شناسایی و تبیین عوامل کلیدی توانمندساز در اجرای مشارکت راهبردی موفق

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت استراتژیک، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت استراتژیک، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل کلیدی توانمندساز در اجرای یک مشارکت راهبردی موفق از دیدگاه‌های نظری مختلف و تبیین نقش آنها در افزایش عملکرد مشارکت‌ راهبردی است.
روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های کاربردی از نوع توصیفی ـ پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری شامل خبرگان شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صنایع هوایی است که در رابطه با مشارکت‌های راهبردی شناسایی‌شده در این پژوهش از دانش و اشراف کافی برخوردارند. به‌دلیل محدود بودن جامعه آماری و دسترسی به کلیه خبرگان، از روش نمونه‌گیری خاصی استفاده نشده است. برای آزمون مدل نیز از روش مدل‌سازی معادله‌های ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل 79 پرسش‌نامه تکمیل‌شده، اعتبار مدل پیشنهادی و کلیه فرضیه‌های مطرح در آن را تأیید کرده و نشان می‌دهد عوامل توانمندساز شناسایی‌شده (قابلیت مدیریت مشارکت، هم‌سویی اهداف و انگیزه‌ها، تناسب منابع مشارکت و سرمایه اجتماعی مشارکت) در مجموع قادر به تبیین حدود 72 درصد از عملکرد یک مشارکت راهبردی هستند.
نتیجه‌گیری: بر اساس مدل پیشنهادی این پژوهش، دو شرکت برای اجرای یک مشارکت راهبردی موفق می‌بایست ابتدا برای بهبود و توسعه مشترک چهار عامل توانمندساز اشاره‌شده اقدام‌های لازم را به عمل آورند. مقیاس‌های اندازه‌گیری و شاخص‌های ارائه‌شده در این پژوهش نیز می‌تواند مرجع مناسبی برای مدیران دو شرکت همکار به‌منظور ارزیابی جامع میزان آمادگی خود قبل از ورود به یک مشارکت راهبردی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining Key Enabling Factors to Implement a Successful Strategic Alliance .

نویسندگان [English]

  • Omid Mohebimanesh 1
  • Reza Hosnavi 2
  • Gholamreza Tavakoli 3
  • Abolfazl Bagheri 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Soft Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Department of Management, Faculty of Management and Soft Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Department of Strategic Management, Faculty of Management and Soft Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Strategic Management, Faculty of Management and Soft Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective  This study intends to introduce and develop an appropriate conceptual model in which different key enabling factors and variables for successful implementation of partnership projects from different theoretical perspectives are taken into account and their role in enhancing the performance of a strategic partnership is explained. To do so, this study seeks to answer the following two questions: 1) Given the different theoretical perspectives available in the literature on strategic partnerships, what are the key enabling factors for implementation of successful strategic partnership? 2) What is an appropriate causal model of identified key enablers which is capable of properly explaining the performance of a strategic partnership? 
 
Methodology  The present study is applied in nature and it is a descriptive research in terms of data collection and analysis. It is also considered as a field study in terms of its questionnaire approach. Moreover, because the present study investigates the simultaneous relationship among several variables, it is a descriptive correlational and causal research. In this study, a questionnaire was used to collect data distributed to companies affiliated with the Air Force Organization (affiliated to the Ministry of Defense and Armed Forces Support). The statistical population of the study includes all the experts 
(managers, supervisors and senior experts with at least three years of experience) of the companies affiliated with the AEOI. Finally, 79 completed questionnaires were received and analyzed and 112 strategic partnerships in the related industries were identified. 
 
Findings The empowering factors identified in this study (ability to manage the partnership, alignment of goals and motivations, appropriateness of participation resources, and social capital of partnership) are able to collectively explain about 72% of the performance of a strategic partnership, which is considered as a desirable outcome. On the other hand, the Q2 coefficient of the Stone-Geyser coefficient was reported at 0.42 for partnership performance, indicating that the predictive power of the proposed model is about 42%, which is also desirable. Therefore, it can be concluded that the fitness of the structural part of this model is acceptable. 
 
