مقایسه فرایند شناختی مردان و زنان هنگام خرید (نمونه پژوهشی: بررسی تأثیر برند با استفاده از دستگاه ردیاب چشم)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 استاد، گروه بیوشیمی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سائوپاولو، برزیل.

چکیده

هدف: بررسی تفاوت شناختی ناشی از فرایند دیداری در زنان و مردان در زمان تصمیم‌گیری برای خرید یک نوشیدنی در مواجهه با برندهای معروف و ساختگی.
روش: ابزار استفاده‌شده در این پژوهش، دستگاه ردیاب چشم است. این پژوهش بر تأثیر برند تمرکز کرده و لوگوی برند، به‌عنوان نماد دیداری بررسی شده است، ابتدا داده‌های موجود به‌کمک نرم‌افزار توبی پیش‌پردازش شدند، سپس خروجی اکسل داده‌ها در نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. در اجرای این پژوهش 53 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با گروه سنی بین 19 تا 25 سال شرکت کردند که 51 درصد از این افراد زن بودند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، زنان و مردان هنگام تصمیم‌گیری برای خرید، الگوهای دیداری متفاوتی دارند و در نتیجه فرایندهای شناختی متفاوتی از خود نشان می‌دهند؛ به‌طوری که مدت زمان توجه در مردان بیشتر از زنان است، از این رو، فرایند شناختی در زنان در زمان کوتاه‌تری رخ می‌دهد. اما 65 درصد از افرادی که هنگام مواجهه با برند معروف، انتخاب پیش فرض خود را به نفع کالای دارای برند معروف تغییر داده‌اند، زن بودند، بنابراین زنان در مقایسه با مردان، به برند علاقه بیشتری نشان می‌دهند.
نتیجهگیری: علاوه بر اینکه در فرایند شناختی زنان و مردان هنگام خرید تفاوت معناداری مشاهده شد، انتخاب‌های نهایی صورت‌گرفته نشان داد که این تفاوت فقط به فرایند دیداری محدود نیست و تصمیم‌گیری نهایی در دو جنسیت نیز تفاوت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Cognitive Process in Men and Women While Shopping (Case Study: Investigating the Impact of Brand Using Eye Tracker)

نویسندگان [English]

  • Mona Salarifar 1
  • Younos Vakil Alroaia 2
  • Abolfazl Danaei 2
  • Gholamhossein Riazi 3
  • Janaina De Moura Engracia Giraldi 4
1 PhD Candidate, Department of Business Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Prof., Department of Biochemistry, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Department of Business Management, University of São Paulo, Brazil.
چکیده [English]

Objective
Brand interest varies among men and women. Brand and brand reputation are more prominent among women, and it is stated that there is a difference in the degree of brand dependence in men and women. Since there is a significant difference in the cognitive process among men and women, focusing on product selection in the purchasing process, this study aims to investigate whether there is a significant difference between men and women in the final decision. Therefore, the customers’ decisions regarding the brands are examined using eye tracker and based on gender differences in the present study.
 
Methodology
Eye tracker has been used as the main instrument in this research. In addition, the brand logo was examined as the visual symbol in the present study. The available data were first pre-processed using Tobii software and the Excel data output was analyzed using SPSS software. A sample of 53 undergraduate students at the Faculty of Management, University of Tehran, with the age range of 19 to 25, participated in this study. Besides, 51% of the participants were women.
 
Findings
The analysis of the questionnaire and the recorded results from the eye tracker device shows that 75% of the participants have changed their opinion toward the brand. And also, 65% of them were women. The average duration of fixation in men is longer compared to women, and men spend more time looking at brands. The results showed that the average duration of fixation in men who choose a well-known brand from their non-selected beverage group is higher than the choice for women. Moreover, men have spent more time looking at brand logos. The average duration of fixation is also almost equal in men and women while chosing a fake brand from their favorite group while making a decision.
 
