بررسی تأثیر اعتقادات دینی مصرف‌کنندگان ایرانی بر تمایل به خرید محصولات کشوری متخاصم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه MBA، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

انقلاب ایران در سال 1357، از همان ابتدا چارچوب دینی حاکم بر خود را نشان داد و همواره تلاش کرد این چارچوب در اذهان عمومی زنده نگاه داشته شود. در این میان، حمایت بی‎حد و حصر دولت آمریکا از رژیم اسرائیل، به نمادی از خصومت آمریکایی‌ها با ایرانیان مسلمان تبدیل شد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر متغیر مستقل اعتقادات دینی بر تمایل به خرید محصولات کشوری متخاصم از طریق متغیرهای میانجی خصومت و ملی‌گرایی مصرفی صورت گرفته‌ است. جامعۀ آماری پژوهش، شهروندان بالای 18 سال منطقۀ 5 تهران را شامل می‌شود. نمونۀ 384 نفره‎ای به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب ‌شد‌ و داده‌ها از طریق پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری شدند. برای آزمون فرضیه‎های تحقیق، مدل معادلات ساختاری و به‌ویژه تکنیک تحلیل مسیر به‎کار گرفته ‌شد و به این منظور از نرم‌افزارهای آماری 17 SPSS و Smart PLS استفاده ‌شده است. نتایج تحلیل داده‌ها، ارتباط مستقیم اعتقادات دینی با خصومت و ملی‌گرایی و ارتباط معکوس آن با تمایل به خرید محصولات آمریکایی در مصرف‌کنندگان ایرانی را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Iranian Consumer's Religiosity Effect on Intention to buy Hostile Country Products

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Mira 1
  • Amir khanlari 2
  • Yashar Dindar 3
1 Assistant Prof. in Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. in MBA, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Msc. In Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iran’s revolution in 1979 has shown its Islamic framework from the beginning and always has been endeavoring to keep alive this matter in public minds. Among this, the United States limitless support from Israel became the symbol of US animosity against Iranians Muslim. This research aimed to measure the religious effect on intention to buy American goods through animosity and ethnocentrism variables perspective. Statistical society includes Tehran citizen’s in region 5 and above 18 years old. A sample with 384 people with random sampling and data through library research were collected. For Hypothesis test, Structural Equation modeling specially Path analysis technique with SPSS 17 and Smart PLS soft wares was used. Results had shown that religious have a direct effect on animosity and ethnocentrism and it have indirect effect on intention to buy American goods in Iranian consumers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • American products
  • Iranian consumers
  • Animosity
  • Ethnocentrism
  • Intention to buy and religious
بهمنی، مهرزاد (1391). بررسی میزان ملی‌گرایی مصرفی، اعتماد به تبلیغات و تمایل به مصرف کالاهای داخلی در بین شهروندان 28 شهر کشور. فصلنامۀ پژوهش‌های ارتباطی، 19 (3)، 182-159.
پورسلیمی، مجتبی؛ هاشمیان، مجتبی؛ طباخیان، لیلی (1395). بررسی تأثیر جهان وطن‌گرایی بر نگرش نسبت به محصول داخلی به‎واسطۀ ملی‌گرایی مصرف‌کننده (از دید تئوری هویت اجتماعی). نشریۀ مدیریت بازرگانی، 8 (4)، 810-795.
حقیقی، محمد؛ حسین‌زاده، ماشااله (1388). مقایسۀ میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامدهای آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 12(4)، 139-103.
حقیقی، محمد، حسنقلی‌پور، طهمورث و محمدزاده، زهرا (1392). رابطۀ ملی‌گرایی مصرفی و اثر کشور مبدأ در ادراک افراد از کیفیت طبقات کالایی مختلف در شهر مشهد. بررسی‌های بازرگانی، 11(59)، 22-12.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. (چاپ اول). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
ضیایی، محمد صادق؛ نرگسیان، عباس؛ آیباغی اصفهانی، سعید (1387). نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران. نشریۀ مدیریت دولتی، (1)، 86-67.
