tendency and knowledge management is higher than 0.3 which indicated there is a relationship between the two variables. However, regarding risk taking, all the coefficients are negative which shows an opposing relationship between the two variables. The coefficient pertinent to the relationship between tendency and different aspects of performance are almost all fewer than 0.3 which indicates an insignificant relationship between the two. Knowledge management has proved to have a strong relationship with aspects of performance. It should be said that knowledge management acts as an intervening variable between tendency and performance.
 
Conclusion
The results approved the effect of organizational strategic tendency on performance; so, the companies should enhance their strategic tendency in order to improve their performance and make organizational decisions and put them into action based on the business strategies. This may also help improve knowledge management in an organization. Moreover, the companies can exploit knowledge management mechanisms in order to improve their performance (hypothesis 3). Finally, it is recommended that organizations should first improve their analytical tendencies, background and future expectation so as to improve their knowledge along with application of knowledge management mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business strategy
  • Balanced score card
  • Mechanisms of knowledge management
  • organizational performance
  • Strategic orientation
آبدارزاده، پدرام؛ صفرزاده، حسین؛ فتوت، بنفشه (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه‎ریزی راهبردی موفق با استفاده از روش مدل‎یابی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه ایران شهر تهران). فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7(2)، 253-272.
اسماعیل‌پور، رضا؛ دوستار، محمد؛ طاهرپرور، نسترن (1395). مدیریت دانش مشتری و نقش آن در نوآوری مستمر و عملکرد برتر (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی سطح استان گیلان). فصلنامه مدیریت بازرگانی. 8(1)، 1-28.
اکبری، پیمان؛ بهارستان، امید؛ شائمی برزکی، علی (1392). تحلیل تأثیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی: مطالعه موردی. فرایند مدیریت و توسعه. ۲۶(۴)، ۷۳-۱۰۰.
امینی، محمدتقی؛ خیری، محمد؛ جمعه‌زاده، عیسی (1394). بررسی تأثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی بندرعباس). نشریه مدیریت فردا، 13(43)، 35-54.
جامی‎پور، مونا؛ یزدانی، حمیدرضا؛ صادقی، فرشته (1395). ارائه نقشه راه هم‎راستاسازی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان‎های دولتی ایران (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‎ای تهران). فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 8(2)، 231- 252.
رضایی، روح‎اله؛ صلاحی مقدم، نفیسه؛ شعبانعلی فمی، حسین (1393). بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز. پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، 7(4)، 77-91.
زارعی متین، حسن؛ جام پر از می، مونا؛ یزدانی، حمیدرضا، بیریایی، هانیه سادات (1389). بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن. فصلنامه مدیریت بازرگانی. 2(6)، 97-112.
صدر، محمد جواد؛ انصاری، سیدرضا (1394). تأثیر نوآوری باز و ناپایداری‌های فناورانه برعملکرد نوآوری در راستای کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان، فصلنامه بهبود مدیریت. 9(1)، 95-114.
صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم؛ حرمحمدی، مریم (1391). بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی. دو ماه‌نامه طلوع بهداشت. 11(1)، ۶۵-۷۶.
طالقانی، محمد؛ مهدی‎زاده، مهران (1395). بررسی تأثیر متغیر تعدیلگر بازاریابی الکترونیک بر رابطه بین قابلیت‏های بازاریابی و عملکرد شرکت‎ها. فصلنامه مدیریت بازرگانی. 8(2)، 355-374.
محقر، علی؛ رضوی، مصطفی؛ میرکاظمی مود، محمد (1394). شبیه‎سازی اثر سیاست‎های خلق مشترک دانش در طول زنجیره تأمین بر عملکرد توسعه محصول سازمان با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی. فصلنامه مدیریت بازرگانی. 7(3)، 737-760.
مینو، فرزین؛ شاوردی، تهمینه؛ چاوشی، سید کاظم (1395). ارائه مدل تحلیلی ارزیابی راهبرد‏ها با رویکرد آینده‌پژوهانه در شرکت ملی نفت ایران. فصلنامه مدیریت بازرگانی. 8(4)، 903-923.
هومن، حیدرعلی (1393). مدل‌‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌ افزار لیزرل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
 
References
Abdarzadeh, P., Safarzadeh, H. & Fotovvat, B. (2015). Identifying the effective factors on success of strategic planning by structural equations modeling method (Case study: Iran Insurance Company of Tehran city). Quarterly Journal of Business Management, 7(2), 253-272. (in Persian)
Akbari, P., Baharestan, O., & Shaemi Barzaki, A. (2014). Impacts of Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behavior on Organizational Conflict: A Case Study. Journal of Management and Development Process, 26 (4), 73-100. (in Persian)
Akman, G. S., & Yilmaz, C. (2008). Innovative capabilitu, Innovation strategy and market orientation: An empirical analysis in turkish software industry. International Journal of Innovation Management, 12(1), 69-111.
Amaravadi, C., & Lee, I. (2005). The dimensions of process knowledge. Knowledge and Process Management, 12(1), 65-76.
