هم‌گرایی در رویکردهای چندبعدی بین بخشی و بین سازمانی در پژوهش‌های ارزیابی عملکرد: مرور نظام‌مند ادبیات B2B فروش

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نظام‌مند ادبیات پژوهش در حوزه عملکرد فروش B2B، شناسایی خلأهای پژوهشی و ارائه پیشنهادهایی در این حوزه است.
روش: روش اجرای این پژوهش، مرور نظام‌مند در بازه زمانی 1918 تا ابتدای سال 2019 است. با بررسی کلیدواژه‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی این حوزه و بر اساس ملاک‌های از پیش تعیین‌شده، 514 مقاله برای بررسی پیدا شد و پس از حذف مقاله‌های نامرتبط، در نهایت 66 مقاله برای بررسی متن اصلی باقی ماند. به‌منظور تکمیل ادبیات عملکرد فروشنده، با خبرگان مصاحبه‌های اکتشافی عمیق و نیمه‌ساختاریافته انجام گرفت.
یافته‌ها: از دهه 1910 در ارتباط با ابعاد و مؤلفه‌های عملکرد فروشنده، پیشایندها و پیامدهای آن در سطح فردی و تک‌بعدی پژوهش‌های مختلفی انجام گرفته است. از دهه 1990 تاکنون پژوهش‌ها به بررسی پیشایندها و پیامدهای عملکرد فروشنده در سطوح مختلف، چندبعدی و بین سازمانی پرداخته‌اند و روند پژوهش مقاله‌ها در مؤلفه‌های عملکرد فروشنده، روش اندازه‌گیری، پیشایندها و پسایندهای آن در حرکت به‌سمت تفکرهای سیستمی، بین بخشی و بین سازمانی هم‌گرایی دارند. در انتهای پژوهش بر اساس نتایج حاصل از مرور نظام‌مند ادبیات و مصاحبه‌های انجام‌گرفته با خبرگان، مدلی برای عملکرد چندبعدی فروشنده ارائه شده است.
نتیجه‌گیری: پژوهشگران، مدیران فروش و بازاریابی شرکت‌ها با بررسی نتایج حاصل از این پژوهش می‌توانند با خلاصه‌ای از ادبیات عملکرد فروشنده آشنا شده و از آن، برای افزایش و بهبود عملکرد فروشنده‌‎ها، به‌نحو مؤثرتری استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Convergence in Multidimensional, Interdisciplinary, and Inter-Organizational Approaches in B2B Sales Performance Evaluation Research: Systematic Literature Review

نویسندگان [English]

  • Nasrin Razi 1
  • Asghar Moshabaki 2
  • Seyed Hamid Khodadad Hoseini 3
  • Asadollah Kordnaeij 4
1 PhD. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to systematically study the research literature in the field of B2B sales performance, identify research gaps and propose suggestions accordingly. Nowadays, the evaluation of B2B sales performance as a valuable consequence of a job to achieve competitive advantage has been increasingly considered by researchers. In recent years, sales performance has become a systemic, multidimensional, and inter-organizational approach in terms of changing the nature of sales including the centralized and integrated long-term strategic areas of management and trans-organizational behavior. Sales performance has been proposed and various studies have been conducted in organizations to understand multidimensional phenomena related to seller performance, but there is no research to systematically review seller’s performance based on different sales approaches and propose a comprehensive picture of the related literature. For this purpose, the literature and studies conducted in this field need to be evaluated and reviewed systematically.
 
 
Methodology
This research is among secondary studies based on systematic review. The articles published between 1918 and the beginning of 2019 were analyzed. 514 articles were investigated through examining the keywords in the related databases and according to the predetermined criteria. Quick review of the abstracts of the target articles helped delete the irrelevant articles, and then the content of the articles was quickly reviewed, and finally the fulltext of 66 articles were selected to be reviewed. In the stage of extracting evidence, the contents of the articles were carefully studied and analyzed based on the research questions. In the end, in the analysis stage and based on each research question, the results of each article were summarized in tables and then each table was evaluated and classified. In order to confirm and complete the seller's performance literature and extract the dimensions, the antecedents and the consequences of the seller's performance as well as in-depth and semi-structured exploratory interviews with experts were also conducted.
