بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی میان کارکنان فروش شرکت فرمند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

چکیده

هدف: در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ به روﯾﮑﺮدی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﺗﻮﺟﻪ شده اﺳﺖ. اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ داﺧﻠﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮﻧﺪ و رضایت شغلی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. نظر به اهمیت برندسازی داخلی و تحقیق و پژوهش در رابطه با رفتار کارکنان، پژوهش حاضر درصدد بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی از جمله رفتار شهروندی برند، تمایل به ماندن، تعهد به برند و رضایت شغلی در میان کارکنان فروش شرکت فرمند است.
روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش از روش تمام‌شماری استفاده شده و داده‌ها از کلیه کارمندان فروش شرکت فرمند گردآوری شده‌اند. به‌منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز، از پرسش‌نامه استاندارد بهره گرفته شد و تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسش‌نامه‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم‌افزار PLS انجام شد.
یافته‌‌ ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها، حاکی از تأثیر مثبت مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی و تعهد به برند است و تأثیر مثبت مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی برند با نقش میانجی تعهد به برند نیز تأیید شد. تأثیر مثبت مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی برند و تمایل به ماندن تأیید نشد، همچنین رضایت شغلی بر تعهد به برند تأثیر مثبت نداشت. مدیریت برند داخلی بر تمایل به ماندن با نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد به برند تأثیر مثبت نداشت و تأثیر مثبت مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی برند با نقش میانجی رضایت شغلی پذیرفته نشد.
نتیجه ‎گیری: نظر به اینکه کارکنان مشتریان داخلی شرکت به شمار می‌روند، مدیریت منابع انسانی برندمحور (استخدام، اجتماعی‌سازی و آموزش) یکی از روش‌هایی است که می‌تواند کلید موفقیت برنامه مدیریت برند داخلی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Behavioral / Attitudinal Consequences of Internal Brand Management among Sales Personnel of Farmand Company

نویسندگان [English]

  • Maryam Behzadi 1
  • Ehsan Abedi 2
  • Seyed Mahmoud Hashemi 3
1 MSc. Student, Department of Business Management, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University Tehran North Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University Tehran North Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University Tehran North Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Internal brand management is an effective factor in building and maintaining a strong brand. This sustainable competitive advantage includes the activities within an organization to ensure reflection on the brand value, so the staff can play an important role in the processes of managing and promoting internal brand.  A new approach with emphasis on the role of employees in branding has been taken into account in recent years. This approach has been affected by internal brand management, brand commitment, brand citizenship behavior and job satisfaction. Most of the models of branding are proposed in other countries and thus are designed and implemented according to their own market. Considering the importance of internal brand management and researches conducted on the personnel’s behavior, the present research aims to investigate the behavioral / attitudinal consequences of internal brand managementsuch as brand citizenship behavior, intention to stay, brand commitment and job satisfaction, among sales personnel of Farmand Company to implement the branding model in Iran and to probably modify those models based on the needs and characteristics of Iran market.
 
Methodology
The present research is applied in nature. It is also descriptive and correlative because it concerns the behavioral / attitudinal consequences of internal brand management. The statistical population of the research includes all 257 sales personnel of Farmand Company. To collect the data, a standard questionnaire was distributed and the data were analyzed through Structural EquationModeling (SEM), Partial Least Squares using Smart PLS2 software.
 
Findings
The results approved the positive effect of internal brand management on brand commitment and job satisfaction among the sales personnel in Farmand Company. Moreover, the positive effect of internal brand management on brand citizenship behavior considering the mediating role of brand commitment was confirmed. However, it was observed that internal brand management has no positive effects on intention to stay with mediating role of job satisfaction and brand commitment. In addition, the findings showed that internal brand management has no positive effect on brand citizenship behavior with mediating role of job satisfaction.
 
