بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات و انطباق آمیختۀ بازاریابی بر عملکرد صادراتی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های صادرکنندۀ محصولات غیرنفتی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای انطباق آمیختۀ بازاریابی و بازار‎گرایی صادرات بر عملکرد صادراتی در شهر تهران پرداخته است. مطالعۀ حاضر دو هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست بررسی می‎کند که استراتژی‎های انطباق آمیختۀ بازاریابی و بازارگرایی چه تأثیری بر عملکرد صادراتی می‌گذارند و دوم، به بررسی نقش بازار‎گرایی در صادرات به‎دلیل وجود نتایج ضدونقیض مطالعات گذشته می‎پردازد. برای آزمایش فرضیه‎های تحقیق، 311 شرکت صادراتی برای نمونه انتخاب شد؛ سپس به‎کمک نرم‌افزار Smart PLS و با استفاده از روش معادلات ساختاری واریانس‎محور، داده‌های گردآوری ‌شده تجزیه ‌و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌های صادراتی در محیط‌های آشفته و بازارهای رقابتی نزدیک، از جنبۀ روانی برنامۀ آمیخته بازاریابی خود را با نیازهای مربوط به بازارهای خارجی بهتر انطباق می‌دهند. بازار‎گرایی صادرات، تأثیر مثبت و انطباق آمیختۀ برنامۀ بازاریابی تأثیر منفی بر عملکرد صادراتی شرکت‌ها دارند؛ ضمن اینکه بازار‎گرایی رابطۀ بین دو متغیر انطباق آمیختۀ بازاریابی و عملکرد صادراتی را تعدیل کرده و در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک شرکت‌های صادراتی، نقش حمایت‎گرایانه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Effect Export Market Orientation and Marketing Mix Adaptation on Export Performance (Case Study: Non-oil Exporter Firms in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Rahim Mohtaram 1
  • Mehrdad Movasagh 2
1 Assistant Prof. of Business Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 MSc. Student in Business Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current paper examines the impact of export market orientationand marketing mix adaptation on export performance in Tehran's exports companies. The current paper pursues two major goals; first to figure out export market orientation and marketing mix adaptation strategy impact on export performance and second, to study the role of export market orientation in exports due to the contradictory results of previous studies. A sample of 311 export companies was used to test the hypothesis. Data collected was analyzed using Smartpls software and variance-based structural equation model. The results show export companies psychologically adapt their mix marketing plan best to meet the needs of foreign markets in turbulent environments and close competitive markets. Moreover, the results suggest a positive impact of export market orientation and negative impact of Marketing mix adaptation program on export performance. In addition, the export market orientation has dampened the relationship between the two variables, marketing mix adaptation and export performance with a protectionist role in strategic decision-making of export companies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export market orientation
  • Export performance
  • External environment
  • Marketing mix adaptation
  • Psychological distance
آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی. تهران: انتشارات نگاه دانش.
استیری، ‌مهرداد؛ دیواندری، علی؛ سیدجوادین، ‌سید رضا؛ خدادادحسینی، ‌سید حمید (1394). شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تأکید بر نقش منابع انسانی. مدیریت بازرگانی، 7(2)، 314-295.
گروسی مختارزاده، نیما؛ زمانی، محمود (1394). تبیین تأثیر بازارگرایی و نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه با تأکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مدیریت بازرگانی، 7(2)، 484-463.
محترم، رحیم؛ حسنقلی‎پور، طهمورث؛ نظری، محسن؛ روستا، احمد (1394). تدوین مدلی بومی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت‎های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی عراق. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مدیریت بازرگانی، 7(3)، 736-721.
 محمدیان، محمود؛ الله‌وردی، مصطفی؛ سلیمی، امیر (1392). بررسی تأثیر بازار گرایی صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات ( موردمطالعه : صادرکنندگان نمونه ایران در سال 1390). مدیریت بازرگانی، 5(4)،  78-61.
References
Armario, J. M., Ruiz, D. M., & Armario, E. M. (2008). Market orientation and internationalization in small and medium‐sized enterprises. Journal of Small Business Management, 46(4), 485–511.
Azar, A., & Gholamzadeh, R. (2015). A primer on partial least squares structural equations modeling (PLS-SEM). Tehran, Negah Danesh Press.(in Persian)
Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74–94.
Boddewyn, J. J., Soehl, R., & Picard, J. (1986). Standardization in international marketing: is Ted Levitt in fact right? Business Horizons, 29(6), 69–75.
