ارائه مدل شکل‌گیری تجربه مشتریان بانکداری خرد از طریق عوامل تحت مدیریت سازمان با رویکرد مدل‎سازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران،ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

هدف: هدف اصلی در این پژوهش شناسایی عوامل تحت مدیریت سازمان در شکل‌گیری تجربه حضوری مشتریان در صنعت بانکداری خرد است.
روش: در این راستا طرح پژوهش آمیخته به‌کار گرفته شده است و در رابطه با ۶۸ نفر از مشتریان بانکداری خرد از طریق روش مصاحبه عمیق و برگزاری گروه کانونی مطالعه شد، سپس نتایج حاصل از این بخش از طریق نظرسنجی از خبرگان و روش دلفی فازی ارزیابی شد. به‌منظور تأیید الگوی پژوهش و اطمینان از برازش و پایداری مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم صورت گرفت. بدین منظور پرسش‌نامه‌ای با طراحی و اطلاعات لازم از ۴۰۰ نفر از مشتریان صنعت بانکداری خرد گردآوری شد. در نهایت برای تبیین مدل از روش مدل‎سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد و با نظرسنجی از خبرگان ارتباط میان عوامل سازنده تجربه مشتریان و سطوح آن مشخص شد.
یافته‎ ها: این پژوهش توانست عوامل شکل‌گیری تجربه مشتریان را در ۹ مقوله اصلی تعامل با مشتری، کارکنان، پاسخ‌گویی، شعب، برند، خدمات، فرایندها، محیط اجتماعی و تجربه خارق‌العاده به‌همراه ۳۳ زیرمقوله شناسایی کند و در نهایت این مدل در شش سطح اصلی مشخص شد.
نتیجه گیری: این تحقیق توانسته است درباره نحوه ایجاد تجربه مشتریان در صنعت بانکداری خرد، دید جامع‌تری ایجاد کند. نتایج این پژوهش به شناسایی مقوله‌های اصلی تجربه مشتری و نحوه تأثیرگذاری این شاخص‌ها بر یکدیگر منجر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of Retail Banking Customer Experience Creation Model from Manageable Factors by Organization Using Interpretive Structural Modeling (ISM)

نویسندگان [English]

  • Hajar Hakimi 1
  • Ali Divandari 2
  • Masoud Keimasi 3
  • Mehdi Haghighi kaffash 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
The large number of bank customers may sometimes be misinterpreted as loyalty because in many cases the accounts inactive and the customers are not much willing to go to the banks. In the current situation, the main challenge for managers is the constant changes of the expectations and needs of banks' customers, where traditional marketing paradigm is no longer responsive. Accordingly, by emphasizing on the various dimensions of the customer experience and identifying the relevant key factors, one can provide sufficient insight for the bank's management to the key factors needed to succeed in the customer experience. It should be noted that the main gap, currently, exists in the research literature is the gap between the academic field and the implementation on the topic of customer experience. Accordingly, the main purpose of this study is to present a model of customer experience through organization manageable factors in the micro banking industry considering an interpretive structural equation approach.
 
Methodology
In this regard, a mixed research design was applied and 68 micro-banking clients were studied through in-depth and focus group interviews. Experts’ opinions and Fuzzy Delphi method were used to analyze the data. In order to confirm the research pattern and to assure the fitness and sustainability of the second-order confirmatory factor analysis model was used. Moreover, a questionnaire was designed and distributed among 400 clients of micro banking industry. Finally, interpretive structural equation (ISM) method was used to explain the model, and the expert survey revealed the relationship between the factors that constitute the customer experience and their respective levels.
 
Findings
Out of the 70 dimensions mentioned in customer experience, 37 items were rejected and a total of 33 items were accepted as the main dimensions by experts. Due to the removal of subcategories, the main categories of “physical enclosures” and “service exposures” were completely removed. According to experts’ opinions, the sub-categories of price, security and services have been combined and named as service categories. Other customers were combined with the main social environment category and the social environment category was further classified into three sub-categories. Finally, nine main categories shaping the customer experience in the micro banking industry were extracted along with the thirty three sub-categories. These dimensions were identified at six levels as the outputs of the model and their relationship to each other was determined.
 
