تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی با بهره‌گیری از قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی در صنعت ماءالشعیر ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: طی سال‌های اخیر، پژوهشگران حوزه بازاریابی، تمایل فزاینده‌ای به اجرای این نوع پژوهش‌ها در بستر شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده‌اند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی در صنعت ماءالشعیر است.
روش: روش‌ استفاده ‌شده در این پژوهش شبکه‌نگاری نام دارد. این روش نوعی روش پژوهش کیفی مردم‌نگاری با استفاده از ظرفیت‌های بالای اینترنت و شبکه‌های رو به رشد اجتماعی است. دریافت مستقیم نظر مشتریان و شناخت دیدگاه‌های آنان، برای سازمان بسیار ارزنده است، اما با وجود توجه به این حوزه، در این زمینه پژوهش‌های زیادی انجام نشده است.
یافته‌ها: پژوهش حاضر ضمن بررسی نظر کاربران شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام در ذیل مطالب منتشرشده در صفحات مربوط به شرکت‌ها و برندهای فعال در صنعت ماءالشعیر ایران، به تحلیل این نظرها و استخراج ابعاد هوشمندی رقابتی شامل هوشمندی بازاریابی، هوشمندی رقبا، هوشمندی فناورانه، هوشمندی راهبردی و هوشمندی اجتماعی و سلامت اقدام کرده و سپس به مقایسه نتایج مشابه و نامشابه پژوهش حاضر با سایر پژوهش‌ها پرداخته است.
نتیجه‌گیری: شرکت‌های فعال در صنعت ماءالشعیر، برای تقویت رقابت‌پذیری خود به حضور فعالانه در فضای مجازی، تدوین و اجرای راهبرد‌های بازاریابی دیجیتال و بهره‌گیری از متخصصان حوزه شبکه‌های اجتماعی نیاز دارند. در این راستا، پژوهش حاضر برای شرکت‌های فعال در این صنعت رهنمودهایی ارائه کرده است. از این رو برای پژوهشگران این حوزه هم از دیدگاه نظری و هم از نظر کاربردی و فعالان صنعت، پژوهشی سودمند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Dimension of Competitive Intelligence through Utilizing Social Media Capabilities in Iran Non-Alcoholic Beverage Industry.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Haghighi 1
  • Hashem Aghazadeh 2
  • Seyed Hamid Khodadad Hosseini 3
  • Moein Gharibi 4
1 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, , Iran
2 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Ph.D. Candidate, Department of Marketing Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Harnessing the intellectual power of the organization is a key to success in today's changing business world. It is important to create or acquire competitive advantage through the effective integration of environmental and organizational resources using mental and intellectual capabilities in the organizations which is called organizational intelligence. As a result, it is necessary to accurately describe the status of competitive intelligence in Iranian SMEs in cyberspace and identify and explain the dimensions of competitive intelligence in social networks, and also to identify and provide solutions to improve competitive intelligence and ultimately enhance competitiveness.
 
Methodology
The research is applied in terms of purpose and employs a descriptive approach. The present study uses online ethnography methodology. Considering the evaluation of different social networks and the low activity of companies and brands in non-alchoholic beverage industry in most of these networks, Instagram was selected for data collection during the spring and summer 2018 (depending on the time of publication of the messages). And then, the cyber pages of the active Iranian companies in the non-alchoholic beverage industry were monitored. Qualitative analysis was performed on the messages of the customers and followers. Eventually 293 comments were selected for this study. Selected comments were meaningful, authentic, and relevant to the topic. Grounded theory strategy awas used to analyze the data. Besides, manual analyses were used to increase the accuracy of the analyses.
Findings
In this study, after collecting the data, coding and analyzing the semantic interpretation and content of the comments, six main dimensions were identified as the competitive intelligence that can describe the information related to existing competitive intelligence in the selected social networks. These dimensions include: marketing intelligence; competitor intelligence; social and health intelligence; technological intelligence; and strategic intelligence. Because of the repetition ofcomments on health and wellbeing (some companies' products) as well as social responsibility (some companies), the word health has been added to the social intelligence dimension, which has been rarely observed in previous research. Interacting with consumers clearly provides valuable information about their views and attitudes.
 
Conclusion
The present study identified the descriptive characterstics of competitive intelligence in the non-alchoholic beverage industry as a problem in the social networks due to the intensity of competition in this sector. Surveys show that SMEs are much less active in social media than international companies, and there is a significant gap between the existing and the desired status. The results show that the highest frequency was related to marketing and competitor intelligence and the lowest frequency was related to technological and strategic intelligence. In other words, some of the dimensions undermined. However, "social responsibility" and "health" are among the new components identified in the present study. Besides, in the classification of the dimensions and components of this study, the “human resources” was classified as a component of social and health dimension, which has been classified within other dimensions in other studies. Due to the lack of comments on the “structural and organizational” dimension, it was not included in the identified results of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive intelligence
  • Social medias
  • Nethnography methodology
  • Non-alcoholic industry
آقازاده، هاشم؛ خلیل، مریم (1392). بررسی کارکردهای هوشمندی بازار. بررسی‌های بازرگانی، 11 (60)، 87-96.