Conclusion Based on the proposed model of the present research, two companies must first take steps to idjust and develop the four porposed empowering factors in order to implement a successful strategic partnership. The measurement scales and indices presented in this study can also be considered as a good reference for managers of the two partner companies in order to comprehensively assess their inclination before starting a strategic partnership. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic alliance
  • Alliance management capability
  • Alliance goal alignment
  • Alliance resource fit
  • Alliance social capital
  • Strategic alliance performance
حقیقی، محمد؛ جلالی، سید حسین (1396). شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی از دیدگاه تئوری نهادی. مدیریت بازرگانی، 9(4)، 717- 738.
حمیدی‌زاده، محمدرضا؛ زارع احمدآبادی، حبیب؛ سنگبر، محمدعلی (1393). تجزیه ‎و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت شراکت‌‌های راهبردی با رویکرد پویایی‌‌های سیستم (مورد مطالعه: خوشه صنعتی کاشی و سرامیک استان یزد). مدیریت بازرگانی، 6(3)، 517-534.
رحمان‌سرشت، حسین؛ باشکوه، محمد؛ پهلوانی قمی، معصومه (1388). عوامل مؤثر در موفقیت همکاری‌های مشترک بین‌المللی (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات ایران خودرو). مدیریت بازرگانی، 1(3)، 55- 70.
علی‌پور، وحیده؛ احمدی، پرویز؛ خداداد حسینی، سیدحمید؛ مشبکی، اصغر (1392). عوامل مؤثر در حفظ همکاری عرضه‌کننده ـ توزیع‌کننده در زنجیره توزیع از دیدگاه عرضه‌کنندگان. مدیریت بازرگانی، 5(4)، 43- 60.
قره‌چه، منیژه؛ حاجی کریمی، عباسعلی؛ خداداد حسینی، سیدحمید؛ مکی‎زاده، وحید (1394). تبیین الگوی عملکرد اتحادهای راهبردی: رویکرد مبتنی بر قابلیت‌ها. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 14(21)، 13- 28.
 