Cadogan, J. W., Cui, C. C., Li, E. K. Y., & Kwok Yeung Li, E. (2003). Export market-oriented behavior and export performance: The moderating roles of competitive intensity and technological turbulence. International Marketing Review, 20(5), 493–513.
Cadogan, J. W., Diamantopoulos, A., Mortanges, C., & De Mortanges, C. P. (1999). A measure of export market orientation: Scale development and cross-cultural validation. Journal of International Business Studies, 30(4), 689-707.
Cadogan, J. W., Diamantopoulos, A., Mortanges, C., De Mortanges, C. P., & Siguaw, J. A. (2002). Export market-oriented activities: Their antecedents and performance consequences. Journal of International Business Studies, 33(3), 689–707.
Cadogan, J. W., Kuivalainen, O., & Sundqvist, S. (2009). Export market-oriented behavior and export performance: quadratic and moderating effects under differing degrees of market dynamism and internationalization. Journal of International Marketing, 17(4), 71–89.
Cadogan, J. W., Sundqvist, S., Puumalainen, K., & Salminen, R. T. (2012). Strategic flexibilities and export performance: The moderating roles of export market-oriented behavior and the export environment. European Journal of Marketing, 46(10), 1418–1452.
Calantone, R. J., Kim, D., Schmidt, J. B., & Cavusgil, S. T. (2006). The influence of internal and external firm factors on international product adaptation strategy and export performance: a three-country comparison. Journal of Business Research, 59(2), 176–185.
Cavusgil, S. T., & Zou, S. (1994). Marketing strategy-performance relationship: an investigation of the empirical link in export market ventures. The Journal of Marketing, 58(1), 1–21.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern Methods for Business Research, 295(2), 295–336.
Chung, H. F. L. L., Wang, C. L. (2012). A contingency approach to international marketing strategy and decision-making structure among exporting firms. International Marketing Review, 29(1), 54–87.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences Lawrence Earlbaum Associates. Hillsdale, NJ, 20–26.
Deshpandé, R., & Farley, J. U. (1999). Reliability in Measuring Market Orientation and Financial Performance in Transition Economies. In R. Batra (Ed.), Marketing Issues in Transitional Economies (pp. 127–137). Boston, MA: Springer US.
García, A. N., Cataluña, F. J. R., González, F. J. A., Navarro-García, A., Rondán-Cataluña, F. J., & Acedo-González, F. J. (2013). The importance of an export-oriented culture for export performance. European Journal of International Management, 7(3), 254–277.
Garosi Mokhtarzadeh, N., Zamani, M. (2015). Examining the effects of market orientation and management innovation on firm performance: The mediating role of technological innovation. Iranian Business Management, 7(2), 463-484. (in Persian)
Grégoire, Y., Fisher, R. J. (2006). The effects of relationship quality on customer retaliation. Marketing Letters, 17(1), 31–46.
Hair, J. F. J., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). A primer on partial least squares structural equations modeling (PLS-SEM). Long Range Planning (Vol. 46). Los Angeles: SAGE.
Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139–152.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing (pp. 277–319). Emerald Group Publishing Limited.
Hoang, B. P. (2015). Relationship of Export Market Orientation, Selected Export Strategy, and Export Performance: An Empirical Study, 15(6), 24-32.
Johanson, J., & Wiedersheim‐Paul, F. (1975). The internationalization of the firm—four swedish cases 1. Journal of Management Studies, 12(3), 305–323.
Kaleka, A., & Berthon, P. (2006). Learning and locale: The role of information, memory and environment in determining export differentiation advantage. Journal of Business Research, 59(9), 1016–1024.
Katsikeas, C. S., Samiee, S., & Theodosiou, M. (2006). Strategy fit and performance consequences of international marketing standardization. Strategic Management Journal, 27(9), 867–890.
Kohli, A. K., & Jaworski, B. J. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing, 54(2), 1–18.
Lages, L., Luís Abrantes, J., Raquel Lages, C., Matthyssens, P., Kirca, A. H., Pace, S.,Raquel Lages, C. (2008). The STRATADAPT scale: A measure of marketing strategy adaptation to international business markets. International Marketing Review, 25(5), 584–600.
Mohammadian, M., Allahverdi, M., Salimi, A. (2013). The impact of export market orientation and competitive advantage on export performance. Iranian Business Management, 5(4), 61-78. (in Persian)
Mohtaram, R., Hasangholipoor, T., Nazari, M., Roosta, A. (2015).Presenting a local model for improving Iranian companies’ export performance in construction material market of Iraq. Iranian Business Management, 7(3), 721-736.
