ارائه مدل کسب‌وکار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در طراحی مدل کسب‌و‌کار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری به‌منظور بهره‌مندی از ارزش‌های وب 0/2 است.
روش: در این پژوهش به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر مدل کسب‌و‌کار در تجارت اجتماعی، از روش فراترکیب استفاده شد و عوامل شناسایی شده با بهره‌مندی از نظر خبرگان در 9 مؤلفه بوم مدل کسب‌و‌کار استروالدر و پیگنر (2010) دسته‌بندی شدند. سپس در بخش کمی به‌منظور آزمون فرضیه‌ها و ارزیابی مدل پیشنهادی، از مدل‌سازی معادله‌های ساختاری و برای اولویت‌بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته‌ها: 9 مؤلفه و 36 مفهوم به‌عنوان عوامل مؤثر بر مدل کسب‌وکار تجارت اجتماعی در صنعت گردشگری شناسایی شدند. بر اساس نتایج، استفاده از زیر‌ساخت اینترنت و فناوری وب 0/2 مشارکت میان کاربران و اعضای زنجیره‌ تأمین را افزایش می‌دهد، موجب آسان شدن برقراری ارتباط میان آنها می‌شود و به شرکت‌ها در خلق و ارائه ارزش پذیرفتنی به مشتریان کمک می‌کند.
نتیجه‌گیری: این پژوهش به ایجاد وضوح و دانش بیشتر در رابطه با عوامل مؤثر بر طراحی مدل کسب‌‌وکار تجارت اجتماعی در صنعت گردشگری کمک می‌کند و به مدیران کسب‌وکارهای گردشگری در توسعه مدل‌های کسب‌وکار تجارت اجتماعی به‌منظور توسعه صنعت گردشگری و کسب مزیت رقابتی یاری می‌رساند. علاوه‎ بر این، مدیران و شاغلان صنعت گردشگری می‌توانند با الهام از مدل کسب‌وکار ارائه شده، مدلی متناسب با سازمان خود طراحی کنند و از مزایای تجارت اجتماعی و فناوری جدید بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Business Model for Social Commerce in Tourism Industry in Iran.

نویسندگان [English]

  • Arefeh Bordbar 1
  • Neda Abdolvand 2
  • Nasim Ghanbartehrani 3
  • Saeedeh Rajaee Harandi 4
1 MSc., Department of Information Technology Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Industrial, Faculty of Engineering, Kharazmi University, Teghran, Iran.
4 MSc., Department of Information Technology Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Given the nature of the tourism industry, using a social commerce business model can greatly contribute to the growth and development of the industry. Yet, since this type of business is an emerging phenomenon, little research has been done into the business models of social commerce. Therefore, in order to prevent the failure of social commerce and the development of this type of business, it is increasingly necessary to develop a comprehensive model related to social commerce for the tourism industry. And now the main questions are: what are the key elements in designing a social commerce business model in the tourism industry? And what is the proper placement of the components that influence the business model of social commerce for the tourism industry within the context of the business model of Osterwalder and Pigneur?
 
Methodology
The research is exploratory in terms of purpose and is applied in nature. In this research, exploratory mixed method including qualitative-quantitative methods has been used. At first, using qualitative method and cross-sectional approach, factors were extracted and research hypotheses were introduced and then the hypotheses and validity of the model weer examined in the quantitative section. Structural equation modeling and PLS2 software were used to evaluate the research hypotheses and the proposed model.
 
Findings
As a result, 9 components and 36 concepts were identified as factors influencing the social commerce business model in the tourism industry. Accordingly, the use of Internet infrastructure and Web 2.0 technology enhances the engagement of users and members of the supply chain and facilitates communication between them and ultimately helps companies establish and deliver acceptable values to customers.