Conclusion
Regarding employees as internal customers, brand orientated human resource practices (recruitment, induction and training) are one way that can be the key to a successful internal brand management program.With the increase in internal brand management, we can expect improvement in the commitment of Farmand Company sales personnel to the brand. If brand identity, brand leadership and brand communication improve as the leverage of internal brand management, job satisfaction will increase. Employees may be more likely to stay with any increase in the payment because most employees today are not financially supported and are unlikely to want to continue working with the organization because of the organization's low-wage relationships or brand personality. Also, factors such as work-related psychological stress including role ambiguity, role conflict, and repetitiveness of the role can also lead to a tendency to quit. Job satisfaction has a wide range of features including job characteristics, payment, promotion, supervision, benefits, work environment, co-workers, and so on. Uncertainty about how salaries and remuneration are paid is one of the factors contributing to the decline in employee job satisfaction and ultimately their commitment to the brand. Job satisfaction has many dimensions and may not be fully implemented among the all staff. In this case, the employee may be dissatisfied with the whole organization and he may decide to quit if there are better suggestions from rival organizations. Besides, top-down job ordering, job uniformity and disregarding staff can be a cause of job dissatisfaction and a tendency to quit. Having a strong brand is a top priority for any organization and employees can play an important role in achieving such a goal. Employees who do not have sufficient information about the brand's mission and future goals will not be effective in accomplishing the goals. Employees need to be confident about their position in the company and to be considered as a part of the brand in order to try to help brand to achieve its goals (extracurricular behaviors).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand citizenship behavior
  • Brand commitment
  • Intention to stay
  • Job satisfaction
  • Internal brand management
آقاموسی، رضا (1395). رابطه مدیریت برند داخلی با رفتار شهروندی برند، رضایت شغلی و تعهد در شرکت سایپا. (پایان نامه). دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
حافظ‌‎نیا، محمدرضا (1378). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها (سمت).
حسینی، میرزا حسن؛ بهرامی، مرجان (1394). مدل تأثیر مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی با نقش میانجی متغیرهای رضایت شغلی و تعهد به برند. سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت و حسابداری، 25 اسفند، تهران، ایران.
درگی، پرویز (1395). قطب نمای مدیران فروش. تهران: انتشارات بازاریابی.
رحیم‎نیا، فریبرز؛ صادقی، فرشته (1395). بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن. تحقیقات بازاریابی نوین، 6(4)، 67-88.
رضازاده، آرش؛ داوری، علی (1392). مدلسازی معادلات ساختاری با نرمافزار پیالاس. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
سالخورده، نوید (1393). تعیین عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند داخلی سازمانها با موضوع فعالیت خدمات b2b. (پایان‎نامه). دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، ایران.
سبزعلی، زهره (1395). مطالعه تأثیر برند کارفرما بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجیگری هویت سازمانی و تناسب فرد ـ سازمان. (پایان‎نامه)، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، ایران.
شیرمحمدی، یزدان؛ عادل، حسنیه؛ هاشمی باغی، زینب (1396). اثر مدیریت درونی برند بر رفتار شهروندی برند در خرده‎فروشی‎ها. سومین کنفرانس بینالمللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، بیست و ششم آذر، مشهد، ایران.
عابدی، احسان؛ جمالو، فاطمه (1396). بررسی عوامل مؤثر بر هویت برند سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد برند و رضایت کارکنان بیمه البرز (مطالعه موردی: کارکنان استان تهران). مدیریت بازرگانی، 9(3)، 617-640.
علیزاده، ابراهیم (1386). عوامل مؤثر بر تمایل بر ترک کار کارکنان. ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 4(11)، 73-89.
کفاش‎پور، آذر؛ رحیم‎نیا، فریبرز؛ فیض محمدی، شیرین (1393). بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به‎واسطه هویت‌یابی مشتری با برند. تحقیقات بازاریابی نوین، 4(3)، 1-16.
 