(in Persian)
 Morgan, N. A., Kaleka, A., & Katsikeas, C. S. (2004). Antecedents of export venture performance: A theoretical model and empirical assessment. Journal of Marketing, 68(1), 90–108.
Morgan, R. E., & Strong, C. A. (2003). Business performance and dimensions of strategic orientation. Journal of Business Research, 56(3), 163–176.
Narver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20–35.
Navarro, A., Acedo, F. J., Losada, F., & Ruzo, E. (2011). Integrated model of export activity: Analysis of heterogeneity in managers’ orientations and perceptions on strategic marketing management in foreign markets. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 187–204.
Navarro, A., Acedo, F. J., Robson, M. J., Ruzo, E., & Losada, F. (2010). Antecedents and consequences of firms’ export commitment: An empirical study. Journal of International Marketing, 18(3), 41–61.
Navarro-García, A., Arenas-Gaitán, J., & Rondán-Cataluña, F. J. (2014). External environment and the moderating role of export market orientation. Journal of Business Research, 67(5), 740–745.
Navarro-García, A., Arenas-Gaitán, J., Javier Rondán-Cataluña, F., Rey-Moreno, M., Rondán-Cataluña, F. J., & Rey-Moreno, M. (2016). Global model of export performance: Moderator role of export department. Journal of Business Research, 69(5), 1880–1886.
Poturak, M., & Duman, T. (2014). The Role of Marketing Standardization/ Adaptation Strategies on Managers’ Satisfaction with Export Performance: Proposal of a Conceptual Framework. European Journal of Economic Studies, 10(4), 252–262.
Powers, T. L., & Loyka, J. J. (2010). Adaptation of marketing mix elements in international markets. Journal of Global Marketing, 23(1), 65–79.
Qureshi, S., & Mian, S. A. (2010). Antecedents and outcomes of entrepreneurial firms marketing capabilities: An empirical investigation of small technology based firms. Journal of Strategic Innovation and Sustainability, 6(4), 28-45.
Racela, O. C., Chaikittisilpa, C., & Thoumrungroje, A. (2007). Market orientation, international business relationships and perceived export performance. International Marketing Review, 24(2), 144–163.
Rose, G. M., & Shoham, A. (2002). Export performance and market orientation: Establishing an empirical link. Journal of Business Research, 55(3), 217–225.
Sousa, C. M. P. P., Lages , L. F., Papadopoulos, N., Martín Martín, O (2011).  The PD scale: a measure of psychic distance and its impact on international marketing strategy. International Marketing Review, 28(2), 201–222.
Sousa, C. M. P. P., Lages, L. F (2011). The PD scale: a measure of psychic distance and its impact on international marketing strategy. International Marketing Review, 28(2), 201–222.
Sousa, C. M. P., & Bradley, F. (2005) . Global markets: does psychic distance matter? Journal of Strategic Marketing, 13(1), 43–59.
Sousa, C. M. P., & Lengler, J. (2009). Psychic distance, marketing strategy and performance in export ventures of Brazilian firms. Journal of Marketing Management, 25(5-6), 591–610.
Sousa, C. M. P., Lengler, J. F. B., Martínez-López, F. J., & artínez‐López, F. J. (2014). Testing for linear and quadratic effects between price adaptation and export performance: the impact of values and perceptions. Journal of Small Business Management, 52(3), 501–520.
Stiri, M., Divandari, A., Seyed Javadin, S., Khodadad Hoseini, S. (2015). Market orientation in Iran banking Industry with an emphasis on HR roles. Iranian Business Management, 7(2), 295-314. (in Persian)
Tantong, P., Karande, K., Nair, A., & Singhapakdi, A. (2010). The Effect of Product Adaptation and Market Orientation on Export Performance: A Survey of Thai Managers. The Journal of Marketing Theory and Practice, 18, 155–170.
Theodosiou, M., & Leonidou, L. C. (2003). Standardization versus daptation of international marketing strategy: an integrative assessment of the empirical research. International Business Review, 12(2), 141–171.
Zou, S., & Cavusgil, S. T. (2002). The GMS: A broad conceptualization of global marketing strategy and its effect on firm performance. Journal of Marketing, 66(4), 40–56.
Zou, S., Taylor, C. R., & Osland, G. E. (1998). The EXPERF scale: a cross-national generalized export performance measure. Journal of International Marketing, 6(3), 37–58.