بررسی نقش تعدیل‌کنندگی بسیج منابع دانش مشتری در رابطه بین قابلیت مشارکت مشتری و عملکرد واحدهای خدماتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، ، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

هدف: بررسی عملکرد کسب‌وکار، نوعی فرایند مهم راهبردی است که برای دوام و رفاه هر سازمانی ضروری است. از این رو، برای اینکه سازمان‌ها بتوانند در عرصه رقابت به موفقیت دست یابند، به‌دنبال بهبود عملکرد خود هستند. در این مقاله تأثیر مستقیم قابلیت مشارکت مشتری و اثر غیرمستقیم آن از طریق متغیرهای میانجی نوآوری در خدمت و فرایند بر عملکرد واحدهای خدماتی و نقش تعدیل‌کننده بسیج منابع دانش مشتری در رابطه بین قابلیت مشارکت مشتری و نوآوری بررسی شده است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و برحسب روش گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ پیمایشی است. مدیران 60 واحد خدماتی (بانک، بیمه، مراکز آموزشی و مراکز درمانی) شهرستان رشت، داده‌های این پژوهش را از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری کردند و تجزیه‌ و تحلیل داده‌‌ها به کمک روش مدل‌سازی معادله‌های ساختاری انجام شده است.
یافتهها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد، قابلیت مشارکت مشتری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق نوآوری بر عملکرد واحدهای خدماتی تأثیر معناداری دارد. همچنین نقش تعدیل‌کننده بسیج منابع دانش مشتری در رابطه بین قابلیت مشارکت و نوآوری در فرایند و نوآوری در خدمت نیز تأیید شد.
نتیجهگیری: تمام نه فرضیه پژوهش که روابط میان متغیرهای قابلیت مشارکت مشتری، نوآوری در فرایند، نوآوری در خدمت، بسیج منابع دانش مشتری و عملکرد واحدهای خدماتی را بررسی کرده است، تأیید شده‌اند. توجه به این نتایج می‌تواند به واحدهای خدماتی در بهبود عملکرد مالی و غیرمالی کمک کرده و سبب دوام شرکت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Moderating Role of Customer Knowledge Mobilization Resources in the Relationship between Customer Participation Capability and Service Firms Performance

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Sadaf Veshkaei Nejad 1
  • Mostafa Ebrahimpour 2
  • Mohammad Doustar 3
1 MSc. Student, Department of Business Management, Guilan University, Rasht, Iran.
2 ., Department of Management, Faculty of Literature and Humanities of Guilan University, , Iran.
3 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Literature and Humanities of Guilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Objective
GDP index in service sector in Gilan province, Iran is about 72%, which has the highest income share compared to other areas. Therefore, paying special attention to this sector can help improve the employment situation and ultimately the economy of the province. Due to the importance of the service sector in creating job opportunities and improving the economic status of the community and the existence of such problems in the city of Rasht, managers of service organizations have many concerns about the decline in the performance of their units and are looking for a way to improve the performance of their organizations in order to be able to remain competitive and improve the conditions of their society. The main purpose of this study is to find out whether customer participation capability has an impact on the performance of service units and does the mobilization of customer knowledge resources have a moderating role in the relationship between participation capability and process and service innovation?
 
Methodology
The present study is applied in nature and is descriptive survey in terms of data collection. The data were collected using questionnaires from managers of 60 service units (banks, insurance, training centers, health centers) in Rasht. In this study, structural equation modeling based on Partial Least Squares (PLS) approach was used to analyze the data and test the conceptual model.
 
 
Findings
Based on the findings of the study, customer participation capabilityhas have significantly direct and indirect impacts on the performance of service units through innovation. The effect of the moderating role of mobilizing customer knowledge resources on the relationship between participation capability and process innovation and service innovation was also confirmed.
