مدل‌سازی تصمیم‌گیری راهبردی مبتنی بر شواهد در صنعت بیمه بر اساس تئوری داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: رویکردهای تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های محیطی، قابلیت اطمینان را برای تصمیم‌ها بهبود می‌دهند؛ اما یکی از مشکل‌های مهمی که در سازمان‌ها و به‌ویژه بخش خصوصی وجود دارد، ناتوانی در پیاده‌سازی این رویکردهاست. هدف پژوهش حاضر این است که از بین گفتمان‌های خبرگان صنعت بیمه و تصمیم‌گیری راهبردی، الگوی تصمیم‌گیری راهبردی مبتنی بر شواهدی ارائه شود که در رفتار مدیران ارشد صنعت بیمه مستتر شده است.
روش: پژوهش از نظر هدف، بنیادین و از نظر ماهیت، اکتشافی است. برای گردآوری داده‌ها، رویکرد مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته در کنار مطالعات کتابخانه‌ای مد نظر قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان سازمانی و خط‌مشی‌گذاری بودند. برای شناسایی خبرگان از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد که طی آن با توجه به کفایت داده‌ها با 20 خبره مصاحبه به عمل آمد.
یافته‌ها: در نهایت مدل تصمیم‌گیری راهبردی مبتنی بر شواهد با استفاده از نظریه داده‌بنیاد طراحی و شرایط علّی عدم اطمینان محیطی و شکاف ­استراتژیک شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: در مدل پارادایمی تصمیم‌گیری، گفتمان اطمینان‌طلبی و شکاف­ استراتژیک، پدیده اصلی بودند. برای شرایط مداخله‌گر، محدودیت‌های اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی مدیران شناسایی شدند. عوامل بستر، شامل فرهنگ سازمانی و امکانات و منابع سازمان بودند که بر راهبرد اصلی که همان تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد است، تأثیر می‌گذارند. پیامد این نوع تصمیم‌گیری، توجه بیشتر به موضوع علم‌گرایی، ائتلاف‌گرایی، مشارکت ذی‌نفعان در سازمان و جهت‌گیری استراتژیک در سازمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evidence-Based Strategic Decision Making Modeling in the Insurance Industry based on Grounded Theory.

نویسندگان [English]

  • Vahid Khashei Varnamkhasti 1
  • Elham Sadat Sabour Abvani 2
1 Associate Prof., Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, , Iran
2 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
The inability to implement environmentally oriented decision-making approaches that improve reliability in decision-making is one of the major problems in organizations, especially the private sector. However, the formulation of an appropriate model of strategic decision-making within insurance companies can modify the movement trajectory in insurance companies. Therefore, the present study seeks to explore the evidence-based strategic decision-making model embedded in the behavior of senior executives in the insurance industry through analyzing the discourses among insurance industry experts and strategic decision-makers.
 
Methodology
The present research is fundamental in terms of purpose and is considered exploratory in nature. The statistical population of this research includes experts in organizations as well as policy making. Purposeful and snowball sampling were used to identify the experts. 20 experts were selected with regard to data adequacy. In-depth semi-structured interviews alongside library studies were used to collect the data.
 
Findings
The evidence-based strategic decision making model was designed using the grounded theory and the causal conditions of environmental uncertainty and strategic gap were identified. The main phenomena of discourse, seeking trust and strategic gap were identified with regard to the intervening conditions, moral constraints and personality traits of managers. The dominant context, organizational culture and organization's facilities and resources and the main evidence-based decision making strategy were identified and confirmed. The main consequences of this model are scientificism, coalitionism, strategic orientation and stakeholder engagement.
