ارزش‌سازی ظرفیت‌های بازاریابی با تأکید بر کارآفرینی محوری و بازارمحوری؛ نقش میانجی نگرش نوآورانه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

هدف: ظرفیت‌ بازاریابی سازوکاری است که سازمان‎ها را در اجرای راهبردهای خود در محیط رقابتی توانمند می‎کند. با این رویکرد شرکت‌ها می‌توانند فرهنگ مشتری‌محور خود را به بازار نشان دهند تا هم منابع فیزیکی و هم دارایی‎های فکری و استراتژیک خود را با استفاده از ایده‌های نوآورانه به کالا‌ها و خدمات ارزشمند پیوند دهند و نیاز‌های مشتری را برآورده کنند. در این پژوهش با هدف کسب رضایت مشتری، الگویی از ظرفیت‌های بازاریابی ارزش‌ساز و مبتنی بر نگرش نوآورانه توسعه داده شد.
روش: برای طرح مدل و توسعة فرضیه‎ها از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با جامعه آماری متشکل از کارشناسان صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی بهره برده شد. همچنین به‌منظور سنجش اعتبار مدل و آزمون فرضیه‎ها از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. برای گردآوری داده‌ها روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌کار رفت.
یافته‎ها: نتایج پژوهش نشان داد، شرکت‌ها با هدف خلق ارزش ادراکی مشتریان در استفاده از ظرفیت‌های بازاریابی خود از دو رویکرد کارآفرینی‌ محوری و بازار محوری استفاده می‌کنند. همچنین یافته‌ها نشان داد شرکت‌های کارآفرین، بازارگرا و نوآور رضایت مشتریان را نسبت به رقبا به شیوه مناسب‌تری تأمین می‌کنند.
نتیجه‎گیری: کارآفرینی و بازارگرایی دو رویکرد کلیدی در استفاده از ظرفیت‎های بازاریابی بنگاه‎ها هستند. سازمان­ها می‎توانند با اصلاح ساختار و روش‎ها به کارآفرینی درون سازمانی پرداخته و با اصلاح شیوه‎های ارتباطی و خدمت‎رسانی به کارآفرینی برون سازمانی انجام دهند. بازارگرایی نیز رویکردی مبتنی بر مشتری است و وظیفه سازمان این است مشتری را در کانون توجه خود قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Value Creation for Marketing Capacities; Articulating Entrepreneurship Orientation and Market Orientation Interactions: The Mediating Role of Innovative Approach

نویسندگان [English]

  • Morteza Maleki Minbashrazgah 1
  • Gholamreza Amini Khiabani 2
  • Yahya Khansari 3
1 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management Economics and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Management Economics and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 Assistant Prof., Department of Marketing Management, Faculty of Management, Tehran West Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
Marketing capacity is the mechanism that empowers a firm to implement its strategies in a competitive environment. With this approach, firms can show their customer-oriented culture to the market to link not only their physical resources but their strategic and intellectual assets, using innovative ideas for valuable goods and services, and meeting customer needs. Value creation in marketing is an issue that has always been considered by researchers; however, in previous studies, the role of innovative attitude in creating value for marketing capacity has not been studied. Therefore, this study aims to respond to two basic questions while filling the existing research gap: (1) Can marketing capabilities with an innovative approach be able to value the customer? (2) How does the interaction of marketing capacity and innovative attitudes relate to value creation?
 
Methodology
Modeling and developing hypotheses was sought from library studies and interviewing a statistical population composed of experts in international transport industry and structural equation modeling techniques were used to validate the model and test the hypotheses. Simple random sampling was used to collect data.