 
Findings
Since the 1910s, various studies have been conducted on the dimensions and components of the seller’s performance, its antecedents and consequences on an individual and uni-dimensional level. Moreover, since the 1990s, researches have examined the antecedents and consequences of the seller's performance at various, multidimensional and inter-organizational levels and there is a convergence among the components of the seller's performance, measurement method, its antecedents and consequences in moving towards systemic, inter-disciplinary and inter-organizational thinking. In studies regarding sales performance since 1918, there have been four different approaches over time. The first approach is the uni-dimensional approach which considers the seller's performance at the individual level and focuses on the exchange that considers the performance of the result. The second approach is the uni-dimensional approach which is based on relationship sales and, in addition to the performance of the result, considers the relationship performance in the buyer-seller relationship. The purpose of sales in this approach is to communicate effectively with customers. The third approach is the strategic approach to sales performance which is based on participatory sales and the seller participates in the strategic decisions of the organization and acts as a consultant and guide to customers. The final approach is a multidimensional and holistic approach based on organizational sales, and the seller's performance is examined in creating shared value between different actors within the organization and outside the organization (not just customers) and inter-organizational coordination and behaviors.
 
Conclusion
Through measuring sales performance simultaneously with the results of the sales organization, sales behaviors with internal and external actors and cultural evaluations, trust and shared interests in the organization's social and formal interactions are possible. Sales performance is influenced by various factors such as role variables, motivation variables, competence and ability, individual characteristics, organizational variables, environmental variables, skill levels, seller’s behaviors (adaptive sales, customer-centeredness, value-based sales, and ethical-based sales), sales technology, personality variables, inter-duty and inter-organizational activities of the seller, and the seller’s attitude and knowledge. Among them, in recent years, personality variables, seller’s understanding, sales technologies, shared value creation behaviors, coordination and inter-organizational relationships have attracted a lot of attention. It is important to know how different personality traits of salespersons and the required social and competitive intelligence in today's business environment affect sales performance. Research has shown that if sellers perform well, they will have more job satisfaction, organizational commitment, and loyalty to the organization, and their participation in the organization's strategic decisions will increase and they will be effective in creating a sales-based organizational culture. The selling performance and its measurement in a fixed and specific situation is very complex. Different sales positions should be considered in evaluation of performance, and it is likely that measuring performance in a particular situation may not be applicable to another situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seller performance
  • Sales performance
  • Mult-dimensional approach
  • Systematic review
آقازاده، هاشم؛ حسنقلی‎پور یاسوری، طهمورث؛ مهرنوش، مینا؛ لطیفی، محمد مهدی؛ سلیمانی، سام (1398). طراحی مدل فروش مبتنی بر نوآوری باز در صنعت ساختمان (نمونه پژوهشی: گروه شرکت‌های ساختمانی ایرانیان اطلس). فصلنامه مدیریت بازرگانی, 11(2)، 221-240.
شفیعی، میثم؛ زارعیان، محمد؛ زارعی متین، حسن؛ فیروزی، منیژه (1398) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺪلﺳﺎزی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ آﺷﻔﺘﮕﻲ رﻓﺘﺎری در ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ؛ ﺑﻬﺮه‌ﮔﻴﺮی از ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻈﺮﻳﻪ داده. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 11(1)، 179-200.
قلی مطلق، مجید (1398) ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻘﻴﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ اﺧﻼﻗﻲ. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 11(1)، 63-178.
عسگری، ناصر (1397) ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮوش. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 10 (2)، 399-420.
