دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، 1399 
مدل تجاری‌سازی ایده فروش الکترونیک با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد

صفحه 335-356

10.22059/jibm.2019.285160.3572

منوچهر انصاری؛ طاهر روشندل اربطانی؛ وحید ناصحی فر؛ صدف پورحسینی


بررسی مفهوم مالکیت روان‌شناختی از دیدگاه خریداران

صفحه 399-421

10.22059/jibm.2019.283154.3534

سینا گلکاری حق؛ سیدمحمد طباطبایی نسب؛ علیرضا رجبی پور


مقایسه فرایند شناختی مردان و زنان هنگام خرید (نمونه پژوهشی: بررسی تأثیر برند با استفاده از دستگاه ردیاب چشم)

صفحه 422-435

10.22059/jibm.2019.282704.3523

مونا سالاری فر؛ یونس وکیل الرعایا؛ ابوالفضل دانایی؛ غلامحسین ریاضی؛ جاناینا مورا انگاراسیا