مدل‌سازی کسب مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیکی با رویکرد مفهوم‎سازی بنیادی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: تبیین مدل رقابتی بانک‎های تجاری کشور در زمینه بانکداری الکترونیک، بر اساس الگوی تحلیلی رقابت و رقابت‎پذیری بانکداری الکترونیک، هدف اصلی و اساسی این پژوهش انتخاب شده است.
روش: روش پژوهش حاضر از نوع روش‎ تحقیق کیفی است. در این پژوهش از روش مفهوم‎سازی بنیادی به‎عنوان روشی دقیق و نظام‎مند برای بررسی مسائل پیچیده چندوجهی بهره برده شده است. جامعه آماری پژوهش نیز مدیران خبره صنعت بانکداری در نظر گرفته شدند که اشراف کاملی بر بازار رقابتی ایران و عملکرد بانکی در این بازار داشتند.
یافته‎ها: با توجه به روش پژوهش، فرایند کدگذاری و طبقه‎بندی بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت که خروجی‎های این سه مرحله در قالب نکات کلیدی، کدها، مفاهیم و مقولات ارائه شد. داده‎ها در حین و پس از گردآوری چندین مرتبه بررسی شدند و با شناسایی نکات کلیدی، کدهای مرتبط احصا شد که در مجموع 256 کد (برچسب) از داده‎های گردآوری شده، به‎دست آمد و از طریق منطق کدگذاری تبدیل به 63 مفهوم و در نهایت 22 مقوله در رابطه با موضوع اصلی پژوهش شد.
نتیجه‎گیری: بر اساس مدل پژوهش، کسب مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیک، تنها در گرو توسعه ابزارها و کانال‎های ارائه خدمات الکترونیک نیست، بلکه توسعه ابزارها بخشی از این فرایند است و عوامل دیگری نیز در این فرایند نقش اساسی دارند. بنابراین توسعه همزمان ابعاد نرم و ابعاد سخت مدل، می‎تواند هم‎افزایی اجزای مدل را ارتقا دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Competitive Advantage in Electronic Banking Applying Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari 1
  • Masoud Keimasi 2
  • Ahmad Ghodselahi 3
1 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
2 Assistance Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
3 Ph.D., Department of Business Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
During the last decade, electronic banking systems are steadily replacing classic banking systems which have led to a major shift in the nature of business within banking systems toward electronic banking. In this regard, banks try to promote the quality of their services based on electronic banking in order to improve their competitive power in banking market and maintain their competitiveness. Due to the competitive banking market in Iran, identifying banking competitive pattern in electronic banking can lead to an improved status in their services and exchange of values to their customers. Investigating competitive patterns of an organization, one can explain why firms are different, how they work, what their strategies are, and how they are managed. Therefore, in the present study, we aim to respond to the crucial questions of “what factors are influential in obtaining competitive advantage in electronic banking and which model is more efficient to reach such a competitive advantage”. The main purpose of this study is to identify electronic banking competitive model in order to determine how one can reach competitive advantage within banking industry in Iran, a model by which one can plan for allocation of efficient resources to help improve electronic banking in a way that competitive advantage occurs through improvement in organizational functioning.
 
Methodology
The present qualitative study uses grounded theory modeling as a systematic approach to analyze complex and multi-dimensional issues. Expert managers in banking industry were considered as the research population. Theoretical sampling was used to select the sample size. Finally, 12 experts were involved in in-depth interviews. The data were then coded and classified and main concepts and issues were extracted. Then, the existing relationships were classified in the form of a researcher-made theoretical framework. Accordingly, data analysis was conducted using three coding approaches (open, axial and selective coding).
 
Findings
The present study investigated the development of payment and transaction instruments as a crucial requirement for the main purpose of the study. Data analysis highlighted development of such instruments in order to obtain competitive advantage in electronic banking as a channel to provide services to the customers. To do so, software infrastructure capable of providing fast and error-free services to the customers is of high importance which has been observed in the literature. On the other hand, some studied have investigated software infrastructure to create values for the customers which is included in the present study in a more comprehensive manner. The missing point in the previous studies was the idea of independent chain of value which is particularly effective in obtaining competitive advantage in Iran. Considering banks as a holding with some sub-categories of companies that is capable of creating a chain of values in the banks can make it hard for the opponents to compete. On the other hand, the value proposed by the bank value chain, including different business expertise, increases the costs of changing the organization for the customers. Within this chain of values, IT-based firms focusing on creating independent integrated banking system and providing updated software can act as an important force in gaining competitive advantage. This can add innovation and distinctiveness in the services provided by banks. According to the literature, innovation and creativity as competitive advantages are considered as crucial requirements to obtain competitive advantage, particularly in the area of electronic banking which can increase customer attraction and improve their enthusiasm to use bank’s services. Moreover, bank’s identity is considered as an effective factor in gaining competitive advantage which was previously observed in the literature as focusing on marketing advertisement. Beside marketing advertisement, brand’s visual identity (bank name and logo) is considered as a provocative factor in attracting customers to use the bank services.