Conclusion
The quality of organizational decisions can be improved through regular application of six methods of eliminating bias. By expanding the amount of decision processes used in organizations, we can use our knowledge and agility in a world of uncertainty. Evidence-based decision-making is a process of systematic discernment, meticulous and rigorous evaluation and subsequently dissemination of the research findings to influence the management decisions; and it can continue to influence its management through change in management standards which can lead to positive effects on decision makings. Environmental uncertainty within the organizations which might be due to the lack of transparency of organizational goals and the mismatch between strategic decisions and organizational values ​​and the ambiguity of resource orientation often occurs as a result of lack of strategic planning in the organization. On the other hand, uncertainty beyond the organization and within the insurance market occurs due to high environmental complexity, the intensity of competition between insurance companies to attract portfolios and increase market share, the insecurity of insurance market information, changes in insurers' needs and non-technical breakdowns by competing companies and unethical practices by insurance companies aiming to attract portfolio and increase their market and the strategic gaps leading to the formation of the main phenomenon of the original model that is the trust-seeking discourse (including the need to make stable and clear decisions), gap analysis and identification of strategic issues. These are considered as an introduction to evidence-based strategic decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence based decision making
  • Grounded theory
  • Discourse exploration
  • Confident discourse
آقاجانی، حسنعلی؛ کلاسنگیانی، ابوالحسن؛ حسین زاده اطاقسرا، سیدعلی اکبر (۱۳۸۷). ارائه مدلی جامع از عوامل محیطی مؤثر بر فرایند تصمیم‎گیری استراتژیک. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. تهران، گروه ناب، مؤسسه مدیریت و توسعه. قابل دسترس در:  https://www.civilica.com/Paper-ICSM03-ICSM03_061.html
پژوهش جهرمی، امین (۱۳۹۶). مدیریت مبتنی بر شواهد: پلی بر شکاف علم مدیریت و عمل مدیر. فصلنامه تخصصی رشد فناوری، 13 (51)، 52-61.
خواستار، حمزه (1388). ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی. فصلنامه علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، (58)، 161 – 174.
رحمان سرشت، حسین (1393). تئوری‌های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی. جلد اول: (دوران تجددگرایی، مدرنیزم). انتشارات دوران
رضوانی، مهران؛ اصلاحی، محمد (1395). ارائه مدل کسب‎وکار الکترونیکی صنعت بانکداری کشور با استفاده از روش‎شناسی پژوهش آمیخته. پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی، 6 (4)، 19-41.
هچ، مری جو (1385) ، تئوری سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن، ترجمه حسن دانایی‌فر، تهران: نشر افکار.
 
 
References
Aghajani, H., Klasangiani, A., Hosseinzadeh Atakasra, S.A.A. (2008). Providing a comprehensive model of environmental factors influencing the strategic decision-making process. Third International Conference on Strategic Management. Tehran, Lean Group, Institute of Management and Development. Available at: https://www.civilica.com/Paper-ICSM03-ICSM03_061.html. (in Persian)
Baba, V.V., & Hakemzadeh, F. (2012). Toward a theory of evidence based decision making. Management Decision, 50(5), 832 – 867.
Barends, E., Rousseau, D., & Rynes, S. (2014). From the great editors: Change the world: Teach evidence-based practice!. Academy of Management Learning & Education, 13(3), 305-321.
Barends, E., Villanueva, J., Rousseau, D.M., Briner, R.B., Jepsen, D.M., Houghton, E., et al. (2017). Managerial attitudes and perceived barriers regarding evidence-based practice: An international survey. Plos One 12(10), e0184594.
Bezzina, F., Cassar, V., Katarzyna, T.K., Przytuła, S., & Tipuri, D. (2017). Evidence-based human resource management practices in three EU developing member states: Can managers tell truth from fallacy? European Management Journal, 5(4), 413- 426.
Bezzina, F., Cassar, V., Tracz-Krupa, K., Przytuła, S., & Tipuric, D. (2017). Evidence-based human resource management practices in three EU developing member states: Can managers tell truth from fallacy? European Management Journal, 35(5), 688-700.
Blanc, C. L. (2017). Analysing the provenance tracking of business process management in the quality domain. MPhil, University of the West of England. Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/29290.
Boulding, W., Moore, M.Ch., Staelin, R., Corfman, K.P., Dickson, P.R., Fitzsimons, G., Gupta, S., Lehmann, D.R., Mitchell, J.D., Urbany, J.E., & Weitz, B.A. (1994). Understanding Managers' Strategic Decision-Making Process. Marketing Letters, 5(4), 413- 426.
Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. Cambridge: Polity.
