نگاه پدیدارشناسانه به‎‌معنای تجربه زیسته سردرگمی در انتخاب محصولات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: واکاوی تاریخچه مفهوم سردرگمی مصرف‌کنندگان، به‌طور شفاف نشان‌دهنده شکاف عمیق مطالعاتی در این حوزه است. در این مطالعه به‌دنبال معنای سردرگمی و ادراک مصرف‌کنندگان از این مفهوم و جنبه‌های ناپیدای آن بودیم، از این رو تلاش کردیم تا از خلال تجربه زیسته آنان، به مفهوم سردرگمی برسیم.
روش: برای این منظور، مراکز خرده‌فروشی را انتخاب کردیم تا افراد به‌راحتی بتوانند ادراک و تجربه سردرگمی‌ خود هنگام خرید کالاهای تندمصرف را احیا و تشریح کنند. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش، رویکرد کیفی مد نظر قرار گرفت و از روش پدیدارشناسی استفاده شد. مشارکت‌کنندگان به تعداد 27 نفر طبق نمونه‌گیری هدفمند چندگانه انتخاب شدند. سپس داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های عمقی جمع‌آوری شدند و کدگذاری انجام شده و مفاهیم و مقوله‌ها استخراج شدند.
یافته ها: تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها نشان داد تجربه سردرگمی مصرف‌کنندگان، شامل سه بعد اصلی عاطفی و شناختی و رفتاری است که چهار مضمون اصلی تأثیرگذار بر آن سبک تصمیم‌گیری، دانش ترغیب مصرف‌کننده، هزینه‌های مصرف‌کننده و ویژگی کالاست. در نهایت به راهکارهای کاهش و خروج از سردرگمی اشاره شد.
نتیجه گیری: این پژوهش با به‌کارگیری روش پدیدارشناسی، یکی از مطالعات اولیه درباره معنای مستتر در مفهوم سردرگمی مصرف‌کنندگان است. در این پژوهش مفاهیم و مقوله‎‌های متعدد جدیدی در حوزه سردرگمی مصرف کنندگان کشف شد که در مطالعات پیشین به آنها اشاره‎ای نشده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Look to the Meaning of the Lived Experience of Confusion in Product Selection

نویسندگان [English]

  • Marjan Mohaimani 1
  • Kambiz Heidarzadeh Hanzaee 2
  • Yazdan Mansourian 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Prof., Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Prof., Department of Business Management, Information Science and Knowledge Studies, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
The main goals of the research include achieving a deeper understanding of the consumers’ confusion experience as perceived by them while purchasing, presenting, sorting and classifying the causes of consumers’ confusion exience as it occurs in the natural context. To achieve these goals, we have investigated the real consumers’ experience as well as past theoretical studies. This study also provides a model of factors influencing shaping the consumers’ experience of confusion by extracting the components and causes of confusion as a concept that consumers face in their daily retail purchases.
 
Methodology
The present applied research is conducted based on qualitative method and phenomenological approach. In this study, due to the complexity of the concept of consumers’ confusion, multiple purposeful sampling including porpuseful, available, snowball and the most variety sampling methods were used. The strategies used to collect the data were a combination of in-depth interviewing, note-taking, and careful study of the related theoretical texts. Based on a detailed study of the theoretical literature, the researchers compared the findings of this study with those of the previous researches.
 
Findings
In general, confusion is an unpleasant experience for most of the consumers; in other words, it indicates a mental state of inability to concentrate on purchasing products and services that includes the emotional, cognitive, and behavioral dimensions of individuals. When the degree of confusion in the consumption situation exceeds the acceptable level, the consumer develops one or more strategies to reduce or eliminate it. The strategies to reduce and eliminate confusion are divided into two general categories: the individual solution and the external solution. Individual solutions refers to the case where the person who is experiencing confusion tries to address things such as adjusting their own information, changing the time of purchase, rethinking about purchasing, needs assessment, purchasing based on their needs, and so on.
 
