طراحی مدلی برای محرک‌های همکاری ـ رقابت (نمونه پژوهش: هنرـ صنعت فرش دست‌باف ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت فرش، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف اصلی طراحی مدل محرک‌های همکاری ـ رقابت در هنر و صنعت فرش دست‌باف اجرا شده است و اهداف فرعی آن، شناسایی محرک‌های همکاری ـ رقابت و بررسی روابط علّی میان محرک‌های همکاری ـ رقابت در هنر و صنعت فرش دست‌باف است.
روش: پژوهش پیش رو، از نظر هدف اکتشافی و از نظر رویکرد، کیفی ـ کمی است. جامعه آماری آن تولیدکنندگان فرش دست‌باف ایران است که در مرحله نخست 32 نفر، در مرحله دوم 6 نفر و در مرحله سوم 14 نفر برای نمونه انتخاب شدند. شیوه نمونه‌گیری، غیرتصادفی و از نوع قضاوتی است. برای گردآوری اطلاعات از روش میدانی و دو ابزار مصاحبه و پرسش‌نامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از سه روش تحلیل محتوا برای شناسایی متغیرهای اولیه، روش مدیریت تعاملی برای شناسایی متغیرهایی نهایی و روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری برای شناسایی روابط میان متغیرها و در نهایت ترسیم مدل استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که در هنر یا صنعت فرش دست‌باف برای پیوستن به شبکه همکاری ـ رقابت ده محرک اصلی به نام‌های خلاقیت، استانداردسازی، صرفه‌جویی، نفوذ و تسلط، منابع منحصربه‌فرد، سود و منفعت، بازارسازی، برقراری ارتباط، شهرت و اعتبار و مقابله با مشکلات وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که محرک‌های کلیدی‌ و پرنفوذ همکاری ـ رقابت در هنر یا صنعت فرش دست‌باف، محرک‌های خلاقیت، استانداردسازی و صرفه‌جویی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Cooperation-competition Incentives (Case Study: Iranian Handmade Carpet Art-industry)

نویسندگان [English]

  • Zahra Shavandi 1
  • Esmaeil Mazroui Nasrabadi 2
1 ,MSc., Department of Art, Faculty of Architecture and Art, University of Kashan, Kashan, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Objective
Identifying the cooperation-competition incentives in the art-industry of Iranian hand-woven carpets and directing the competitors toward this phenomenon, and benefiting from the profits of this strategy have led to solving the problems in this art-industry and development and promotion in national and international market. Competitors can also take advantage of this network and work together to solve many of the related problems. Accordingly, the main purpose of this study is to design a model of cooperation-competition incentives in handmade carpet art-industry. The other objectives are to identify cooperation-competition incentives and to examine the relationships between cooperation-competition incentives in handmade carpet. Therefore, the research questions are: What are the incentives of cooperation-competition in handmade carpet art-industry? What is the nature of the relationship between cooperation-competition incentives in handmade carpet art-industry? and What is the model of incentives for cooperation-competition in handmade carpet art-industry?
 
Methodology
This research is exploratory in terms of purpose and qualitative-quantitative in terms of approach. The statistical population of this study includes the producers of Iranian handmade carpets. In the first stage 32, in the second stage 6 and in the third stage 14 individuals were selected based on non-random and judgmental sampling. A field method, interview and questionnaire were used to collect data. In the first stage of the interview, the questions were semi-structured and based on the 5w+1h protocol. In the second stage, structured questions were designed based on interpretive structural modeling method in order to examine the causal relationships between the research variables. GMU version of interpretive structural modeling has been used to perform the operations in this study.
 
Findings
The findings showed that 10 main incentives are needed in the handmade carpets art-industry to join the cooperation-competition network such as creativity, standardization, saving, influence and mastery, unique resources, profit, marketing, establishment of communication, fame and credibility and dealing with problems. According to the proposed classification, it can be said that the creativity, standardization and saving are among the key incentives that play a key role in driving competitors towards cooperation-competition.
 