عباسی، فائزه؛ مرادی دیزگرانی، میلاد؛ حسین‌پور، مهدی (1395). تحلیل تأثیر خصومت مصرف‌کننده بر تصمیمات خرید. نشریۀ مدیریت بازرگانی، 8 (2)، 412-395.
کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری (1390). اصول بازاریابی (ویراست هجدهم). ترجمۀ فروزنده، بهمن. اصفهان: انتشارات آموخته.
مرتضوی، سعید؛ پور، سمیرا؛ سعادت‌یار، فهیمه سادات؛ بیطرف، فاطمه؛ رضایی‌راد، مصطفی (1391). اثر گرایشات ملی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 5(15)، 26-5.
موسوی‌فر، رضیه (1388). روابط ایران و آمریکا؛ مسئلۀ اسرائیل. فصلنامۀ سیاست، 46 (2)، 514- 497.
References
Abbasi, F., Moradi, M. D. & Hoseinpoor, M. (2016). Analysis of the impact of consumer animosity on purchase decisions. Journal of business management, 8(2), 395-412. (in Persian)
Akdoghan, M. S., Ozgener, S., Kaplan, M. & Coskun, A. (2012). The effects of consumer ethnocentrism and consumer animosity on the re-purchase intent: the moderating role of consumer loyalty. Emerging Markets Journal, 2, 1-12.
Allport, G.W., Ross, M. (1967). Personal Religious Orientation and Prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5(4), 432-443.
Amine, L. S. (2008). Country-of-origin, animosity and consumer response: Marketing implications of anti-Americanism and Francophobia. International Business Review, 17 (4), 402-422.
Bahaee, M., & Pisani, M. (2009 b). Ethnocentrism and Consumer Animosity Scales in Iran: A Research Note. Thunderbird International Business Review, 51(2), 143-150.
Bahaee, M., & Pisani, M. (2009a). Are Iranian consumers poised to "buy American" in a hostile bilateral environment? Business Horizons, 52(3), 223-232.
Bahmani, M. (2012). Examining the level of consuming nationalism, trust in ads and propensity towards domestic goods: a case study of 28 Iranian provinces. Quarterly Journal of Communication research, 19 (3), 159- 182. (in Persian)
Bailey, J. M. & Sood, J. (1993). The Effects of Religious Affiliation on Consumer Behavior: A Preliminary Investigation. Journal of Managerial Issues, 5(3), 328-352.
Bakhshi, F., Roshan, S. E. & Eazazi, M. A. (2017). The Impact of Religious Beliefs on Brand Trust and Equity of Customers in the Astan Quds Razavi Food Industry. Journal of business management, 8(4), 771-794.
Bilgin, E.I. & Nakata, C. C. (2016). A new look at faith-based marketing: The global halal market. Business Horizons, 59(3), 285-292.
Cheah, I. & Phau, I. & Kea, G. & Huang, Y. A. (2016). Modelling effects of consumer animosity: Consumers' willingness to buy foreign and hybrid products. Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 184- 192.
Cui, A. P., Wajda, T. A. & Hu, M. Y. (2012). Consumer animosity and product choice: might price make a difference? Journal of Consumer Marketing, 29(7), 494-506.
Davari, A. & Rezazadeh, A. (2014). Structural Equation Modelling with PLS, Iranian Student Book Agency, (First Edition), Tehran. (in Persian)
De Nisco, A., Mainolfi, G., Marino, V. & Napolitano, M. R. (2016). Effect of economic animosity on consumer ethnocentrism and product-country images. Abinational study on the perception of Germany during the Euro crisis. European Management Journal, 34(1), 59-68.
Eren, S. S. (2013). Young consumer’s attitudes toward American products. Procedia- social and Behavioral Sciences, 99, 489-495.
Essoo, N. & Dibb, S. (2004). Religious Influences on Shopping Behaviour: An Exploratory Study. Journal of Marketing Management, 20(7/8), 683-712.