Conclusion
The extracted model in this study reflects the effective dimensions on customer experience in the micro banking industry. According to the theory of consumer culture, cultural aspects should be considered in consumption research. Banks can put into action the issue of customer experience management in the light of the dimensions of this research. The service categories with six main sub-categories occupy the largest part in this model. The sub-categories related to costs, security and services are the areas where banks can manage their customers to create a better customer experience. In previous models of customer experience, hidden costs were not taken into account in the models. The category of “employees” with four main sub-categories is among the influential aspects of the customer experience in the micro banking industry where banks can manage this sector through coherent HR planning. Another major issue is the extraordinary experience that was not addressed in previous models. Because of the equity in the banking industry, it is difficult for banks to create an extraordinary experience. Therefore, planning for the four sub-categories of this sector including surprise, distinction, rewards and value-added services for bank managers is essential. In the context of the proposal for future research, it should be noted that the issue of customer experience has been raised as a new topic in the field of marketing for Iranian organizations. Related topics such as customer experience management and measuring customer experience should be addressed in future research. Given that ​customer experience is among the hot topics in the coming years, it is therefore essential for organizations to pursue this issue in pursuit of customer experience management models and customer experience measurement models, and ultimately to obtain the expected outputs from customer experience.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer experience
  • Confirmatory Factor Analysis
  • Fuzzy Delphi
  • Interpretive structural modeling
  • Retail banking
آذر، عادل؛ بیات، کریم (۱۳۸۷). طراحی مدل فرایند محوری کسب‌وکار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM). مدیریت فناوری اطلاعات، ۱(۱)، 3-18.  
بحری نژاد، ریحانه؛ خانلری، امیر؛ حسنقلی‌پور یاسوری، طهمورث؛ حسینی، سید محمود (۱۳۹۸) شناسایی مهم‌ترین فرایندهای بازاریابی در صنعت بانکداری ایران به‌منظور توسعه مدل بلوغ بازاریابی بانکی. مدیریت بازرگانی، ۱۰(۴)، 795- ۸۱۴.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1390). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
ملکیان، هادی؛ سلطانی، مرتضی (1394). بررسی عوامل شکل‌دهنده تجربه مشتریان و تأثیر آن بر رضایت مشتریان بانک انصار. فصل‌نامه توسعه مدیریت پولی و بانکی، ۳(۷)، 51- 77.
زمانی مقدم، افسانه؛ لاهیجی، کوهیار (1391). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک‎های خصوصی بر اساس مدل سازمان‌های پاسخ‎گوی سریع. مجله مدیریت بازاریابی، 7(16)، 63-79.
 
