دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، 1398 
3. ارائه مدلی برای مدیریت اتحادهای راهبردی تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشور ایران

صفحه 25-44

محمدعلی شاه حسینی؛ علی حیدری؛ سیدمحمد اعرابی؛ صادق قادری کنگاوری


7. مشارکت مشتری در خلق ارزش طی چرخه عمر رابطه

صفحه 105-124

صمد عالی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ ندا اصلانپور علمداری