 
Findings
The results of this study showed that firms used entrepreneurial orientation and marketing orientation to create their customers’ perceived value in using their marketing capabilities. The findings also showed that entrepreneurial, market-oriented and innovative firms provide better customer satisfaction compared to their competitors. The value creation of the entrepreneurial-orientation approach is more affected by organizational innovation than the procedural innovation, and of course this analysis is in line with empirical expectations. It is because organizational innovation develops entrepreneurial enterprise innovation both inside and outside the organization and creates a vast network of working relationships. In the case of market-oriented approach and based on the findings, three scenarios can be explained; first, the market-oriented approach does not lead to value creation at all; second, this approach can immediately create value per se, and ultimately the market-orientation approach create value focusing on procedures other than marketing innovations. The first scenario is rejected because the market-oriented approach is an attitude in which the customer is at the core of all affairs and the organization's goal is to fulfill the customer’s desires and needs, therefore it leads to value creation in itself. However, the fact that the market-orientation approach is able to create values ​​from other paths is an analysis which in turn can be considered as a suggestion for future studies.
 
Conclusion
In explaining the results of this research, entrepreneurship and market orientation were introduced as two key approaches in using marketing capacity of firms. The firm can address intra-organizational entrepreneurship by modifying the structure and methods, and can address inter-organizational entrepreneurship by modifying the communications and service practices of the enterprise. Market orientation is a customer-oriented approach and the organization aims to institutionalize customers as the main focus of attention. In order to gain value from these approaches, an innovative approach was identified that seems to have expanded into the center of marketing activities and has found its status. Hence, innovation is no longer just a concept but it is a strategic business element in which the organization designs and implements its own strategies to achieve its goal and to create value. In other words, entrepreneurial, market-oriented, and innovative firms will be able to create values in the best way their customers’ expect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship orientation
  • Innovative approach
  • market orientation
  • Marketing capacity
  • Value creation
امینی خیابانی، غلامرضا؛ حمدی، کریم (1396). رابطه میان فرهنگ بازارگرایی و بهره‌وری منابع انسانی؛ تبیینی از رویکرد بازار در یک سازمان تجاری. مدیریت بهره‌وری، 11 (44)، 157-179.
زنگیان، سمیه؛ فیض، داود (1392). طراحی و ارائه مدل مفهومی تأثیر قابلیت‎های بازاریابی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت‎های کوچک و متوسط. همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش­محور)، مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران.
شرفی، وحید؛ ملکی مین­باش­رزگاه، مرتضی؛ زارعی، عظیم؛ فیض، داود (1396)، شناسایی و دسته­بندی ذهنیت کارآفرینان نسبت به قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین­المللی با استفاده از روش کیو. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9 (3)، 551-572.
فیض، داود؛ ملکی مین­باش­رزگاه، مرتضی؛ زنگیان، سمانه (1392)، بررسی تأثیر قابلیت­های بازاریابی بر کارآفرینی سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر). پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 5 (10)، 135-156.
کرمپور، عبدالحسین؛ اسداللهی دهکردی، الهه؛ احمدی، حیدر (1393)، طراحی مدل تأثیر منابع بازاریابی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجیگری رهبرد رقابتی تمایز (مورد مطالعه: صنعت کاشی و سرامیک ایران). مدیریت بازرگانی، 6 (3)، 633-646.
ملکی مین­باش­رزگاه، مرتضی؛ شرفی، وحید (1395). شناسایی و دسته­بندی ذهنیت کارآفرینان در مورد بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش کیو. نشریه توسعه کارآفرینی، 9 (3)، 533-551.
ملکی مین­باش­رزگاه، مرتضی؛ کهیاری حقیقت، امین (1395)، بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی بر استراتژی رقابتی کسب­وکار (مورد مطالعه: خوشه قطعات خودرو شهرک­های صنعتی استان سمنان). فصلنامه علمی ـ پژوهشی نوآوری و ارزش­آفرینی، 5 (9)، 123-136.
هیر، جوزف؛ هالت، توماس؛ رینگل، کریستین؛ سارستد، مارکو (2014)، مترجم: عادل آذر و رسول غلامزاده (1395). مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM)، انتشارات نگاه دانش.