 
Conclusion
Distinctiveness and market attraction are considered as the main strategies in order to create functional agility. Based on the service-based nature of banking industry, human capital knowledge plays an important role with this regard. The crucial point is the degree of organizational relationships between banks and service providers (such as municipality, tax affairs organization, oil companies, and etc.). This will help providing exclusive electronic services for banks which in turn result in improvement of electronic banking services (as a strategic advantage for an organization). Finally, banking business lines should also be taken into account as a supplementary factor. Improving electronic banking is not possible unless banks improve their micro banking services, private and institutional services. Improving electronic banking is tied to improvement of banking services at the same time. As a result of implementing these strategies, banks can provide customers with an electronic banking market increases the profitability of the bank services and decreases the costs for the customers. Providing services through electronic banking can help banking beneficiaries gain extra values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic banking
  • Competitive Advantage
  • Competitive value
  • Value creation
  • Grounded theory
آقازاده، هاشم؛ مهرنوش، مینا (1390). طراحی و سنجش مقیاس بومی ایجاد ارزش در بانک‎های تجاری کشور. مدیریت بازرگانی، 3(7)، 1-18.
اخلاصی، امیر؛ شفیعی، رضا؛ انصاری، فهیمه (1395). ارائه مدل بومی برندسازی برای خرده فروشی‎های اینترنتی با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد. تحقیقات بازاریابی نوین، 21 (2)، 167-188.
بیکزاد، جعفر؛ مولوی، زهرا (1388). کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت مشتریان. نشریه بانک و اقتصاد، (104)، 39-44.
حیدری، علی؛ سید کلالی، نادر (1395). ارائه مدل مزیت رقابتی شرکت‎های مشاوره مدیریت بر اساس نظریه قابلیت‎های پویا. مدیریت بازرگانی ، 8 (2)، 317-338.
خورشید، صدیقه؛ نوجوان، صمد (1392). تحلیل رقابت‎جویی و انتخاب استراتژی رقابتی مبتنی بر مدل نیروهای رقابتی پورتر، تحلیل سلسله‎مراتبی فازی و تحلیل پوششی داده. مطالعات مدیریت صنعتی، 11 (28)، 61-97.
دهدشتی شاهرخ، زهره؛ ناطق، محمد؛ احسانی، راضیه (1396). تبیین رابطه قابلیت‎های بازاریابی و عملکرد مالی سازمان. مدیریت بازرگانی، 9(1)، 103-128.
سید جوادین، سیدرضا؛ صفری، محمد؛ راعی، رضا؛ ایروانی، محمدجواد (1396). ارائه مدلی مفهومی برای تبیین آمادگی بانک‎های تجاری ایران به‎منظور پیاده‎سازی بانکداری اسلامی. مدیریت بازرگانی، 9(1)، 129-154.
طوطیان، محمد؛ انصاری، آذرنوش (1395). سنجش تأثیر مشتری محوری، مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درک شده، بر رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد). تحقیقات بازاریابی نوین، 20 (1)، 179-200.
فرخی، سرور؛ تیمورپور، بابک (1395). شناسایی و طبقه‎بندی مشتریان سیستم بانکی ایران از منظر انتظارات و ارزش درک شدة خدمات بانکی با استفاده از تکنیک‎های داده‎کاوی. تحقیقات بازاریابی نوین . 20 (1)، 201-220.
 
References
Aghazadeh, H., & Mernoosh, M. (2011). Design and evaluating the customized model of value creation in commercial bank of Iran. Business management, 7(3), 1-18.(in Persian)
Akhisar, I., Tunay, B., & Tunay, N. (2015). The Effects of Innovations on Bank Performance: The Case of Electronic Banking Services. social and behavioral science, 195(3), 369-375.
Al-Qeisi, K., & Hegazy, A. (2015). Consumer Online Behaviour: A perspective on Internet Banking Usage in Three Non-Western Countries. 2nd Global conference on business, economics, management & tourism, (pp. 386-390).
Andrievskaya, I., & Semenova, M. (2016). Does Banking System Transparency Enhance Bank Competition? Cross-country Evidence. Journal of financial stability, 23, 33-50.
App, S., Merk, T., & Buttgen, M. (2012). Employer Branding: Sustainable HRM as a Competitive Advantage in the Market for high-quality employees. Management revue, 23 (3), 262-278.