References
Arnould, E. J, Thompson, C. J. (2005). Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research. Journal of Consumer Research, 31(4), 868-882.
Azar, A., Bayat, K. (2009). Designing a Model for "Business Process-Orientation" Using Interpretive Structural Modeling Approach (ISM). Journal of Information Technology Management, 1(1), 3-18. (in Persian)
Bäckström, K. & Johansson, U. (2006). Creating and consuming experiences in retail store environments: Comparing retailer and consumer perspectives. Journal of Retailing and Consumer Services, 13(6), 417-430.
Bahrinejad, R., Khanlari, A., Hasangholipor Yasory, T., Hosseini, S.M. (2019). Identifying the Most Important Marketing Processes in Iran Banking Industry to Develop a Banking Marketing Maturity Model. Journal of Business Management, 10(4), 795-814.
(in Persian)
Berry, L.L. & Carbone, L.P. (2007). Building loyalty through experience management. Journal of Quality Progress, 40(9), 26-32.
Bojadziev, G., & Bojadziev, M. (2007). Fuzzy Logic for Business, Finance, and Management, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
Cambra-Fierroa, J., Pérezb, L., Grott, E. (2017). Towards a co-creation framework in the retail banking services industry: Do demographics influence? Journal of Retailing and Consumer Services, 34, 219–228.
Chahal, H., & Dutta, K. (2015). Measurement and impact of customer experience in banking sector. Official Journal of Indian Institute of Management Calcutta, 42(1), 57-70.
Changa, T.Y., & Horng, Sh.Ch. (2010). Conceptualizing and measuring experience quality: the customer’s perspective. The Service Industries Journal, 30(14), 2401–2419.
Craig, S., & Douglas, S. (2000) International Marketing Research Third edition. Leonard N. Stern School of Business, New York University.
Daghfous, A. & Barkhi, R. (2009). The Strategic Management of Information Technology in UAE Hotel: An Exploratory Study of TQM, SCM and SRM Implementation. Journal of Technovation, 29, 588-595.
Faisal M.N., Banwat D.K. and Shankar R. (2006) Supply chain risk mitigation: Modeling the enablers. Business Process Management Journal, 12(4), 532-552.
Farinet, A. & Ploncher, E. (2002). Customer Relationship Management. Approcci e metodologie. Business & Economics.
Frow, P. & Payne, A. (2007). Towards the ‘perfect’ customer experience. Journal Brand Management, 15 (2), 89-101.
Garg, R., Rahman, Z., Qureshi, M.N., Kumar, I. (2012). Identifying and ranking critical success factors of customer experience in banks: an analytical hierarchy process (AHP) approach. Journal of Modelling in Management, 7 (2), 201-220.
Gentile, C., Spiller, N., Noci, G., (2007). How to Sustain the Customer Experience: An Overview of Experience Components that Co-create Value with the Customer. European Management Journal, 25 (5), 395 – 410.
Gilmore, J. & Pine II, B. (2002). Customer experience places: the new offering frontier. Journal of unStrategy& Leadership, 30(4), 4-16.
Gupta, S. & Vajic, M. (2000). The contextual and dialectical nature of experiences. In Fitzsimmons, J.A. and Fitzsimmons, M.J. (Eds), New Service Development: Creating Memorable Experiences, Sage, Thousand Oaks, CA, 7(12), 33-51.
Hirschman, E. C., Holbrook, M.B. (1982). Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions. Journal of Marketing, 46, 92-101.
Hill, J. D., & Warfield, J. N. (1972). Unified program planning. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC, 2(5), 610–621.
Homburg, C., Jozić, D., & Kuehnl, C. (2015). Customer experience management: toward implementing an evolving marketing concept. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(3), 377-401.
Hong-li, G . (2008) Customer Experience Hierarchy Model: Based on the Theory of Customer Value Hierarchy. 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, Dalian.
Jamal, A., & Goode, M.M. (2001). Consumers and Brands: A Study of the Impact of Self-Image Congruence on Brand Preference and Satisfaction. Journal of Marketing Intelligence & Planning, 19(7), 482-492.
Kapferer, J.N. & Bastien, V. (2009). The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. London: Kogan Page.
Klaus, P., Gorgoglione, M., Buonamassa, D., Panniello, U., & Nguyen, B. (2013). Are you providing the “right” customer experience? The case of Banca Popolare di Bari. International Journal of Bank Marketing, 31(7), 506-528.
Kontota, K., Hamalib, J., Abdullah, F. (2016). Determining Factors of Customers’ Preferences: A Case of Deposit Products in Islamic Banking. Journal of Social and Behavioral Sciences, 224, 167 – 175.
Kotler, P., Keller, K. L., Koshy, A., Jha, M., (2009). Marketing Management: A South Asian Perspective (13th ed). Singapore: Pearson Education.
Lemke, F., Clark, M. Wilson, H. (2011) Customer experience quality: an exploration in business and consumer contexts using Repertory Grid Technique. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(6), 846-869.
Malekian, H., & Soltani, M. (2015). Factors Shaping the Customer Experience and its Impact on Customer Satisfaction in Ansar Bank. Journal of Development in Monetary and Banking Management, 3(7), 51-77. (in Persian)
Jillian, M., Gary, M., Andrews, L., & Hasan, S. F. (2016). Online grocery shopping: the impact of shopping frequency on perceived risk. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 26(2), 202-223.
Mascarenhas, O. A., Kesavan, R., & Bernacchi, M. (2006). Lasting customer loyalty: a total customer experience approach. Journal of Consumer Marketing, 23(7), 397-405.
McDonald, M., & De Chernatony, L. (2003). Creating Powerful Brands in Consumer, Service and Industrial Markets. Butterworth Heinemann Publication.
McLean, G., Al-Nabhani, Kh., Wilson, A. (2018). Developing a Mobile Applications Customer Experience Model (MACE)- Implications for Retailers. Journal of Business Research, 85, 325-336.
Mehrabian, A., & Russell, J. (1974). Approach to environmental psychology. Cambridge, MA: MIT Press.
Meyer, C. & Schwager, A. (2007). Understanding customer experience. Harvard Business Review, 85 (2), 117 - 126.
Nasermoadeli, A., Ling, K., & Maghnati, F. (2013). Evaluating the Impacts of Customer Experience on Purchase Intention. International Journal of Business and Management; 8(6), 128-138.
Palmer, A. (2010). Customer experience management: a critical review. Journal of Services Marketing, 24(3), 196-208.
Peppers, D. & Rogers, M. (2010). Build A one-to-one learning relationship with your customers. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 1(3), 243–250.
Pine, B.J. & Gilmore, J.H. (1999). The Experience Economy - Work is theatre and every business a stage. Harvard Business School Press, Boston, MA.
Garg, R., Rahman, Z., Qureshi, M.N. & Kumar, I. (2012). Identifying and ranking critical success factors of customer experience in banks. Journal of Modelling in Management, 7(2), 201-220.
Saramd, Z., Bazargan, A., Hejazi, E. (2011). Research Methods in Behavioral Science. Tehran: Agah Publication. (in Persian)
Schmitt, B. H. (1999) Experiential Marketing: How to Get Customers to SENSE, FEEL, THINK, ACT, RELATE to Your Company and Brands. New York: Simon & Schuster.
Shaw, C. & Ivens, J. (2005) Building Great Customer Experiences. New York: Macmillan.
Smith, H. & Wheeler, J. (2002). Managing the Customer Experience: Turning Customers into Advocates. London: Prentice Hall.
Strauss, A.L., & Corbin, J.M. (1990) Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. Sage Publications.
Sundbo, J., & Hagedorn-Rasmussen, P. (2008). The back staging of experience production. In J. Sundbo, & P. Darmer (Eds.), Creating experiences in the experience economy (p: 83-110). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Vargo, S., & Lusch, R. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, 68 (Jan), 1-17.
Verhoef, P.C., Lemon, K.N., Parasuraman, A., Roggeveen, A., Tsiros, M., & Schlesinger, L.A. (2009). Customer experience creation: determinants, dynamics and management strategies. Journal of Retailing, 85)1(, 31-41.
Walter, U., Edvardsson, B., & Ostrom, A. (2010). Drivers of customers’ service experiences: a study in the restaurant industry. Journal of Managing Service Quality, 20(3), 236-258.
Zamani Moghaddam, A., Lahiji, K. (2012). Surveying Factors Influencing Customers Loyalty in Private Banks Based on Fast Response Organization`s Model. Jounal of Marketing Management, 7(16), 63-79. (in Persian)