رهبری تحول‎آفرین برند خاص: واکاوی نقش رفتارهای برند‎ساز کارکنان بر بشارت برند در شرکت‎های بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری‎، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری‎، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف: مفهوم رهبری تحول‎آفرین برند خاص، روشی برای انگیزه‌بخشی به کارکنان است تا با توسل به ارزش‎ها و عقاید شخصی خود به نفع شرکت فعالیت کنند. هدف از اجرای پژوهش حاضر،‎ بررسی رابطه بین رهبری تحول‎آفرین برند خاص و رفتارهای برندساز‎ کارکنان بر بشارت برند در شرکت‎های بیمه است.
روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ شیوه گردآوری داده‎ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان نمایندگی‎‎ بیمه‎های بازرگانی شهر سمنان و ارومیه است که با توجه به روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎بندی‌شده، 171 نفر از کارکنان نمایندگی‎ بیمه‎های شهر سمنان (گروه 1) و 71‎ نفر از کارکنان نمایندگی‎ بیمه‎های شهر ارومیه (گروه 2)‎ به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر مقیاس لیکرت جمع‎آوری شدند و برای تجزیه و تحلیل داده‎های تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‎ها: بر اساس یافته‎های پژوهش حاضر، رهبری تحول‎آفرین برند خاص بر مشارکت، تبلیغات شفاهی و ماندگاری تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، بین متغیرهای مشارکت، تبلیغات شفاهی و ماندگاری با بشارت برند تأثیر مثبت و معناداری مشاهده شد.
نتیجه‎گیری: این پژوهش نشان داد که بشارت برند موجب حفظ و خرید‎ مجدد مشتری، تبلیغات و حمایت شدید مشتریان از برند و کاهش هزینه‎های بازار‎یابی و تبلیغات می‎شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Brand-Specific Transformational Leadership: Analysis of the Role of the Employee’s Brand-Building Behaviour on Brand Evangelism in Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Abbasli Rastgar 2
  • Hooshmand Bagheri Garabollagh 3
1 Prof., Department of Industrial Management, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
2 Associated Prof., Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Objective
Branding evangelism, as a new and growing phenomenon, includes positive recommendations to others about the brand, as well as measures to weaken rival brands. None of the existing models has considered the independent role of the evolving leadership variable of the brand and the brand-building behaviours of the employees, and only the parameters of brand trust, brand identity, brand affinity and purchase intentions have been investigated. Given the importance of this issue, and given that current studies often ignore the view of branding practices of employees in this regard, and, on the other hand, given the limited body of research in the area of ​​evangelism and the gaps in the literature of brand evangelism; this study seeks to measure the role of brand transformational leadership and branding behaviours on brand awareness in insurance companies. Therefore, to realize if there is a relationship between the evolving leadership of the brand and the evangelism of the brand can be considered a worthwhile topic.
 
Methodology
The present research is applied in terms of purpose and in terms of data collection method, it is descriptive of survey type. The statistical population of this research includes the representatives of the commercial insurance companies of the cities of Semnan and Urmia. According to the random sampling method, 171 employees of the insurance representative of Semnan city (group 1) and 71 employees of Urmia City (Group 2) were selected as samples. A Likert scale based questionnaire was used for data collection and structural equation modeling was used to analyze the research data.
 
Findings
The findings of this study indicate that brand-specific transformational leadership has a significantly positive effect on participation, oral advertising and survival. In addition, there is a significantly positive relationship between the variables of participation, oral advertising and survival with brand evangelism. The research showed that brand evangelism not only helps maintain customers and make them re-purchases, but also promotes brand advertising and customer support. It also reduces the cost of marketing and advertising.
 
Conclusion
Transformational leaders often contribute to their participation by emphasizing participation in collective activities and providing opportunities for sharing experiences among employees. Brand-specific transformational leadership causes increase in employee accountability and more willingness to conduct citizen behaviors. However, it is clear that the leader cannot provide the grounds for the development and increase in the effectiveness of the staff, unless through sharing and dissemination of information in the organization and the consideration of the ideas and opinions of employees can create opportunities for the greater participation of employees and promoting their creativity and innovation.
