نقش میانجی‎گرایانه ادراک گردشگران در تأثیرگذاری تبلیغات کلامی بر قصد سفر به مقصدهای گردشگری مذهبی (مورد مطالعه: شهر مقدس مشهد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام،ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی نقش تبلیغات کلامی در شکل‎گیری ادراک گردشگران از مقصدهای گردشگری مذهبی است. مدل مفهومی پژوهش بر اساس مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور طراحی شده است.
روش: داده‎ها از طریق پرسش‎نامه جمع‎آوری شدند و آزمون آنها با استفاده از مدل‎سازی معادلات ساختاری در نرم‎افزار AMOS انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ساکنان دو شهرستان‎ خرم‎آباد و ایلام است که از میان آنها 450 نفر از طریق روش نمونه‎گیری در دسترس برای نمونه انتخاب شدند.
یافته‎ها: بر مبنای نتایج تجزیه و تحلیل مسیر مشخص شد که تبلیغات کلامی بر نگرش اعتقادی، تداعی ذهنی، تصویر ذهنی، آگاهی از مقصد گردشگری مذهبی و قصد سفر تأثیرگذار است. به علاوه، نگرش اعتقادی، تداعی ذهنی، تصویر ذهنی و آگاهی از مقصد گردشگری مذهبی بر قصد سفر تأثیر مثبت و معناداری می‎گذارد.
نتیجه‎گیری: تبلیغات کلامی نقش مهمی در شکل‎گیری ادراک و نگرش گردشگران نسبت به مقصدهای گردشگری داشته و تصمیم سفر آنها را تحت تأثیر قرار می‎دهد. ترغیب گردشگران به صحبت درباره ویژگی‎های مثبت مقصدهای گردشگری می‎تواند زمینه توسعه مقصدها را فراهم ‎آورد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Intervening Role of Tourists’ Perception in the Effect of Word of Mouth Advertisement on the Intention to Visit Religious Tourism Destinations (Case Study: Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Yasanolahi Pourashraf 1
  • Zeinab Tolabi 2
  • Simin Nasrolahi Vosta 3
1 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
2 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
3 Ph.D Candidate, Department of Business Management, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Objective
Successful development of tourism in many tourism destinations around the world depends on how to manage tourists’ perceptions by marketing managers and tourism planners. Thus, any information source about the tourists is of high importance that can be used to affect their beliefs towards the religious destinations. Therefore, it is important to identify the formation of such perceptions of a destination and the affecting factors, esficifically word of mouth (WOM) advertisement, in order to develop religious tourism industry and plan for appropriate related marketing. The aim of this study is to identify whether tourists’ perception of religious destinations can play an intervening role in the effect of WOM advertisement on tourists intention for a destination.
 
Methodology
The present study is practical in nature and is considered a descriptive-exploratory research. The statistical population includes the residents of Ilam and KhoramAbad cities. The sample size was determined based on Krejcie and Morgan’s range of participants. So a sample of 450 available residents was selected. Descriptive and inferential data analyses were conducted. Then, factor analysis was run and structural equation modeling was used to test the hypotheses.
 
Findings
The findings showed that WOM advertisement had a positive effect on tourists’ mental image of reigous destination which is in line with the effect of religious leaders’ WOM advertisement on tourists’ perception i.e. WOM helps create an image of more abstract and intangible characteristics of a destination such as the atmosphere or the friendliness of people for tourists. WOM was proved effective on tourists’ awareness of the religious destinations. In fact, face-to-face interactions, WOM advertisement builds a database for tourists and affects his/her beliefs about the characteristics of the tourism destinations. It was also shown that WOM can help visualize the religious destination in the mind of the tourists. The more the desirable information about the destination, it makes it easier and quick for tourists to choose that destination among other tourism options. WOM was also influential on tourists’ intention of visiting a religious destination. In addition, the mental image of the religious destination affects tourists’ intention of such trips. If tourists have a more psychologically desirable perception of the destination in mind and if they are more informed about the intangible (the quality of hotels or restaurants and hospitality of the people) and tangible (transfer, the quantity of hotels and restaurants) features of a destination, they would have a more desirable image of the destination in mind.
 
Conclusion
Positive beliefs and excitements in the minds of tourists can result in the selection of that destination by the tourist. Moreover, awareness of a religious tourism destination affects the tourists’ intention of travel. This can prove the positive relationship between brand awareness and the purchasing intention of the customers which means the more desirable the awareness of the destination, the easier for tourists to give priority to that destination. Finally, the mental image of a religious destination affects the intention of travel to that destination which is in line with the fact that there is a significantly positive relationship between brand image and customers’ purchasing intention.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Word of mouth
  • Destination brand
  • Travel intention
  • Tourists perceptions
  • Religious tourism
جلیلوند، محمدرضا؛ ابراهیمی، ابوالقاسم (1390). تأثیر ارتباطات دهان‌ به دهان بر خرید خودروهای داخلی (مطالعه‌ موردی: خودروی سمند شرکت ایران خودرو). فصلنامه مدیریت بازرگانی، 3 (9)، 57-70.