 
Conclusion
Based on the analysis of the relationships between variables in the proposed model using structural equation modeling, it is deduced that there is a significantly positive relationship between the components of the proposed business model. This means that considering these factors in the design of social commerce business models in the tourism industry, one can expect to observe acceptable values to the customers leading to benefits for the businesses. As the results show, the proposed value has a greater impact on Web 2.0 channels, and the values ​​that customers gain through social commerce increase their willingness to use Web 2.0 technology. Individuals collect information about products and services by joining online communities that ultimately affects the quality of that relationship. Thus, companies and business organizations can use social commerce tools and provide an environment for user discussion. This will improve the relationships and increase customer loyalty as well as the value of the organization. The use of information technology and e-commerce in procurement and execution can create enormous benefits by simultaneously reducing costs and increasing customer satisfaction. Users need information from the websites when they want to buy online. Because customer communication in e-commerce is done online without face-to-face interactions, comprehensive and timely information on websites can gain the trust of these users to encourage them to engage in social commerce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business model
  • Social commerce
  • Social tourism
  • Web 2.0
جعفری، سید محمدباقر؛ حبیبی، پگاه سادات؛ محمدی دورباش، زهرا (1393). بررسی تأثیر ویژگی‌های تجارت اجتماعی بر اعتماد و تمایل به مشارکت در آن. مدیریت بازرگانی، 10(4)، 777-794.
دشتی، مهدی؛ صنایعی، علی (1397). عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید اجتماعی مصرف‌کنندگان در تجارت اجتماعی. مدیریت بازرگانی، 10 (1)، 97-120.
فلاح، محمدرضا؛ جامی‎پور، مونا و طاهری، غزاله (1396). طراحی چارچوبی برای پیاده‌سازی تجارت اجتماعی: با تأکید بر ظرفیت تغییر سازمانی. مدیریت بازرگانی، 9 (4)، 855-876.
معینی، حسین؛ جامی‎پور، مونا و ابراهیمی دلاور ، فاطمه (1396). تأثیر قابلیت‌های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید به‎واسطه اعتماد (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام). مدیریت بازرگانی، 9 (1)، 173-192.
منطقی، منوچهر؛ ثاقبی سعیدی، فاطمه (1392). مدل‌های کسب‌وکار؛ مبانی، ارزیابی، نوآوری. رشد فناوری، فصل‌نامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 9 (25)، 39-51.
 
References
Afuah, A. (2004). Does a Focal Firm's Technology Entry Timing Depend on the Impact of the Technology on Co-Opetitors? Research Policy, 33(8), 1231-1246.‏
Al-Debei, M. M., & Avison, D. (2010). Developing a Unified Framework of the Business Model Concept. European Journal of Information Systems, 19(3), 359-376.‏
Amersdorffer, D., Bauhuber, F., & Oellrich, J. (2012). The Economic and Cultural Aspects of the Social Web: Implications for the Tourism Industry. Journal of Vacation Marketing, 18(3), 175-184.‏
Berger, H., Dittenbach, M., Merkl, D., Bogdanovych, A., Simoff, S., & Sierra, C. (2007). Opening New Dimensions for E-Tourism. Virtual Reality, 11(2-3), 75-87.‏
Beyari, H., & Abareshi, A. (2018, June). An Empirical Study of How Social Influence Impacts Customer Satisfaction with Social Commerce Sites. In International Conference of Reliable Information and Communication Technology (pp. 973-984). Springer, Cham.‏
Bizirgianni, I., & Dionysopoulou, P. (2013). The Influence of Tourist Trends of Youth Tourism through Social Media (Sm) & Information and Communication Technologies (ICTs). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73(2013), 652-660.‏
Casadesus-Masanell, R., & Ricart, J.E. (2010). Competitiveness: Business Model Reconfiguration for Innovation and Internationalization. Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 8(2), 123-149.‏
Chesbrough, H. (2010). Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Long range planning, 43(2), 354-363.‏
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research295(2), 295-336.‏
Chung, N., Lee, S., Han, H. (2015). Understanding Communication Types on Travel Information Sharing In Social Media: A Transactive Memory Systems Perspective. Telematics and Informatics, 32(4), 564-575.‏
Creswell, J.W., & Creswell, J. D. (2014). Research design: qualitative, quantitative and mixes methods approaches. Thousand Oaks CA: Sage. USA.
Dashti, M., Sanayei, A. (2018). Effective Factors on Social Shopping Intention in Social Commerce. Journal of Business Management. 10 (1). 97-120. (in Persian)
Dijkmans, C., Kerkhof, P., & Beukeboom, C. J. (2015). A Stage to Engage: Social Media Use and Corporate Reputation. Tourism Management, 47(2015), 58-67.‏
Elci, A., Abubakar, A. M., Ilkan, M., Kolawole, E. K., & Lasisi, T. T. (2017). The impact of Travel 2.0 on travelers booking and reservation behaviors. Business Perspectives and Research5(2), 124-136.‏
Fallah, M., Jamipour, M., Taheri, GH. (2018). Designing a Framework to Implement Social Commerce from the Perspective of Organizational Change Capacity. Journal of Business Management, 9(4). 855-876. (in Persian)
Fjeldstad, Ø. D., & Snow, C. C. (2018). Business models and organization design. Long Range Planning51(1), 32-39.
