بررسی معیارهای خرید تلویزیون و شناسایی سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان در اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشــجوی دکتــری، مــدیریت بازرگــانی، دانشــکده علــوم اداری و اقتصــاد، دانشــگاه اصــفهان، اصــفهان، ایــران

2 استاد، گروه مـدیریت بازرگـانی، دانشـکده علـوم اداری و اقتصـاد، دانشـگاه اصـفهان، اصـفهان، ایـران

3 اســتادیار، گــروه مــدیریت بازرگــانی، دانشــکده علــوم اداری و اقتصــاد، دانشــگاه اصــفهان، اصــفهان، ایــران

چکیده

هدف: رفتار مصرف‎کننده در زمان خرید از عوامل مختلفی تأثیر می‎پذیرد که برخی از آنها با محصول و نحوه عرضه آن به مشتری مرتبط است و برخی دیگر، از سبک خاص خریداران در زمان خرید شکل می‎گیرد. به‌منظور مطالعه یکپارچه این موضوع در پژوهش حاضر، معیارهای رضایت مشتری در زمان خرید تلویزیون، بر اساس نظرهای گروه کانونی استخراج و با تکنیک‌ فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی گروهی (GAHP) اولویت‌بندی شده است.
روش: بدین منظور، موقعیت چهار برند معروف بازار از دیدگاه مصرف‌کننده بررسی و در نهایت، سبک تصمیم‌گیری خریداران هر یک از چهار دسته از برندهای مورد مطالعه اندازه‌گیری شده است. نمونه آماری این مقاله، 391 نفر از مشتریان در شهر اصفهان و در گروه‌های سنی 25 تا50 سال است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ است و داده‎‌ها در نرم‌افزارهای SPSS و Expert Choice تحلیل شده‎اند.
یافته‌ها: بر اساس یافتته‌های پژوهش، کیفیت تصویر و خوش‌نامی برند، دو معیار بسیار مهم خرید تلویزیون توسط مشتریان است و طبق نظر مشتریان، از میان چهار برند بررسی‎شده، به‌ترتیب برندهای سامسونگ، ال‌جی، اسنوا و ایکس‌ویژن در برآورده کردن این نیازها، موفق‌تر بوده‌اند.
نتیجه‌گیری: سبک غالب تصمیم‌گیری مشتریان این پژوهش در خرید تلویزیون، سبک کمال‌گرا و سپس برندگراست. همچنین بین خریداران برندهای بررسی‎شده در سبک‌های تصمیم، تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Surveying of Criteria for Purchasing Television Set and Recognizing Customers' Decision Making Styles in Isfahen

نویسندگان [English]

  • Mohamad karimian 1
  • Ali Sanayei 2
  • Majid Mohammad Shafiee 3
1 Ph.D. Candidate, Business Management, Faculty of Administrative Sciences & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Prof., Department of Business Management, Faculty of Administrative Sciences & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Administrative Sciences & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objective
In order to examine some aspects of shopping behavior among TV set buyers, we will first study the criteria and regulations that consumers take into account while purchasing in order to choose their desired brand. On the other hand, the specific application of this research is to study the positioning of 4 TV brands in Isfahan province.
 
Methodology
This research is applied in terms of purpose and is conducted based on mixed research approach (quantitative and qualitative). Data collecting was descriptive based on survey. Statistical population includes active workers in production and sales departments and after-sales services, service providers and customers of this product.
 
Findings
The most important criterion as expressed by the color TV customers in the sample studied is the appearance, beauty and then the image quality. Brand reputation has also been perceived as a very important need from the customers' point of view. Television set buyers in the city of Isfahan are, 95%, likely to purchase based on one of the five styles of perfectionist, brand-oriented, wandering, price-sensitive, and habitual. But, the three fashionable, reactive, and fun styles are not identifiable among these television buyers. In the brand-oriented decision-making style, the Samsung brand is at the top and the other brands are equal. In the price-sensitive style, the SNOWA brand ranked first, the XVision brand is second, and then LG and Samsung equal.
 