Conclusion
As a result of this research, it can be said that the brand and its popularity have a significant impact on a person’s decision making when buying beverage. There is a significant difference in eye movement between men and women regarding famous brands. The duration of fixation over a brand is fewer in women, so women have a shorter cognitive process than men. The impact of the brand varies between men and women, and women are more affected by the brand. According to the results of this research, more women were willing to change their minds about the brand, so women are more likely to be attracted by the well-known brands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive process
  • Eye-movement
  • Eye tracker
  • Duration of fixation
  • Area Of Interest (AOI)
شاه طهماسبی، اسماعیل؛ باقری روچ، علیرضا ( 1398). بررسی تأثیر ابعاد مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر قصد خرید مواد غذایی محلی (نمونه پژوهش: محصول عسل). مدیریت بازرگانی، 11(2)، 415- 436.
رحیمی باغملک، جهانبخش؛ حقیقی، محمد؛ میرا، ابوالقاسم (1398). طراحی و تبیین مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت هتلداری با استفاده از استراتژی تئوری داده‌بنیاد. مدیریت بازرگانی، 11(1)، 125- 140.
محمدی، علی؛ علوی، سید مسلم؛ پورمودینی، الهه (1398). بررسی اثر برنامه‌های وفادارسازی بر وفاداری مشتریان بیمه آسیا با استفاده از طرح چهارگروهی سالومون. مدیریت بازرگانی، 11(2)، 259- 275.  
 
