طراحی نقشه سفر برنامه‌ریزی‌شده مشتریان خدمات مبتنی بر موبایل (نمونه‌پژوهی: بانک ملت)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

هدف: نقشه سفر مشتری، یکی از رویکردهای جدید در بررسی تجربه مشتریان از خدمات ارائه ‌شده است که در دهه گذشته توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران اجرایی را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت موضوعی نقشه‌برداری سفر مشتری، برای بررسی جامع تجربه مشتریان (قبل، حین و بعد از خرید) دو دیدگاه وجود دارد که در این پژوهش به‌منظور ایجاد بستر دانشی در حوزه تجربه مشتری در سازمان ارائه‌دهنده خدمت، الگویی با هدف شناسایی نقاط تماس و تجربه مشتریان و ترسیم آنها در قالب نقشه سفر برنامه‌ریزی‌شده مشتری، به‌عنوان نقشه هدفی که مشتری آن را طی خواهد کرد، ارائه شده است.
روش: در رویکرد کیفی این پژوهش که از نوع مطالعه چندموردی است، از روش خرید نامحسوس، مصاحبه با خبرگان و اسناد مرتبط برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج تحلیل در قالب نقشه سفر برنامه‌ریزی‌شده همراه بانک و همراه پلاس ملت، پس از شناسایی نقاط درد و تماس در مراحل مختلف سفر مشتری نظیر تجربه قبلی، آگاهی و اطلاع‌رسانی، جست‌وجو، ترغیب، اقدام، به‌کارگیری خدمت و بعد از خدمت (بارخورد و ارزیابی، تسهیم تجربه و حمایت)، در قالب سه نوع تجربه کلی شامل تجربه خدمات (تجربه تراکنشی ـ مالی، تعاملی ـ غیرمالی، کیف پول و سپان)، تجربه فنی و تجربه بصری دسته‌بندی و ترسیم شد.
نتیجه‌گیری: نقشه سفر برنامه‌ریزی به مشتری کمک کرد تا شرکت ارائه‌دهنده خدمت بتواند با شناسایی نقاط درد خدمت طراحی شده، در قالب مسیرهای اصلی استخراج ‌شده، با تمرکز بر نقاط تماس برای بهبود سیستم فعلی، چه در مراحل قبل از خدمت‌رسانی به مشتری، چه در مراحل حین خدمت (بهبود خدمات ارائه‌شده) و چه در بهبود فرایندهای درگیرسازی مشتری و برند در بعد از درگیرشدن مشتری با سیستم، برنامه‌ریزی واحدی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Planned Journey Map of Banking Mobile Services Users (Case Study: Mellat Bank)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Jandaghi 1
  • Mohammad Rahim Esfidani 2
  • Shahryar Mohsenin 3
  • Hamid Reza Yazdani 4
  • Masoud Keimasi 2
1 Department of Public Administration, Faculty of Accounting and Management, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Accounting and Management, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Accounting and Management, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

Objective
Given that the customers’ experience in each industry, service and communication channel is unique and special, this study aims at identifying and examining the strengths and weaknesses of the existing models in the developing customers’ experimental map based on develment of journey map model planned on mobile service users. In this study, in order to create knowledge background in the field of customer experience in the service provider organization, a model is proposd which aims to identify customer contact and experience points and drawing them in the form of customer-planned journey map, as a goal map for the customer.
 
Methodology
The paradigm of the present research is interpretive. From the audience’s point of view, this grounded study is considered applied in nature. This research is qualitative based on analogy. The data collection in this field study is done using qualitative case study. The qualitative part of this study is descriptive-exploratory in terms of purpose. The present study is among cross-sectional studies. The case study is semi-structured and the context of the phenomenon under study is assumed to be fixed in Iran. Based on the the purpose of the preent study (planned journey map), mystery shopping method is used for data analysis; after collecting the data, the researcher's experimental observation technique, content analysis o and interviews were analyzed using Maxqda software after codification.
 
