ارائه مدلی برای مدیریت اتحادهای راهبردی تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشور ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشجـوی دکتـری سیـاست‎گذاری بازرگانی، دانشـکده مدیریت دانشـگاه تهران، تهران، ایـران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف کشف مقوله‌های تأثیرگذار و تعیین روابط این مقوله‌ها در مدیریت اتحادهای راهبردی تحقیق و توسعه صنعت خودروسازی کشور ایران انجام شده است.
روش: در این پژوهش برای طراحی مدل از روش‌شناسی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. از نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله ‌برفی برای یافتن خبرگان صنعت خودرو بهره گرفته شد و پس از انجام 10 مصاحبه و با در نظر گرفتن منطق نمونه­گیری نظری، اشباع نظری حاصل شد.
یافته‎ها: نتایج پژوهش نشان داد، مقوله محوری مدیریت اتحاد شامل مدیریت روابط و تعاملات، تعارض، مذاکره و کنترل است. مقوله‎هایی همچون متغیرهای محیط کلان و ویژگی‎های صنعت خودروی کشور و مقوله‎های خُردی از قبیل شرایط شکل‎گیری اتحاد، نوع اتحاد و اعتماد متقابل از جمله مهم‌ترین مقوله‎های تأثیرگذار بر مدیریت اتحادهای راهبردی شناخته شده‌اند.
نتیجه‎گیری: یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که برای موفقیت مدیریت اتحادهای راهبردی تحقیق و توسعه در صنعت خودرو، طرفین باید به کلیه مقوله‌ها و زیرمقوله‌های شناسایی شده در این پژوهش به‎دقت توجه کنند و در خصوص هر یک از آنها اطلاعات لازم و کافی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Management Model for R&D Strategic Alliances in Automotive Industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ali Shah Hoseini 1
  • Ali Heidari 2
  • Seied Mohamad Aarabi 3
  • Sadegh Ghaderi Kangavari 4
1 Associate Prof., Department of MBA, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Department of MBA, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Prof., Department of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Ph.D. Candidate, Department of Business Policy, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
Strategic alliances are commonly used in industries with high levels of technology and dynamism, including the automotive industry. The reasons for the high level of attractiveness of strategic alliances in the automotive industry are the industry's advanced structure and the ability to predict market demand and the importance of efficiency in high production volume in the industry. In the automotive industry, research and development is one of the most important sectors that is of great interest. R & D strategic alliance with the distribution of risk between the parties, the creation of learning environments, the transfer of knowledge and technology, and the management of heavy costs of research and development plays a critical role in today's competitive environment and the complex environment of the automotive industry. This alliance consists of three general stages of deployment, management, and evaluation. Since there is a deep research gap in the strategic alliance for R & D, this article seeks to provide a model for management of strategic alliances in research and development in the automotive industry. The present study aims to respond to the following question: “What factors are involved in the management of R & D alliance in the automotive industry?” and “what are the influential factors on the management of alliances?”
 
Methodology
In this research, grounded theory was used to design the model. Judgmental and snowball sampling were used to find the experts in the automotive industry. After conducting ten interviews and taking into account logical theoretical sampling, theoretical saturation was achieved.
 
Findings
The characteristics of the automotive industry in Iran highlight the requirements for the formation of R & D strategic alliances and also confront barriers that need to be identified and eliminated to facilitate the formation of strategic alliances. One of the most important obstacles to the formation of strategic alliances is the weakness of the country's technical knowledge. Providing the appropriate conditions for the formation of such alliance involves a proper understanding of the strategic, motivational, legal and technical aspects of the issue which can reduce the management problems of the R & D alliances and facilitate the management of the situation. The transfer of technical knowledge in the strategic alliances of research and development has been one of the key issues that has always been taken into consideration by local experts, and perhaps this is one of the most important motivations for R & D alliance. In order to manage the alliance more efficiently, mutual trust is extremely important. Accountability, reliability and understanding of each party’s conditions are extractive concepts. The findings of this research show that cooperation with reliable local universities in general and industrial universities in particular has always been the subject of attention by internal managers to design different parts and particles. On the other hand, cooperation with automotive companies from other countries including Italy, Germany, Japan and South Korea has also been successful. Co-operation with the companies involved in the segmentation and supply chain has also been remarkable. Variables in the macroeconomic environment of the country, including the conditions of political stability or instability, the improvement of the complex economic situation, building trust for foreign parties, the supportive role of the government of the automotive industry, strategic alliances and cultural issues are considered as other important issues that can affect management of strategic alliances in the research and development. The extraction of three key concepts of exchange of knowledge and information, effective communication, and the way to collaborate in alliance are also found within this study. According to the obtained data, it can be stated that the contract-based and share-based alliance are more commonly used by local companies.