 
Conclusion
Based on the results of this study, appearance, beauty, image quality, brand reputation, price, warranty and after-sales service, sound quality, promotion, up-to-date technology and product portfolio are among the most important criteria for consumers while buying TV sets. The success rates of the four brands of color TV products introduced to meet these needs showed that among these criteria, image quality regarding the natural color, appearance and beauty of the product, brand reputation, quality of after-sales service and the product price are among the highest criteria. Among the brands surveyed, the Samsung brand ranked highest in meeting customer expectations, followed by LG, SNOWA, and XVision. On the other hand, perfectionist style and perception of the high quality of a particular brand is a top priority for Isfahan TV set buyers. Brand-oriented decision-making style and attention to product and brand were ranked second to all buyers and dominated by Samsung brand buyers. In fact, they believe that a well-known brand in the market will have acceptable quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer-decision making styles
  • Group Hierarchy Analysis (GAHP)
  • Product positioning
  • Sproles & Kendall Model
  • TV brand
امیرشاهی، میر احمد؛ حیدرزاده، کامبیز؛ دبستانی، فاطمه (1390). تأثیر نوگرایی مصرف‌کنندگان بر سبک‌های تصمیم‌گیری خرید. تحقیقات بازاریابی نوین، 1(3)، 1-26.
بخشی‎زاده، کبری؛ خلیلی رودی، مرتضی؛ رضاییان اکبرزاده، سامان (1395). تأثیر درگیری ذهنی و ویژگی‌های شخصیتی افراد بر خرید آنی پوشاک. مدیریت بازرگانی، 8 (1)، 29-46.
تراز، رقیه؛ مهدی خانی، رسول (1395). بررسی ارتباط خصیصه‌های شخصیتی و سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف کننده در بازار لوازم خانگی. کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، روان‌شناسی. قم: دانشگاه علمی کاربردی استانداری قم.
جهان‎دیده، محمدعلی؛ حسینی، سید عماد؛ رمضانی نژاد، رحیم (1394). بررسی سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان لوازم ورزشی (مطالعه موردی: شهر شیراز). پژوهش‌های نوین در مدیریت ورزشی، 5(10)، 37-45.
حاجی کریمی، عباسعلی؛ شهابی، الهه (1390). سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان ایرانی با تأکید بر قومیت. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 10(3)، 9-24.
خلیلی مقدم، مریم؛ سلطانی، مرتضی؛ یزدانی، حمیدرضا؛ خنیفر، حسین (1397). فهم تجربه خرید احساسی کالای بادوام: مطالعه پدیدارشناختی در خرید لوازم خانگی جهیزیه. مدیریت بازرگانی، (2)10، 325-348.
طالقانی، محمد؛ شاهرودی، کامبیز؛ صانعی، فرزانه (1391). مقایسه تطبیقی AHP و AHP فازی در رتبه‌بندی ترجیحات خرید (مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی). تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 9(1)، 81-91.
طباخیان، لیلی؛ حدادیان، علیرضا؛ پویا، علیرضا (1396). نوع‌شناسی مصرف‌کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم‌گیری خرید. مدیریت بازرگانی، 9(2)، 353-374.
عزیزی، شهریار (1391). مجموعه پرسش‌نامه‌های بازاریابی. تهران: نشر صفار.
قره‌چه، منیجه؛ عزیزی، شهریار؛ میرهاشمی، الهام سادات (1392). بررسی و مقایسه سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده در میان بانوان شاغل و غیرشاغل. تحقیقات بازاریابی نوین، 9(2)، 1-24.
کاتلر، فیلیپ (1379). کاتلر در مدیریت بازار. (مترجم: عبدالرضارضایی نژاد) تهران: نشر فرا.
کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری (1380). اصول بازاریابی. (مترجم: بهمن فروزنده) تهران: نشر آتروپات.
محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، محمد کریم؛ کرمی، محسن؛ خواجه دهاقانی، احمد (1392). بررسی سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان در خرید محصولات لوازم خانگی (مورد مطالعه: مشتریان شهر تهران). مدیریت بازرگانی، 5(2)، 149-168.
ممدوحی، امیر رضا؛ ماهپور، علیرضا؛ رشیدی، طه حسین؛ صفارزاده، محمود (1395). شناسایی عوامل فردی مؤثر در جذب مشتریان به مراکز خرید (مطالعه موردی: شهر تهران). مدیریت بازرگانی، 8(3)، 681-698.
واکر، اورویل؛ بوید، هارپر؛ مالینز، جان؛ لرش، ژان (1383). استراتژیهای بازاریابی: با رویکردی تصمیم محور. (چاپ اول). (مترجم: سعید اعرابی و داود ایزدی) تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 
References
Adina , C., Gabriela , C., & Roxana-Denisa, S. (2015). Country-of-Origin Effects on Perceived Brand Positioning. Procedia Economics and Finance, 23 (1), 422-427.
Adithya, H. (2013). Customer Satisfaction and Preference of Colour TV Brands – An Empirical Study in Bangalore City. IJSR - International Journal of Scientific Research, 2(2), 2277-8179.
Amirshahi, M., Heydarzadeh, K., Dabestani, F. (2011). Impact of Consumer Modernism on Shopping Decision Style. New marketing research, 1(3), 1-26. (in Persian)
Angel, R., Megicks, P., Memery, J., & Heffernan, T. (2014). Older shopper types from store image factors image factors. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(2), 192-202.
Anic, I., Rajh, E., & Bevanda, A. (2012). Decision-making styles of young consumers in Bosniaand Herzegovina. Young Consum.: Insight Ideas Respons. Mark, 13(1), 86-98.
Azizi, SH. (2012). Marketing Questionnaire Collection. Tehran: Saffar Publishing. (in Persian)