Since the transformational leadership of a particular brand has a positive and significant impact on employee participation, it is suggested to leaders or managers of insurance agents to consider rewards for their employees in exchange of an increase in employee participation in brand development of the organization. Transformational leaders often contribute to their participation through the emphasis on participation in collective activities and providing the opportunity to share experiences among employees. For this reason, companies have to create good communication channels with their customers and predict the extent of customer participation in these channels. Companies can also encourage their customers to express their interests, requests, and needs. At the same time, employees should also be able to clearly explain their expectations of customers in order to provide desirable services.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand-specific transformational leadership
  • Brand-building behavior's
  • Brand evangelism
  • retention
اشکانی، مهدی؛ اسفیدانی، محمد­رحیم (1395). بررسی تأثیر ارتباطات برند مصرف‌کننده بر بشارت برند تلفن همراه. نشریه مدیریت برند، 3 (4)، 157 -180.
بلوچی، حسین؛ حسنقلی­پور، طهمورث؛ ملکی مین‎باش رزگاه؛ مرتضی؛ سیاه سرانی کجوری، محمد علی (1394). بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند، نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی، 7 (14)، 77-98.
حسنقلی‌پور، طهمورث؛ رهروی، الناز؛ عباچیان قاسمی، رضا (1392). مطالعه نظری و تجربی عوامل پیش‌بینی‌کننده تبلیغات شفاهی مشتریان در مورد شرکت‌های هواپیمایی (مورد مطالعه: شرکت‌ هواپیمایی ایران ایر). فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت بازرگانی،‎ 5 (1)، 41-60.  
دل افروز، نرگس؛ فرخ بخت فومنی، علیرضا؛ خسروی، محمدرضا (1396). تبیین استفاده از رسانه‌های اجتماعی در تعاملات میان شرکت‌های بیمه، نمایندگی‌های فروش و مشتریان (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران). فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت بازرگانی، 9 (2)، 271- 294.
عباسی، ابراهیم؛ چاقری، راضیه (1397). بررسی ارتباط بین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتریان بر قصد ترک خرید (مطالعه موردی: یک شرکت بیمه‌ای). فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه بیمه، 33 (1)، 63-84.
مهرنوش، مینا؛ طهماسبی، داریوش (1396). اثر ارزش ویژه برند و سرمایه اجتماعی بر تصویر برند (مورد مطالعه: برند خودروی سمند). فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت بازرگانی، 9 (4)، 905- 925.  
نصرالهی وسطی، لیلا؛ جلیلوند، محمدرضا؛ فاتح‎راد، مهدی (1392). تأثیر تبلیغات شفاهی بر تصمیم گردشگران داخلی برای سفر به کشورهای خارجی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت بازرگانی، 5 (4)، 99- 120.  
References
Abassi, E., Chaghari, R. (2018). A Study of the Relationship of Customer Participation Behavior and Citizenship Behavior on Purchase Refusal Intention: A Case Study of Insurance Company. Iranian Journal of Insurance Research, 33(1), 63-84. (inPersian)
Ashkani, M., Esfidani, M. (2017). Influence of Consumer Brand Relationship on Brand Evangelism. Brand Management, 3(4), 157-180. (inPersian)
Asree, S., Zain, M., & Rizal Razalli, M. (2010). Influence of leadership competency and organizational culture on responsiveness and performance of firms. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(4), 500-516.
Balochi, H., Hasangholi Pour, T., Maleki Min Bashe Razgah, M., Siah Sarani kojori, M. (2015). The Effect of Brand Trust and Brand Identity on Brand Evangelism‎. Journal of business management probes, 7(14), 77-98. (inPersian)
Bamberger, P. A., Meshoulam, I., & Biron, M. (2014). Human resource strategy: Formulation, implementation, and impact. Routledge.