امیری، شیما؛ مصدق، محمد جواد؛ ثنایی، محمدرضا (1396). رفتار خرید بدون برنامه‌ریزی برخط مصرف‌کنندگان در تجارت اجتماعی: نقش تعاملات شبه اجتماعی کاربران (مطالعه موردی: کاربران شبکه اینستاگرام). مدیریت بازرگانی، 9 (3)، 463- 484.
حسنقلی‌پور یاسوری، طهمورث؛ خانلری، امیر؛ غریبی، محی‌الدین (1396). مطالعه شبکه‌نگاری برای شناسایی ابعاد زمینه‌ای تجربه مشتریان خدمات صنعت بانکداری. مدیریت بازرگانی، 9(2)، 259-270.
دانشمند، علی حسین؛ قاسم نژاد مقدم، نیما (1393). تبیین و بررسی رابطه میان هوشمندی رقابتی و هوشمندی سازمانی. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز، دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی.
درکی، پرویز (1389). هوشمندی بازاریابی و هوشمندی رقابتی، (چاپ سوم). تهران: گروه بازاریابی.
عربلوی مقدم، سعید؛ اسفیدانی، محمد رحیم؛ آقازاده، هاشم؛ زندی پور، طیبه (1397). شناسایی و بررسی انواع روابط مصرف‌‌کنندگان با اجتماعات برند در اینستاگرام. مدیریت بازرگانی، 10 (3)، 529-546.
علیقلی، منصوره؛ فاطمی سید مجتبی (1396). شناخت رابطه ابعاد هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی‎های بازاریابی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی اردبیل). مدیریت بازرگانی، 9(2)، 375- 394.
غفاری آشتیانی، پیمان؛ چوبندیان، رضوان؛ زرگران، محمد (1393). بررسی هوشمندی رقابتی از منظر کار آفرینان (بر مبنای مدل‌سازی معادلات ساختاری)، مجله مدیریت بازاریابی، 9(22)، 59- 75.
مشبکی اصفهانی اصغر؛ زنگویی‌نژاد ابوذر (1387). طراحی مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی ساختاری – سازمانی، پژوهش‌نامه بازرگانی، 13(49)، 171- 197.
 
References
Aghazadeh. H., & Khalil, M. (2013). Examining market intelligence functions, Tehran: Trade Investigations Jornal. 11(60), 87-96. (in Persian)
Ahmed, R., Ahmad, N., Khoso, I., Arif, K., & Palwishah, R. (2014). Competitive intelligence and marketing effectiveness of organizations: an investigation from Pakistan. European Scientific Journal, 10(13), 342- 353.
Aligholi, M., & Fatemi, S. M. (2017). Recognizing the relationship between the dimensions of competitive intelligence and the effectiveness of marketing strategies (Case Study: Ardebil Industrial Town). Business Management journal, 9(2). 375-394. (in Persian)
Amiri, S., Mosadegh, M. J., Sanaei, M. R. (2017). The Unplanned Online Buying Behavior in Social Commerce: The Role of Users’ Pseudo-social Interactions (Case: Users of Instagram Network); Business Management Journal, 9 (3), 463-484. (in Persian)
Arablooye Moghaddam, S., Esfidani, M., Aghazadeh, H, Zandipour, T. (2018). Identifying and Investigating Types of Consumer Relationships with Brand Communities on Instagram: Business Management Journal, 10 (3), 546-529. (in Persian)
Arrigo, E. (2014). Social media opportunities for market-driven firms Integrating social media into business practice, applications, management, and models: IGI Global, 180-199.
Auxiliadora do Nascimento Mélo, M., & Dumke de Medeiros, D. (2007). A model for analyzing the competitive strategy of health plan insurers using a system of competitive intelligence. The TQM Magazine, 19(3), 206-216.
Berthon, P. R., Pitt, L. F., Plangger, K., & Shapiro, D. (2012). Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for international marketing strategy. Business horizons, 55(3), 261-271.
Bolisani, E., & Bratianu, C. (2018). Knowledge and Strategy Formulation in a Turbulent World Emergent Knowledge Strategies (pp. 117-145): Springer.
Calof, J., Arcos, R., & Sewdass, N. (2018). Competitive intelligence practices of European firms. Technology Analysis & Strategic Management, 30(6), 658-671.
Carvalho, D. G. (2015). Social media: a study of application in the competitive intelligence context. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Daneshmand, A. H., Ghasemnejhad Moghaddam, N. (2014). Explaining and examining the relationship between competitive intelligence and organizational intelligence. National Conference of New Approaches to Business Management. Tabriz University, Tabriz.
(in Persian)
Daraki, P. (2010). Competitive intelligence and marketing intelligence, Tehran: Marketing Publications. (in Persian)
De Lassus, C., & Freire, N. A. (2014). Access to the luxury brand myth in pop-up stores: A netnographic and semiotic analysis. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(1), 61-68.