Findings
After identifying pain and contact points in different stages of the customer’s journey including previous experience, awareness and information, search, persuasion, taking action, use of service and after service (feedback and evaluation, sharing experience and support), the results of the analysis of the planned journey map on Mellat Bank and Mellat Plus applications were classified and drawn in the form of 3 general experiences including service experience (transaction-financial experience, non-financial interaction, e-wallet, deposit), technical experience and visual experience.
 
Conclusion
This study developed a framework for customer’s journey map in the form of a planned journey map to draw customer’s experience from the perspective of service provider. This framework uses product usability test and mystery shopping technique in order to achieve the designed experience by the organization. The most important differences between the planned journey map and the common methods are: 1) the systematic nature of the approach, taking into account all phases and stages of the customer’s experience, especially the past experiences from the previous version of the application; 2) focusing on pain points as well as good and bad experiences of working with the designed product; 3) focusing on the out-of-service contact points through different phases and steps; 4) focusing on the customer’s feelings of the service provided from the perspective of the organization; 5 ) identifying systematic deviations in the service providing process from the customer’s experience perspective; and 6) helping the qualitative development of the services provided considering the dynamics of the customers’ experience. The customer’s journey plan can help the organization increase its knowledge of how to provide services. Prior to providing any unplanned service, all customers’ journey maps must be completed to minimize deviations. In the proposed model, the start and end points are presented in each phase and path are provided in order to reach the map during the service as well as before and after the service. The organizations can visualize their planned journey map considering the type of product or service and the process defined according to the customer. At the same time, given the unique experience of each organization, the steps and contact points must be extracted qualitatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer experience management
  • Customer journey mapping
  • Planned journey
  • Mobile Bank
  • Mellat Bank
حسنقلی ‎پور، طهمورث؛ خانلری، امیر؛ غریبی، محی‎الدین (1396). مطالعه شبکه‌نگاری برای شناسایی ابعاد زمینه‌ای تجربه مشتریان خدمات صنعت بانکداری. مدیریت بازرگانی، 9 (2)، 259-270.
شاپرک (1397). گزارش اقتصادی شاپرک. تهران: شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، شماره 41، آبان.
 