Briner, R., & Walshee, N. (2014). From passively received wisdom to actively constructed knowledge: Teaching systematic review skills as a foundation of evidence-based management. Academy of Management Learning & Education, 13(3), 415-432.
Briner, R., Denyer, D., & Rousseau, M. (2009). Evidence-based management: Concept cleanup time. Academy of Management Journal, 23(4), 19-32.
Brown, J. S., & Duguid, P. (1991). Organizational learning and communities-of-practice: Toward a unified view of working, learning, and innovation. Organization Science, 2(1), 40–57. 
Byron, K. (2016). Evidence-Based Management Is The Future Of Business Education. Australian national university. Available in: https://www.mbanews.com.au/evidence-based-management-future-business-education.
Cary, L. (1991). The Venture Capital Report Guide to Venture Capital in Europe. (5th Pitman), London.
Cohen, M., March, J. & Olsen, J. (1972). A Garbage Can Model of Organizational Choice. Administrative Science Quarterly, (17), 1-25.
Elbanna, S. (2007). Strategic decision-making: Process perspectives. International Journal of Management Reviews, 8(1), 1–20.
Elbanna, S., & Child, J. (2007). Influences on strategic decision effectiveness: Development and test of an integrative model. Strategic Management Journal, 28, 431-453.
Elbanna, S., & Child, J. (2007). The Influence of Decision, Environmental and Firm Characteristics on the Rationality of Strategic Decision‐Making. Journal of Management Studies, 44, 561-591.
Erez, A., & Grant, A. M. (2014). Separating data from intuition: Bringing evidence into the management classroom. Academy of Management Learning & Education, 13, 104–119.
Eszter Tóth, Z., & Tamás, J. (2014). Quality Management Teaching Material. Budapest University of Technology and Economics.
Etzioni, A. (2001). Humble Decision Making. Harvard Business Review on Decision Making. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation.
Foucault, M. (1981). The History of Sexuality; Volume 1, An Introduction. Penguin, Harmondsworth.
Francis-Smythe, J., Robinson, L., & Ross, C. (2013). The role of evidence in general managers' decision-making. Journal of General Management, 38(4), 3-21.
Franco, L.A., Montibeller, G. (2010). Facilitated modelling in operational research. European Journal of Operational Research, 205 (3), 489–500.
Franklin, C. L. (2013). Developing expertise in management decision-making. Academy of Management Journal, 22(6), 21-37.
Gagliardi, P. (1986). The creation and change of organizational culture. Organizational Studies, 7, 117-134.
Gamble, E., & Jelly, R. (2014). The case for competition; Learning about interpretation, Academy of Management Learning & Education, 13(3), 433-445.
Giddens, A. (1984). The constitution of society. Cambridge, Polity  
Grima, P., Marco, L., & Tort-Martorell, X. (2011). Management by facts: The common ground between total quality management and evidence-based management. Total Quality Management & Business Excellence, 22(6), 599-618.
Harrison, E.F. (1996). A process perspective on strategic decision making. Management Decision, 34(1), 46-53.
Harrison, E.F. (1996). A process perspective on strategic decision making. Management Decision, 34(1), 46-53.
Hatch, M.J. (2006). Organization Theory: Modern, Symbolic, Interpretive, and Postmodern. (Hassan Danaeifard, Trans), Tehran: Thought Publishing. (in Persian)
Hodgkinson, G.P. (2012). The politics of evidence-based decision making. In: Rousseau, Denise M., (ed.) The Oxford Handbook of Evidence-based Management. Oxford Library of Psychology . Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199763986.
 Johnson, S. L., Turner, R. J. & Iwata, N. (2003). BIS/BAS levels and psychiatric disorder: An epidemiological study. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 25, 25–36.
Kazman Kohn, M. (2013). Evidence Based Strategic Decision Making in Ontario Public Hospitals. A Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy. Institute of Health Policy, Management and Evaluation. Faculty of Medicine. University of Toronto.
Khastar, H. (2009). Providing a Method for Calculating the Reliability of the Coding Stage in Research Interviews. Journal of Humanities Methodology, 58 (58), 161-174. (in Persian)
Lindblom, Ch.E. (1959). The Science of "Muddling Through". Public Administration Review, 19(2), 79-88.