 
Conclusion
This research can address all R & D managers and experts who intend to manage R & D strategic alliances. These managers can take advantage of the proposed model to consider all the important factors affecting the management of such alliances and gain a comprehensive overview respectively. Identifying the motivations of the other party and understanding the strategic and technical issues are crucial for the continuity and success of the alliance. On the other hand, having mutual trust is another important factor affecting the management of strategic research and development alliances. This trust must be strengthened by the management team through different practices so that it can perfectly address the managerial challenges such as conflict management, negotiation, control and effective relationships. Understanding and predicting macroeconomic variables and determining the type of alliance can also be effective in an efficient management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Alliances
  • Research and Development
  • Automotive industry
  • Coding
  • Grounded theory
 
حقیقی، محمد؛ جلالی، سید حسین (1396). شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی از دیدگاه تئوری نهادی. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9 (4)، 717- 738.
حیدری، علی؛ سیدکلالی، نادر (1395). ارائه مدل مزیت رقابتی شرکت‌های مشاوره مدیریت بر اساس نظریه قابلیت‌های پویا. مدیریت بازرگانی، 8 (2)، 317 -338.
سلطان‎زاده، جواد؛ منطقی، منوچهر (1394). همکاری در تحقیق و توسعه: چرا و چگونه؟ دوفصلنامه توسعه فناوری صنعتی، (24)، 15-23.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش، جلد اول: منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی (چاپ دوم). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش، جلد دوم: مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی (چاپ دوم). تهران: انشارات جامعه‌شناسان.
References
Aysegul, S., & Akdemir, A. (2004). The Effect of Strategic Alliances on the Development of Automotive Industry: The Case of Turkey. Journal of Global Strategic Management, 124–132.
Badillo, E. R., & Moreno, R. (2016). What drives the choice of the type of partner in R & D cooperation? Evidence for Spanish manufactures and services. Applied Economics, 48(52), 5023–5044.
Badillo, E. R., Galera, F. L., & Moreno Serrano, R. (2017). Cooperation in R& D, firm size and type of partnership. European Journal of Management and Business Economics, 26(1), 123–143.
Barringer, B. R., & Harrison, J. S. (2000). Walking a Tightrope: Creating Value through Inter organizational Relationships. Journal of Management, 26(3), 367–403.
Belderbos, R., Carree, M., & Lokshin, B. (2004). Cooperative R&D and firm performance. Research Policy, 33(10), 1477–1492.
Bernstein, E. (2017). 2017 global R & D Funding forecast. Available from: https://digital. rdmag.com/researchanddevelopment/2017_global_r_d_funding_forecast?pg=1#pg1
Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M., & Schaefer, S. (2013). Economics of Strategy (6th ed(. John Wiley & Sons.
Büyüközkan, G., Feyzioğlu, O., & Nebol, E. (2008). Selection of the strategic alliance partner in logistics value chain. International Journal of Production Economics, 113(1), 148–158.
Child, J., Faulkner, D., & Tallman, S. (2005a). Cooperative Strategy, managing alliances, network, and joint ventures (Second Ed). New York: Oxford University Press.
Camuffoo, A., & Volpato, G. (2002). Partnering in the global auto industry: the Fiat-GM strategic alliance. International Journal of Automotive Technology and Management, 2(3/4), 335–352.
Catalina, R. (2010). Need and potential risks of strategic alliances for competing successfully. Academy of Economic Studies, 13(1), 165–169.