حسنقلی‎پور، طهمورث؛ رهروی، الناز؛ عباچیان، رضا (1392). مطالعه نظری و تجربی عوامل پیش‌بینی‌کننده تبلیغات شفاهی مشتریان در مورد شرکت‌های هواپیمایی. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 5(1)، 41-60.
حمیدی‎زاده، محمدرضا؛ نظری، سلیمی‎پور (1391). بررسی ارتباط ادراک گردشگر از تصویر مقصد با انتخاب مقصد (موردکاوی: جزیره کیش). پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
حمیدی‎زاده، محمدرضا؛ قره‎چه، منیژه؛ ‎هادی‎زاده، اکرم؛ سلیمی‎پور، سیروس (1395). طراحی و تبیین مدل تأثیر تبلیغات توصیه‎ای بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری و قصد سفر. فصلنامه مدیریت بازرگانی، (4)، 811-832.
رنجبریان، بهرام؛ جلیلوند، محمدرضا؛ فتحی، سعید (1390). تأثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران خارجی (مورد مطالعه: شهر اصفهان). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 26(103)، 17547-17567.
زنگنه، یاسان؛ شمس‎الله زاده، یحیی (1391). بررسی و تحلیل نقش تصویر مقصد در توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز). مجله جغرافیا و برنامهریزی، 16(41)، 153-168.
کیا، علی (1391)، بررسی تأثیر تداعی توانایی شرکت و آگاهی از برند بر تمایل به خرید مجدد و نقش میانجی درک از کیفیت محصول و تداعی برند در فرایند تصمیم‎گیری خرید. مجله مدیریت بازاریابی، (14)، 89-103.
نصرالهی، لیلا؛ جلیلوند، محمدرضا؛ فاتح، مهدی (1392). تأثیر تبلیغات شفاهی بر تصمیم گردشگران داخلی برای سفر به کشورهای خارجی. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 5 (4)، 99-120.
References
Alcaniz, A. B. & Garcıa, I. S. (2009). The functional-psychological continuum in the cognitive image of a destination. Tourism Management, 30(2), 715–723.
Alire, C. A. (2007). Word of mouth marketing: abandoning the academic library ivory tower. New Library World, 108(11/12), 545-551.
Baloglu, S. & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation, Annals of Tourism Research, 26 (1), 868-897.
Beerli, A. & Martín, J. D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research, 31 (3), 657–681.
Blackwell, R. (2007). Motivations for religious tourism, pilgrimage, festivals and events, CABI Publications, Oxfordshire, UK, 35-47.
Boo, S., Busser, S., & Baloglu, S. (2009). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management, 30(4), 219–231.
Bronner, F. & de Hoog, R. (2013). Economizing on vacations: the role of information searching. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 7 (1), 28-41.
Bruyn, A. D. & Lilien, G. L. (2008). A multi-stage model of word of mouth influence through viral marketing. Journal of Research in Marketing, 25(3), 151-163.
Castro, C. B, Armario, E. M. & Ruiz, D. M. (2007). The influence of market heterogeneity on the relationship between a destination’s image and tourists’ future behavior. Tourism Management, 28(1), 175-187.
Chen, C.F. & Phou, S. (2013). A closer look at destination: Image, personality, relationship and loyalty. Tourism Management, 36(2), 269-278.
Chew, E.Y. T. & Jahari, S. A. (2014). Destination image as a mediator between perceived risks and revisit intention: A case of post-disaster Japan. Tourism Management, 40(3), 382-393.
Choi, J. G., Tkachenko, T. & Sil, S. (2011). On the destination image of Korea by Russian tourists. Tourism Management, 32(1), 193-194.
Day, L. & Samara, J. (2010), Factors influencing tourists loyalty to destinations, Tourism Review, 32(2), 123-147.
Dini, B., Samiei, N., & Yaghoubi Manzari, P. (2012). Examining the structural relationships of electronic word of mouth, destination image, tourist attitude toward destination and travel intention. Journal of Destination Marketing & Management, 1(2), 134-143.
Doosti, S., Asadi, A., Khazaei Pool, J., & Mehrani Adl, P. (2016). Analyzing the influence of electronic word of mouth on visit intention. International Journal of Tourism Cities, 2 (2), 137-148.
Ferns, B. H. & Walls, A. (2012). Enduring travel involvement, destination brand equity, and travelers’ visit intentions. Journal of Destination Marketing & Management, 1(1), 27–35.
Frıas, D. M., Rodrıguez, M. A., & Castaneda, J. A. (2008). Internet vs. travel agencies on pre-visit destination image formation. Tourism Management, 29(2), 163–179.
Gallarza, M. G. & Bruyn, I. G. (2002). Destination image towards a conceptual framework. Annals of Tourism Research, 29(1), 56-78.
