بازاریابی کارآفرینانه، قابلیت‎های بازاریابی و عملکرد کسب‎‌وکارهای پروژه‎محور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی کاشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد، حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر قابلیت‎های بازاریابی و عملکرد پروژه در کسب‎وکارهای پروژه‎محور است. پژوهش حاضر از جنبۀ هدف در دستۀ پژوهش‎های کاربردی قرار می‎گیرد و از نظر طرح پژوهش، توصیفی ـ همبستگی است. ابزار گردآوری داده‎ها پرسشنامه بوده و جامعۀ آماری آن مدیران و کارشناسان بازاریابی یک شرکت بزرگ نرم‎افزاری با 128 کارمند در تهران است. تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی ساده و با توجه به اطمینان از برگشت پرسشنامۀ کافی، 100 نفر تعیین شد که در نهایت 98 پرسشنامه برای تحلیل جمع‎آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‎ها شامل آزمون فرضیه‎ها و سنجش روابط بین متغیرها است که به‎دلیل تعداد نمونۀ کم، از تکنیک مدل‎سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) در نرم‌افزار SmartPLS3 استفاده شده است. بررسی نتایج پژوهش نشان داد بازاریابی کارآفرینانه بر قابلیت‎های بازاریابی و عملکرد پروژه در کسب‎وکارهای پروژه‎محور تأثیر معناداری می‎گذارد. از سوی دیگر، قابلیت‎های بازاریابی نیز بر عملکرد پروژه در کسب‎وکارهای پروژه‎محور تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial Marketing, the Marketing Capabilities and Performance in Project-Based Businesses

نویسندگان [English]

  • Yaser Seif 1
  • Mohamdreza Mohamadzamani 2
  • Yaser Shojae 3
  • Reza Moghadam 4
1 MSc. Student of IT Management, Campus of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 MSc. Student of Information Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Campus of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
3 PhD student of Industrial Management, Campus of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
4 Assistant Prof. of Economics, Islamic Azad University, Roudhen Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of entrepreneurial marketing on marketing capabilities and market performance of business-driven businesses. The present study is a descriptive-correlational study in terms of head, functional and in terms of research design. The data gathering tool was a questionnaire. The statistical population of this study was marketing managers and marketing experts in a large software company with 128 people in the Tehran city, and the sample size was determined by simple random sampling method to ensure the return of the number of 100 respondents was completed. Finally, 98 questionnaires were collected and entered into the analysis stage. Data analysis was performed using structural equation modeling method using SmartPLS3 software to verifiable factor analysis and test the hypotheses and measure the relationships between variables. The results of this study showed that entrepreneurial marketing has a significant effect on marketing capabilities and market performance of project-based businesses. On the other hand, marketing capabilities also have a significant impact on the market performance of these project-based businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Marketing
  • Marketing Ability
  • Business Performance
  • Project-Driven Companies
  • equation modeling
اورک،​ فرزانه؛ ​بابایی زکلیکی،​ محمد علی ​(1394). ارزیابی ارتباط بین قابلیت‎های بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت‎های تولیدکنندۀ موادغذایی در شهر تهران. فصلنامۀ مدیریت برند، 2 (4)، 176- 147.
برومند، احمد (1392). بررسینقشواسطرفتاربازاریابیکارآفرینانهدرتأثیرتفکرکارآفرینانهبرعملکردسازمانی(موردمطالعه: صنایعکوچکشهرستانمشهد). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
تیموری، هادی؛ شائمی، علی؛ حمیدی‎پور، شیوا؛ انصاری، آذرنوش (1394). بررسی رابطۀ ابعاد آمیختۀ بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان. فصلنامۀ علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 5 (2)، 86- 73.
حسین‎زاده شهری، معصومه؛ حبیبی، معصومه؛ حیدری، وجیهه (1393). بررسی تأثیر قابلیت‎های بازاریابی بر حسگری و شکل‎گیری استراتژی خلاق و به موقع بازاریابی (مورد مطالعه: صادرکنندگان کاشی و سرامیک). فصلنامۀ علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 5 (1)، 69- 41.
حمیدی‎زاده، محمدرضا؛ پشاآبادی، میکائیل؛ عطایی، مهدی؛ حیاتی، بهزاد (1394). بررسی الگویی کمی از اثر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر چابکی سازمانی (مورد مطالعه: مراکز آموزشی خصوصی). فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 7 (3)، 620- 601.