 
References
Aarikka-Stenroos, L. & Lehtimäki, T. (2014). Commercializing a radical innovation: Probing the way to the market. Industrial Marketing Management, 43(8), 1372–1384.
Aarikka-Stenroos, L., Sandberg, B. & Lehtimäki, T. (2014). Networks for the commercialization of innovations: a review of how divergent network actors contribute. Industrial Marketing Management, 43(3), 365–381.
Amini Khiabani, Gh. & Hamdi, K. (2017). Market orientation culture and human resource productivity interfaces; an articulating of market orientation in business organizations. Quarterly Journal of Productivity Management, 11(44), 157-179. (in Persian)
Amit, R. & Schoemaker, P.J.H. (1993). Strategic assets and organizational rent. Strategic Management Journal, 14(1), 33–46.
Andreeva, T. & Kianto, A. (2011). Knowledge processes, knowledge intensity and innovation: a moderated mediation analysis. Journal of Knowledge Management, 15(6), 1016-1034.
Bellamy, M., Ghosh, S. & Hora, M. (2014). The influence of supply network structure on firm innovation. Journal of Operation Management, 32 (6), 357–373.
Chin, W.W., Marcolin, B.L. & Newsted, P.R. (2003). A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and electronic mail emotion/adoption study. Information Systems Research, 14 (2), 189-217.
Chuang, S.H. & Lin, H.N. (2016). Performance implications of information-value offering in e-service systems: Examining the resource-based perspective and innovation strategy. Journal of Strategic Information Systems, 26 (1), 22-38.
Drucker, P.F. (1998). The discipline of innovation. Harvard Business Review, 76 (6), 149-157.
Dutta, S., Narasimhan, O. & Rajiv, S. (1999). Success in high-technology markets: is marketing capability critical? Marketing Science, 18(4), 547-568.
Eggert, A., Ulaga, W. & Schultz, F. (2006). Value creation in the relationship life cycle: A quasi-longitudinal analysis. Industrial Marketing Management, 35 (1), 20–27.
Eisenhardt, K.M. & Martin, J.A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? Strategic Management Journal, 21 (10/11), 1105–1021.
Feiz, D., Maleki Minbash Razgah, M. & Znagian, S. (2014). The effect of marketing capability on organizational entrepreneurship in SMEs. Journal of Executive Management, 10 (2), 136-156. (in Persian)
Hacklin, F., Bjorkdahl, J. & Wallin, M.W. (2017). Strategies for business model innovation: How firms reel in migrating value. Long Range Planning, 51 (1), 82-110.
Hair, J.F., Hult, T., Ringle, C.M. & Sarstedt, M. (1944). Partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM).
Hair, J., Hult, T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. (in Persian)
Hidalgo, A. & D’Alvano, L. (2014). Service innovation: inward and outward related activities and cooperation mode. Journal of Business Research, 67(5), 698 –703.
Huang, K.P.& Wang, K.Y. (2011).The moderating effect of social capital and environmental dynamism on the link between entrepreneurial orientation and resource acquisition. Quality and Quantity. International Journal of Methodology, 47 (3), 1617-1628.
Karampour, A., Asadolahi Dehkordi, E. & Ahmadi, A. (2014). Designing a model of assessing the effects of competitive strategy and technological innovation on export performance based on competitive environment (Case study: Ceramic tile industry in Iran). Journal of Business Management, 6 (3), 623-646. (in Persian)
Kearney, E., Gebert, D. & Voelpel, S.C. (2009).When and how diversity benefits teams: the importance of team members’ need for cognition. Academy of Management Journal, 52 (3), 581–598.
Ketchen, D.J.Jr., Hult, G.T.M. & Slater. S.F. (2007). Toward greater understanding of market orientation and the resource-based view. Strategic Management Journal, 28 (9), 961–64.
Li, Y.H., Huang, J. & Tsia, M. (2009). Entrepreneurial orientation and firm performance: the role of knowledge creation process. Industrial Marketing Management, 38 (4), 440– 449.