Conclusion
In general, the interpretation of the model of cooperation-competition incentives shows that in order to move the competitors of handmade art-industry competitors towards cooperation with each other, creativity has the greatest influence on other stimuli. In addition, in the second level, with the one-way effect of the creativity variable on the standardization, and in the third level, with the one-way effect of the standardization variable on the savings, it is observed that these three incentives are among the independent variables and are known to be the most key and causal factor in the model because of high influence and low dependency. At the fourth level, with the unilateral influence of these three incentives on the interaction between influencing and dominating role of the foreign competitor, gaining unique resources, gaining profit, marketing, communication, gaining fame and credit it is likely to deal with potential problems and challenges with moderate penetration power but greater dependency power. Thus, the results suggest that although all of these factors play a role in driving competitors toward a collaborative-competitive network, creativity, standardization, and savings are among the key incentives for collaboration-competition in handmade carpet art-industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stimuli
  • Collaboration-competition
  • Handmade carpet art-industry
آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه؛ جلالی، رضا (1392). تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله). (چاپ اول). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
بازرگان، عباس (1393). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: انتشارات دیدار.
دانشگر، احمد (1390). فرهنگ جامع فرش یادواره (دانش‌نامه ایران)، جلد 1 و 2 (چاپ اول). تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات یادواره اسدی.
رضایی‌زاده، مرتضی؛ انصاری، محسن؛ مورفی، ایمون (1392). راهنمای کاربردی روش تحقیق «مدیریت تعاملی»و نرم‌افزار «الگوسازی ساختاری تفسیری» (چاپ اول). تهران: جهاد دانشگاهی.
رحمان سرشت، حسین؛ باشکوه، محمد؛ پهلوانی قمی، معصومه (1388). عوامل مؤثر در موفقیت‌های همکاری‌های مشترک بین‌المللی (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات ایران خودرو). مدیریت بازرگانی، 1 (3)، 55-70.
کارگر شورکی، محمد؛ غریب نواز شربیانی، اکبر (1393). تحقق استراتژی همکاری رقابتی بر پایه مدیریت دانش و اعتماد. هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید بهشتی تهران.
لشکر بلوکی، مجتبی؛ خداداد حسینی، سید حمید؛ حسینی، سید محمود؛ حمیدی‎زاده، حمیدرضا (1391). طراحی مدل فرایندی راهبرد پابرجا با استفاده از رویکرد ترکیبی. مجله اندیشه مدیریت راهبردی، 6(2)، 121-151.
علی پور، وحیده؛ احمدی، پرویز؛ خداداد حسینی، حمید؛ مشبکی، اصغر (1392). عوامل مؤثر در حفظ همکاری عرضه‌کننده ـ توزیع‌کننده در زنجیره توزیع از دیدگاه عرضه‌کنندگان. مدیریت بازرگانی، 5(4)، 43-60.
معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‎های صنعتی استان قم. (1394). گزارش سال سوم خوشه کسب‌وکار فرش دست‌باف قم.
نظری، محسن؛ کمره‌ای، محمود؛ حیدری، علی؛ قادری، امیرحسین (1398).ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در بخش ارتباطات ثابت و سیار ایران: مطالعه چندموردی. مدیریت بازرگانی، 11 (3)، 525-542.
 
