شناسایی انواع تجربه‎‌های مصرف و بررسی تأثیر آنها بر ادراک از قیمت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 انشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی و راهبردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: طی سال‌های اخیر، رویکرد بازاریابی سازمان‌ها، از نگاه سنتی ویژگی‌ها و مزایا به‌سمت رویکرد خلق تجربه برای مصرف‌کنندگان تغییر پیدا کرده ‌است و در پژوهش‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر این حوزه نیز، تمایل فراوانی به شناخت تجربه مشتریان سازمان‌ها دیده می‌شود. از این‌ رو مطالعه حاضر با هدف شناسایی انواع تجربه مصرف و بررسی تأثیر آنها بر ادراکات از قیمت در میان مصرف‌کنندگان گوشی‌های تلفن‌ همراه صورت گرفته است.
روش: پژوهش حاضر از نوع آمیخته بوده و جامعه آماری آن نیز دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران است. در مرحله نخست پژوهش، به‌منظور شناسایی انواع تجربه‌های مصرف، از روش تحقیق کیو استفاده‌ شده است. در مرحله دوم نیز به‌منظور بررسی تأثیر انواع تجربه‌های مصرف بر ادراکات از قیمت و با هدف جمع‌آوری داده‌ها، از ابزار پرسش‎نامه استفاده شده و توزیع آن به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس بوده ‌است. داده‌ها به روش تحلیل عاملی کیو و روش حداقل مربعات جزئی تجزیه ‌و تحلیل شده است.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد می‌توان اعضای جامعه آماری را از لحاظ تجربه‌‌های مصرف به چهار گروه (نوجویان رابطه‌گرا، جست‌وجوکنندگان تجربه‌های بهتر، واکسینه‌شده‌ها و دل‌بستگان) دسته‎‌بندی کرد و پس از تحلیل داده‎‌های قسمت کمی پژوهش مشخص شد که هر یک از انواع تجربه‎های مصرف‎‌شناسایی‎‌شده، تأثیرات منحصربه‎‌فردی بر ادراکات از قیمت افراد بر جای می‎گذارد.
نتیجه ‎گیری: با توجه به یافته‎‌های پژوهش حاضر، تجربه‌های مصرف به‌عنوان مجموعه‌ای از واکنش‌های داخلی و ذهنی مشتری در قبال هر گونه تعاملات برقرارشده ناشی از مصرف محصول، می‌تواند بر ادراکات از قیمت افراد تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying All the Types of Consumption Experiences and Their Impact on Perceptions of Prices

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Hamidizadeh 1
  • Maryam Akhavan 2
  • Ahmad Kazemi 3
1 Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 PhD Candidate, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
Investigating previous researches shows that changes in the marketing approach of organizations have shifted from traditional attributes and benefits to the approach of creating experiences for consumers. Actually, this new approach is based on the fact that consumers' lives are largely influenced by their experiences before, during, and after purchasing and consuming products and services from different organizations and producers. The purpose of the present study is to identify the nature of different types of consumption experiences and to examine their effects on perceptions of prices.
 
Methodology
The present research is considered as a mixed research in terms of the method. The required data were obtained within two stages. In the first step, the Q method was used to systematically analyze the individuals’ mental structure regarding different types of consumption experiences, and in fact to identify different types of mental structures regarding consumption experiences. In the second step, a questionnaire was used to collect the data required to examine the impact of different types of consumption experiences on perceptions of prices. The statistical population of this study includes all the students of Shahid Beheshti University who are using mobile phones.
 
Findings
Based on the findings of the study, it was assumed that in addition to attachment experiences, other experiences of using mobile phones including relational-oriented experiences, searching experiences, and inoculated experiences were significantly (at 99%) affective on Shahid Beheshti University students.
 