Maleki Minbash Razgah, M. & Kohyari Haghighat, A. (2017). The Effect of Marketing Innovation on Business Competitive Strategy (A Study in Industrial Cluster of Auto Parts in Semnan industrial Parks). Quarterly Journal of Innovation and Entrepreneurship, 9 (5), 123-136. (in Persian)
Maleki Minbash Razgah, M. & Sharafi, V. (2016). Identifying and categorizing the mentality of entrepreneurs to entrepreneurial marketing by using Q-methodology. Journal of Entrepreneurship Development, 9 (3), 533-551. (in Persian)
Marque´s, D.P. & Simon, F.J. (2006). The effect of knowledge management practices on firm performance. Journal of Knowledge Management, 10 (3), 143-156.
Martello, S., Barroso, C. & Cepeda, G. (2011). Creating dynamic capabilities to increase customer value. Management Decision, 49 (7), 1141-1159.
Menguc, B. & Auh, S. (2006). Creating a firm-level dynamic capability through capitalizing on market orientation and innovativeness. Journal of Academy of Marketing Sciences, 34 (1), 63-73.
Merrilees, B., Rundle-Thiele, S. & Lye, A. (2011). Marketing capabilities: antecedents and implications forB2B SME performance. Journal of Industrial Marketing Management, 40(3), 368-375.
Mizik, N. & Jacobson, R. (2003). Trading off between value creation and value appropriation: The financial implications of shifts in strategic emphasis. Journal of Marketing, 67 (1), 63–76.
Mocciaro, A. & Battista, G. (2005). The development of the resource-based firm between value appropriation and value creation. Advances in Strategic Management, 22 (2), 153–188.
Newbert, S.L. (2007). Empirical research on the resource-based view of the firm: An assessment and suggestions for future research. Strategic Management Journal, 28 (2), 121–146.
Ngo, L.V. & O’Cass, A. (2009). Creating value offering via operant resource based capabilities. Industrial Marketing Management, 38 (1), 45-59.
O’cass, A. & Ngo L.V. (2006). Market orientation versus innovative culture: two routes to superior brand performance. European Journal of Marketing, 41 (7/8), 868-887.
O’cass, A. & Ngo L.V. (2007). Balancing external adaptation and internal effectiveness: achieving better brand performance. Journal of Business Research, 60 (1), 11-20.
O’Cass, A. & Sok, P. (2013). Exploring innovation driven value creation in B2B service firms: the roles of the manager, employees, and customers in value creation. Journal of Business Research, 66 (8), 1074-1084. 
O’Cass, A. & Weerawardena, J. (2009). The effects of perceived industry competitive intensity and marketing-related capabilities: drivers of superior brand performance. Industrial Marketing Management, 39 (4), 571-581.
Preacher, K.J. & Hayes, A.F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in simple and multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40 (3), 879-891.
Ramaswami, S.N., Srivastava, R.K. & Bhargava, M. (2009). Market-based capabilities and financial performance of firms: insights into marketing’s contribution to firm value. Journal of Academic Marketing Science, 37 (2), 97–116.
Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G.T. & Frese, M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: an assessment of past research and suggestion for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3), 761–781.
Sánchez, R., Iniesta, M.A. & Holbrook, M.B. (2009). The conceptualization and measurement of consumer value in services. International Journal of Market Research, 51 (1), 93–113.
Sarkar, M.B., Echambadi, R. & Harrison, J.S. (2001). Alliance entrepreneurship and firm market performance. Strategic Management Journal, 22 (6/7), 701–711.
Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Seif, Y., Mohamadzamani, M., Shojae, Y. & Moghadam, R. (2018). Entrepreneurial marketing, the marketing capabilities and performance in project-based businesses. Journal of Business Management, 10 (1), 145-164.