رضایی، روح الله؛ منگلی، نسرین؛ صفا، لیلا (1394). بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تأثیر آن در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط. نشریۀکارآفرینیدرکشاورزی، 2 (2)، 16- 1.
زهیری، حسین؛ امیرحسینی، زهرا؛ فردیچهر، الهام (1395). تأثیر قابلیت‎های بازاریابی، نوآوری و‎گرایش کارآفرینانه از طریق متغیر شبکۀ اجتماعی برعملکرد. فصلنامۀ رسالت مدیریت دولتی، 7 (23)، 84-69.
سبط، محمد؛ عدلی، علی؛ نقاش طوسی، حسن (1393). چارچوبیکپارچۀ ارزیابیعملکردپروژهازدیدگاهپیمانکارانصنعتساخت. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
سیدجوادین، سید رضا؛ مقیمی، سید محمد؛ سیدامیری، نادر (1394). بازاریابی کارآفرینانۀ کسب‎وکارهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات با رویکرد نظریۀ زمینه‎ای کلاسیک. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 7 (1)، 125- 101.
صفری، علی؛ قره باشلونی، راضیه (1393). بررسی رابطة بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری (مطالعة موردی: شرکت‎های فعال در سه صنعت اتوماسیون صنعتی، مخابرات و ارتباطات، رایانه و تجهیزات دیجیتال). فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 6 (4)، 826- 809.
فیض، داوود؛ نعمتی، محمدعلی؛ جبلی جوان، اشکان؛ زنگیان، سمیه (1391). تأثیر قابلیت‎های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‎های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر). فصلنامۀ نوآوری و ارزش آفرینی، 1 (1)، 28- 19.
نوراللهی، سمیه؛ کفاش‎پور، آذر؛ حدادیان، علیرضا (1392). بررسی تأثیر قابلیت‎های بازاریابی بر عملکرد بازار به‎واسطۀ متغیر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی تهران برگر. دومین همایش مدیریت علوم نوین. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب.
یزدانی، حمیدرضا؛ کاظمی نجف‎آبادی، محمدرضا؛ سلیمی، غلامرضا (1389). بررسی نقش میانجی معنویت در رابطۀ بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت. چشماندازمدیریتبازرگانی، 3 (36)، 133- 117.
References
Bechere, R.C., Helms, M.M. & McDonald, J.P. (2012). The Effect of Entrepreneurial Marketing on Outcome Goals in SMEs. New England Journal of Entrepreneurship, 15(1), 1- 12.
Boroumand, A. (2013). Investigating the role of the interfacing of entrepreneurial marketing behavior in the effect of entrepreneurial thinking organizational performance (the case of small industrial city of Mashhad). Master's thesis, University of Mashhad. (in Persian)
Feyz, D., Nemati, M., Jebli Javan, A., Zangian, S. (2012). The Effect of Marketing Capabilities on the Effects of Small and Medium Entrepreneurs (Case Study: Tehran food company Burger). Journal of Innovation and Value Creation, 1 (1), 19- 28. (in Persian)
Hacioglu, G., Eren, S. S., Eren, M. S., & Celikkan, H. (2012). The effect of entrepreneurial marketing on firm’s innovative performance in Turkish SMEs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (58), 871-878.
Hair, F., Babin, B.J. & Anderson, R.E. )1998). Multivariate data analysis: a global perspective. Newjersey: Person edition.
Hamali, S. (2015). The Effect of Entrepreneurial Marketing on Business Performance: Small Garment Industry in Bandung City, Indonesia. Developing Country Studies, 5(1), 24- 30.
Hamidizadeh, M. R., Pashabadi, M., Ataei, M., Hayati, B. (2015). A Quantitative Model Study of the Effect of Entrepreneurial Marketing Dimensions on Organizational Agility (Case Study: Private Education Centers). Journal of Business Management, 7 (3), 601- 620. (in Persian)
Hossein Zadeh Shahri, M., Habibi, M., Heidari, V. (2014). The Effect of Marketing Capabilities on Sensory and Shape creative and timely marketing strategy (the case of exporters of ceramic tile). Journal of new marketing Research, 5 (1), 41- 69. (in Persian)
 Jones, R. & Rowley, J. (2011). Entrepreneurial marketing in small businesses: A conceptual exploration. International Small Business Journal, 29(1), 25-36.
