از تصویر مرکز خرید تا تمایل به خرید با ارزش خرید ادراک شده، رضایت مشتریان و ترجیح مشتریان (مطالعه موردی: مراکز خرید شهر سمنان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف: توسعه محیط جذاب، استراتژی خرده‌فروشی مهمی است که تأثیرات مثبتی بر رفتار خرید مصرف‌کننده دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تصویر مرکز خرید بر تمایل به خرید با میانجی‌گری ارزش خرید ادراک شده فایده‌گرایانه و لذت‌گرایانه، رضایت مشتری و ترجیح مشتری است.
روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی به‎شمار می‌رود. جامعه آماری شامل مشتریان مراکز خرید در شهر سمنان است که از این جامعه به‌صورت تصادفی ساده 182 پرسشنامه پس از توزیع میان نمونه آماری، جمع‌آوری شده است. بررسی پایایی پرسشنامه به‎کمک آلفای کرونباخ و پایایی مرکب انجام گرفت و برای روایی آن نیز از روایی همگرا و واگرا استفاده شد. فرضیه‌های پژوهش نیز با بهره‌مندی از معادلات ساختاری بررسی شدند.
یافته‎ها: بر اساس نتایج به‌دست آمده، تصویر مرکز خرید بر تمایل به خرید، ارزش خرید ادراک شده فایده‌گرایانه و ارزش خرید ادراک شده لذت‌گرایانه تأثیر مستقیم و معناداری می‌گذارد. تأثیر مستقیم و معنادار ارزش خرید لذت‌گرایانه و ارزش خرید فایده‌گرایانه بر رضایت مشتری و ترجیح مشتری به اثبات رسید و همچنین تأثیر مستقیم و معنادار رضایت مشتری و ترجیح مشتری بر تمایل به خرید تأیید شد.
نتیجهگیری:ایجاد تصویر ذهنی مطلوب از مرکز خرید در ذهن مشتریان، یکی از عوامل مهم در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قبلی است که با اثرگذاری بر ارزش ادرک شده، رضایت و ترجیح مشتریان، تمایل به خرید را در مشتریان افزایش می‌دهد. در نهایت، بر اساس نتایج به‎دست آمده، پیشنهادهایی به مدیران برای ایجاد تصویر تصویر ذهنی مناسب ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

From Shopping Centers’ Image to Purchase Intention with Perceived Value, Customer Satisfaction and Customer Preference (Case Study: Shopping Centers in Semnan)

نویسندگان [English]

  • Abbasli Rastgar 1
  • Mehri Shahriari 2
1 Associate Prof. in Organization Behavior Management. Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences Semnan University, Semnan, Iran
2 Ph.D. Student in Marketing Management. Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Objective: Attractive environment development as an important retail strategy has a positive impact on consumer purchasing behavior. This study investigates the effect of the shopping center's image on the purchase intention by mediating the utilitarian and hedonic perceived value, customer satisfaction and customer preferences.
Methods: The present study is applied in nature, and descriptive in terms of data collection. The statistical population consists of shopping centers customers in Semnan from which, 182 questionnaires were collected randomly. Cronbach's alpha and composite reliability were used to determine the reliability of the questionnaire. To determine validity, convergent and divergent validity has been used. The hypotheses of the research have been tested using structural equation modeling.
Results: The results from this study indicate the direct and significant impact of the shopping center image on the purchase intention, utilitarian perceived value, and hedonic perceived value as well.Meanwhile, the direct and significant impact of the utilitarian perceived value and hedonic perceived value on customer satisfaction and customer preference, as well as the direct and significant impact of the customer satisfaction and customer preference on purchase intention was approved.
Conclusion: Creating an optimal mental image of the shopping mall in the minds of customers is one of the important factors in attracting new customers and preserving the previous customers, which by increasing the value of customer satisfaction and preferences, increases the willingness of customers to do purchases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer preference
  • Customer Satisfaction
  • Purchase intention
  • Perceived value
  • Shopping centers’ image
ابراهیمی، عبدالحمید؛ صفرزاده، حسین؛ جاویدی‌حق، مریم (1390). بررسی تأثیر ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی بر ارزش خرده‌فروشی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای (رفاه، شهروند و هایپراستار) در سطح شهر تهران. مدیریت بازرگانی، 3 (9)، 19 -34.
بیات، روح‌اله؛ فرقانی پیله‌رود، سانیا (1394). تبیین شخصیت برند و بودجه مصرف‌کننده با ترجیحات و تصمیم به خرید کالا. کاوشهای مدیریت بازرگانی، 7 (14)، 1- 30.
