دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، 1398 
مشارکت مشتری در خلق ارزش طی چرخه عمر رابطه

صفحه 105-124

10.22059/jibm.2018.259010.3072

صمد عالی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ ندا اصلانپور علمداری