Amini, M., Kheyri, M. & Jomezadeh, A. (2015). Investigation of the impact of the strategic knowledge management on the organizational performance (Case study: Industrial estates of Bandar Abbas). Modiriat-e-Farda Journal. 13(43), 35-54. (in Persian)
Aurum, A., Daneshgar, F., & Ward, J. (2008). Investigating knowledge management practices in software development organizations – an Australian experience. Information and Software Technology, 50(6), 511-533.
Avaci, U., Madanoglu, M., Okumus, F. (2011). Strategic orientation and performance of tourism firms: Evidence from a developing country. Tourism Management, 32(1), 147–157.
Azyabi, N., Fisher, J., Tanner, K., Gao, S., & University, M. (2012). The Relationship between Knowledge Management Strategic Orientation and Business Strategic Orientation among SMEs. Paper presented at the 23rd Australasian Conference on Information Systems, Geelong.
Bagnoli, C., & Giachetti, C. (2012). Aligning knowledge strategy and competitive strategy in small firms. Journal of Business Economics and Managemen, 16(3), 571-598.
Benbya, H., & Benbya, N. (2005). Mechanisms for knowledge management systems effectiveness: an exploratory analysis. Knowledge and Process Management, 12(3), 203-216.
Bouncken, R. B., Pesch, R., & Gudergan, S. P. (2015). Strategic embeddedness of modularity in alliances: Innovation and performance implications. Journal of Business Research, 68(7), 1388-1394.
Bromiley, P. (1991). Testing a Causal Model of Corporate Risk Taking and Performance. The Academy of Management Journal, 34(1), 37-59.
Charoensuk, S., Wongsurawat, W., Khang, D. (2014). Business-IT Alignment: A practical research approach. Journal of High Technology Management Research, 25(2), 132–147.
Chen, D., & Liang, T. (2011). Knowledge evolution strategies and organizational performance: A strategic fit analysis. Electronic Commerce Research and Applications, 10(1), 75-84.
Chen, Y., & Huang, H. (2012). Knowledge management fit and its implications for business performance: A profile deviation analysis. Knowledge-Based Systems, 27(9), 262-270.
Choi, B., Poon, S. K., & Davis, J. G. (2008). Effects of knowledge management strategy on organizational performance: A complementarity theory-based approach. Omega, 36 (2), 235-251.
Croteau, A.M., & Bergeron, F. (2001). An information technology trilogy: business strategy, techvological deployment and organizational performance. Journal of Strategic Information Systems, 10(2), 77-99.
Desarbo, W., Benetto, C. A., Song, M., & Sinha, I. (2004). Revisiting the Miles and Snow strategic framework: uncovering interrelationships between strategic types, capabilities, environmental uncertainty, and firm performance. Strategic Management Journal, 26(1), 1-28.
Esmaeilpour, R., Doostar, M. & Taherparvar, N. (2016). Customer knowledge management and its role on continues innovation and superior performance (Case study of private banks in Guilan). Quarterly Journal of Business Management, 8(1), 1-28. (in Persian)
Ferreira, J. J., Raposo, M. L., & Fernandes, C. I. (2015). Strategic Entrepreneurial Orientation and Small Business Growth. In M. Khosrow-Pour (Ed.), Economics: Concepts, Methodolgies, Tools, and Applications (Vol. 1). United States of America: Business Science.
Friis, O., Holmgren, J., & Eskildsen, J. K. (2016). A strategy model – better performance through improved strategy work. Journal of Modelling in Management, 9(3), 361-382.
Goromonzi, W. O. (2016). Organizational culture, strategy implementation and commercial bank performance in Zimbabwe. International Review of Management and Marketing, 6(2), 307-316.
Hakansson, H., & Snehota, I. (2006). No business is an island: The network concept of business strategy. Scandinavian Journal of Managemen, 22(3), 256-270.
Hoque, Z. (2014). 20 years of studies on the balanced scorecard: Trends, accomplishments, gaps and opportunities for future research. The British Accounting Review, 46(1), 33-59.
Houman, H. (2014). Modeling of the structural equations with lizrel software. Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities. (in Persian)
Jami Pour, M., Yazdani, H., Sadeghi, F. (2016). Introducing KM strategic alignment road map in Iranian government agencies Studied in Tehran Regional Electricity Company, Journal of Information Technology Management, 8(2), 231-252. (in Persian)
Jasimuddin, S. (2007). Exploring knowledge transfer mechanisms: the case of a UK-based group within a high-tech global corporation. International Journal of Information Management, 27(4), 294-300.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard – measures that drive performance. Harvard Business Review, 70(1), 71-80.
Lee, Y. K., Kim, S. H., Seo, M. K., & Hight, S. K. (2015). Market orientation and business performance: Evidence from franchising industry. International Journal of Hospitality Management, 44, 28-37.
Liao, Y.S. (2005). Business strategy and performance: the role of human resource management control. Personnel Review, 34(3), 294-309.
McArthur, A. W., & Nystrom, P. C. (1991). Environmental Dynamism, Complexity, and Munificence as Moderators of Strategy-Performance Relationships. Journal of Business Research, 23(4), 349-361.
