رفتار متکبرانه مصرف‌کننده؛ فهمی از برداشت‌های معناآفرین با استفاده از پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت تولید و عملیات، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر، به بررسی درک «رفتار متکبرانه‌ مصرف‌کننده» میان افرادی که این رفتار را تجربه کرده‌اند، پرداخته شده است. رفتار متکبرانه مصرف‌کننده، نشان‌دهنده تمایل افراد به استفاده و نمایش اموال به‌منظور ایجاد برتری اجتماعی است.
روش: در این پژوهش بنا بر نیاز به استفاده از تجربه‌های زیسته‌ افراد درگیر در موضوع پژوهش (افرادی که رفتار متکبرانه مصرف‌کننده را تجربه کرده‌اند)، از روش پژوهش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری معیارمحور (شدت) و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع با 10 نفر مصاحبه‌ کامل انجام شد. اعتبار نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از پرانتزگذاری دانش قبلی پژوهشگر، مراجعه مجدد به شرکت‌کنندگان و تأیید آنها مشخص شد.
یافته‌ها: یافته‌ها گویای ساختاری پنج‌بُعدی برای رفتار متکبرانه مصرف‌کننده، شامل مصرف مبتنی بر تصویر، مصرف مبتنی بر خودنمایی، بالیدن مصرف‌کننده، برتری مصرف‌کننده و نیاز به منحصربه‌فرد بودن است. چهار بُعد نخست با پژوهش‌های قبلی انجام‌شده در این زمینه هماهنگی دارند و بُعد نیاز به منحصربه‌فرد بودن، بُعدی جدید است که با توجه به اظهارات افراد به ساختار رفتار متکبرانه مصرف‌کننده اضافه شد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش در شناخت، درک و پیش‌بینی رفتار مصرف‌کننده مؤثر است و به‌کارگیری صحیح آنها در افزایش رضایت مشتری و در نهایت افزایش فروش، نقش شایان توجهی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumers’ Arrogance; Understanding Semantic Perceptions Using Phenomenology

نویسندگان [English]

  • Somaye Ansaripur 1
  • Rouhollah Sohrabi 2
  • Azimeh Sadat Khakbaz 3
1 MSc., Department of MBA, Faculty of Economics and Social Scienses, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Production and Operations Management, Faculty of Economics and Social Scienses, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Educational Science, Faculty of Humanities and Literature, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Objective
Although studies have confirmed that people use consumption-related behaviors to show their achievements, wealth and superiority, analysis of the ways in which consumers express their arrogance tendencies has only received a little attention. “Consumer Arrogance” (CA) is a new construct in consumer literature. And it is a multidimensional trait that reflects the desire to use property to create social superiority over other people and plays an important role in explaining predictions of consumers’ behaviors. In addition, consumer’s arrogance has rarely been the subject of an independent study. Previous studies have investigated the development of measurement scales for consumer’s arrogance and consumer’s avoidance of arrogant brands from different perspectives. Given that deep understanding of consumer’s behaviors and how people’s perception of this behavior helps to predict and understand consumer’s behavior and it is an influential factor in consumer’s intention to buy, the present study aims to examine the consumer’s arrogance (CA) using phenomenological method. Therefore, the researchers will be able to explain how arrogant tendencies guide consumer’s behaviors.
 
Methodology
This research is descriptive in terms of method which uses phenomenological method as the research method and cognitive phenomenological interview method for data collection. Purposeful or criterion-oriented (intensity and snowball) sampling was used in this study and the interviewees were selected with maximum variety from people with arrogant consumer behavior. Semi-structured in-depth interviews were used in order to collect data. In addition, the following 4-step trading method was used to analyze the data which is summarized as follows: 1) Implementation of the collected data according to the written text; 2) 2. Selection of some parts of the written text of the data and encoding them using the open approach; 3) Categorization of the open codes and formation of themes; 4) Categorization, comparison, and making connections between the themes in order to describe the experience.
 