Becerra, E.P. & Badrinarayanan, V. (2013). The influence of brand trust and brand identification on brand evangelism. Journal of Product & Brand Management, 22(5/6), 371-383. DOI: 10.1108/JPBM-09-2013-0394.
Bloemer, J., & Odekerken-Schröder, G. (2006). The role of employee relationship proneness in creating employee loyalty. International Journal of Bank Marketing, 24(4), 252-264.
Buil, I., Martínez, E., & Matute, J. (2018). Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality. International Journal of Hospitality Management, 77, 64-75.
Burmann, C., Zeplin, S., & Riley, N. (2008). Key determinants of internal brand management success: An exploratory empirical analysis. Journal of Brand Management, 16(4), 264-284.
Delafrooz, N., Farokhbakht Foomani, A., khosravi, M. (2017). Specifying the Social Media Usage among Insurance Companies, Agents and Clients (insured)’ Interactions (Case study: Iran Insurance Co.). Iranian Business Management, 9(2), 271-294. (inPersian)
Doss, S. K., & Carstens, D. S. (2014). Big five personality traits and brand evangelism. International Journal of Marketing Studies, 6(3), 13.
Garas, S. R. R., Mahran, A. F. A., & Mohamed, H. M. H. (2018). Internal corporate branding impact on employees’ brand supporting behaviour. Journal of Product & Brand Management, 27(1), 79-95.
Hasangholipour, T., Rahrovy, E., Abachian Ghasemi, R. (2013). Theoretical and Empirical Study of Determinants of Word of Mouth in Airline Companies: The Case of Iran Airline Company. Iranian Business Management, 5(1), 41-60. (inPersian)
Jandaghi, Gh., Bahamin, F., & Abaei, M. (2015). The effects of brand leadership styles on employees-based brand citizenship behavior. World Scientific News, 22, 25-39.
Kammerhoff, J., Lauenstein, O., & Schütz, A. (2018). Leading toward harmony–Different types of conflict mediate how followers’ perceptions of transformational leadership are related to job satisfaction and performance. European Management Journal. Available in: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237318300690.
King, C., & Grace, D. (2009). Employee based brand equity: A third perspective. Services Marketing Quarterly, 30(2), 122-147.
King, C., & So, K. K. F. (2015). Enhancing hotel employees’ brand understanding and brand-building behavior in China. Journal of Hospitality & Tourism Research, 39(4), 492-516.
King, C., Grace, D., & Funk, D. C. (2012). Employee brand equity: Scale development and validation. Journal of Brand Management, 19(4), 268-288.
Kirnan, J. P., Farley, J. A., & Geisinger, K. F. (1989). The relationship between recruiting source, applicant quality, and hire performance: An analysis by sex, ethnicity, and age. Personnel psychology, 42(2), 293-308.
Kucherov, D., & Zavyalova, E. (2012). HRD practices and talent management in the companies with the employer brand. European Journal of Training and Development, 36(1), 86-104.
Lepak, D. P., Liao, H., Chung, Y., & Harden, E. E. (2006). A conceptual review of human resource management systems in strategic human resource management research. In Research in personnel and human resources management (pp. 217-271). Emerald Group Publishing Limited.
MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Rich, G. A. (2001). Transformational and transactional leadership and salesperson performance. Journal of the academy of Marketing Science, 29(2), 115-134.
Maehle, N., & Shneor, R. (2010). On congruence between brand and human personalities. Journal of Product & Brand Management, 19(1), 44-53.
Marticotte, F., Arcand, M., & Baudry, D. (2016). The impact of brand evangelism on oppositional referrals towards a rival brand. Journal of Product & Brand Management, 25(6), 538-549.
Matzler, K., Pichler, E. A., & Hemetsberger, A. (2007). Who is spreading the word? The positive influence of extraversion on consumer passion and brand evangelism. Marketing Theory and Applications, 18, 25-32.
