طراحی و تبیین مدل جهت‏گیری استراتژیک در شرکت‏های دانش بنیان ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: واحدهای کسب‏وکار به‏دلیل کم‏توجهی به محیط رقابتی و نداشتن استراتژی دقیق برای مقابله با این شرایط، با مشکل روبه‏رو می‏شوند، یکی از مهم‏ترین عواملی که موجب می‏شود سازمان‏ها مزیت رقابتی پایدار داشته باشند، سرعت پاسخگویی در زمینه نیازهای بازار و مشتریان با توجه به منابع در اختیار است؛ از این رو موضوع جهت‏‏گیری استراتژیک در این زمینه بسیار کاربردی است. هدف پژوهش حاضر نیز طراحی و تبیین مدل جهت‏گیری استراتژیک در شرکت‏های دانش‏بنیان ایران است.
روش: روش پژوهش ماهیت اکتشافی دارد و از نظر هدف بنیادین به‏شمار می‏رود. جامعه آماری، خبرگان شرکت‏های دانش‏بنیان واقع در پارک‏های علم و فناوری ایران است. خبرگان این پژوهش در زمینه تشکیل استارت‏آپ‏ها دارای تخصص هستند. همه 19 فرد انتخاب‏شده در زمینه جهت‏دهی به شرکت‏های خود در راستای بهبود عملکرد و ورود به بازار، تجربه کافی داشتند. رویکرد نمونه‏گیری به‏صورت هدفمند و گلوله برفی است. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش داده‏بنیاد و برای گردآوری داده‏ها از مصاحبه عمیق استفاده شد.
یافتهها: یافته‎های تحقیق، شناسایی ابعاد آینده‎گرایی، بازارگرایی، هزینه‎گرایی، یادگیری، رسمیت‎گرایی، برندگرایی، نوآوری، کارآفرینی و در نهایت سلطه‎گرایی است.
نتیجهگیری: نتایج تحقیق به شناسایی این مقوله‏ها انجامید: در زمینه شرایط علی، آینده‏گرایی؛ در زمینه پدیده اصلی، بازارگرایی؛ در رابطه با شرایط مداخله‏گر، هزینه‏گرایی و یادگیری‏گرایی؛ در بخش بستر حاکم، رسمیت‏گرایی و در رابطه با راهبرد اصلی، مقوله‏های برندگرایی، نوآوری گرایی و کارآفرینی‏گرایی شناسایی شد. شایان ذکر است که پیامد اصلی مدل، سلطه‏گرایی در بازار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the Strategic Orientation Model in Knowledge-Based Companies in Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Habibi 1
  • Abolghasem Mira 2
1 PhD in Marketing Management, University of Tehran, Kish International Campus, Kish Island, Iran
2 Assistant Prof. in Business Management, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Provided that business units encounter problems due to the lack of attention to competitive environment and their failure in crafting accurate strategy as well, one of the most important factors for capturing sustainable competitive advantage is the speed of responding to the needs of the market and customers, according to the resources available. Therefore, Strategic orientation issue is highly practical. The present study aims to design and to explain the strategic orientation model in Iran’s knowledge-based companies.
Methods This study is expletory in nature and considered as fundamental in terms of purpose. The statistical population consists of 19 experts of intensive knowledge-based companies in Iran’s Science and Technology Park, benefited from considerable experience and expertise in directing their startups to improve performance and market entry. Purposeful sampling was taken by the aid of snowball technique. Data was analyzed using grounded theory methodology and in-depth interviews were conducted in terms of data gathering.
Results: Based on the results, these categories discovered: market orientation, casual conditions, cost-oriented and learning-oriented, Formalism and brand orientation, innovation orientation, entrepreneurial orientation, and authoritarian on the market.
Conclusion: Based on the research: phenomenon is market orientation, category of futurism is casual conditions, cost-oriented and learning-oriented have been recognized as intervening conditions, and formalism was context and strategies were categories of brand orientation, innovation orientation and entrepreneurial orientation. Consequences were authoritarian on the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic orientation
  • market orientation
  • design
  • Knowledge-based
  • Companies
منابع
استیری، مهرداد؛ دیواندری، علی؛ سیدجوادین، سید رضا؛ خدادادحسینی، سید حمید (1394). شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تأکید بر نقش منابع انسانی. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7 (3)، 295 - 314.
فکور ثقیه، امیر؛ صادقی، فرشته (1395). بررسی نقش واسطه‏ای بازاریابی پایدار و بازارگرایی در تأثیر بازاریابی درونی بر عملکرد (مطالعة موردی: شعب بانک ملت شهر مشهد). فصلنامه مدیریت بازرگانی، 8 (3)، 659-680.
بازرگان، عباس (1387). مقدمه‏ای بر روش‏های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکـردهـای متـداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار.
خواستار، حمزه (1388). ارائهئه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه‏های پژوهشی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی روش‏شناسی علوم مدیریتی، 15(58)، 161- 174.
دانـایی‏فـرد، حسـن؛ الـوانی، سـید مهـدی؛ آذر، عـادل (1383). روش‏شناسـی پـژوهش کیفـی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
شیوا، آیدا؛ آقازاده، ‏هاشم؛ حیدری، علی (1395). راهبردهای بازارگرایی و نوآوری، رویکردی به پویایی کسب‏وکار. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 8 (1)، 159-183.