McDowell, W. C., Harris, M. L., & Geho, P. R. (2016). Longevity in small business: The effect of maturity on strategic focus and business performance. Journal of Business Research, 69(5), 1904-1908.
Minoo, F., Shaverdi, T. & Chavoshi, K. (2017). An analytical strategy assessment model based on futures study approach in National Iranian Oil Company. Quarterly Journal of Business Management, 8(4), 903-923. (in Persian)
Mohaghar, A., Razavi, M. & Mirkazemi Mud, M. (2015). Simulating the effects of Knowledge co-creation policies in supply chain on NPD performance using system dynamics. Quarterly Journal of Business Management, 7(3), 737-760. (in Persian)
Morgan, R., & Strong, C. (2003). Business performance and dimensions of strategic orientation. Journal of Business Research, 56(3), 163-176.
Nisha, N. (2017). An empirical study of the balanced scorecard model: Evidence from Bangladesh. International Journal of Information Systems in the Service Sector, 9(1), 68-84.
O´Sullivan, K. (2007). Creating and executing an internal communications plan for knowledge management systems deployments. Journal of Knowledge Management, 11(2), 102-108.
Oliveira, M., Maçada, A. C. G., & Curado, C. (2014). Adopting Knowledge Management Mechanisms: Evidence from Portuguese Organizations. The Journal of Corporate Transformation, 21(4), 231-245.
Parhizgar, M.M., & Saravi-Moghadam, N. (2017). Selection and comparison the most suitable strategy in the public and private banks with BSC approach. International Journal of Productivity and Quality Management, 20(1), 75-98.
Parmenter, D. (2015). Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs. Hoboken, New Jersey: Wiley.
Rahimnia, F., Keyvanipoor, S., & Moghadasian, M. (2014). Analysis of BSC perspectives as related to the alignment of environmental uncertainty and supply chain strategy. Benchmarking, 21(6), 903-916.
Rezaei, R., Moghaddam, N., Fami, H. (2014). Studying the effect of knowledge management on organizational performance in Alborz section agriculture organization. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 7(4), 77-91. (in Persian)
Richard, P. J., Devinney, T. M., Yip, G. S., & Johnson, G. (2009). Measuring Organizational Performance: Towards Methodological Best Practice. Journal of Management, 35(3), 718-804.
Sadr, S. & Ansari, R. (2015). The effect of open innovation and technological inconsistencies on the novelty performance in the event of gaining competitive advantage in knowledge based companies. Quarterly Behbood Modiriat, 9(1), 95-114. (in Persian)
Safarzadeh, H., Tadayon, A. & HorMohammadi, M. (2012). The Evaluation of Effects of Knowledge Management Strategy on Organizational Innovation and Performance (A case study in community health centers of north part of Fars province). Tolue Behdasht, 11 (1), 65-76. (in Persian)
Saito, A., Umemoto, K., & Ikeda, M. (2007). A strategy-based ontology of knowledge management technologies. Journal of Knowledge Management, 11(1), 97-114.
Serna, E. (2012). Maturity model of Knowledge Management in the interpretativist perspective. International Journal of Information Management, 32(4), 365-371.
Slater, S. F. E. A. (2009). Factors influencing the relative importance of marketing strategy creativity and marketingstrategy implementation effectiveness. Industrial Marketing Management, 21(8), 813-829.
Sobel, M. E. (1982). Asymptotic intervals for indirect effects in structural equations models. Sociological methodology, 13, 290-312.
Soltanizadeh, S., Rasid, S. Z. A., Golshan, N. M., & Ismail, W. K. W. (2016). Business strategy, enterprise risk management and organizational performance. Management Research Review, 39(9), 1016-1033.
Spillan, J. E., Parnell, J. A., & Virzi, N. (2011). Business Strategy and Performance: An Assessment of Retailers in Guatemala. Latin American Business Review, 12, 39-58.
Taleghani, M. & Mahdizadeh, M. (2016). Investigate the effect of moderating role of E-marketing on relationship between marketing capabilities and performance of companies. Quarterly Journal of Business Management, 8(2), 355-374. (in Persian)
Vanpoucke, E., Vereecke, A., & Wetzels, M. (2014). Developing supplier integration capabilities for sustainable competitive advantage: A dynamic capabilities approach. Journal of Operations Management, 32(7), 446-461.
Venkatraman, N. (1989). Strategic orientation of business enterprises: The construct, dimensionality, and measurement. Management science, 35(8), 942-962.
Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986). Measurement in performance business strategy research: a comparison of approaches. Academy of Management Review, 11(4), 801-814.
Wang, Z., Wang, N., Cao, J., & Ye, X. (2016). The impact of intellectual capital – knowledge management strategy fit on firm performance. Management Decision, 54(8), 1861-1885.
Zarei Matin, H., Jampor az Mey, M., Yazdani, H. & Biryabi, H. (2010). A Survey of the relationship between strategic orientations of enterprise with organizational performance by using balanced scorecard framework. Quarterly Journal of Business Management, 2(6), 97-112. (in Persian)