Chanaron, J.J. (2006). Globalization: How strategic alliances bring production and market advantages - The case of Renault/Nissan, TII Annual Conference (The European Association for the Transfer of Technologies, Innovation and Industrial Information) 6, 23.
Connell, J., & Voola, R. (2007). Strategic alliances and knowledge sharing: Synergies or silos? Journal of Knowledge Management, 11(3), 52–66.
Das, S., & Das, P. (2012). Role of Research and Development in Indian Automobile Industry. Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 12(1), 79–87.
De Man, A.P. (2014). Alliances: An Executive Guide to Designing Successful Strategic Partnerships. (First ed). Wiley.
Delerue, H., & Simon, E. (2009). National cultural values and the perceived relational risks in biotechnology alliance relationships. International Business Review, 18(1), 14–25.
DePamphilis, D. (2015). Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities. Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities. (6th ed). Academic Press.
Dodgson, M. (1992). The strategic management of R & D collaboration. Technology Analysis & Strategic Management, 4(3), 227–244.
Dussauge, P., & Garrette, B. (1999). Cooperative strategy: Competing successfully through strategic alliances. New York: John Wiley & Sons.
Fedor, K., & Werther, W. (1995). Making sense of cultural factors in international alliances. Organizational Dynamics, 23(4), 33–48.
Grant, R. M., & Baden-Fuller, C. (2004). A Knowledge Accessing Theory of Strategic Alliances. Journal of Management Studies, 41(1), 61–84.
Hagedoorn, J. (2002). Inter-firm R&D partnerships: an overview of major trends and patterns since 1960. Research Policy, 31(4), 477–492.
Haghighi, M., Jalali, S.H., (2018). Strategic Alliance Formation from the Institutional Theory Perspective. Journal of Business management, 9 (4), 717-738. (in Persian)
Heidari, A., Seyed Kalali, N. (2016). Presenting a Model of Competitive Advantage of Management Consulting Firms Based on Dynamic Capability Theory. Journal of Business management, 8 (2), 317-338. (in Persian (
Hermens, A. (2001). Knowledge exchange in strategic alliances: Learning in tension. Creativity and Innovation Management, 10(3), 189–200.
Išoraitė, M. (2009). Importance of Strategic Alliances in Company’ S Activity. Intellectual Economics, 1(5), 39–46.
Jain, D., & Banwet, D. K. (2013). Modelling critical elements of selection for strategic alliance partner for network managed services using interpretive structural modelling (ISM). Journal of Modelling in Management, 8(3), 290–304.
Jaruzelski, B. H., & Hirsh, E. R. (2015). The 2015 Global Innovation 1000, Automotive industry findings. PWC report. Available from: https://www.strategyand.pwc.com/media/file/ Innnovation-1000-2015-Auto-industry-findings.pdf.
Jayawarna, D., & Pearson, A. W. (2001). The role of ISO 9001 in managing the quality of R&D activities. The TQM Magazine, 13(2), 120–128.
Jiang, X., Jiang, F., Cai, X., & Liu, H. (2015). How does trust affect alliance performance? The mediating role of resource sharing. Industrial Marketing Management, 45(1), 128–138.
Jones, M., & Alony, I. (2014). The use of grounded theory in research: knowledge sharing in the Australian Film Industry. In H. Hasan (Ed.), Being practical with theory: a window into business research (illustrate, pp. 113–122). Faculty of Business, University of Wollongong.
Jungah, L., & Seongho, K. (2015). Analysis of Learning Capabilities on the Type of Strategic Alliance and Alliance Performance. International Information Institute, 18, 2647–2654.
Kaats, E., & Opheij, W. (2014). Creating conditions for promising collaboration: alliances, networks, chains, strategic partnerships. Springer.
Kalaignanam, K., Shankar, V., & Varadarajan, R. (2007). Asymmetric New Product Development Alliances: Win-Win or Win-Lose Partnerships? Management Science, 53(3), 357–374.
Kim, K. Y. (2012). Strategic R&D alliance factors that impact innovation success in the biotechnology industry. International Journal of Technology Management, 59(1–2), 116–138.
Klier, T., & Sands, C. (2010). The Federal Role in Supporting Auto Sector Innovation. Brookings Institution Report. Available from: https://www.brookings.edu/wp-content/ uploads/2016/07/0927_great_lakes_auto.pdf.
