دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، 1397 
مرور نظام‌مند بر ادبیات راهبرد زنجیرۀ تأمین

صفحه 279-302

10.22059/jibm.2018.244813.2808

سید حمید هاشمی پطرودی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ احمد جعفر نژاد؛ حسین صفری


شناسایی ارزش های مصرف‎کنندگان لوازم آرایشی با تکنیک ACV نردبانی

صفحه 441-460

10.22059/jibm.2018.226290.2466

اسفندیار محمدی؛ صدیقه مرادی؛ قاسمعلی شیری؛ یاسان الله پوراشرف