حسین‌زاده شهری، معصومه؛ خسروی، مریم (1392). تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد حمایت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه هایپراستار). مدیریت بازرگانی، 5 (3)، 39- 56.
دهدشتی شاهرخ، زهره؛ عقیلی، خدیجه (1394). تأثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 5 (2)، 15 -36.
رحیم‌نیا، فریبرز؛ نوروزی‌نیک، یاسمن؛ یوسف‌پور، افسانه (1395). بررسی تأثیر دانش درک شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به‎واسطه دلبستگی به فروشگاه. مدیریت بازرگانی، 8 (3)، 569- 586.
رفعتی، جواد؛ ولیجانی، منصوره؛ آقاموسی، رضا (1393). بررسی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر نگرش لذت‌جویانه و فایده‌باور و ترجیح نام و نشان تجاری در صنعت رستوران‌های غذای فوری. پژوهشنامه اقتصاد کسب‌وکار، 5 (7)، 67- 83.
رنجبریان، بهرام؛ غلامی‌کرین، محمود (1385). بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی (مطالعه موردی: شهر اصفهان). دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشور رفتار، 13 (20)، 49- 60.
رنجبریان، بهرام؛ رشیدکابلی، مجید؛ صنایعی، علی؛ حدادیان، علیرضا (1391). تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران، مدیریت بازرگانی، 4 (11)، 55- 70.
سعیدا اردکانی، سعید؛ جهانبازی، ندا (1394). تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به‎عنوان متغیرهای تعدیل‌کننده. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 5 (2)، 53- 72.
عابدی، حسین؛ قلیچ‌خانی، محمد حسن (1395). تأثیر بازاریابی تجربی، تصویر مقصد و تصویر شرکت بر رضایتمندی مشتریان هتل‌ها (مطالعه موردی: هتل‌های چهار و پنج ستاره پارسیان تهران)، مدیریت بازرگانی، 8 (1)، 183- 204.
عباسی، عباس؛ منصورآبادی، زهرا؛ محمودشاهی، شهرزاد (1395). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد مشتریان و قصد خرید با تأکید بر نقش میانجی رضایت مشتریان، مدیریت بازرگانی، 8 (4)، 883- 900.
غفاری آشتیانی، پیمان؛ چارستاد، پروانه؛ لونی، ندا (1389). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان در ترجیح برندهای خارجی به برندهای داخلی (مطالعه موردی: دانشجویان). مجله مدیریت بازاریابی، 5 (8)، 227- 251.
گل‌ارضی، غلامحسین؛ ملکی مین‌باش‌رزگاه، مرتضی؛ شهریاری، مهری (1395). بررسی تأثیر بازارگرایی شرکت بر ارزش ایجاد شده سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران، راهبردهای بازرگانی، 2 (7)، 45 -56.
محسنین، شهریاری؛ اسفیدانی، محمدرحیم (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS، کتاب مهربان نشر، تهران.
ملکی، مرتضی؛ حاجی‌حسنی، نسرین (1392). سرمایه‌گذاری بر شخصیت نام تجاری و اعتبار در تبلیغات، مدیریت بازرگانی، 5 (4)، 79- 98.
میرمحمدی، سید محمد؛ توکل‌پورصالح، شبنم (1396). بررسی تأثیر راحتی خدمات بر ارزش خرید مشتریان و پیامدهای آن در مراکز خرید (مطالعه موردی: مرکز خرید خلیج فارس شیراز). فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 3 (1)، 1- 15.
نظری، محسن؛ قزلباش، مهسا (1396). بررسی تأثیر قالب‌بندی پیام تخفیف و برند بر صرفه‌جویی ادراک شده، کیفیت ادراک شده و قصد خرید مصرف‌کنندگان. مدیریت بازرگانی، 9 (1)، 193- 211.
نیکبخت، محمد جواد؛ مشبکی، اصغر؛ خداداد حسینی، سید حمید (1394). بررسی تأثیر عوامل آنی‌گرایی خریدار و درون فروشگاهی بر خرید آنی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مدیریت بازرگانی، 7 (4)، 985- 1004.
هومن، حیدرعلی (1384). استنباط آماری در پژوهش رفتاری، چاپ دوم. تهران: سمت.
هیر، جوزف؛ هالت، توماس ام؛ رینگل، کریستین ام؛ سارستد، مارکو (1395). مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM)، ترجمه عادل آذر و رسول غلامزاده، تهران، انتشارات نگاه دانش.