References
Abedi, E. & Jamallo, F. (2018). Investigating Factors Affecting Corporate Brand Identity and Its Influence on Alborz Insurance Brand Employees’ Performance and Satisfaction (Case Study: Tehran Province’s Employees). Journal of Business Management, 9(3), 617-640 (in Persian)
Ahmed, P. K., & Rafiq, M. (2003). Internal marketing issues and challenges. European Journal of Marketing, 37(9), 1177-1186.
Alizadeh.A (2007). Factors Influencing Willingness to Quit Work. Journal of Police Human Development, 4 (11), 73-89. (in Persian)
Burmann, C. & Zeplin, S (2005). Building Brand Commitment: A behavioural Approach to Internal Brand Management. Journal of Brand Management, 12(4), 279-300.
Burmann, C., Zeplin, S. & Riley, N (2009). Key Determinants of Internal Brand Managment Success: An Exploratory Empirical Analysis. Journal of Brand Management, 16(4), 264-284.
Dargi, P. (2016). Compass of Sales Managers, Tehran: Marketing publications. (in Persian)
Du Preez, R., & Bendixen, M. T. (2015). The impact of internal brand management on employee job satisfaction, brand commitment and intention to stay. International Journal of Bank Marketing, 33(1), 78-91.
Du Preez, R., Bendixen, M. & Abratt, R (2017). The behavioral consequences of internal brand management among frontline employees. Journal of Product & Brand Management, 26, 78-91.
Erkmen, E. & Hancer, M. (2015). Linking brand commitment and brand citizenship behaviors of airline employees: the role of trust. Journal of Air Transport Management, 42, 47-54.
Firth, L., Mellor, D. J., Moore, K. A., & Loquet, C. (2004). How Can Managers Reduce Employee Intention to Quit. Journal of Managerial Psychology, 19 (1/2), 170-187.
Geuens, M. & Weijters, B. & De Wulf, K. (2009). A new measure of brand personality. International Journal of Research in Marketing, 26(2), 97-107.
Hafeznia, M.R. (1999). An Introduction to the Research Methods in the Humanities. Tehran: the Organization of the Study and Compilation of Human Sciences Books of Universities.
(in Persian)
Hosseini, M.H. & Bahrami, M. (2016). The Impact of Internal Brand Management on Citizenship Behavior with the Mediating Role of Job Satisfaction and Brand Commitment. Third International Conference of Management and Accounting, 15th March, Tehran, Iran. (in Persian)
Aghamousa, R. (2016). Internal Brand Management Relationship with Brand Citizenship Behavior. Job Satisfaction and Commitment in Saipa Teif Company. (dissertation). Management faculty, Islamic Azad University, Tehran, Iran (in Persian)
Kafashpour, A., Rahimnia, F., & Feiz Mohammadi, SH. (2014). Investigating the impact of brand distinctiveness and prestige on customer brand loyalty through customer-brand identification. Journal of new marketing research, 4(3), 1-16. (in Persian)
King, C., & Grace, D. (2010). Building and Measuring Employee-Based Brand Equity. European Journal of Marketing, 40(7/8), 938-971.
Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing, 58(3), 20-38.
Noe, R., Hollenbeck. J., Gerhart, B., Wright, P. (2016). Human Resource Management. 10th edition. New York City, MA: McGraw Hill Education.
Oshagbemi, T. (1997) Job satisfaction and dissatisfaction in higher education. Journal of Education and Training, 39(9), 354-359.
Parasuraman, A. & Berry, L.L. (1991). SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing; Greenwich, 64(1), 12-40.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), 513-563.
Rahimnia, F., Sadeghi, F. (2016). Investigating the mediating role of job satisfaction in the effects of internal brand management and career anchors on intention to stay. Journal of New Marketing Research, 6(4), 67-88.
Porricelli, M., Yurova, Y., Abratt, R., & Bendixen, M. (2014). Antecedents of brand citizenship behavior in retailing. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(5), 745-752.
 RezaZadeh, A. & Davari, A. (2013). Structural Equations Modeling with Pls Software. Tehran: Jahad Daneshgahi publications. (in Persian)
Sabzali, Z. (2016). Study of the effect of employer brand on organizational citizenship behavior by mediating role of organizational identity and individual-organization fit. (dissertation), Faculty of management and accounting, Tehran University, Tehran, Iran (in Persian)
Salkhordeh, N .(2014). Determining the effectiveness of various elements on internal brand equity inside B2B service provider organizations. (dissertation), Faculty of management and accounting, Tehran University, Tehran, Iran. (in Persian)
Scrima, F. & Parry, E. (2014). The mediating role of work engagement on the relationship between job involvement & affective commitment. Journal of Human Resource Management, 25(15), 2159-2173.
Shirmohammadi, Y., Adel, H., & Hashemi Baghi, Z. (2017). The Effect of Brand Management on Brand Citizen Behavior in Retail. The Third International Management Review Conference in the Third Millennium, 17th December,  Mashhad, Iran. (in Persian)
Siong, Z. M. B., Mellor, D., Moore, K. A. & Firth, L (2006). Predicting Intention to Quit in the Call Centre Industry: Does the Retail Model Fit? Journal of Managerial Psychology, 21(3), 231-243.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting (pp. 739-742).
Tsai, M.C., Cheng, C.C., & Chang, Y.Y. (2010). Drivers of Hospitality Industry Employees' Satisfaction, Organizational Commitment and Job Performance. African Journal of Business Management, 4(18), 4118-34.
Uçanok, B. & Karabati, S. (2013). The Effects of Values, Work Centrality, and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behaviors: Evidence from Turkish SMEs. Human Resource Development Quarterly, 24(1), 89-129.
Ulrich, D. & Smallwood, N. (2007). Building a Leadership Brand. Harvard Business Review, 85(7-8), 92-100.
Wetzels, M., Odekerken-Schroder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177.
Xie, L.S., Peng, J.M., & Huan, T.C (2014). Crafting and testing a central precept in service-dominant logic: Hotel employees' brand-citizenship behavior and customers' brand trust, International Journal of Hospitality Management, 42, 1-8.