References
Akgun, A. E., Keskin, H., & Byrne, J. )2009(. Organizational emotional capability, product and process innovation, and firm performance: An empirical analysis. Journal of Engineering and Technology Management, 26(3), 103-130.
Alpkan, L., Şanal, M., Ayden, Y. (2012). Market Orientation, Ambidexterity and Performance Outcomes. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 41, 461 – 468.
Ambos, T. C., Ambos, B., & Schlegelmilch, B. B. (2006). Learning from foreign  subsidiary-ies: An empirical investigation of headquarters’ benefits from reverse knowledge transfers. International Business Review, 15(3), 294–312.
Andersson, U., Forsgren, M., & Holm, U. (2002). The strategic impact of external networks: Subsidiary performance and competence development in the multinational corporation. Strategic Management Journal, 23(4), 979–996.
Bowen, C., Bowen, W. (2008). Content analysis: In Kaifeng Yang and Gerald , Miller, Handbook of research method in public administration. Taylor and Francis group, 27(2), 141-168.
Cadogan, J. W., Diamantopoulos, A., de Mortanges, C. P. (1999). A measure of export market orientation: scale development and cross-cultural validation. Journal of International Business Studies, 30 (4), 689-707.
Covin, J. G., & Slevin, D. P. (2012). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10(1), 75–87.
Deutscher, F., Zapkau, F. B., Schwens, C., Baumc, M., Kabst, R. (2015). Capability marketing and performance: A configurational perspective. Journal of Business Research, 21(1), 1-13.
Gatignon, H., Xuereb, J. M. (1997). Strategic orientation of the firm and new product performance. Journal of Marketing Research, 34(1), 77- 90.
Grant, R. M. (1996). Toward the knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17)1), 109–122.
Hakala, H. (2011). Strategic orientations in management literature: Three approaches to understanding the interaction between market, technology, entrepreneurial, and learning orientations. International Journal of Management Reviews, 13(2), 199–217.
Hansen, M. T., & Løvås, B. (2004). How do multinational companies leverage techno-logical competencies? Moving from single to interdependent explanations. Strategic Management Journal, 25(2), 801–822.
Huang, R. M., Lee, K. W. (2015). Exploitative learning in project teams: Do cognitive capability and marketing capability act as moderator variables. International Journal of Project Management, 33 (2015), 760–771.
Hurley, R., & Hult, T. (1998). Innovation, market orientation and organizational learning: an integration and empirical examination. Journal of Marketing, 62(3), 42-54.
Jaworski, B. J., Kohli, A. K. (1990). Market orientation: The construct, research propositions, and managerial implications. Journal of Marketing, , 54(1), 18–33
Narver, J.C. & Slater, S.F. (1990). The Effect of a Market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20-35.
Khalid, S., & Larimo, J. (2012). Firm-specific advantage in developed markets dynamic capability perspective. Management International Review, 52(4), 233–250.
Knight, G. A. (1997). Emerging paradigm for international marketing: the born global firm. Ph.D., Michigan State University.
Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
Marinova, D., Ye, J., & Singh, J. (2008). Do frontline mechanisms matter Impact of quality and productivity orientations on unit revenue, efficiency, and customer satisfaction. Journal of Marketing, 72(2), 28- 45.
Maydeu-Olivares, A. & Lado, N. (2003). Market orientation and business economic performance: A mediated model. International Journal of Service Industry Management, 14 (3), 284 – 309.
Merrilees, B., Rundle-Thiele, Sh., Lye, A., (2011). Marketing capabilities: Antecedents and implications for B2B SME Performance. Industrial Marketing Management, 40(3), 368–375.
Michailova, S., & Mustaffa, Z. (2012). Subsidiary knowledge flows in multinational corporations: Research accomplishments, gaps, and opportunities. Journal of World Business, 47(3), 383–396.
Racela, O.C. (2014). Customer orientation, innovation competencies, and firm performance: A proposed conceptual model. Social and Behavioral Sciences, 148, 16 – 23.
Scott-Kennel, J., Giroud, A., (2015). MNEs and FSAs: Network knowledge, strategic orientation and performance. Journal of World Business, 50(1), 94-107.
Sinkula, J.M., Baker, W.E. & Noordewier, T. (1997). A framework for market-based organizational learning: Linking values, knowledge, and behavior. Journal of the Academy of Marketing Science, 25 (4), 305-318.
Theodosiou, M., Kehgias, J., & Katsikea, E., (2012). Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management, 41 (7), 1058-1070.
Velean, D., Shoham, A., Asseraf, A. (2014). Conceptualization of MILE Orientation (Market Innovative Learning Entrepreneurial) for Global Businesses. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 837 – 840.
Verbeke, A. (2009). International business strategy: Rethinking the foundations of global corporate success. Cambridge: Cambridge University Press.
Xu, N., Kenzie, A., Lee, A. (2005). Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management, 41 (7), 1058-1070.
Yang, B., Watkins, K. E., Marsick, V.J. (2013). The contrast of the learning Organization: Dimensions, Measurement and Validation. Human Resource Development Quarterly, 15 (1), 31-55.
Yannopoulos, P., Auh, S., & Menguc, B. (2012). Achieving fit between learning and market orientation: Implications for new product performance. Journal of Product Innovation Management, 29(4), 531–545.
Zhou, K. Z., Li, J. J., Zhou, N., & Su, C. (2008). Market orientation, job satisfaction, product quality and firm performance: Evidence from China. Strategic Management Journal, 29(2), 985–1000.