دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، 1398 
4. ارائه مدل انتخاب آمیخته رسانه در کمپین‌های تبلیغاتی خاص صنعت بیمه

صفحه 762-781

طاهر روشندل اربطانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ سید وحید عقیلی؛ احمد جوادی پور


7. مدل‌سازی نظری اثر تردید سبز مصرف‌کنندگان بر رفتار و قصد خرید سبز

صفحه 825-849

مجتبی خلیفه؛ عباس عباسی؛ معین کاظمی؛ مهدی سمیع زاده


10. ارائه مدل کسب‌وکار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری در ایران

صفحه 895-918

عارفه بردبار؛ ندا عبدالوند؛ نسیم غنبر طهرانی؛ سعیده رجائی هرندی


12. شناسایی و تبیین عوامل کلیدی توانمندساز در اجرای مشارکت راهبردی موفق

صفحه 944-964

امید محبی منش؛ رضا حسنوی؛ غلامرضا توکلی؛ ابوالفضل باقری


13. شناسایی ابعاد ساختار ذهنی آگاهانه به‌عنوان یکی از وجوه مصرف آگاهانه

صفحه 965-991

محمدصادق قربانیان گزافرودی؛ بهرام خیری؛ حسن اسماعیل‌پور؛ منصوره علیقلی