 
Conclusion
The higher customer engagement capability, the more improvements for service performance is observed. Building customer engagement capability means getting relevant information and feedback, enabling companies to identify customers' needs quicker, respond to changes faster and improve customer satisfaction. Customer engagement in service companies enables them to place customers in the dual role of information providers and production partners who can thus benefit from faster access to information. They will also be able to identify explicit and implicit needs and implement appropriate innovations to address them. Moreover, a high level of customer engagement as a source of knowledge can help meet with the current and future needs to service and process innovation. Creating partnerships enables customers to identify and affect processes that provide them with added value. The potential to engage with customers will increase flexibility in processes, support employee engagement with customers, and enable customers to manage the interactions and making innovation faster and more accurate. The easier it is to do so, the more effective the service is. As service companies increase their customets’ engagement, partnerships are achieved through borderless interactions with customers which is considered as an essential element for developing and innovating new services. Building close relationship with the customers which is triggered by partnerships capablities helps companies develop innovative services tailored to customers’ preferences; thereby, improving overall company performance. Integration and mobilization of customer knowledge refers to the formal steps and structure of the company that ensures the assimilation, analysis, interpretation and integration of customer information and other types of knowledge across different functional units within the company. The inability of service companies to manage the relationship between these factors is the underlying component of many failures in process innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer involvement capability
  • Customer knowledge mobilization
  • Process innovation
  • Service firm performance
  • Service innovation
اسکندریان، الناز (1393). تأثیر نوآوری بر عملکرد با نقش میانجی‌ مشارکت مشتری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
اسماعیل‌پور، رضا؛ دوستار، محمد؛ و ظاهرپور، نسترن (1395). مدیریت دانش مشتری و نقش آن در نوآوری مستمر و عملکرد برتر (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی سطح استان گیلان). مدیریت بازرگانی، 8(1)، 1-28.
باورصاد، بلقیس؛ حبیبی، لیلا؛ توانبخش، حسام‌الدین (1389). نقش نوآوری به‌عنوان میانجی در بررسی رابطه بین انعطاف در تولید و عملکرد سازمان. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری. اهواز. دانشگاه شهید چمران اهواز.
جامی­پور، مونا؛ عصاریان، محمد؛ یزدانی، حمید رضا (1397). بررسی تأثیر گرایش استراتژیک کسب‌وکار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش. مدیریت بازرگانی، 10(4)، 835- 854.
دیواندری، علی؛ محمدیان، محمود؛ شامی زنجانی، مهدی؛ عابدی، احسان (1393). تدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران. مدیریت بازرگانی، 6(1)، 41- 66.
رمضانی، امیر­رضا؛ نمازی، محمد (1382). ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 2(19)، 1-20.
شیوا، آیدا؛ آقازاده، هاشم؛ حیدری، علی (1396). بررسی تأثیر بازارگرایی اکتشافی و بهره‌بردارانه بر نوآوری و عملکرد بنگاه (مورد مطالعه: صنایع غذایی). مدیریت بازرگانی، 9(3)، 595- 616.
گروسی، الناز؛ احسان‌فر، گلشن (1395). تأثیر دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت بازاریابی در شرکت­های بیمه. پژوهش‌نامه بیمه، 124، 49- 72.
ناظمی، شمس­الدین؛ رحیم‌نیا، فریبرز؛ میرابی، علی (1390). جایگاه مشارکت در ارتقای کیفیت خدمات: پارادایم نوین در تعامل سازمان ـ مشتری. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 3(6)، 76- 95.
 
References
Anning-Dorson, T. (2016). Organisational culture and leadership as mediators of service innovation and firm competitiveness: A study of an emerging economy. International Journal of Innovation Management, 20(6), 1-29.
Anning-Dorson, T. (2017). Moderation-mediation effect of market demand and organization culture on innovation and performance relationship. Marketing Intelligence and Planning, 35(2), 222–242.
Anning-Dorson, T. (2018). Customer involvement capability and service firm performance: The mediating role of innovation. Journal of Business Research, 86, 269-280.
Antikainen, M. (2011). Facilitating customer involvement in collaborative onlineinnovation communities. Finland: VTT Technical Research.
Augier, M., & Teece, D. J. (2009). Dynamic capabilities and the role of managers in business strategy and economic performance. Organization Science, 20(2), 410–421.
Auh, S., Bell, S. J., McLeod, C. S., & Shih, E. (2007). Co-production and customer loyalty in financial services. Journal of Retailing, 83(3), 359-370.
Backmann, J., Hoegl, M., & Cordery, J.L.  (2015). Soaking It Up: Absorptive Capacity in Interorganizational New Product Development Teams. Journal of Product Innovation Management, 32 (6), 861-877.