Greaves, N. & Skinner, H. (2010). The importance of destination image analysis to UK rural tourism. Marketing Intelligence & Planning, 28(4), 486-507.
Hamidizadeh, M. R., Gharahcheh, M., Hadizadeh, A. & Salimipour, S. (2015). Designing and explaining a model of the effect of word of mouth on destination image of tourists and travel intention. Journal of Business Management, 8 (4), 811-832. (in Persian)
Hamidizadeh, M. R. & Nazari, S. (2011). Studying the relationship of destination image with destination choice (case of Kish Island). Master thesis, Shahid Beheshti University, Tehran. (in Persian)
Han, H., Hsu, L. T., & Lee, J. S. (2009). Empirical investigation of the roles of attitudes toward green behaviors, overall image, gender, and age in hotel customers’ eco-friendly decision - making process. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 519–528.
Hasangholipour, T., Rahrovi, E. & Abachian, R. (2012). Theoretical and Empirical Study of Determinants of Word of Mouth in Airline Companies: The Case of Iran Airline Company. Journal of Business Management, 5 (1), 41-60. (in Persian)
Jalilvand, M. R. & Ebrahimi, A. (2010). The Influence of Word of Mouth on Purchase of Local Made Cars (Case Study: Samand from Iran Khodro Company in City of Isfahan). Journal of Business Management, 3 (9), 57-70. (in Persian)
Kia, A. (2011). Studing the role of brand associations and awareness on repurchase intention and the mediating role of product quality and brand associations in purchase decisions. Marketing Management Journal, 14, 89-103. (in Persian)
Kim, H., Stepchenkova, S. (2015). Effect of tourist photographs on attitudes towards destination: Manifest and latent content. Tourism Management, 49, 29-41.
Kima, S.B., Kima, D. Y. & Wise, K. (2014). The effect of searching and surfing on recognition of destination images on Facebook pages. Computers in Human Behavior, 30, 813–823.
Kotler, P. )2003). Marketing Management (11th ed). New Jersey: Prentice Hall.
Lee, R. & Lockshin, L. (2011). Halo effects of tourists’ destination image on domestic product perceptions. Australasian Marketing Journal, 19(1), 7-13.
Litvin, S. W., Goldsmith, E. R., & Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism Management, 29(3), 458-468.
Mazzarol, R. (2007). Comparing face to face and electronic word of mouth in destination image formation: the case of Iran. Information Technology and People, 30(2), 189-203.
Mortiasi, S. & Sweeny, S. (2014), Analyzing the effect of word of mouth on customers attitudes, Journal of Islamic Marketing, 5 (2), 456-472.
Mud Hussain, R. (2016). How does word of mouth affect customer satisfaction? Journal of Business & Industrial Marketing, 31(3), 393-403.
Nasrolahi, L., Jalilvand, M. R. & Fateh, M. (2012). The effect of Word of Mouth on Domestic Tourists’ Decision for Traveling to Foreign Countries. Journal of Business Management, 5 (1), 41-60. (in Persian)
Pew Research Center (2011). Religious landscape study. International Religious Freedom Report for 2011.
Sun, X., Chi, C. G. Q. & Xu, H. (2013), Developing destination loyalty: the case of hainan island. Annals of Tourism Research, 43 (2), 547–577.
Qu, H., Kim, L. H. & Im, H. H. (2011). A model of destination branding: integrating the concepts of the branding and destination image. Tourism Management, 32(2), 465-476.
Ranjbarian, B., Jalilvand, M. & Fathi, S. (2010). Effect of WOM on inbound tourist's attraction. Quarterly Geographical Research, 26 (103), 17547-17567. (in Persian)
Tessitore, T., Pandelaere, M., & Van Kerckhove, A. (2014). The Amazing Race to India: Prominence in reality television affects destination image and travel intentions. Tourism Management, 42, 3-12.
Veasna, S., Wu, W. Y., & Huang, C. H. (2013). The impact of destination source credibility on destination satisfaction. Tourism Management, 36, 511-526.
Wangenheim, F. V. & Bayon, T. (2004). The effect of word of mouth on services switching: Measurement and moderating variables. European Journal of Marketing, 38 (1), 1173-1185.
Woomi, P. & Soocheong, J. (2008). Destination image and tourist attitude. Tourism Analysis, 13(4), 401-411.
World Tourism Organization (2017). UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, Access on January 2017. Available at: http://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/ wtobarometereng.2017.15.1.1.
Ying, H. L. & Cho, C. M. Y. (2006). The effects of single-message single-source mixed word of mouth on product attitude and purchase intention. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 19(1), 75-81.
Zanganeh, Y. & Shamszadeh, Y. (2011). Investigating the role of destination image in tourism industry development. Journal of Geography and Planning, 16(41), 153-168. (in Persian)
Zhang, H., Fu, X., Cai, L. A., & Lu, L. (2014). Destination image and tourist loyalty. Tourism Management, 40, (2), 213-223.