McColl-Kennedy, J. R., & Anderson, R. D. (2002). Impact of leadership style and emotions on subordinate performance. The Leadership Quarterly, 13(5), 545-559.
Mehrnoosh, M., tahmasebi aghbolagh, D. (2018). The Effect of Brand Equity and Social Capital on Brand Image (A Study of Samand Automobile Brand). Iranian Business Management, 9(4), 905-925. (inPersian)
Miles, S. J., & Mangold, G. (2004). A conceptualization of the employee branding process. Journal of relationship marketing, 3(2-3), 65-87.
Morhart, F. M., Herzog, W., & Tomczak, T. (2009). Brand-specific leadership: Turning employees into brand champions. Journal of Marketing, 73(5), 122-142.
Nasrolahi Vosta, L., Jalilvand, M., Fateh Rad, M. (2013). The effect of Word of Mouth on Domestic Tourists’ Decision for Traveling to Foreign Countries. Iranian Business Management, 5(4), 99-120. (inPersian)
Niessen, C., Mäder, I., Stride, C., & Jimmieson, N. L. (2017). Thriving when exhausted: The role of perceived transformational leadership. Journal of Vocational Behavior, 103, 41-51.
Odumeru, J. A., & Ogbonna, I. G. (2013). Transformational vs. transactional leadership theories: Evidence in literature. International Review of Management and Business Research, 2(2), 355.
Palmer, B., Walls, M., Burgess, Z., & Stough, C. (2001). Emotional intelligence and effective leadership. Leadership & Organization Development Journal, 22(1), 5-10.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc. Journal of retailing, 64(1), 12-40.
Park, C. W., Eisingerich, A. B., & Park, J. W. (2013). Attachment–aversion (AA) model of customer–brand relationships. Journal of consumer psychology, 23(2), 229-248.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. The leadership quarterly, 1(2), 107-142.
Presbitero, A., Roxas, B., & Chadee, D. (2016). Looking beyond HRM practices in enhancing employee retention in BPOs: focus on employee–organisation value fit. The International Journal of Human Resource Management, 27(6), 635-652.
Punjaisri, K., Evanschitzky, H., & Rudd, J. (2013). Aligning employee service recovery performance with brand values: The role of brand-specific leadership. Journal of Marketing Management, 29(9-10), 981-1006.
Riivits-Arkonsuo, I., Kaljund, K., & Leppiman, A. (2015). Consumer journey from first experience to brand evangelism. Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe, 6(1), 5-28.
Robbins, S. P. and Coulter, M. (2007). Management (9th Ed). London: Prentice- Hall.
Scarpi, D. (2010). Does size matter? An examination of small and large web-based brand communities. Journal of Interactive Marketing, 24(1), 14-21.
Shaari, H., Salleh, S. M., & Hussin, Z. (2015). The effect of brand leadership styles on employees’ brand citizenship behavior. Asian Social Science, 11(18), 86.
Tingchi Liu, M., Anthony Wong, I., Shi, G., Chu, R., & L. Brock, J. (2014). The impact of corporate social responsibility (CSR) performance and perceived brand quality on customer-based brand preference. Journal of Services Marketing, 28(3), 181-194.
Uen, J. F., Wu, T., Teng, H. C., & Liu, Y. S. (2012). Transformational leadership and branding behavior in Taiwanese hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(1), 26-43.
Usakli, A., & Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory. Tourism management, 32(1), 114-127.
Vallaster, C., & de Chernatony, L. (2004). How much do leaders matter in internal brand building? An international perspective. In ifsam conference, göteborg.
Williams, C. R., Labig, C. E., & Stone, T. H. (1993). Recruitment sources and posthire outcomes for job applicants and new hires: A test of two hypotheses. Journal of Applied Psychology, 78(2), 163-173.
Zhang, Y., Zheng, J., & Darko, A. (2018). How Does Transformational Leadership Promote Innovation in Construction? The Mediating Role of Innovation Climate and the Multilevel Moderation Role of Project Requirements. Sustainability (2071-1050), 10(5).