Conclusion
People with relationship-oriented experiences believed that the type of mobile phone affects their credibility and reputation; therefore, they reasonably buy mobile phones that are just more expensive. These people were satisfied with the performance of their mobile phone and. On the other hand, because of the relationship-oriented issue suggesting that they had a tendency to buy more expensive mobile phones, it can therefore be argued that their previous experiences would form price-quality perceptions among them. Besides, people with searching experiences have realized that they need to spend more time gathering relevant information to make a successful purchase, after going through relatively unsuccessful experiences with their mobile phones. Therefore, because of such experiences, they would generally try to make decisions based on logic, rather than emotions and intuitive factors. This is the reason why those with these kinds of experiences increase negative perceptions of price and decrease positive perceptions within themselves. The participants within the inoculated experience group would place the least importance on mobile phones. In fact it can be argued that these people do not pay much attention to their mobile phone brand and model and only consider it as a means of communication and nothing more. So, they don't intend to pay much money for mobile phones. Finally, the impact of attachment experiences on building positive and negative perceptions of price has not been approved. That is, it can be argued that their consumption experiences were based on the useful purchase values ​​they gained from their mobile phones. Hence, these people don't pay much attention to the price of their mobile phone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption experiences
  • Positive perceptions of price
  • Negative perceptions of prices
  • Mobile phones users
خوشگویان فرد، علیرضا (1386). روش‌شناسی کیو (چاپ اول). مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ذکایی، محمدسعید؛ ولی‌زاده، وحید (1388). فرهنگ جوانان و تلفن‌ همراه.تحقیقاتفرهنگیایران، (7)، 119- 152.
رحمتی، محمدمهدی؛ بخشی، سعادت (1392). سبک زندگی و مصرف تلفن ‌همراه. مجموعهمقالات تحولاتسبکزندگیدرایران، 281-312.
صمدی یزدی، علی اکبر (1387). نقش دوستان در سرنوشت انسان. قم: مسجد مقدس جمکران.
غفاری اشتیانی، پیمان (1394). بررسی تأثیر ابعاد ادراک اقیمت بر خبرگی قیمت و میزان لذت‌بخشی خرید. مجله مدیریت بازاریابی، 10(28)، 49- 71.
محمدیان، محمود؛ دهدشتی، معصومه (1395). بررسی تأثیر دلبستگی احساسی بین مصرف‌کننده و خرده‌فروشی بر قصد خرید. دو فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، (15)، 39 – 58.
 