Bavarsad, B., Habibi, L., & Tavanbakhsh, H. (2004). Investigating the Role of Innovation as a Mediator in Investigating the Relationship between Flexibility in Production and Organization Performance. First International Management Conference and Innovation, Ahwaz, University of Shahid Chamran. (in Persian)
Bello, D.C., Radulovich, L.P., Javalgi, R.R.G., Scherer, R. F., & Taylor, J. (2016). Performance of professional service firms from emerging markets: Role of innovative services and firm capabilities. Journal of World Business, 51(3), 413–424.
Benner, M. J. & Tushman, M. L. (2003). Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited. Academy of Management Review, 28(2), 238-256.
Berry, L. L., Wall, E. A., & Carbone, L. P. (2006). Service clues and customer assessment of the service experience: Lessons from marketing. The Academy of Management Perspectives, 20(2), 43–57.
Bititci, U. S., Mendibil, M., Nudurupati, S., Turner, T. & Garengo, P. (2006). Dynamics of Performance measurement and organizational culture. International Journal of Operations and Production Management, 26(12), 1325- 1350.
Chan, K. W., Yim, C. K., & Lam, S. S. (2010). Is customer participation in value creation a double-edged sword? Evidence from professional financial services across cultures. Journal of Marketing, 74(3), 48–64.
Chen, I. J., & Popovich, K. (2003). Understanding Customer Relationship Management: People, Process and Technology. Business Management Journal, 9(5), 672-688.
Cheng, C., & Krumwiede, D. (2012). The role of service innovation in the market orientation—new service performance linkage. Journal of Technovation, 32(7-8), 487-497.
Chia-Ying, L. (2012). Knowledge Stickiness in the Buyer–Supplier Knowledge Transfer Process: The Moderating Effects of Learning Capability and Social Embeddedness. Journal of Expert Systems with Applications, 39 (5), 5396-5408.
Cormican, K., & O’Sullivan, D. (2004), Auditing best practice for effective product innovation management. Journal of Technovation, 24(10), 819-829.
Coviello, N., & Joseph, R. (2012). Creating Major Innovations with Customers: Insights from Small and Young Technology Firms. Journal of Marketing, 76 (6), 87-104.
Cui, A.S., & Wu, F. (2016). Utilizing customer knowledge in innovation: Antecedents andimpact of customer involvement on new product performance. Journal of the Academyof Marketing Science, 44(4), 516–538.
De Luca, M. Luigi., & Atuahene-Gima, K. (2007). Market Knowledge Dimensions and Cross-Functional Collaboration: Examining the Different Routes to Product Innovation Performance. Journal of Marketing, 71 (1), 95-112.
Divandari, A., Mohamadian, M., Shami Zanjani, M., Abedi, E. (2014). Developing and Explaining a Framework to Establish Customer Knowledge Management (CKM) in Private Commercial Banks in Iran. Iranian Business Management, 6(1), 41-66.
(in Persian)
Eskandarian, L. (2014). Effect of Innovation on Firm Performance: Mediating role of Customer involvement. Master Thesis. Tabriz University. (in Persian)
Esmaeilpour, R., Doostar, M., & Taherparvar, N. (2016). Customer knowledge management and its role on continues innovation and superior performance (Case study of private banks in Guilan). Journal of Business Management, 8(1), 1-28. (in Persian)
Fang, E., Palmatier, R., & Steenkamp, S. (2008), Effect of Service Transition Strategies on Firm Value.Journal of Marketing, 72 (5), 1-14.
Fathi Al-Sa’d, A., Bahjat Abdallah, A., & Eid Dahiyat, S. (2017). The mediating role of product and process innovations on the relationship between knowledge management and operational performance in manufacturing companies in Jordan. Business Process Management Journal, 23(2), 349-376.
Feng, T., Sun, L., Sohal, A.& S., Wang, D. (2014). External involvement and firm performance: Is time-to-market of new products a missing link? International Journal of Production Research, 52(3), 727-742.
Fidel, P., Schlensinger, W., & Cervera, A. (2015). Collaborating to innovate: Effects on customer knowledge management and performance. Journal of Business Research, 68(7), 1426-1428.