References
Addis, M. (2016). Understanding the Customer Journey to Create Excellent Customer Experiences in Bookshops. International Journal of Marketing Studies, 8(4), 20-36.
Andajani, E. (2015). Understanding customer experience management in retailing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, 629-633.
Beck, N., & Rygl, D. (2015). Categorization of multiple channels retailing in Multi, Cross, and Omni‐Channel Retailing for retailers and retailing. Journal of Retailing and Consumer Services, 27, 170-178.
Bernard, G., & Andritsos, P. (2017). A process mining based model for customer journey mapping. In Proceedings of the Forum and Doctoral Consortium Papers Presented at the 29th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE 2017).
Cook, L. S., Bowen, D. E., Chase, R. B., Dasu, S., Stewart, D. M., & Tansik, D. A. (2002). Human issues in service design. Journal of Operations Management, 20(2), 159-174.
Elliott, R. & Jankel-Elliot, N. (2003). Using ethnography in strategic consumer research. Qualitative Market Research, 6(4), 215-223.
Følstad, A., Kvale, K., & Halvorsrud, R. (2014, June). Customer journeys: Involving customers and internal resources in the design and management of services. In ServDes. 2014 Service Future; Proceedings of the fourth Service Design and Service Innovation Conference; Lancaster University; United Kingdom; 9-11 April 2014 (No. 099, pp. 412-417). Linköping University Electronic Press.
Forlizzi, J., & Ford, S. (2000). The building blocks of experience: an early framework for interaction designers. In Proceedings of the 3rd conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques (pp. 419-423). ACM.
Gentile, C., Spiller, N., & Noci, G. (2007). How to sustain the customer experience: An overview of experience components that co-create value with the customer. European management journal, 25(5), 395-410.
Halvorsrud, R., Kvale, K., & Følstad, A. (2016). Improving service quality through customer journey analysis. Journal of service theory and practice, 26(6), 840-867.
Hasangholipour, T., Khanlari, A., & Gharibi, M. (2017) Network research to identify the dimensions of customer service experience in the banking industry. Journal of Business Management, 9(2), 259-270. (in Persian)
Hassenzahl, M. (2011). User experience and experience design. The Encyclopedia of Human-Computer Interaction.
Haugstveit, I. M., Halvorsrud, R., & Karahasanovic, A. (2016, May). Supporting redesign of C2C services through customer journey mapping. In Service Design Geographies. Proceedings of the ServDes. 2016 Conference (No. 125, pp. 215-227). Linköping University Electronic Press.
Hwang, J., & Seo, S. (2016). A critical review of research on customer experience management: Theoretical, methodological and cultural perspectives. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(10), 2218-2246.
Kahandawa, K., & Wijayanayake, J. (2014). Impact of Mobile Banking Services on Customer Satisfaction: A Study on Sri Lankan State Commercial Bank. International Journal of Computer and Information Technology, 3(3), 2279-0764.
Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2016). Marketing 4.0: Moving from traditional to digital. John Wiley & Sons.
Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. Journal of Marketing, 80(6), 69-96.
Marquez, J. j., Downey A. & Clement, R. (2015). Walking a Mile in the User's Shoes: Customer Journey Mapping as a Method to Understanding the User Experience. Internet Reference Services Quarterly, 20 (3-4), 135-150
Mascarenhas, O. A., Kesavan, R., & Bernacchi, M. (2006). Lasting customer loyalty: a total customer experience approach. Journal of consumer marketing, 23(7), 397-405.
Meyer, C., & Schwager, A. (2007). Customer experience. Harvard business review, 85(2), 116-126.
Moon, H., Han, S. H., Chun, J., & Hong, S. W. (2016). A design process for a customer journey map: a case study on mobile services. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 26(4), 501-514.
Norton, D. W., & Pine, B. J. (2013). Using the customerjourney to road test and refine the business model. Strategy& Leadership, 41(2), 12-17
Pine II, B. J., & Gilmore, J. H. (2011). The experience economy, updated edition. Boston, MA: Harvard Business Review Press.
Richardson, A. (2010). Using customer journey maps to improve customer experience. Harvard Business Review, 15(1), 2-5.
Rosenbaum, M. S., Otalora, M. L., & Ramírez, G. C. (2017). How to create a realistic customer journey map. Business Horizons, 60(1), 143-150.
Saunders, M. N., Lewis, P. & Tornhil, A. (2012). Research Methods for Business Students (6th ed.). London: Pearson.
Schmitt, B., Joško Brakus, J., & Zarantonello, L. (2015). From experiential psychology to consumer experience. Journal of Consumer Psychology, 25(1), 166-171.
Scott, P., Scott, T., Stokes, P., Moore, N., Smith, S., Rowland, C., & Ward, T. (2017). The consumer journey in the digital age: the challenges faced by destination and place marketing agencies. International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism, 2(1), 28-45.
Scott, T., Scott, P., Stokes, P., Moore, N., Smith, S., & Ward, T. (2015, September). Reconceptualising the consumer journey in the digital age–an exploratory study of the United Kingdom retail sector. EuroMed Conference – University of Verona, Italy, September 18-20.
Shapark. (2018). Shapark Economic Report. Tehran: Payment Card Electronic Network Company, No. 41, November. (in Persian)
Shin, D. H., & Kim, W. Y. (2008). Forecasting customer switching intention in mobile service: An exploratory study of predictive factors in mobile number portability. Technological Forecasting and Social Change, 75(6), 854-874.
Statista (2017). Number of smartphones sold to end users worldwide from 2007 to 2020. Available from https://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-users-since-2007/
Stein, A., & Ramaseshan, B. (2016). Towards the identification of customer experience touch point elements. Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 8-19.
Temkin, B. D. (2010). Mapping The Customer Journey. Forrester Research.
Zomerdijk, L. G., & Voss, C. A. (2010). Service design for experience-centric services. Journal of Service Research, 13(1), 67-82.