Kobernyuk, E., Stiles, D., & Ellson, T. (2014). International joint ventures in Russia: Cultures’ influences on alliance success. Journal of Business Research, 67(4), 471–477.
Konno, Y. (2007). Enhancement of the Advanced R & D Cooperation between Automakers and Suppliers in the Japanese Automobile Industry. Annals of Business Administrative Science, 6, 15–34.
Kuznetsova, N. V. (2016). Strategic Alliances: Industry-specific Characteristics of the Achievement of a Competitive Advantage. International Journal of Economica and Financial, 6(1), 109–117.
Lewis, J. D. (1992). The new power of strategic alliances. Planning Review, 20(5), 45–62.
López-Duarte, C., González-Loureiro, M., Vidal-Suárez, M. M., & González-Díaz, B. (2016). International strategic alliances and national culture: Mapping the field and developing a research agenda. Journal of World Business, 51(4), 511–524.
Mahama, H., & Chua, W. F. (2016). A study of alliance dynamics, accounting and trust-as-practice. Accounting, Organizations and Society, 51, 29–46.
Masrurul, M. M. (2012). An Overview of Strategic Alliance: Competitive Advantages in Alliance Constellations. Advances in Management, 5(22), 22–32.
Mohammadpur, A. (2013). Qualitative research method counter method 2 the practical stage and procedures in qualitative methodology. (2 ed). Tehran: Sociologists Publications.
(in Persian)
Mohammadpur. A. (2013). Qualitative research method counter method 1 the Logic and design in qualitative methodology. (2 ed). Tehran: Sociologists Publications. (in Persian)
Mora-Valentin, E. M., Montoro-Sanchez, A., & Guerras-Martin, L. A. (2004). Determining factors in the success of R&D cooperative agreements between firms and research organizations. Research Policy, 33(1), 17–40.
Muthusamy, S. K., & White, M. A. (2005). Learning and knowledge transfer in strategic alliances: A social exchange view. Organization Studies, 26(3), 415–441.
Nishimura, D. C. (2010). Strategic Alliances in the Automotive Industry Business Processes and IT Requirements. University of Applied Sciences Northwestern Switzerland.
Okamuro, H. (2007). Determinants of successful R & D cooperation in Japanese small businesses: The impact of organizational and contractual characteristics. Research Policy, 36, 1529–1544.
Silverman, B. S., & Baum, J. A. C. (2002). Alliance-based competitive dynamics. Academy of Management Journal, 45(4), 791–806.
Sklavounos, N. S., Rotsios, K. P., & Hajidimitriou, Y. A. (2015). The Impact of Age, Interdependence and Perceived Risk of Opportunism on Inter-partner Trust in International Strategic Alliances. Procedia Economics and Finance, 19(1), 175–183.
Slotanzadeh, J., Manteghi, M., (2015). R&D Collaboration: Why and How? Quarterly Journal of Industrial Technology Development, 12 (24), 15-24. (in Persian)
Solesvik, M. Z., & Westhead, P. (2010). Partner selection for strategic alliances: Case study insights from the maritime industry. Industrial Management and Data Systems, 110(6), 841–860.
Thechatakerng, S. (2003). The Implementation of Strategic Alliances by Thai Firms. Universitat Autonoma de Barcelona. Thai City.
Van Beers, C., & Zand, F. (2014). R&D cooperation, partner diversity, and innovation performance: An empirical analysis. Journal of Product Innovation Management, 31(2), 292–312.
Vyas, N., Shelburn, W., & Rogers, D. (1995). An analysis of strategic alliances: Forms, functions and framework. Journal of Business & Industrial Marketing, 10(3), 47–60.
Ybarra, C. E., & Turk, T. A. (2011). Strategic alliances with competing firms and shareholder value. Journal of Management and Marketing Research, 6(1), 1–10.
Zamir, Z., Sahar, A., & Zafar, F. (2014). Strategic Alliances; A Comparative Analysis of Successful Alliances in Large and Medium Scale Enterprises around the World. Educational Research International, 3(1), 25–39.