Forlani, E. (2010). Competition in the service sector and the performances of manufacturing firms: Does liberalization matter? Munich, CESifo Working Paper. 
Foss, N., Laursen, K., & Pedersen, T. (2011). Linking Customer Interaction and Innovation: The Mediating Role of New Organizational Practices. Journal ofOrganization Science, 22 (4), 980-999.
Garousi, A., & Ehsanfar, G. (2017). The Effect of Customer Knowledge on Organizational Performance Based on the Role of Customer Relationship Management and Marketing Capability in Insurance Companies. Journal of Insurance Research, 31(4), 49-72.
(in Persian)
Ghosh, M., Dutta, S., & Stremersch, S. (2006). Customizing Complex Products: When Should the Vendor Take Control? Journal of Marketing Research, 43 (4), 664-679.
Gibbert, M., Leibold, M., & Probst, G. (2002). Five styles of customer knowledge management and how smart companies use them to create value. European Management Journal, 20(5), 459-469.
Gruner, K. E., & Homburg, C. (2000). Does customer interaction enhance new product success? Journal of Business Research, 49(1), 1–14.
Harkison, T. (2018). The use of co-creation within the luxury accommodation experience – myth or reality? International Journal of Hospitality Management, 71, 11-18.
Henke, J. W. J., Yeniyurt, S., & Zhang, C. (2009). Supplier price concessions: a longitudinal empirical study. Marketing Letters, 20(1), 61–74.
Hidalgo, A., & D'Alvano, L. (2014). Service innovation: Inward and outward related activities and cooperation mode. Journal of Business Research, 67(5), 698–703.
Hollebeek, L.D. (2013). The customer engagement/value interface: An exploratory investigation. Australasian Marketing Journal, 21(1), 17– 24.
Hoyer, W. D., Chandy, R., Dorotic, M., Krafft, M. & Singh, S. S. (2010). Consumer cocreation in new product development. Journal of Service Research, 13(3), 283- 296.
Hurnonen, S., Ritala, P., & Ellonen, H-K. (2016). The Role of Knowledge-integration Practices in Service Innovation Projects. International Journal of Innovation Management, 20(1), 1650007-27.
Jami pour, M., Assarian, M., & Yazdani, H. (2018). Investigating the Effectiveness of Business Strategic Orientation on Organizational Performance Considering the Intervening Role of Knowledge Management. Journal of Business Management, 10(4), 835-854. (in Persian)
Kang Ki, H., & Kang, J. (2014). Do External Knowledge Sourcing Modes Matter for Service Innovation? Empirical Evidence from South Korean Service Firms. Journal of Product Development and Management Association, 31(1), 179-91.
Keupp, M. M., Palmié, M., & Gassmann, O. (2012).The strategic management of innovation: A systematic review and paths for future research. International Journal of Management Reviews, 14(4), 367–390.
Knudsen, H.K., & Roman, P.M. (2004). Modeling the use of innovations in private treatment organizations: the role of absorptive capacity. Journal of Substance Abuse Treatment, 26, 353-61.
Kowang, T., Rasli, R., & Long, C. (2014). New product development in Malaysia: Does organisational background really matter. Journal Teknologi (Sciences and Engineering), 68(3), 113–117.
Lin, C. H., Yang, H. L., & Liou, D. Y. (2009). The impact of corporate social responsibility on financial performance: Evidence from business in Taiwan. Journal ofTechnology in Society, 31(1), 56–63.
Lin, J., & Huang, C. (2013). The Impact of Customer Participation on NPD Performance: The Mediating Role of Inter-Organisation Relationship. Journal of Business & Industrial Marketing, 28 (1), 3–15.
Mahr, D., Lievens, A., & Blazevic, V. (2014). TheValue of Customer Cocreated Knowledge during the InnovationProcess. Journal of Product Innovation Management, 31 (3), 599-615.
McNally, R. C., Cavusgil, E., & Calantone, R. J. (2010). Product innovativeness dimensions and their relationships with product advantage, product financial performance, and project protocol. Journal of Product Innovation Management, 27(7), 991-1006.
Nazemi, S., Rahiminiya, F., & Mirabei, A. (2011). Customer participation in service quality improvement: new paradigm in interaction of organization-client. Journal of Management Research, 3(6), 76-95. (in Persian)
Neely, A., Adams, C. & Kennerley, M. (2002). The Performance Prism. Harlow, UK: Prentice Hall.