References
Alipoor, V., Ahmadi, P., Khodad Hoseini, H., Moshabbaki, A. (2014). Influential factors on supplier-distributor partnership maintenance in distribution chain from the supplier’s landscape. Journal of Business Management, 5 (4), 43-60. (in Persian)
Azar, A., Khosravani, F., & Jalali, R. (2013). Soft operations research (Problems structuring approaches) (First Edition). Tehran: Industrial Management Organization. (in Persian)
Bazargan, A. (2014). Sociology of information society . Tehran: Didar publishing. (in Persian)
Bengtsson, M., & Kock, S. (2000)."Coopetition" in Business Networks—to Cooperate and Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management, 29(5), 411–426.
Bengtsson, M., & Kock, S. (2014). Coopetition—Quo Vadis? Past accomplishments and future challenges. Industrial Marketing Management, 43(2), 180–188.
Bengtsson, M., & Raza-Ullah, T. (2016). A systematic review of research on coopetition: Toward a multilevel understanding. Industrial Marketing Management, 57, 23- 39. http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.05.003.
Brandenburger, A. M., & Nalebuff, A. M. (1996). Co-opetition. USA:. ISBN: 978-0385479509.
Brandenburger, A., & Nalebuff, B. J. (1995). The right game: Use game theory to shape strategy. Harvard Business Review, 73(4), 57–71.
Corte, V. D., & Aria, M. (2016). Coopetition and sustainable competitive advantage. The case of tourist destinations. Tourism Management, 54 (2016) 524e540.
Crick, J.M., & Crick, D. (2019). Developing and validating a multi-dimensional measure of coopetition. Journal of Business & Industrial Marketing, https://doi.org/10.1108/JBIM-07-2018-0217
Czakon, W., & Czernek, K. (2016). The role of trust-building mechanisms in entering into network coopetition: The case of tourism networks in Poland. Industrial Marketing Management, (57), 64–74.
Czakon, W., Klimas, P., & Mariani, M. (2019). Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale. Long Range Planning, https://doi.org/10.1016/ j.lrp.2019.03.001.
Daneshgar, A. (2011). The unabridged Yadvareh Persian carpet (Persian-English of dictionary) Volume 1 & 2, First Edition. Tehran: print institution and Asadi Yadvareh publishing.
(in Persian)
Gnyawali, D. R., & Park, B. J. (R). (2011). Co-opetition between giants: Collaboration with competitors for technological innovation. Research Policy, (40), 650–663.
Guba, E., & Lincoln, Y. (1994). Competing paradigms in qualitative research, Handbook of qualitative research. London CA: Sage.
Kargar Shouraki. M., Gharib Nawaz, A. (2015). Achieve of competitive strategy based on knowledge and trust management. 7th Iranian & 1st International Knowledge Management Conference, Beheshti Intl, Conference Center, Tehran, Iran.(in Persian)
Lashkarbolouki, M., Khodadad Hoseini, H., Hoseini, M., & Hamidizadeh, M. (2012). Designing the Prescriptive Process Model of Robust Strategy Using Mix Method. Strategic Management Andisheh Journal, 6(2), 121-151. (in Persian)
Lindström, T., & Polsa, P. (2015). Coopetition close to the customer — A case study of a small business network. Industrial Marketing Management, http://dx.doi.org/10.1016/j. indmarman.2015.06.005.
Nazari, M., Kamareh, M., Hedari, A., & Ghaderiabed, A. (2019). Developing a Conceptual Model for Competitive Collaborative Strategy in Iran Telephone and Mobile Communications Sector: A Multi-Case Study. Journal of Business Management, 11(3), 525-542. (in Persian)
Oum, T. H., Park, J. -H., Kim, K., & Yu, C. (2004). The effect of horizontal alliances on firm productivity and profitability: Evidence from the global airline industry. Journal of Business Research, 57, 844–853.
Qom Industrial parks co. (2015). Report of the third year of Qom carpet business cluster.
(in Persian)
Rahmanseresht, H., Bashokouh, M., Pahlevani Ghomi, M. (2009). Factors Affecting in Succession of International Collaborations.Journal of Business Management,1(3), 55-70. (in Persian)
Rezaeizadeh, M., Ansari, M., & Murphy, I. (2013). Practical guide of research methodology Interactive Management (IM) and Interpretive Structural Modeling (ISM), First Edition. Tehran: jihad daneshgahi. (in Persian)
Ritala, P., Golnam, A., & Wegmann, A. (2014). Coopetition-based business models: The case of Amazon.com, Industrial Marketing Management, (43), 236–249.
Segrestin, B. (2005). Partnering to explore: The Renault–Nissan alliance as a forerunner of new cooperative patterns. Research Policy, 34, 657–672.
Velu, CH. (2015) Evolutionary or revolutionary business model innovation through coopetition?The role of dominance in network markets. Industrial Marketing Management, 53, 124-135. http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.11.007.
Yami, S., & Nemeh, A. (2014). Organizing coopetition for innovation: The case of wireless telecommunication sector in Europe. Industrial Marketing Management, 43, 250–260.