Luffman, G., Lea, E., Sandrson, S., Kenny, B. (1996). Strategic Management: an Analytical Introduction. Blackwell, Massachusetts. ISBN: 0631201041, 9780631201045.
Marr, B. (2010). The intelligent company: Five steps to success with evidence-based management. John Wiley & Sons.
Maxim, P.S., Garis, L., Plecas, D., & Davies, M. (2015).The Right Decision: Evidence-based Decision Making for Police Service Professionals,Revised May, 2015, Canadian Association of Chiefs of Police Research Foundation.pp1-108.
Maxim, P.S., Garis, L., Plecas, D., & Davies, M. (2015).The Right Decision: Evidence-based Decision Making for Police Service Professionals.ISBN-13: 978-1792984365.
McBride, L.B. (2015). The Role of Evidence-Based Decision Making in Organizations: A Phenomenological Study. A Dissertation for the Degree of Doctor of Business Administration. Capella University.
McCormick, D. W. (2010). Ethics & the 15 minute evidence-based manager: A review of a response to a critique published as 'evidence-based management: Concept cleanup time?' by Rob B Briner, David Denyer, and Denise M Rousseau (Academy of Management Perspectives, Nov 2009). Organization Management Journal, 7(4), 303-306.
Mintzberg, H., Raisinghani, D. and Théorêt, A. (1976). The structure of "unstructured" decision processes Administrative Science Quarterly, 21, 246 - 275.
Negulescu, O.H. (2014). Using A Decision-Making Process Model In Strategic Management. Review of General Management, 19(1), 111-123.
Orlikowski, W. (2002). Knowing in Practice: Enacting a Collective Capability in Distributive Organizing. Organization Science, 13(3).
Pajohesh Jahromi, A. (2017). Evidence-based management: Bridging the gap between management science and managerial practice. Journal of Technology Development, 13 (51), 61-52. (in Persian)
Papadakis, V. M., Lioukas S., & Chambers, D. (1998). Strategic Decision-Making Processes: The Role of Management and Context. Strategic Management Journal, 19, 115-147.
Pfeffer, J., & Sutton, R.I. (2006). Hard Facts, Dangerous Half-truths, and Total Nonsense: Profiting from Evidence-based Management. Harvard Business Press, Boston, MA.
Quinn, J.B. (1978). Strategic Change: "Logical Incrementalism". Sloan Management Review, 20(1), 7- 21.
Rahman Saresht, H. (2014). Organizational and Management Theories from Modernism to Postmodernism - Volume One: (Modernism, Modernism). Tehran, Doran Publications.
(in Persian)
Rezvani, M., Eslahi, M. (2016). Presentation of E-Business Model of Iranian Banking Industry Using Mixed Research Methodology. Organizational Resource Management Research, 6 (4), 19-41. (in Persian)
Robinson, R.B., & Pearce, J.A. (1988). Planned patterns of strategic behavior and their relationship to business-unit performance. Strategic Management Journal, 9(1), 43-60.
Rousseau, D.M. & McCarthy, S. (2007). Educating managers from an evidence-based perspective. Academy of Management Learning and Education Archive, 6(1), 84-101.
Rousseau, D.M. (2006). Is there such a thing as evidence-based management. Academy of Management Review, 31(2), 256-269.
Rousseau, D.M. (2012). Organizational Behavior’s Contributions to Evidence-Based Management. The Oxford Handbook of Evidence-Based Management, DOI:10.1093/ oxfordhb/9780199763986.013.0004.
Rousseau, D.M. (2018). Making evidence-based organizational decisions in an uncertain world, Organizational Dynamics.science direct. https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2018.05.001.
Rynes, S.L., & Bartunek, J.M. (2017). Evidence-Based Management: Foundations, Development, and Controversies. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4(1), 204-217.
Stacey, R. D. (2011). Strategic management and organizational dynamics: the challenge of complexity. (6TH ed). Printed by Ashford Colour Press Ltd., Gosport. ISBN 978-0-273-72559-6.
Strauss, A., Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
Trank, C. (2014). “Reading” evidence-based management; The possibilities of interpretation. Academy of Management Learning & Education, 13(3), 381-395.