Deschamps, J.P., & Ranganath Nayak, P. (1995). Product juggernauts: How companies mobilize to generate a stream of market winners, Harvard Business School Press.
Ghaffari Ashtiani, P., Choobandian, R., & Zargaran, M. (2014). The Investigation of competitive Intelligence from the Entrepreneurs` Perspective (Structural Equation Modeling Approach). Marketing Management Journal, 9(22), 59-75. (in Persian)
Gračanin, Š., Kalac, E., & Jovanović, D. (2015). Competitive intelligence: Importance and application in practice. Review of Innovation and Competitiveness. A Journal of Economic and Social Research, 1(1), 25-44.
Hasangholipour Yasouri, T., Khanlari, A., & Gharibi, M. (2017). Using netnography research method to reveal the underlying dimensions of the Banking customer experience. Business Management Journal, 9(2),259-270. (in Persian)
He, W., Shen, J., Tian, X., Li, Y., Akula, V., Yan, G., & Tao, R. (2015). Gaining competitive intelligence from social media data: Evidence from two largest retail chains in the world. Industrial Management & Data Systems, 115(9), 1622-1636.
Holden-Bache, A. (2011). Study: 93% of B2B marketers use social media marketing. BtoB Magazine.
Hudson, S., Huang, L., Roth, M. S., & Madden, T. J. (2016). The influence of social media interactions on consumer–brand relationships: A three-country study of brand perceptions and marketing behaviors. International Journal of Research in Marketing, 33(1), 27-41.
Iran Food and Drink report (2017). Business Monitor International. Available in: www.bmiresearch.com.
Ismail, A.R. & Melewar, T.C. & Woodside, A. (2009). A Netnography study to uncover the underlying dimensions of customer experience with resort. Available in: http://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/4277/1/Netnography%20 per%20for%20JCR.pdf.
 Jeong, B., & Yoon, J. (2017). Competitive intelligence analysis of augmented reality technology using patent information. Sustainability, 9(4), 497.
Jones, N., Borgman, R. & Ulusoy, E. (2015). Impact of social media on small businesses, Journal of Small Business and Enterprise Development, 22 (4), 611–632.
Juhari, A.S., & Stephens, D.P. (2006). Tracing the origins of competitive intelligence throughout history. Journal of Competitive Intelligence and Management, 3(4), 61-82.
Kahaner, L. (1998). Competitive Intelligence, Touchstone Books. New York, USA.
Kim, Y., Dwivedi, R., Zhang, J., & Jeong, S. R. (2016). Competitive intelligence in social media Twitter: iPhone 6 vs. Galaxy S5. Online Information Review, 40(1), 42-61.
Kim, Y., Dwivedi, R., Zhang, J., & Jeong, S. R. (2016). Competitive intelligence in social media Twitter: iPhone 6 vs. Galaxy S5. Online Information Review, 40(1), 42-61.
Köseoglu, M. A., Chan, E. S., Okumus, F., & Altin, M. (2018). How do hotels operationalize their competitive intelligence efforts into their management processes? Proposing a holistic model. International Journal of Hospitality Management, 83, 283-292.
Köseoglu, M. A., Ross, G., & Okumus, F. (2016). Competitive intelligence practices in hotels. International Journal of Hospitality Management, 53, 161-172.
Mansfield, M. (2016). Social media statistics 2016. Small Business Trends. Available at: https://smallbiztrends.com/2016/11/ social-media-statistics-2016.html.
Marasco, A., De Martino, M., Magnotti, F., & Morvillo, A. (2018). Collaborative innovation in tourism and hospitality: A systematic review of the literature. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(6), 2364-2395.
Moshabbaki Esfahani, A., & Zanghooienejhad, A.( 2008). Designing Competitive Intelligence Model based on Structural- Organizational Intelligence. Trade studies Journal, 13(49), 171-197. (in Persian)
Rapp, A., Beitelspacher, L.S., Grewal, D., & Hughes, D.E. (2013). Understanding Social Media Effects Across Seller, Retailer, and Consumer Interactions, Journal of the Academy of Marketing Science, 41 (5), 547–566.
Rollins, M., Nickell, D., & Wei, J. (2014), Understanding salespeople's learning experiences through blogging: A social learning approach. Industrial Marketing Management, 43(6), 1063-1069.
Sigala, M., & Chalkiti, K. (2015). Knowledge management social media, and employee creativity. International Journal of Hospitality Management, 45, 44-58.
Søilen, K. S. (2017). Why care about competitive intelligence and market intelligence? The case of Ericsson and the Swedish Cellulose Company. Journal of Intelligence Studies in Business, 7(2), 27-39.
Vuorinen, T., Hakala, H., Kohtamäki, M., & Uusitalo, K. (2018). Mapping the landscape of strategy tools: A review on strategy tools published in leading journals within the past 25 years. Long Range Planning, 51(4), 586-605.