هاشمی پطرودی، سید حمید؛ صادقی مقدم، محمد رضا؛ جعفر نژاد چقوشی، احمد؛ صفری، حسین (1397). ﻣﺮور ﻧﻈﺎم‌ﻣﻨﺪ ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت راﻫﺒﺮد زنجیره ﺗﺄﻣﻴﻦ. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 10 (2)، 279-302.
 
References
Aghazadeh, H., Hasangholipour Yasori, T., Latifi, M., Mehrnosh, M. & Soleimani, S. (2019). Developing a Sales Model Based on Open Innovation in the Building Industry (Case Study: Iranian Atlas Construction Group). Journal of Business Management, 11(2), 221-240. (in Persian)
Agnihotri, R., Gabler, C. B., Itani, O. S., Jaramillo, F., & Krush, M. T. (2017). Salesperson ambidexterity and customer satisfaction: examining the role of customer demandingness, adaptive selling, and role conflict. Journal of Personal Selling & Sales Management, 37(1), 27-41.
Agnihotri, R. & Krush, M.T. (2015). Salesperson empathy, ethical behaviors, and sales performance: the moderating role of trust in one's manager. Journal of Personal Selling & Sales Management, 35(2), 164-174.
Ahearne, M., Lam, S. K., Hayati, B., & Kraus, F. (2013). Intrafunctional competitive intelligence and sales performance: a social network perspective. Journal of Marketing, 77(5), 37-56.‏
Anaza, N. A., Inyang, A.E., Saavedra, J.L. (2018). Empathy and affect in B2B salesperson performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 33 (1), 29-41.
Anderson, E., & Oliver, R.L. (1987). Perspectives on behavior-based versus outcome-based salesforce control systems. Journal of Marketing, 51, 76-88.
Anglin, K. A., Stolman, J. J., & Gentry, J. W. (1990). The congruence of manager perception of salesperson performance and knowledge-based measures of adaptive selling. Journal of personal selling & sales management, 10(4), 81-90.‏
Asgari, N. (2018). Studying the Intermediating Role of Organizational Pride in the Effect of Employer Branding of Distributor Corporations on the Sellers’ Performance (Studied Case: Behpakhsh Corporation). Journal of Business Management, 10(2), 399 – 420.
(in Persian)
Badovick, G. J., Hadaway, F. J., & Kaminski, P. F. (1992). Attributions and emotions: The effects on salesperson motivation after successful vs. unsuccessful quota performance. Journal of Personal Selling & Sales Management, 12(3), 1-11.‏
Bailey, C., Yeoman, R., Madden, A., Thompson, M., & Kerridge, G. (2019). A review of the empirical literature on meaningful work: Progress and research agenda. Human Resource Development Review, 18(1), 83-113.‏
Baldauf, A., Cravens, D.W. (2002). The effect of moderators on the salesperson behavior performance and salesperson outcome performance and sales organization effectiveness relationships. European Journal of Marketing, 36 (11/12), 1367-1388.
Baldauf, A., Cravens, D.W. & Piercy, N.F. (2001). Examining Business Strategy, Sales Management, and Salesperson Antecedents of Sales Organization Effectiveness. Journal of Personal Selling & Sales Management, 21(2), 109-122.
Behrman, D.N., & Perreault, W.D. (1982). Measuring the performance of industrial salespersons. Journal of Business Research, 10, 355-370.
Boles, J., Brashear, T., Bellenger, D., & Barksdale, H. Jr, (2000). Relationship selling behaviors: antecedents and relationship with performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 15 (2/3), 141-153.
Bommer, W. H., Johnson, J. L., Rich, G. A., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (1995). On the interchangeability of objective and subjective measures of employee performance: A meta‐analysis. Personnel psychology, 48(3), 587-605.
Briner, R. B., & Denyer, D. (2010). Systematic review and evidence synthesis as a practice and scholarship tool. In D. Rousseau (Ed.). Handbook of evidenced-based management: Companies, classrooms, and research (pp. 328-347). Oxford, UK: Oxford University Press.