Conclusion
The concept or nature of the consumer’s lived confusion experience is not simple and uni-dimensional, but includes multidimensional and multilayered meanings. Some of the field findings obtained from the interviews with participants about their experience of confusion while shopping confirmed the theoretical findings of the previous studies. However, in order to address previous research gaps in the area of ​​consumer confusion in the retail markets (such as HyperMarkets and ...) and in order to provide a basis for future research on discovering, identifying, and phenomenologically explaining this experience, we found the basic influencial concepts of consumer persuasion knowledge, decision making style, and consumers’ costs which are among the innovative aspects of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived Experience
  • Consumer persuasion knowledge
  • Phenomenology method
  • Consumer confusion
  • Consumer expenses
الوانی، سیدمهدی؛ بودلایی، حسن. (1389). پدیدارشناسی در مطالعات کارآفرینی. فصل‌نامه علوم مدیریت ایران، (45)، 33-61.
خلیلی مقدم، مریم؛ سلطانی، مرتضی؛ یزدانی، حمیدرضا؛ خنیفر، حسین (1397) . فهم تجربه خرید احساسی کالای بادوام: مطالعه پدیدارشناختی در خرید لوازم‌ خانگی جهیزیه. مدیریت بازرگانی، 10(2)، 325-348.
دارتینگ، آندره (1396). پدیدارشناسی چیست؟(نوالی، مترجم). تهران، سمت.
تدلی، چارلز؛ تشکری، عباس (1395). مبانی پژوهش ترکیبی: تلفیق رویکردهای کمی و کیفی. (آذر و جهانیان، مترجمان). تهران، جهاد دانشگاهی.
دانایی­فرد، حسن؛ کاظمی، حسین. (1390). پژوهشهای تفسیری در سازمان. تهران: دانشگاه امام صادق.
روحانی، سعید؛ غضنفری، حامد؛ سهرابی، بابک (397). پیش‌بینی رفتار مشتری در صنعت خرده‌فروشی کالاهای تندمصرف (مورد مطالعه: شرکت گلپخش اول). مدیریت بازرگانی، 10(3)، 623-642.
رستگار، عباسعلی؛ شهریاری، مهری (1397). از تصویر مرکز خرید تا تمایل به خرید باارزش خرید ادراک‌شده، رضایت مشتریان و ترجیح مشتریان (مطالعه موردی: مراکز خرید شهر سمنان). مدیریت بازرگانی، 10(3)، 643-658.
لوی، مایکل؛ ویتز، بارتون؛ گریوال، دروو (1395). مدیریت فروش فروشگاهی. (حیدرزاده و کائینی، مترجمان). تهران، نشر علم .
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش 2، جلد دوم. تهران، جامعه‌شناسان.
منصوریان، یزدان (1393). روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش‌شناسی. تهران، سمت.
 