Glova, J., Sabol, T., & Vajda, V. (2014). Business Models for the Internet of Things Environment. Procedia Economics and Finance15, 1122-1129.‏
Hoegg, R., Martignoni, R., Meckel, M., & Stanoevska-Slabeva, K. (2006). Overview of Business Models for Web 2.0 Communities, in: Proceedings of GeNeMe 2006 Conference, Dresden.
Huang, Z., & Benyoucef, M. (2013). From E-Commerce to Social Commerce: A Close Look at Design Features. Electronic Commerce Research and Applications, 12(4), 246-259.‏
Ickler, H., Schülke, S., Wilfling, S. & Baumöl, U. (2009, May). New Challenges In E-Commerce: How Social Commerce Influences The Customer Process. In Proceedings of the 5th National Conference on Computing and Information Technology, NCCIT (pp. 51-57).‏
Jafari, S. M. B., Habib, P. S., Mohammadi Doorbash, F. (2018). Investigating the Effect of Social Business Characteristics on Trust and Willingness to Partnership. Journal of Business Management, 10 (4), 777-794. (in Persian)
Joo, J. (2002). A Business Model and Its Development Strategies for Electronic Tourism Markets. Information Systems Management, 19(3), 58-69.‏
Kavoura, A., & Aikaterini, S. (2014). Economic and Social Aspects from Social Media's Implementation as a Strategic Innovative Marketing Tool in the Tourism Industry. Procedia Economics and Finance, 14(2014), 303-312.‏
Kim, H.S., Lee, J.W., Yantara, N., Boix, P.P., Kulkarni, S. A., Mhaisalkar, S., Grätzel, M., & Park, N.G. (2013). High Efficiency Solid-State Sensitized Solar Cell-Based On Submicrometer Rutile Tio2 Nanorod And Ch3nh3pbi3 Perovskite Sensitizer. Nano letters, 13(6), 2412-2417.‏
Ko, H.C. (2017, May). Exploring the Factors that Influence Consumers' Social Commerce Intentions on Social Networking Sites. In Proceedings of the 2017 International Conference on Data Mining, Communications and Information Technology (p. 15). ACM.‏
Lambert, D. M. (2008). Supply chain management: processes, partnerships, performance. Supply Chain Management Inst.‏ Sarasota, Florida.
Lee, Y., Shin, J., & Park, Y. (2012). The Changing Pattern of Sme's Innovativeness through Business Model Globalization. Technological Forecasting and Social Change, 79(5), 832-842.‏
Leimeister, J.M., & Krcmar, H. (2004). Revisiting the virtual community business model. In: Proceedings of the Tenth Americas Conference on Information Systems (August 2004), New York.
Leung, D., Law, R., Van Hoof, H., & Buhalis, D. (2013). Social Media in Tourism and Hospitality: A Literature Review. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(1-2), 3-22.
Liang, T.P., & Efraim, T. (2011). Introduction to the Special Issue Social Commerce: A Research Framework for Social Commerce. International Journal of electronic commerce, 16(2), 5-14.‏
Liang, T.P., Ho, Y.T., Li, Y.W., & Turban, E. (2011). What Drives Social Commerce: The Role of Social Support and Relationship Quality? International Journal of Electronic Commerce, 16(2), 69-90.‏
Lu, B., Fan, W., & Zhou, M. (2016). Social Presence, Trust, and Social Commerce Purchase Intention: An Empirical Research. Computers in Human Behavior, 56(2016), 225-237.‏
Manteghi, M., Saghebi Saeedi, F., ebrahimidelavar, F. (2014). Business Models; Foundations, Evaluation, Innovation. Journal of Roshd eFanavari, 9 (25), 39-51. (in Persian)
Miguéns, J., Baggio, R., & Costa, C. (2008). Social Media and Tourism Destinations: Tripadvisor Case Study. Advances in tourism research, 26(28), 1-6.‏
Moeini, H., Jamipour, M., Ebrahimidelavar, F. (2017). The Effect of Social Commerce Capabilities on Customers' Attitude to Ward Buying by the Mediator Role of Trust (Case Study: Instagram Users) . Journal of Business Management, 9 (1), 173-192. (in Persian)
Mohapatra, S. (2013). Future Trend: Social Commerce. In E-Commerce Strategy (pp. 221-242). Springer, Boston, MA.‏
Muñoz-Leiva, F., Hernández-Méndez, J., & Gómez-Carmona, D. (2019). Measuring advertising effectiveness in Travel 2.0 websites through eye-tracking technology. Physiology & behavior200, 83-95.‏
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2002). Ebusiness Model Ontology for Modeling Ebusiness. 15th Bled Electronic Commerce Conference eReality: Constructing the eEconomy Bled, Slovenia, (June 17 - 19, 2002), Bled, Slovenia.