 
References
Abaza, H. & Hamwey, R. (2001). Integrated assessment as a tool for achieving sustainable trade policies. Environmental Impact Assessment Review, 21 (6), 481-510.
Abbasi, A., Mansourabadi, Z. & Mahmoudshahi, S. (2017). The effect of corporate social responsibility on customer trust and purchase intention with emphasis on the mediator role of customer satisfaction. Journal of Business Management, 8 (4), 883-900.
(in Persian)
Abedi, H. & Ghelichkhani, M. H. (2016). The effect of experiential marketing, destination image and corporate image on guests’ satisfaction in hotels (Case Study: 4 and 5 star Tehran Persian hotels). Journal of Business Management, 8 (1), 183-204. (in Persian)
Adly, M. I. & Eid, R. (2015). Measuring the perceived value of malls in a non-Western context: the case of the UAE. International Journal of Retail & Distribution Management, 43 (9), 849-869.
Adly, M. I. & Eid, R. (2016). An empirical study of the relationship between shopping environment, customer perceived value, satisfaction, and loyalty in the UAE malls context. Journal of Retailing and Consumer Services, 31, 217-227.
Arnold, M. J. & Reynolds, K. E. (2003). Hedonic shopping motivation. Journal of Retailing, 79 (2), 77-95.
Astono, C. (2014). The effect of shopping mall’s attributes toward customer satisfaction of ABC mall and XYZ mall, I Buss Management, 2 (2), 99-106.
Babin, B., Darden, W. & Griffin, M. (1994). Work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping value. Journal of Consumer Research, 20, 644-656.
Bakirtas, H., Bakirtas, I. & Cetin. M. (2015). Effects of utilitarian and hedonic shopping value consumer satisfaction on consumer behavioral intentions. EGE Academic Review, 15 (1), 91-98.
Bayat, R. & Forghani Pilerood, S. (2015). The clarification of brand personality and consumer’s budget with preferences and purchase decision of good. Journal Management System, 7 (14), 1-30. (in Persian)
Chebat, J. C., Michon, R., Haj-salem, N. & Oliveria, S. (2014). The effects of mall renovation on shopping values, satisfaction and spending behavior. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(4), 610-618.
Chebat, J. C., Sirgy, M. J. & Grzeskowiak, S. (2010). How can shopping mall management best capture mall image? Journal of Business Research, 63(7), 735-740.
Cronbach, L. (1970). Essentials of psychology testing. New York: Harper & Row.
Davis, R., Lang, B. & Gautam, N. (2013). Modeling utilitarian- hedonic dual mediation (UHDM) in the purchase and use games. Internet Research, 23 (2), 229-256.
Dehdashti Shahrokh, Z. & Aghili, K. (2015). The effect of service convenience on word- of- mouth and repurchase intention. Journal of New Marketing Research. 5 (2), 15-36.
(in Persian)
Diallo, M. F. (2012). Effects of store image and store brand price-image on store brand purchase intention: Application to an emerging market. Journal of Retailing and Consumer Services, 19(3), 360-367.
Ebrahimi, A., Safarzadeh, H. & Javidihagh, M. (2011). A survey of the impact of store image dimensions on retailer equity of chain stores customers (Refah, Shahrvand and Hyper Star) in Tehran. Journal of Business Management, 3 (9), 19-34.(in Persian)
Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50.
Ghafari Ashtiani, P., Charsetad, P. & Loni, N. (2010). Analysis of factors affecting consumer preferences for foreign versus domestic brands. Journal of Marketing Management, 5 (8), 227-251. (in Persian)
Golarzi, G., Maleki MinbashRazgah, M. & Shahriari, M. (2016). Surveying influence of company’s market orientation on stakeholders’ created value in Tehran stock exchange. Business Strategies. 2 (7), 56-45. (in Persian)
Gomes, R. M. & Paula, F. (2017). Shopping mall image: systematic review of 40 years of research. The International Revie of Retail, Distribution and Consumer Research, 27 (1), 1-27.
Hair, J., Hult, G., Ringle, Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Translated by A. Azar & Gholamzadeh, R. Tehran: Negah-e- Danesh publication. (in Persian)
Hooman, H. (2006). Statistical inference in behavioral research. Tehran: SAMT. (in Persian)
Hoseinzadeh Shahri, M. & Khosravi, M. (2013). The impact of store image on patronage intention and customer loyalty (the case of Hyper Star Store). Journal of Business Management, 5 (3), 39-56. (in Persian)
Jackson, V., Stoel, L. & Brantley. (2011). Mall attributes and shopping value: differences by gender and generational cohort. Journal of Retailing and Consumer Services, 18, 1-9.