References
Ajjawi, R. & Higgs, J. (2007). Using Hermeneutic Phenomenology To Investigate How Experienced Practitioners Learn To Communicate clinical Reasoning. The Qualitative Report, 12 (4), 612-638.
Broilo, L. P., Espartel, L. B., & Basso, K. (2016). Pre-purchase information search: too many sources to choose. Journal of Research in Interactive Marketing, 10 (3), 193 – 211.
Campbell, M. C., & Kirmani, A. (2008). I know what you’re doing and why you’re doing it: The use of persuasion knowledge model in consumer research. In C. P. Haugtvedt.
Danaeefard, H., & Kazemi, S. H. (2011). Interpretive research in Organization. Tehran, I.S.U. Press. (in Persian)
Foxman, E.R., & Berger, P.W., Cote, J.A. (1992). Consumer brand confusion: a conceptual framework. Psychology and Marketing, 9(2), 23-41.
Garaus, M., & Wagner, U. (2016). Retail shopper confusion: Conceptualization, scale development, and consequences. Journal of Business Research, 69(9), 3459-3467.
Garaus, M., & Wagner, U., & Kummer, C. (2014). Cognitive fit, retail shopper confusion, and shopping value: Empirical investigation. Journal of Business Research, 68(5), 1003-1011.
Gourville, J. T. (1998). Pennies-a-Day: The Effect of Temporal Reframing on Transaction Evaluation. Journal of Consumer Research, 24(4), 395–408.
Guo, C., & Wang, Y.J. (2009). A study of cross-border outshopping determinants: mediating effect of outshopping enjoyment. International Journal of Consumer Studies, 33(6), 644–651.
Hall-Phillips, A., & Shah, P. (2017). Unclarity confusion and expiration date labels in the United States: A consumer perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, (35), 18–126.
Khalilimoghadam, M., Soltani, M., Yazdani, H., & Khanifar, H. (2018). Understanding the Experience of Emotional Purchase of Durable Goods: A Phenomenological Study of Purchasing Home Appliance as Dowry. Journal of Business Management, 10(2), 325-348. (in Persian)
Mansourian, Y. (2014). Research Methods in Information Science and Knowledge studies. Samt.Tehran. (in Persian)
Mitchell, V., & Papavassiliou, V. (1999). Marketing causes and implications of consumer confusion. Journal of Product and Brand Management, (8), 19-39.
Mohammadpur, A. (2012). Qualitative Research Method Counter Method 2, Vol. 2, Jameeshenasa. Tehran. (in Persian)
Montoya, M.C. (2016). Preparing for Interview Research: The Interview Protocol Refinement Framework. The Qualitative Report, 21(5), 811-831.
Rastgar, A. & Shahriari, M. (2018). From Shopping Centers’ Image to Purchase Intention with Perceived Value, Customer Satisfaction and Customer Preference (Case Study: Shopping Centers in Semnan). Journal of Business Management, 10(3), 643-658. (in Persian)
Rouhani, S. & Ghazanfari, H. & Sohrabi, B. (2018). Customer Behaviour Forecasting in FMCG Retail Industry; Golpakhsh Avval Co. Case Study. Journal of Business Management, 10(3), 623-642. (in Persian)
Simon, H.A. (1982). Models of bounded rationality. MIT Press. Cambridge, MA.
Sproles, G.B., & Kendall, E.L. (1986).A methodology for profiling consumers' decision making styles. Journal of Consumer Affairs, (20), 267–279.
Sussman, A. & Alter, A. (2012). The Exception Is the Rule: Underestimating and Overspending on Exceptional Expenses. Journal of Consumer Research, (39), 800-814.
Tjiptono, F., Arli, D., & Bucic, T. (2014).Consumer confusion proneness: insights from a developing economy. Marketing Intelligence & Planning, (32), 722 – 734.
Walsh, G., & Mitchell, V. W. (2010). The effect of consumer confusion proneness on word of mouth, trust, and customer satisfaction. European Journal of Marketing, (40), 838–859.
Wang, Q., & Shukla, P. (2013). Linking Sources of Consumer Confusion to Decision Satisfaction: The Role of Choice Goals. Psychology and Marketing, 30(4), 295–304.
Wobker, I., Eberhardt, T., & Kenning, P. (2015). Consumer Confusion in German Food Retailing: The Moderating Role of Trust.International Journal of Retail &Distribution Management, (43), 752-774.
 Xin Xie, G., Quintero, J., & Jessie M. (2015). Examining the Third-Person Effect of Baseline Omission in Numerical Comparison: The Role of Consumer Persuasion Knowledge. Psychology and Marketing, (32), 438–449.
Zarei, A. & Asadi, M. (2018). Identification of Key Success Factors in Developing a Character Merchandising in the Iranian Marketplace using Grounded Theory Method. Journal of Business Management, 10(3), 567-582. (in Persian)