Brown, S.P. & Peterson, R.A. (1993). Antecedents and consequences of salesperson job satisfaction. Journal of Marketing Research, 30 (1), 63-78.
Brown, T.J., Mowen, J.C., Donavan, D.T., & Licata, J.W. (2002). The customer orientation of service workers: personality trait effects on self- and supervisor performance ratings. Journal of Marketing Research, 39(1), 110-119.
Chakrabarty, S., Oubre, D. T., & Brown, G. (2008). The impact of supervisory adaptive selling and supervisory feedback on salesperson performance. Industrial Marketing Management, 37(4), 447-454.‏
Chen, C. & Jaramillo, F. (2014). The double-edged effects of emotional intelligence on the adaptive selling–salesperson-owned loyalty relationship. Journal of Personal Selling & Sales Management, 34(1), 33-50.
Churchill Jr, G. A., Ford, N. M., Hartley, S. W., & Walker Jr, O. C. (1985). The determinants of salesperson performance: A meta-analysis. Journal of marketing research, 22(2), 103-118.
Claro, D. P. & Carla, R. (2018). Sales intrafirm networks and the performance impact of sales cross-functional collaboration with marketing and customer service. Journal of Personal Selling & Sales Management, 38(2), 33-50.
Constantine, S.K., Seigyoung A., Stavroula, S., & Bulent M. (2018). Unpacking the Relationship between Sales Control and Salesperson Performance: A Regulatory Fit Perspective. Journal of Marketing, 82)3), 45-69.
Cravens, D.W., Ingram, T.N., LaForge, R.W., & Young, C.E. (1993). Behavior-based and outcome-based salesforce control systems. Journal of Marketing, 57, 47-59.
Cron, W. L., Baldauf, A., Leigh, T. W., & Grossenbacher, S. (2014). The strategic role of the sales force: Perceptions of senior sales executives. Journal of the Academy of Marketing Science, 42(5), 471-489.‏
Cross, M.E., Brashear, T.G., Rigdon, E.E., Bellenger, D.N. (2007). Customer orientation and salesperson performance. European Journal of Marketing, 41)7/8(, 821-835.
Dixon, A.L., Spiro, R.L., & Jamil, M. (2001). Successful and unsuccessful sales calls: measuring salesperson attributions and behavioral intentions. Journal of Marketing, 65)3(, 64-78.
Dixon, A. L., & Tanner, J.F. (2012). Transforming Selling: Why It Is Time to Think Differently About Sales Research. Journal of Personal Selling & Sales Management, 32 (1), 9–14.
Dubinsky, A. J., & Hartley, S. W. (1986). A path-analytic study of a model of salesperson performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 14(1), 36-46.‏
Evans, K. R., McFarland, R.G., Dietz, B. & Jaramillo, F. (2012). Advancing Sales Performance Research: A Focus on Five under Researched Topic Areas. Journal of Personal Selling & Sales Management, 32(1), 89-105.
Flaherty, K. E., Pappas, J. M., & Allison, L. (2014). The influence of an optimal control system on salesperson performance and championing. Industrial Marketing Management, 43(2), 304-311.‏
Gholimotlagh, M. (2019). Educational Needs Analysis of Sellers Developing an Ethical Assessment Scale. Journal of Business Management, 11(1), 163-178. (in Persian)
Hartmann, N., Wieland, H., & Vargo, S. (2018). Converging on a new theoretical foundation for selling. Journal of Marketing, 82(2), 1-18.
Hashemi Petrudi, S.H., Sadeghi Moghadam, M.R., Jafarnejad Chaghooshi, A., & Safari, H. (2018). A Systematic Literature Review on Supply Chain Strategy. Journal of Business Management, 10(2), 279 – 302. (in Persian)
Jaramillo, F., Mulki, J. P., & Marshall, G. W. (2005). A meta-analysis of the relationship between organizational commitment and salesperson job performance: 25 years of research. Journal of Business Research, 58(6), 705-714. ‏
Johlke, M.C. (2006), Sales presentation skills and salesperson job performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 21(5), 311-319.