References
Addis, M., & Holbrook, M. B. (2001). On the conceptual link between mass customisation and experiential consumption: an explosion of subjectivity. Journal of consumer behaviour, 1(1), 50-66.‏
Alan, A. K., Kabadayi, E. T., & Yilmaz, C. (2016). Cognitive and affective constituents of the consumption experience in retail service settings: effects on store loyalty. Service Business, 10(4), 715-735.‏
Ali, F., Amin, M., & Cobanoglu, C. (2016). An integrated model of service experience, emotions, satisfaction, and price acceptance: an empirical analysis in the Chinese hospitality industry. Journal of Hospitality Marketing & Management, 25(4), 449-475.‏ (in Persian)
Andrews, L., Drennan, J., & Russell-Bennett, R. (2012). Linking perceived value of mobile marketing with the experiential consumption of mobile phones. European Journal of Marketing, 46(3/4), 357-386.‏
Aurier, P., & Siadou-Martin, B. (2007). Perceived justice and consumption experience evaluations: A qualitative and experimental investigation. International Journal of Service Industry Management, 18(5), 450-471.‏
Auter, P.J. (2007). Portable social groups: willingness to communicate, interpersonal communication gratifications, and cell phone use among young adults. International Journal of Mobile Communication, 5, 139- 156.
Banytė, J., Rutelionė, A., Gadeikienė, A., & Belkevičiūtė, J. (2016). Expression of irrationality in consumer behaviour: aspect of price perception. Inžinerinė ekonomika, 27(3), 334-344.‏
Barry, J., & Proops, J. (2000). Citizenship, Sustainability and Environmental Research: Q Methodology and Local Exchange Trading Systems, Edward Elgar, Aldershot.
Burden, K., Schuck, S., & Aubusson, P. (2012). m-Research: Ethical issues in researching young people's use of mobile devices. Youth Studies Australia, 31(3), 17.‏
Carpenter, J. M., & Moore, M. (2006). Consumer demographics, store attributes, and retail format choice in the US grocery market. International Journal of Retail & Distribution Management, 34(6), 434-452.
Evans, J. S. B. T. (2008). Dual-processing accounts of reasoning, judgement, and social cognition. Annual Review of Psychology, 59, 255–278.
Ferreira, A.G., & Coelho, F.J. (2015). Product involvement, price perceptions, and brand loyalty. Journal of Product & Brand Management24(4), 349-364.‏
Geçti, F. (2014). Examining Price Perception and the Relationships among Its Dimensions via Structural Equation Modeling: A Research On Turkish Consumers. British Journal of Marketing Studies, 2(1), 1-11.‏
Gentile, C., Spiller, N., & Noci, G. (2007). How to sustain the customer experience: An overview of experience components that co-create value with the customer. European Management Journal, 25(5), 395-410.‏
Ghafari Ashtiani, P. (2014). Investigating the Impact of Price Perception Dimensions on Price Knowledge and Shopping Delight. Journal of Marketing Management, 10 (28), 49-71.
(in Persian)
Gupta, S., & Vajic, M. (2000). The contextual and dialectical nature of experiences. Fitzsimmons J., Fitzsimmons M. (Eds.), New service development.‏
Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152.
Han, H., & Ryu, K. (2009). The roles of the physical environment, price perception, and customer satisfaction in determining customer loyalty in the restaurant industry. Journal of hospitality & tourism research33(4), 487-510.‏
Holbrook, M. B. (2007). The consumption experience-something new, something old, something borrowed, something sold: Part 3. Journal of Macromarketing27(2), 173-183.‏
Jain, R., Aagja, J., & Bagdare, S. (2017). Customer experience–a review and research agenda. Journal of Service Theory and Practice, 27(3), 642-662.‏
Jesse, G. R. (2015). Smartphone and app usage among college students: Using smartphones effectively for social and educational needs. In Proceedings of the EDSIG Conference (p. n3424).‏
Khare, A., Achtani, D., & Khattar, M. (2014). Influence of price perception and shopping motives on Indian consumers' attitude towards retailer promotions in malls. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 26(2), 272-295.‏
Khoshguyan fard, A. (2007). Q methodology. Islamic Republic of Iran Broadcasting Center.
(in Persian)
Kim, K. Y., & Lee, B. G. (2015). Marketing insights for mobile advertising and consumer segmentation in the cloud era: AQ–R hybrid methodology and practices. Technological Forecasting and Social Change, 91, 78-92.‏
Lichtenstein, D.R., Ridgway, N.M. and Netemeyer, R.G. (1993). Price perceptions and consumer shopping behaviour: a field study. Journal of Marketing Research, 20(2), 234-245.
Lii, Y. S., & Sy, E. (2009). Internet differential pricing: Effects on consumer price perception, emotions, and behavioral responses. Computers in Human Behavior25(3), 770-777.‏
Liu, C. C., & Chen, J. C. (2013). Using Q methodology to explore user’s value types on mobile phone service websites. Expert Systems with Applications, 40(13), 5276-5283.‏
Liu, C. H. S., & Lee, T. (2016). Service quality and price perception of service: Influence on word-of-mouth and revisit intention. Journal of Air Transport Management, 52, 42-54.‏
Ma, Q., Zhang, L., & Wang, M. (2018). You Win, You Buy”–How Continuous Win Effect Influence Consumers’ Price Perception: An ERP Study. Frontiers in neuroscience, 12, 691.‏ DOI: 10.3389/fnins.2018.00691.
Meyer, C., & Schwager, A. (2007). Customer Experience. Harvard business review, 1-11.‏
Mohammadian, M. & Dehdashti, M (2015).  The effect of emotional attachment between consumer and retailer on purchase intention. Two Business Management Research Quarterly, (15), 39-58. (in Persian)
Munnukka, J. (2008). Customers' purchase intentions as a reflection of price perception. Journal of Product & Brand Management, 17(3), 188-196.‏
Priilaid, D., & van Rensburg, P. (2016). How price-effects accrue with product experience and expertise. Food Quality and Preference, 48, 166-173.‏
Rahmati, M.M. & Bakhshi, S (2012). Lifestyle and phone usage. Articles of Lifestyle Developments in Iran. 281-312. (in Persian)
Richelieu, A., Korai, B. (2014). The consumption experience of Tim Hortons’ coffee fans. Qualitative Market Research: An International Journal, 17(3), 192 – 208.
Samadi Yazdi, A.A, (2007). The role of friends in human destiny. Qom: Holy Mosque of Jamkaran. (in Persian)
Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. Journal of marketing management, 15(1-3), 53-67.‏
Schmitt, B., & Zarantonello, L. (2013). Consumer experience and experiential marketing: A critical review. In Review of marketing Research (pp. 25-61). Emerald Group Publishing Limited.‏
Shaw, C. and Ivens, J. (2005) Building Great Customer Experiences. MacMillan, New York.
Triantafillidou, A., & Siomkos, G. (2014). Consumption experience outcomes: satisfaction, nostalgia intensity, word-of-mouth communication and behavioural intentions. Journal of Consumer Marketing, 31(6/7), 526-540.‏
Verhoef, P. C., Lemon, K. N., Parasuraman, A., Roggeveen, A., Tsiros, M., & Schlesinger, L. A. (2009). Customer experience creation: Determinants, dynamics and management strategies. Journal of retailing, 85(1), 31-41.‏
Yu, S. F. (2008). Price perception of online airline ticket shoppers. Journal of Air Transport Management, 14(2), 66-69.‏
Zakaii, M. S., & Vali Zadeh, V. (2008). Youth and mobile culture. Iranian cultural reaserch, (7), 119-152. (in Persian)