Bauer, H., Sauer, N., & Becker, C. (2006). Investigation the relationship between Product Involvement and Consumer Decision Making Styles. Journal of Consumer Behavior, 5(4), 342-354.
Bharani, V., Kumar, S., & Subramani, A. (2015). Customer Satisfaction Towards Panasonic Television, Ambattur, Chennal. International Journal of Business Economics & Management Research, 5(6), 25-31.
Bigné, E., Llinares, C., & Torrecilla, C. (2016). Elapsed time on first buying triggers brand choices within a category: A virtual reality-based study. Journal of Business Research, 69(4), 1423-1427.
Bigne, E., Vila-Lopez, N., & Kuster-Boluda, I. (2000). Competitive positioning and market orientation: Two interrelated constructs. European Journal of Innovation Management, 3(1), 190-201.
Chiu, Y.-J., Chen, H.-C., Tzeng, G.-H., & Shyu, J. (2006). Marketing strategy based on customer behaviour for the LCD-TV. Int.J. Management and Decision Making, 7(2/3), 143-165.
Deacon, R., & Firebaugh, F. (1975). Home management context and concepts. Boston: Houghton Mifflin.
Gharahche, M., Azizi, SH., Mirhashemi, A. (2013). Review and compare styles of consumer purchasing decisions among employed and unemployed women. New marketing Research, 9 (2), 1-24. (in Persian)
Heredero Pablos, C., & Gallego Gómez, C. (2014). The contribution of CRMs to the ability of market segmentation: The case of the VIPS group. Procedia Technology, 16 (1), 355-364.
Hiu, A., Siu, N., Wang, C., & Chang, L. (2001). An Investigation of Decision-Making Styles of Consumers in China. the Journal of Consumer Affairs, 35(2), 326-345.
Jahandideh, M., Hoseini, S., Ramazaninezhad, R. (2015). Investigating Decisions Styles of Consumers of Sporting Goods (Case Study of Shiraz City). New research in sports management, 5 (10), 37-45. (in Persian)
Kotler, P. (1999). Kotler on Market Management. (Translator: Abdolreza Rezaeinezhad). Tehran, Fra Press. (in Persian)
Kotler, P., & Armstrong. (2005). Principles of Marketing.(11th ed)(Translator: Bahmak Foruzandeh). Tehran, Prentice Hall. (in Persian)
 Kotler, P., & Keller, K. (2006). Marketing Management .Upper Saddle River (12ed ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Kumar Dash, M., & Kumar, A. (2014). Electronic consumer style inventory: factor exploration and multi-comparison analysis. Asian Academy of Management Journal, 19(2), 43-65
Maggard, J. (1976). Positioning revisited. Journal of Marketing, 40(1), 63-66.
Mamduhi, A., Mahpour, A., Rashidi, T., Safarzadeh, M. (2016). Identifying Effective Individual Factors in Attracting Customers to Purchasing Centers (Case Study: Tehran City). Business Management, 8 (3), 681-698. (in Persian)
Mehta, R., & Dixit, G. (2016). Consumer decision making styles in developed and developing markets: A cross-country comparison. Journal of Retailing and Consumer Services, 33 (1), 202-208.
Mohsenin, SH., Esfidani, M., Karami, M., Khajehdehghani, A. (2012). Investigation of customer decision making styles in purchasing home appliances products (Case study: Customers in Tehran). Business Management, 5 (2), 145-168. (in Persian)
Sinkovics, R., MinkLeelapanyalert, K., & Yamin, M. (2010). A comparative examination of consumer decision styles in Austria. Journal of Marketing Management, 26 (11/12), 1021-1036.
Solomon, M. (2011). Consumer Behavior (9th ed). Boston, Mass; London: Boston, Mass.
Sproles, G. B., & Kendall, E. L. (1986). A methodology for profiling consumer decision making styles. Journal of Consumer Affairs, 20 (2), 67–79.
Taleghani, M., Shahroodi, K. & Saneie, F. (2012). Comparative Comparison of Fuzzy AHP and AHP in Shopping Preference Ranking (Case Study: Appliance Industry). Operations research and its applications, 9 (1), 81-91. (in Persian)
Taraz, R., & Mahdikhani, R. (2016). Investigate the relationship between personality traits and consumer decision styles in the home appliance market. Economics, Management, Psychology International Conference, Qom: Applied Scientific University of Qom Governorate. (in Persian)
Tianna, L. (2014). Consumer Decision-Making Styles in Sport Products: Gender and Age Group Differences. 2014 North American Society for Sport Management Conference. poster, 533-534.
Walker , O., Boyd , H., & Mullins , J. (2001). Marketing Strategy: A decision focused approach (Translator: Saeed Arabi and Davoud Ezadi). Tehran: Cultural Researches Office Press. (in Persian)
Weldode, V., Kulkarni, S., & Udgir, S. (2018). Study On "Understanding The Decision Making Styles Of Consumers With Respect To Shopping Malls" In Pune City. Proceedings of International Conference on Advances in Computer Technology and Management (ICACTM) (pp. 206-208). In Association with Novateur Publications IJRPET.
Xin Zhou, P., J.Arnold, M., Pereira, A., & YA, J. (2010). Chinese consumer decision-making styles: A comparison between the coastal and inland regions. Journal of Business Research, 63 (1), 45-51.