Jones, E., Brown, S.P., Zoltners, A. & Weitz, B.A. (2005). The Changing Environment of Selling and Sales Management. Journal of Personal Selling & Sales Management, 25(2), 105-111.
Levy, M., & Sharma, A. (1994). Adaptive selling: the role of gender, age, sales experience, and education. Journal of Business Research, 31(1), 39-47. ‏
Lopez, T. B., Carr, J., Gregory, B. T., & Dwyer, S. (2005). The influence of psychological climate on the salesperson customer orientation–salesperson performance relationship. Journal of Marketing Theory and Practice, 13(2), 59-71.‏
MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Ahearne, M. (1998). Some possible antecedents and consequences of in-role and extra-role salesperson performance. Journal of marketing, 62(3), 87-98.‏
Maglajlic, S., Vida, K.I., Obadia, C., Plank, R. (2016). Clarifying the influence of emotional intelligence on salesperson performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(7), 877-888.
Malek, S.L., Sarin, S. & Jaworski, B.J. (2018) Sales management control systems: review, synthesis, and directions for future exploration, Journal of Personal Selling & Sales Management, 38(1), 30-55.
Mariadoss, B. J., Milewicz, C., Lee, S., & Sahaym, A. (2014). Salesperson competitive intelligence and performance: The role of product knowledge and sales force automation usage. Industrial Marketing Management, 43(1), 136-145.‏
Moncrief, W.C. (1986), Selling activity and sales position taxonomies for industrial salesforces, Journal of Marketing Research, 23, 261-70.
Nowlin, E. L., Walker, D., & Anaza, N. A. (2018). How does salesperson connectedness impact performance? It depends upon the level of internal volatility. Industrial Marketing Management, 68, 106-113. ‏
Nowlin, E., Walker, D., Deeter-Schmelz, D.R., Haas, A. (2018). Emotion in sales performance: affective orientation and need for cognition and the mediating role of motivation to work. Journal of Business & Industrial Marketing, 33(1), 107-116.
Oliver, R. L., & Anderson, E. (1994). An empirical test of the consequences of behavior-and outcome-based sales control systems. Journal of Marketing, 58(4), 53-67.‏
Oschrin, E. (1918). Vocational tests for retail saleswomen. Journal of Applied Psychology, 2, 148-155.
Piercy, N.F., Cravens, D.W., Morgan, N.A. (1998). Salesforce performance and behaviour‐based management processes in business‐to‐business sales organizations. European Journal of Marketing, 32 (1/2), 79-100.
Plank, R.E. & Dempsey, W.A. (1980). A framework for personal selling to organizations, Industrial Marketing Management, 9, 243-249.
Plouffe, C. R. (2018). Is it navigation, networking, coordination … or what? A multidisciplinary review of influences on the intra-organizational dimension of the sales role and performance. Journal of Personal Selling & Sales Management, 38(2), 241-264.
Purohit, B. (2018). Salesperson performance: role of perceived over qualification and organization type. Marketing Intelligence & Planning, 36 (1), 79-92.
Rackham, N., & DeVincentis, J. (1998). Rethinking the sales force: Refining selling to create and capture customer value. Pennsylvania, NY: McGraw-Hill.‏
Ramendra, G.S. (2013). The impact of job satisfaction, adaptive selling behaviors and customer orientation on salesperson's performance: exploring the moderating role of selling experience. Journal of Business & Industrial Marketing, 28 (7), 554-564.
Rapp, A., Bachrach, D.G., Panagopoulos, N., and Ogilvie, J. (2014). Salespeople as Knowledge Brokers: A Review and Critique of theChallenger Sales Model. Journal of Personal Selling & Sales Management, 34 (4), 245–259.