Jalil, N., Fikry, A. & Zainuddin, A. (2016). The impact of store atmospherics, perceived value, and customer satisfaction on behavioural intention. Procedia Economics and Finance, 37, 538- 544.
Kang, J. & Poaps, H. (2010). Hedonic and utilitarian shopping motivations of fashion leadership. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 14 (2), 312-328.
Kesari, B. & Atulkar, S. (2016). Satisfaction of mall shoppers: a study on perceived utilitarian and hedonic shopping values. Journal of Retailing and Consumer Services, 31, 22-31.
Kim, I., Christiansen, T., Feinberg, R. & Choi, H. (2005). Mall environment and shopping behaviors: a graphical modeling approach. Advances in Consumer Research, 32 (1), 487-492.
Kiran, D. R. (2017). Total Quality Management. Key concepts and case studies, Oxford, United Kingdom: Butterworth-Heinemann.
Liang, R. D. & Zhang, J. S. (2011). The effect of service interaction orientation on customer satisfaction and behavioral intention: the moderating effect of dining frequency. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 1026- 1035.
Liao, C., Lin, H. N., Luo, M. M. & Chea, S. (2017). Factors influencing online shoppers repurchase intentions: The roles of satisfaction and regret. Information & Management, 54, 651-668.
Maleki, M. & Hajihasani, N. (2013). Investment in brand reinforcement and credibility in advertising. Journal of Business Management, 5 (4), 79-98. (in Persian)
Mirmohamadi, S. M. & Tavakol poursaleh, S. (2017). Investigating the effect of service comfort on purchasing value of customers and its consequences in shopping centers (Case Study: Persian Gulf Shopping Center in Shiraz). Journal of Management and Accounting Studies, 3 (1), 1-15. (in Persian)
Mohsenin, S, & Esfidani, M. (2014). Structural equations based on partial least squares approach with software Smart PLS. Tehran: Mehraban Nashr Publication. (in Persian)
Nazari, M. & Ghezelbash, M. (2017). The effect of social commerce capabilities on customers’ attitude toward buying by the mediator role of trust (Case Study: Instagram Users). Journal of Business Management, 9 (1), 193-211. (in Persian)
Nikbakht, M., Moshabaki, A. & Khodadad Hosseini, H. (2016). Exploring the effects of buyer impulsivity factors and in-store environment factors on impulse buying in chain stores. Journal of Business Management, 7 (4), 985-1004. (in Persian)
O’Brien, H. L. (2010). The influence of hedonic and utilitarian motivations on user engagement: The case of online shopping experiences. Interacting with Computers, 22, 344-352.
Overby. J. W. & Lee, E. J. (2006). The effects of utilitarian and hedonic online shopping value on consumer preference and intentions. Journal of Business Research, 59, 1160-1166.
Rafati, J., Valijani, M. & Aghamoosa, R. (2014). The effect of service quality dimensions on hedonic and utilitarian attitude and brand preference (case study: Fast food restaurant industry). Journal of Economics and Business Research, 5 (7), 67-83. (in Persian)
Rahimnia, F., Noruzi Nik, Y. & Yoosofpour, A. (2017). Study of the effects of perceived knowledge of green products on purchase intention in terms of attachment to this hypermarket. Journal of Business Management. 8 (3), 569-586. (in Persian)
Rahman, O., Kay-Wong, K. & Yu, H. (2016). The effects of mall personality and fashion orientation on shopping value and mall patronage intension, Journal of Retailing and Consumer Services, 28, 155-164.
Ranjbarian, B. & Gholami Kerin, M. (2007). The study of the effective factors on the customers’ selection of a state bank (A case study in Isfahan). Semi-Annually Daneshvar Raftar, 13 (20), 49-60. (in Persian)
Ranjbarian, B., Rashid Kaboli, M., Sanayei, A. & Hadadian, A. (2012). An analysis of relationship between perceived value, perceived quality, customer satisfaction and re-purchase intention in Tehran department stores. Journal of Business Management, 4 (11), 55-70. (in Persian)
Ryu, K., Han, H. & Jang, S. (2010). Relationships among hedonic and utilitarian values, satisfaction and behavioral intentions in the fast‐casual restaurant industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22 (3), 416-432.
Saeida ardakani, S. & Jahanbazi, N. (2015). Influence of store image on purchase intention: the moderating role of trust and perceived risk. Journal of New Marketing Research, 5 (2), 53-72. (in Persian)
Zayat, Z. & Fawzzy, F. (2016). A quantitative study of shopping value in daily deal: Their antecedents and subsequent. Master Thesis.