Sharafi, V., Maleki Minbash Razgah, M., Zarei, A. & Feiz, D. (2017). Identification and classification of entrepreneurial thinking to the issue of international marketing ecosystem using Q method. Journal of Business Management, 9 (3), 551-572. (in Persian)
Shepherd, D., Covin, G.F. & Kuratko F.D. (2008). Project failure from corporate entrepreneurship: managing the grief process. Journal of Business Venturing, 24(6), 588-600.
Shiva, A., Aghazadeh, H. & Heidari, A. (2017). A survey on the effect of exploration and exploitation approaches of market orientation on innovation and business performance. Journal of Business Management, 9 (3), 595-616.
Siguaw, J.A., Simpson, P.M. & Enz, C.A. (2006). Innovation orientation outcomes: The good and the bad. Journal of Business Research, 59 (10/11), 1133-1141.
Slater, S.F., Olson, E.M. & Hult, G.T.M. (2006). The moderating influence of strategic orientation on the strategy formation capability performance relationship. Strategic Management Journal, 27 (12), 1221–1231.
Slotegraaf, R.J. & Dickson, P.R. (2004). The paradox of a marketing planning capability. Journal of the Academy of Marketing Science, 32 (4), 371–385.
Smirnova, M., Naudé, P., Henneberg, S.C., Mouzas, S. & Kouchtch, S.P. (2011). The impact of market orientation on the development of relational capabilities and performance outcomes: The case of Russian industrial firms. Industrial Marketing Management, 40 (1), 44–53.
Song, M., Droge, C., Hanvanich, S. & Calantone, R. (2005). Marketing and technology resource complementarily: An analysis of their interaction effect in two environmental contexts. Strategic Management Journal, 26 (3), 259-276.
Spiteri, J.M. & Dion, P.A. (2004). Customer value, overall satisfaction, end-user loyalty, and market performance in detail intensive industries. Industrial Marketing Management, 33(8), 675–687.
Stanko, M.A., Molina-Castillo, F.J. & Munuera-Aleman, J.L. (2012). Speed to market for innovative products: blessing or curse? Journal of Product Innovation Management, 29(5), 751–765.
Staub, S., Kaynak, R. & Gok, T. (2016). What affects sustainability and innovation hard or soft corporate identity? Technological Forecasting and Social change, 102 (1), 72–79.
Trienekens, J.H., Wognum, P.M., Beulens, A.J.M. & Van der Vorst, J.G.A.J. (2012). Transparency in complex dynamic food supply chains. Advanced Engineering Informatics, 26(1), 55–65.
Turro, A., Urbano, D. & Peris-Ortiz, M. (2014). Culture and innovation: The moderating effect of cultural values on corporate entrepreneurship. Technological Forecasting & Social Change, 88 (special section), 360-369.
Vorhies, D.W., Morgan, R.E. & Autry, C.W. (2009). Product-market strategy and the marketing capabilities of the firm: Impact on market effectiveness and cash flow performance. Strategic Management Journal, 30 (12), 1310–1334.
Wiklund, J. & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: a configuration approach. Journal of Business Venturing, 20 (1), 71–91.
Yan, T., Yang, S. & Dooley, K. (2017). A theory of supplier network based innovation. Journal of Purchasing and Supply Management, 23 (3), 153-162.
Yusuf, Y.Y., Gunasekaran, A., Musa, A., Dauda, M., El-Berishy, N.M. & Cang, S. (2014). A relational study of supply chain agility, competitiveness and business performance in the oil and gas industry. International Journal of Production Economics, 147 (4), 531-543.
Zangian, S. & Feiz, D. (2013). Design and offering conceptual model of the impacts of marketing capability on organization entrepreneurship in SME. National Conference of Entrepreneurial University, Knowledge Based industry, Mazandaran, Iran. (in Persian)
Zhou, K.Z., Yim, C.K. & Tse, D.K. (2005). The effects of strategic orientations on technology- and market-based breakthrough innovations. Journal of Marketing, 69 (2), 42–60.