Rich, B. L., Lepine, J. A., & Crawford, E. R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of management journal, 53(3), 617-635.‏
Russ, F. A., McNeilly, K. M., & Comer, J. M. (1996). Leadership, decision making and performance of sales managers: A multi-level approach. Journal of Personal Selling & Sales Management, 16(3), 1-15.‏
Schwepker Jr., C.H. (2003). An exploratory investigation of the relationship between ethical conflict and salesperson performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 18 (4/5).
Shafiee, M., Zareian, M., Zarei Matin, H., & Firoozi, M. (2019). Understanding and Modeling Industrial Marketing Managers’ “Behavioral Distress” using Grounded Theory Approach. Journal of Business Management, 11(1), 179-200. (in Persian)
Shappier, H. R. V. (2018). Sales control and performance: Moderating effects of salesperson and supervisor characteristics. The Marketing Review, 18(1), 55-69.‏
Sihag, V., & Rijsdijk, S. A. (2019). Organizational Controls and Performance Outcomes: A Meta‐Analytic Assessment and Extension. Journal of Management Studies, 56(1), 91-133.‏
Silver, S., Lawrence, S., Dwyer, S., & Alford, B. (2006). Learning and performance goal orientation of salespeople revisited: The role of performance-approach and performance-avoidance orientations. Journal of Personal Selling & Sales Management 26(1), 27-38.‏
Storbacka, K., Polsa, P., & Sääksjärvi, M. (2011). Management practices in solution sales—A multilevel and cross-functional framework. Journal of Personal Selling & Sales Management, 31(1), 35-54.‏
Sujan, H., Weitz, B. & Kumar, B. (1994), Learning orientation, working smart, and effective selling. Journal of Marketing, 58, 39-52.
Sundaram, S., Schwarz, A., Jones, E., & Chin, W. W. (2007). Technology use on the front line: how information technology enhances individual performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 35(1), 101-112.‏
Terho, H., Eggert, A., Haas, A., & Ulaga, W. (2015). How sales strategy translates into performance: The role of salesperson customer orientation and value-based selling. Industrial Marketing Management, 45, 12-21.‏
Uzo, U. & Adigwe, J. O. (2016). Cultural norms and cultural agents in buyer–seller negotiation processes and outcomes. Journal of Personal Selling & Sales Management, 36(2), 126-143.
Verbeke, W., Dietz, B., & Verwaal, E. (2011). Drivers of sales performance: a contemporary meta-analysis. Have salespeople become knowledge brokers? Journal of academy of marketing science, 39(3), 407-428.
Wacker, J. G. (1998). A definition of theory: research guidelines for different theory-building research methods in operations management. Journal of Operations Management, 16(4), 361-385.
Walker Jr, O., Churchill Jr, G., & Ford, N. (1977). Motivation and performance in industrial selling: present knowledge and needed research. Journal of marketing 14(2), 156-168.
Walker, O.C., Churchill, G.A., & Ford, N.M. (1979). Where do we go from here? Some Selected issues concerning the motivation and performance of the industrial salesforce”, in Albaum, G. and Churchill, G.A. (Eds), Critical Issues in Sales Management: State-of-the-Art and Future Research Needs, University of Oregon, Eugene, OR, pp. 10-75.
Wang, G., & Netemeyer, R. G. (2004). Salesperson creative performance: conceptualization, measurement, and nomological validity. Journal of Business Research, 57(8), 805-812.‏
White, C. J. (2018). Customer Perspectives on Sales Strategies: A Relational Approach. LSU Doctoral Dissertations. 4686.
Yilmaz, C (2002). Salesperson performance and job attitudes revisited: An extended model and effects of potential moderators. European Journal of Marketing, 36 (11/12), 1389-1414.
Zoltners, A. A., Sinha, P. & Lorimer, S.E. (2008) Sales Force Effectiveness: A Framework for Researchers and Practitioners. Journal of Personal Selling & Sales Management, 28(2), 115-131.