Beykzad, J., & Molavi, Z. (2009). Electronic services quality and customer satisfaction. Journal of economic & bank, (104), 39-44.(in Persian)
Beheshti Zavareh, F., Md Ariff, M., Jusoh, A., Zakuan, N., Zaidi, A., & Ashourian, M. (2012). E-Service Quality Dimensions and Their Effects on E-Customer Satisfaction in Internet Banking Services. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (40), 441-445.
Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. New Jersey. Pearson.
Cristovao Verissimo, J. M. (2016). Enablers and restrictors ofmobile banking app use: A fuzzy set qualitative comparative analysis. Journal of Business research, 69(11), 5456-5460.
Dehdashti, Z., Nateq, M., & Ehsani, R. (2017). Defining the relation between marketing and financial performance of organization. Business management, 9(1), 103-128.(in Persian)
Ekhlasi, A., Shafiee, R., & Ansari, F. (2016). Designing customized branding model for webbased retail store applying grounded theory. New marketing research, 21(2), 167-188.(in Persian)
Farokhi, S., & Teymorpour, B. (2016). Clasiification of banking customer based on the expectation and value of services applying datamining. New marketing research, 20(1), 201-220.(in Persian)
Heydari, A., & Kolali, N. (2016). Designing competitive advantage model of management consultant companies. Business management, 8 (2), 317-338.(in Persian)
Kamukama, N. (2013). Intellectual capital: company’s invisible source of competitive advantage. An international business journal, 23 (3), 260-283.
Khorshid, S., & Nojavan, S. (2013). Competitiveness analysis based on the porters’ 5 forces. Industrial management studies, 11(28), 61-97.(in Persian)
Kirakosyan, K., & Danaiata, D. (2014). Communication management in electronic banking. better communication for better relationship. Procedia - Social and Behavioral Sciences, )124(, 361-370.
Liao, Z. (2016). Temporal cognition, environmental innovation, and the competitive advantage of enterprise. Journal of cleaner production, 135 (1), 1045-1053.
Matteucci, X., & Gnoth, J. (2017). Elaborating on grounded theory in tourism research. Annals of Tourism Research, 65, 49-59.
Mirzaei, A., & Moore, T. (2014). What are the driving forces of bank competition across different income groups of countries? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 32, 38-71.
Murphy, C., Klotz, A., & Kreiner, G. (2017). Blue skies and black boxes: The promise (and practice) of grounded theory in human resource management research. Human Resource Management Review, 27 (2), 291-305.
Pinningtona, B. D., Meehana, J., & scanlon, t. (2017). A grounded theory of value dissonance in strategic relationships. Journal of Purchasing and Supply Management, 22 (4), 278-288.
 Safarpour, M. (2016). Identification and ranking the barriers to adoption and development of electronic bankong in iran. 1st International Conference on Applied Economics and Business, (pp. 374-380).
Sajeevan, R., & Sharma, R. (2010). Bank Selection Criteria Employed by MBA Students in Delhi: An Empirical Analysis. Journal of Business Studies Quarterly, 1(2), 56-69.
Sanli, B., & Hobikoglu, E. (2015). Development of Internet Banking as the Innovative Distribution Channel and Turkey Example. Procidia social and behavioral science, 195, 343-352.
Sarwar, A., & Mubeen, S. (2012). Factors Influencing the Bank Selection Decision of Students: An Investigation of Business Graduates. International Review of Business and Social, 2 (1), 12-26.
Seyedjavadin, R., Safari, M., Raee, R., Irvani, M, (2017). Modeling the readiness of comercial bank of Iran for islamic banking: applying grounded theory. Businee management , 9(1), 129-154. (in Persian)
Sinha, I., & Mukherjee, S. (2016). Acceptance of technology, related factors in use of off branch e-banking: an Indian case study. Journal of High Technology Management Research, 27(1), 88-100.
Stanislaw Szopinski, T. (2016). Factors affecting the adoption of online banking in Poland. Journal of business research, 69(11), 4763-4768.
Totian, M., & Ansari, A. (2016). Assessing the impact of customer orientation, social responsibility and percieved quality on customer satisfaction. New marketing research, 20(1), 179-200.(in Persian)
Turan, S., Tumer, M., & Kilinic, C. (2011). empirical investigation from customers in Romanian cities. African Journal of Business Managemen, 5 (14), 5551-5558.
Wang, C. L., Senaratne, C., & Rafiq, M. (2015). Success Traps, Dynamic Capabilities and Firm Performance. British Journal of Management, 26(1), 26-44.
Zhao, Y., Libaers, D. & Song, M. (2015). First product success: A mediated moderating model of resources, founding team startup experience, and product positioning strategy. Journal of product innovation management, 32(3), 441-458.