References
Alipoor, V., Ahmadi, P., Khodadad Hoseini, S. H., & Moshabbaki, A. (2013). Influential factors on supplier-distributor partnership maintenance in distribution chain from the supplier’s landscape. Iranian Business Management, 5(4), 43-60. (in Persian)
Anand, J., Oriani, R., & Vassolo, R. (2007). Alliance Activity as a Dynamic Capability: Search and Internalization of External Technology. Paper presented at the Academy of Management Proceedings.
Ariño, A. (2003). Measures of strategic alliance performance: An analysis of construct validity. Journal of international Business studies, 34(1), 66-79.
Cao, M., Vonderembse, M.A., Zhang, Q., & Ragu-Nathan, T. (2010). Supply chain collaboration: conceptualisation and instrument development. International Journal of Production Research, 48(22), 6613-6635.
Cao, M., & Zhang, Q. (2012). Supply Chain Collaboration: Roles of Interorganizational Systems, Trust, and Collaborative Culture: Springer Science & Business Media.
Das, T. K., & Teng, B.S. (2000). A resource-based theory of strategic alliances. Journal of management, 26(1), 31-61.
Ghareche, M., Hajikarimi, A. A., Khodadadhoseini, S. H., & Makkizade, V. (2015). Developing an Alliance Performance Conceptual Framework: Resource Based View. Journal of Business Management, 14(1), 13-28. (in Persian)
Haghighi, M., & Jalali, S. H. (2018). Strategic Alliance Formation from the Institutional Theory Perspective. Iranian Business Management, 9(4), 717-738. (in Persian)
Hamidizadeh, M. R., Ahmadabadi, H. Z., & Sangbor, M. A. (2014). Analyzing of critical success factor of strategic alliances (Case study: Tile & ceramic industrial cluster of Yazd). Journal of Iranian Business Management, 6(3), 517-534. (in Persian)
Humphries, A., & Wilding, R. (2004). Sustained monopolistic business relationships: A UK defence procurement case. European Journal of Marketing, 38(1/2), 99-120.
Inkpen, A. C., & Tsang, E. W. (2005). Social capital, networks, and knowledge transfer. Academy of management review, 30(1), 146-165.
Jiang, W. (2014). Business partnerships and organizational performance: The role of resources and capabilities: Springer Science & Business Media.
Kale, P., & Singh, H. (2007). Building firm capabilities through learning: the role of the alliance learning process in alliance capability and firm‐level alliance success. Strategic management journal, 28(10), 981-1000.
Kale, P., & Singh, H. (2009). Managing strategic alliances: what do we know now, and where do we go from here? The Academy of Management Perspectives, 45-62.
Kauppila, O.P. (2015). Alliance management capability and firm performance: Using resource-based theory to look inside the process black box. Long Range Planning, 48(3), 151-167.
Kumar, G., & Nath Banerjee, R. (2012). Collaboration in supply chain: An assessment of hierarchical model using partial least squares (PLS). International Journal of Productivity and Performance Management, 61(8), 897-918.
Lambe, C. J., Spekman, R. E., & Hunt, S. D. (2002). Alliance competence, resources, and alliance success: conceptualization, measurement, and initial test. Journal of the academy of Marketing Science, 30(2), 141-158.
Lee, C., Park, C.S., & Vertinsky, I. (2012). Relational Capital, Knowledge Transfer and Performance in International Joint Ventures (IJVs) in Korea Korean Science and Technology in an International Perspective (pp. 223-237): Springer.
Leem, B. H., & Rogers, K. (2017). The moderating effect of supply chain role on the relationship between social capital and performance. International Journal of Services and Operations Management, 26(1), 18-48.
Marion, T. J., Eddleston, K. A., Friar, J. H., & Deeds, D. (2015). The evolution of interorganizational relationships in emerging ventures: An ethnographic study within the new product development process. Journal of Business Venturing, 30(1), 167-184.
Mayer, K. J., & Teece, D. J. (2008). Unpacking strategic alliances: The structure and purpose of alliance versus supplier relationships. Journal of Economic Behavior & Organization, 66(1), 106-127.
Min, S., Roath, A.S., Daugherty, P.J., Genchev, S. E., Chen, H., Arndt, A. D., & Glenn Richey, R. (2005). Supply chain collaboration: what's happening? The international Journal of Logistics management, 16(2), 237-256.
Mohr, J., & Spekman, R. (1994). Characteristics of partnership success: partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques. Strategic management journal, 15(2), 135-152.
Niesten, E., & Jolink, A. (2015). The impact of alliance management capabilities on alliance attributes and performance: a literature review. International journal of management reviews, 17(1), 69-100.
Ozorhon, B., Arditi, D., Dikmen, I., & Birgonul, M. T. (2010). Toward a multidimensional performance measure for international joint ventures in construction. Journal of construction engineering and management, 137(6), 403-411.
Rahmanseresht, H., Bashokouh, M., & Pahlevani Ghomi, M. (2009). Factors Affecting in Succession of International Collaborations. Iranian Business Management, 1(3), 55-70.
(in Persian)
Russo, M., & Cesarani, M. (2017). Strategic Alliance Success Factors: A Literature Review on Alliance Lifecycle. International Journal of Business Administration, 8(3), 1.
Ryu, I., So, S., & Koo, C. (2009). The role of partnership in supply chain performance. Industrial Management & Data Systems, 109(4), 496-514.
Sarkar, M.B., Echambadi, R., Cavusgil, S.T., & Aulakh, P.S. (2001). The influence of complementarity, compatibility, and relationship capital on alliance performance. Journal of the academy of Marketing Science, 29(4), 358-373.
Saxena, K., & Bharadwaj, S. S. (2009). Managing business processes through outsourcing: a strategic partnering perspective. Business Process Management Journal, 15(5), 687-715.
Schilke, O., & Goerzen, A. (2010). Alliance management capability: an investigation of the construct and its measurement. Journal of management, 36(5), 1192-1219.
Simatupang, T. M., & Sridharan, R. (2005). An integrative framework for supply chain collaboration. The international Journal of Logistics management, 16(2), 257-274.
Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic management journal, 509-533.
Villena, V. H., Revilla, E., & Choi, T. Y. (2011). The dark side of buyer–supplier relationships: A social capital perspective. Journal of operations management, 29(6), 561-576.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.
Yim, B., & Leem, B. (2013). The effect of the supply chain social capital. Industrial Management & Data Systems, 113(3), 324-349.
Zhang, C., Gunasekaran, A., & Wang, W. Y. C. (2015). A comprehensive model for supply chain integration. Benchmarking: An International Journal, 22(6), 1141-1157.