References
Abdi Sargezeh, B., Tavakoli, N., & Daliri, M. R. (2019). Gender-based eye movement differences in passive indoor picture viewing: An eye-tracking study. Physiology & Behavior, 206, 43–50.
Achar, C., So, J., Agrawal, N., & Duhachek, A. (2016). What we feel and why we buy: the influence of emotions on consumer decision-making. Current Opinion in Psychology, 10, 166–170.
Rahimi Baghmalek, J., Haghighi, M., Abolghasem, S., & Assistant, M. (2019). Developing a Loyalty Model Based on the Customers’ Experience in Hotel Industry Using Grounded Theory Strategy. Journal of Busineess Management, 11(1), 125–140. (in Persian)
Bossel, V., Geyskens, K., & Goukens, C. (2019). Facing a trend of brand logo simplicity: The impact of brand logo design on consumption. Food Quality and Preference, 71(2019), 129–135.
Buzzell, R. D., & Wiersema, F. D. (1981). Modelling changes in market share: A cross-sectional analysis. Strategic Management Journal, 2(1), 27–42.
Deck, C., & Jahedi, S. (2015). The effect of cognitive load on economic decision making: A survey and new experiments. European Economic Review, 78, 97–119.
Fiedler, S., & Glöckner, A. (2012). The dynamics of decision making in risky choice: An eye-tracking analysis. Frontiers in Psychology, 3, 1–18.
Felix, R., & Hinck, W. (2016). Attention to Print Advertising: An Eye Tracking Study in the Context of Airline Advertisements, pp. 252–255. Available in: https://link.springer. com/chapter/10.1007/978-3-319-24148-7_76.
Foroudi, P. (2019). Influence of brand signature, brand awareness, brand attitude, brand reputation on hotel industry’s brand performance. International Journal of Hospitality Management, 76, 271–285.
Glöckner, A., & Herbold, A. K. (2011). An eye-tracking study on information processing in risky decisions: Evidence for compensatory strategies based on automatic processes. Journal of Behavioral Decision Making, 24(1), 71–98.
Hadiyati, E. (2016). Study of Marketing Mix and Aida Model to Purchasing on Line Product in Indonesia. British Journal of Marketing Studies, 4(7), 49–62.
Hunt, S. D. (2019). The ethics of branding, customer-brand relationships, brand-equity strategy, and branding as a societal institution. Journal of Business Research, 95, 408–416.
Jacob, R. J. K., & Karn, K. S. (2003). Eye Tracking in Human-Computer Interaction and Usability Research: Ready to Deliver the Promises. (Section Commentary). In The Mind's Eye: Cognitive and Applied Aspects of Eye Movement Research. Ed. by J. Hyona, R. Radach, and H. Deubel, 573−605, Amsterdam, Elsevier Science.
Japutra, A., Molinillo, S., & Wang, S. (2018). Aesthetic or self-expressiveness? Linking brand logo benefits, brand stereotypes and relationship quality. Journal of Retailing and Consumer Services, 44, 191–200.
Kärnä, S., Junnonen, J., & Sorvala, V. (2009). Modelling structure of customer satisfaction with construction. Journal of Facilities Management, 7(2), 111–127.
Kim, T.-Y., & Shin, D.-H. (2017). The survival strategy of branded content in the over-the-top (OTT) environment: Eye-tracking and Q-methodology approach in digital. Telematics and Informatics, 34(7), 1081-1092.
Magnini, V. P., Karande, K., Singal, M., & Kim, D. (2013). The effect of brand popularity statements on consumers’ purchase intentions: The role of instrumental attitudes toward the act. International Journal of Hospitality Management, 34, 160–168.
Mohamadi, A., Alavi, S. M., & Pourmourdini, E. (2019). Investigating the Effect of Loyalty Plans on the Loyalty of Asia Insurance Customers Using the Salomon Four-Party Plan. Journal of Business Management, 11(2), 259–276. (in Persian)
Müller, B., Kocher, B., & Crettaz, A. (2013). The effects of visual rejuvenation through brand logos. Journal of Business Research, 66(1), 82–88.
Oliveira, R. De, Henrique, J., & Oliveira, C. De. (2015). Public policies and selective visual attention: the effectiveness of awareness messages among young people about the consumption of alcoholic beverages in Brazil. Brazilian Journal of Science and Technology, 2(5), 1-9.
Orquin, J. L., & Holmqvist, K. (2018). Threats to the validity of eye-movement research in psychology. Behavior Research Methods, 50, 1645–1656.
Papavlasopoulou, S., Sharma, K., & Giannakos, M. N. (2019). Coding activities for children: Coupling eye-tracking with qualitative data to investigate gender differences. Computers in Human Behavior, (in Press).
Park, C. W., Eisingerich, A. B., Pol, G., & Park, J. W. (2013a). The role of brand logos in firm performance. Journal of Business Research, 66(2), 180–187.
Park, C. W., Eisingerich, A. B., Pol, G., & Park, J. W. (2013). The role of brand logos in firm performance. Journal Of Business Research, 66(2013), 180- 187.
Park, C. W., Macinnis, D. J., Priester, J., Eisingerich, A. B., & Iacobucci, D. (2010). Brand Attachment and Brand Attitude Strength: Conceptual and Empirical Differentiation of Two Critical Brand Equity Drivers. Journal of Marketing, 74(6), 1–17.
Poole, A., & Ball, L. J. (2005). Eye Tracking in Human-Computer Interaction and Usability Research: Current Status and Future Prospects. Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 7(2), 211–219.
Pretorius, M. (2011). The Contribution of Eye Tracking to Brand Awareness Studies The Contribution of Eye Tracking to Brand Awareness Studies. In Fifth International Business Conference. Turtle Bay, Mauritius.
Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing:  20 years of research. Undefined, 124(3), 372- 422.
Russo, J. E. (1978). Eye Fixations Can Save the World: a Critical Evaluation and a Comparison Between Eye Fixations and Other Information Processing Methodologies. ACR North American Advances, 5, 561- 570.
Santos, R. D. O. J. dos, Oliveira, J. H. C. de, Rocha, J. B., & Giraldi, J. D. M. E. (2015). Eye Tracking in Neuromarketing: A Research Agenda for Marketing Studies. International Journal of Psychological Studies, 7(1), 32.
Shahtahmasbi, E., & Bagheri Rooch, A. (2019). Investigating the Effect of Planned Behavior Model Dimensions on the Intention of Local Food Purchase (Case: Honey Product). Journal of Business Management, 11(2), 415–436. (in Persian)
Waechter, S., Sütterlin, B., & Siegrist, M. (2015). Desired and Undesired Effects of Energy Labels—An Eye-Tracking Study. PLOS ONE, 10(7), e0134132.
Wang, J. (2011). Pupil dilation and eye tracking. A Handbook of Process Tracing Methods for Decision Research, Taylor & Francis Group, 185–204.
Wook Chae, S., & Chang Lee, K. (2013). Exploring the effect of the human brand on consumers’ decision quality in online shopping. Online Information Review, 37(1), 83- 100.
Zuschke, N. (2019). An analysis of process-tracing research on consumer decision-making, Journal of Business Research, 111, 305-320.