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons Inc, USA.
Pantano, E., & Di Pietro, L. (2013). From E-Tourism to F-Tourism: Emerging Issues from Negative Tourists' Online Reviews. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 4(3), 211-227.‏
Rawat, S., & Divekar, R. (2014). Developing a Social Media Presence Strategy for an E-commerce Business. Procedia Economics and Finance, 11(2014), 626-634.‏
Ribeiro, H., Fonseca Amaro, S., Seabra, C. & Abrantes, L.J. (2014). Travel Content Creation: The Influence of Travelers’ Innovativeness, Involvement and Use of Social Media. Journal of Hospitality and Tourism Technology5(3), 245-260.‏
Sandelowski, M., Barroso, J., & Voils, C. I.. (2007). Using Qualitative Metasummary To Synthesize Qualitative And Quantitative Descriptive Findings. Research in nursing & health, 30(1), 99-111.
Sharma, G., & Li, B. (2013). Customer Satisfaction in Web 2.0 and Information Technology Development. Information technology & people, 26(4), 347-367.‏
Sharma, Sh., & Crossler, R. E. (2014). Disclosing Too Much? Situational Factors Affecting Information Disclosure in Social Commerce Environment. Electronic Commerce Research and Applications, 13(5), 305-319.‏
Shen, J. (2012). Social Comparison, Social Presence, and Enjoyment in the Acceptance of Social Shopping Websites. Journal of Electronic Commerce Research, 13(3), 198.‏
Tavakoli, R., & Mura, P. (2018). Netnography in tourism–Beyond Web 2.0. Annals of Tourism Research73(C), 190-192.‏
Teece, D.J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long range planning, 43(2-3), 172-194.‏
Tilly, R., Fischbach, K., & Schoder, D. (2015). Mineable or Messy? Assessing the Quality Of Macro-Level Tourism Information Derived From Social Media. Electronic Markets, 25(3), 227-241.‏
Tussyadiah, I. P., & Fesenmaier, D. R. (2008). Marketing Places through First-Person Stories—an Analysis of Pennsylvania Roadtripper Blog. Journal of Travel & Tourism Marketing, 25(3-4), 299-311.‏
Valls, J.F., Ouro, A., Freund, D., & Andrade, M. J. (2013). Analysis of Social Media Platforms and Their Potential Value for the Tourism Industry. Retrieved 9 March, 2015 from: http://www. Tsi. URL. Edu/img/user/content/file/3153_223. Pdf.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 33(1), 177-195.
Wirtz, B. W., Schilke, O., & Ullrich, S. (2010). Strategic Development of Business Models: Implications of the Web 2.0 for Creating Value on the Internet. Long range planning, 43(2), 272-290.‏
Xiang, Zh., Magnini, V.P., & Fesenmaier, D. R. (2015). Information Technology and Consumer Behavior in Travel and Tourism: Insights from Travel Planning Using the Internet. Journal of Retailing and Consumer Services, 22(2015), 244-249.‏
Xiong, L., & Hu, C. (2010). Harness the Power of Viral Marketing in Hotel Industry: A Network Discount Strategy. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 1(3), 234-244.‏
Zeng, B., & Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A review. Tourism Management Perspectives, 10(2014), 27-36.‏
Zhou, L., Zhang, P., & Zimmermann, H.D. (2013). Social Commerce Research: An Integrated View. Electronic commerce research and applications, 12(2), 61-68.‏
Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research. Journal of management37(4), 1019-1042.‏