Ngo, L. V., & O'Cass, A. (2013). Innovation and business success: The mediating role of customer participation. Journal of Business Research, 66(8), 1134–1142.
Noordhoff, C. S., Kyriakopoulos, K., Moorman, C., Pauwels, P., & Dellaert, B. G. (2011). The bright side and dark side of embedded ties in business-to-business innovation. Journal of Marketing, 75(5), 34–52.
Osarenkhoe, A., & Bennani, A. (2007). An Exploratory Study of Implementation of Customer Relationship Management Strategy. Business Process Management Journal, 13(1), 139-164.
Oskarsson, S., & Chernetska, D. (2012). Wind of Change: A New Way ofCustomer Involvement. Halmstad University, School of Business and Engineering. Management of Innovation and Business Development Examiner.
Prabhu, J., Chandy, R., & Ellis, M. (2005).The Impact of Acquisitions on Innovation: Poison Pill, Placebo, or Tonic? Journal of Marketing, 69, 114–30.
Ramezani, R., & Namazi, M. (2003). Balanced Scorecard in management accounting. Journal of Social Sciences and Humanities University of Shiraz, 2(19), 1-20. (in Persian)
Rasmussen, P. & Nielsen, P. (2011). Knowledge management in the firm: concepts and issues. International journal of manpower, 32 (5-6), 479-493.
Salim, I.M. & Sulaiman, M. (2011) Organizational Learning, Innovation and Performance: A Study of Malaysian Small and Medium Sized Enterprises. International Journal of Business and Management, 6, 118-125.
Schaarschmidt, M., Walsh, G., & Evanschitzky, H. (2017). Customer Interaction and Innovation in Hybrid Offerings: Investigating Moderation and Mediation Effects for Goods and Services Innovation. Journal of Service Research, 21(1), 119 – 134.
Schuhmucher, M., Kuester, S., & Hanker, A. (2018). Investigating Antecedents and Stage-specific Effects of Customer Integration Intensity on New Product Success. International Journal of Innovation Management, 22(4), 1850032-36.
Shiva, A., Aghazadeh, H., & Heidary, A. (2017). A Survey on the Effect of Exploration and Exploitation Approaches of Market Orientation on Innovation and Business Performance. Iranian Business Management, 9(3), 595-616. (in Persian)
Stokes, P. D. (2014). Crossing disciplines: A constraint-based model of the creative/innovative process. Journal of Product Innovation Management, 31(2), 247–258.
Storey, C., & Larbig, C. (2018). Absorbing Customer Knowledge: How Customer Involvement Enables Service Design Success. Journal of Service Research, 21(1), 101–118.
Story, V. M., Boso, N., & Cadogan, J. W. (2015). The form of relationship betweenfirm-level product innovativeness and new product performance in developed andemerging markets. Journal of Product Innovation Management, 32(1), 45-64.
Thornhill, S. (2006). Knowledge, nnovation and firm performance in high‐ and low‐technology regimes. Journal of Business Venturing, 21(5), 687‐703.
Tseng, C., Pai, D., & Hung, C. (2011). Knowledge absorptive capacity and innovation performance in KIBS. Journal of Knowledge Management, 15(6), 971-983.
Walker, R., Damanpour, F., & Avellaneda, C. N. (2009). Combinative effects of innovation types and organizational performance: A longitudinal study of service organizations. Journal of Management Studies, 46 (4), 650–675.
Wang, C., Chang, C., & Shen, G. (2015). The effect of inbound open innovation on firm performance: Evidence from high-tech industry. Technological Forecasting and Social Change, 99(C), 222-230.
Zahra, A., Ireland, R., & Hitt, M. (2000). International Expansion by New Venture Firms: International Diversity, Mode of Market Entry. Technological Learning, and Performance, Academy of Management Journal, 43 (5), 925–50.
Zahra, A.S., & George, G. (2002). Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and extension. Academy of Management Review, 27(2), 185-203.
Zhang, M., Zhao, X., Voss, C., & Zhu, G., (2015). Innovating through services, co-creation and supplier integration: cases from China. International Journal of Product and Economy, 15(3), 15-23.