Lopez-Sanchez, J.A., Santos-Vijande, M.L. & Trespalacios, J.A. (2011). How organizational learning affects firm’s flexibility, competitive strategy, and performance. Journal of Business Research, 1 (8), 11-18.
Manasra, E.A., Zyadat, M.A., Awamreh, M.A. & Alnsour, M.S. (2013). Linking entrepreneurial marketing and performance indicators in Jordanian hotel industry. Journal of Management Research, 5(3), 86-94.
Martin, S. L., & Javalgi, R. R. G. (2016). Entrepreneurial orientation, marketing capabilities and performance: the moderating role of competitive intensity on Latin American International new ventures. Journal of Business Research, 69(6), 2040-2051.
Miles, M. P., & Darroch, J. (2006). Large firms, entrepreneurial marketing processes, and the cycle of competitive advantage. European journal of marketing, 40(5/6), 485-501.
 Morris, M., Schindehutte, M. & Laforge, R. (2002). Entrepreneurial marketing: A construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives. Journal of Marketing Theory and Practice, 10 (4), 1-19.
Mort, G.S., Weerawardena, J. & Peter, L. (2012) .Advancing entrepreneurial marketing evidence from global firms. European Journal of marketing, 46(3/4), 546- 561.
Niehm, L.S., Hurst, J.L., Son, J., Fiore, A.M. & Sadachar, A. (2013) .Entrepreneurial marketing: Scale development and validation in the small firm context. Proceeding of Conference on Apparel, Events and Hospitality Management, United States, Iwoa University.
Nourollahi, S., Kafashpour, A., Hadadian, A. (2013). The Effect of Marketing Capabilities on Market Performance by the Value of Creating Value for Consumers in the Food Industry of Tehran Industrial Town, Burger. Second Conference of Science Management New Tehran. South Islamic Azad University. (in Persian)
Oruk, F, Babaei Zakliki, M. A. (2015). Evaluation of the Relationship between Marketing Features and Organizational Performance in Food Producing Companies in Tehran. Journal of Brand Management, 2 (4), 147- 176.
(in Persian)
Ren, S., Eisigerich, B., & Tsai, H. (2015). How do marketing, research and development capabilities, and degree of internationalization synergistically affect the innovation performance of small and mediumsized enterprises (SMEs)? A panel data study of Chinese SMEs. International Business Review, 24, 642- 651.
Rezaei, R., Mangali, N., Safa, L. (2015). Review of the Concept and Dimensions of Entrepreneurial Marketing and Impact in Small and Medium Business. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 2 (2), 1- 16. (in Persian)
Rezvani, M. & Khazaei, M. (2013). Prioritization of entrepreneurial marketing dimensions: A case of in higher education Institutions by using entropy. International Journal of Information, Business and Management, 4(12),  297- 306.
Sabt, M., Adli, A., Naghash Toosi, H. (2014). The Integrated Framework for Project Performance Evaluation from the Point of View of Industrial Contractors Construction. Master's thesis. Amir Kabir Industrial University. (in Persian)
Safari, A., GharehBashlouni, R. (2013). Investigating the relationship between entrepreneurial marketing and marketing performance through innovation (case study: companies active in three industrial automation, telecommunication, computer and digital equipment industries). Journal of Business management, 6 (4), 809- 826. (in Persian)
Seyed Javadin, S. R., Moghimi, S. M., Sayedamiri, N. (2015). Entrepreneurship Marketing for Small and Medium Businesses of Information Technology with the Approach of Classical Theory. Journal of Business Management, 7 (1), 101-125. (in Persian)
Teymoori, H., Shaemi A., Hamidipour, Sh., Ansari, A., (2015). Investigating the Relationship between Dimensions of Entrepreneurial Marketing and Organizational Learning in Isfahan Gas Company. Journal of New Research, 5 (2), 73- 86. (in Persian)
Yazdani, H., Kazemi Najafabadi, M., Salimi, GH. (2010). Investigating the Mediator of Spirituality in the Relationship between Organizational Justice Dimensions and Consequences Spirituality. Business Management Vision, 3 (36), 117- 133. (in Persian)
Zahiri, H., Amir Hosseini, Z. Ferdichehr, A. (2016). The Effect of Marketing Capabilities, Innovation and Entrepreneurial Trend through Social Network Variables on Performance. Journal of Public Administration Mission, 7 (23), 69- 84. (in Persian)