Filieri, R. & Lin, Z. (2017). The role of aesthetic, cultural, utilitarian and branding factors in young Chinese consumers repurchase intention of smartphone brands. Computers in Human Behavior, 67, 139- 150.
Haghighi, M. & Hosseinzadeh, M. (2010). Comparing the tendency of consumption of domestic products in Tehran with other countries and examining its effect on products evaluation and preference. Management Research in Iran, 13(4), 103-139. (in Persian)
Haghighi, M., Hasangholipour, T. & Mohhamadzadeh, Z. (2013). Relationship between Consumer Ethnocentrism and Country of origin Effect in Individuals Perception of Different Product Category in Mashhad. Business reviews, 11(59), 12-22. (in Persian)
Halim, W. Z. W. & Hamed, A. B. (2005). Consumer Purchase Intention At Traditional Restaurant And Fast Food Restaurant. ANZMAC Conference: Consumer Behaviour. Fremantle,Western Australia.
Kaeeni, A. A. & Heidarzadeh, K. (2014). Exploring the moderating effect of consumer Animosity and ethnocentrism on process of accepting foreign products among Islamic countries. International Journal of Research in Social Sciences, 3(5), 112-131.
Kaynak, E. & Kara, A. (2000). Consumer perceptions of foreign products: An analysis of product-country images and ethnocentrism. European Journal of Marketing, 36(7), 928-949.
Klein, J. G. & Ettenson, R. (1999). consumer animosity and consumer ethnocentrism: an analysis of unique antecedents. Journal of International consumer Marketing, 11(4), 5-24.
Klein, J. G., Ettenson, R. & Morris, M. D. (1998). The Animosity Model of Foreign Product Purchase: An Empirical Test in the Peoples Republic of China. Journal of Marketing, 62(1), 89-100.
Kotler, P. & Armstrong, G. (2015). Principles of Marketing. (18 ed) (Forouzandeh, Bahman). Amookhteh Pub., Esfahan.
Luo, M. M. (2011). Country-of-Origin (COO) Effect, on Chinese Consumers’ Evaluation of New Zealand Milk Powder. Auckland University of Technology, Auckland.
Majić, O. J& . Kuštrak, A. (2013). The influence of religion to consumer behaviour and further implications to international marketing. International Journal of Management Cases, 15(4), 287-300.
Mokhlis, S. (2009). Relevancy and Measurement of Religiosity in Consumer Behavior Research. International Business Research, 2(3), 75-84.
Mortazavi, S., Pour, S., Saadatyar, F. S., Bitaraf, F. & Rezayierad, M. (2012). The effect of cultural tendency on patriotism and its impact on customers buying intention and behavior. Management Researches, 5(15), 5-26. (in Persian)
Mousavifar, R. (2010). The relationship between Iran and USA؛ The issue of Israel. Politic Quarterly, 46(2), 497- 514. (in Persian)
Narang, R. (2016). Understanding purchase intention towards Chinese products: Role of ethnocentrism, animosity, status and self-esteem. Journal of Retailing and Consumer Services, 32, 253- 261.
Poursalimi, M., Hashemian, M. & Tabakhian, L. (2017). Investigation the effect of Iranian consumer cosmopolitanism on their attitude toward domestic products by mediating role of consumer ethnocentrism: In terms of social identity theory (Case of study: domestic products consumers in Mashhad city). Journal of business management, 8(4), 895-810.
Riefler, P. & Diamantopoulos, A. (2007). Consumer animosity: a literature review and a reconsideration of its measurement. International Marketing Review, 24(1), 87-119.
Shimp, T. & Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24 (8), 280-289.
Yoo, B. & Donthu, N. (2005). The Effect of Personal Cultural Orientation on Consumer Ethnocentrism: Evaluations and Behaviors of U.S. Consumers Toward Japanese Products. Journal of International Consumer Marketing, 18(1/2) 7-44.
Ziaei, M. S., Nargesian, A. & Aybaghi, E. S. (2009). The Role of Spiritual Leadership on Human Resource Empowerment in the University of Tehran. Journal of Public Administration, (1), 67-86. (in Persian)