دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، 1398 
مدل هوشمندی بازاریابی صنعت خودرو داخلی

صفحه 677-698

10.22059/jibm.2018.260823.3112

بابک یاوری فر؛ محمد محمودی میمند؛ اوژن کریمی؛ سیدموسی خادمی