Findings
The findings indicated a five-dimensional construct for consumer’s arrogance including image-based consumption, exhibitionism-based consumption, consumer bragging, consumer superiority, and the need for uniqueness. The first four dimensions are consistent with previous researches in this area, and the need for uniqueness is a new dimension that has been added to the construct of consumer’s arrogance according to the individuals’ opinions. The first dimension is "image-based consumption". At this level, consumers try to use products and services with a well-known brand which are usually well-recognized, social and enjoyable and have high quality. The second dimension is “exhibitionism-based consumption”. This level also indicates non-verbal arrogance where people are actually involved in spending money to attract attention to their superior appearance and assets. These strategies are consistent with people who are less introverted and more manipulated by others and seek confirmation by the others. The third dimension is "consumer bragging". This is the most common way that people can express the superiority of their achievements which is through verbal statements. The fourth dimension is "consumer superiority" which indicates the true beliefs of people who are superior to others because of the acquisition and use of better property, regardless of the actual validity of that property. The fifth dimension is the "need for uniqueness" where people talk about the uniqueness and exclusiveness of their product and property.
 
Conclusion
This study provides a concept about the construct of consumer’s arrogance (CA) that reflects the individual’s tendency to use, exploit, and display their property as a means of expressing a superior image of themselves. In fact, consumer’s arrogance (CA) is a multi-dimensional construct that reflects people’s desire to express their assets and their ability to acquire them and to transfer self-confidence through assets that indicate success. And they believe that their findings and property are acquired because of their desirable characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Superiority
  • Phenomenology
  • Consumer’s arrogance
  • Need for uniqueness
بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه (۱۳۸۹). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. ناشر: اگه.
دهدشتی شاهرخ، زهره؛ بحرینی، منیژه (۱۳۸۹). پژوهش‌های بازاریابی (چاپ اول). تهران: نشر سمت.
رنجبریان، بهرام؛ ذبیح‌زاده، کاظم؛ براری، مجتبی (۱۳۹۰). بررسی الگوی مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان. زن در توسعه و سیاست، 9(2)، 155- 180.
شعبانی نشتایی، میترا؛ حیدرزاده هنزایی، کامبیز؛ منصوریان، یزدان (۱۳۹۶). نگاهی پدیدارشناختی به راهکار تقویت دل‌بستگی به برند در طبقات محصول. تحقیقات بازاریابی نوین. 7(2)، ۶۲-۴۳.
عزیزی، شهریار؛ حاجی‌پور، بهمن؛ دانـایی فـرد، حسـن؛ قنبـرزاده میانـدهی، رضـا (۱۳۹۸). فهـم جـوهره پدیـده «پشـیمانی استراتژیک»: مطالعه پدیدارشناسانه در حوزه استراتژی رفتاری. مدیریت بازرگانی، ۱۱ (۲)، 277- 298.
محمد پور، احمد (۱۳۹۰). روش پژوهش کیفی ضدروش ۱ (چاپ اول). تهران: نشر جامعه‌شناسان.
مهیمنی، مرجان؛ حیدرزاده، کامبیز؛ منصوریان، یزدان (۱۳۹۸) نگاه پدیدارشناسـانه بـه‌معنـای تجربـه زیسـته سـردرگمی در انتخاب محصولات. مدیریت بازرگانی، ۱۱ (۳)، 609- 630.
نراقی، ملااحمد (۱۳۸۷). معراج السعاده، مشهد: بارش.
مشبکی، اصغر؛ خدامی، سهیلا؛ مرادی، حمید (1390). طراحی مدل ارزش کلی درک شده محصولات سفارشی‌سازی شده انبوه بر اساس تئوری‌های مرتبط با ارزش تمایز فردی. پژوهشهای مدیریت در ایران، 15 (4)، 217- 237.
 
References
Afrasiabi, H., Sayarkhalaj, H., & Shokohifar, K. (2016). Social Factors Relative to Fashion Victim among Youth in City of Yazd. Journal of Jame Pazhuhiy Farhangi, 35-64.
Alan, A.K., Kabadayi, E.T., & Gunduz, S.H. (2017). Why do Consumers Make Online Shopping the Effect of Big Five Personality Traits, Narcissism and Self-esteem. Journal of Global Strategic Management, 11(2), 5-20.
Azizi, S., Hajipour, B., & Danaei fard, H., & Ghanbarzadeh Miandehi, R. (2009). Understanding the Phenomenon of "Strategic Regret": A phenomenological study in the field of behavioral strategy. Journal of Business Management, 11 (2), 277-298.
(in Persian)
Babin, B. J. & Darden, W. R. (1995). Consumer self-regulation in a retail environment. Journal of Retailing, 71(1), 47–70.
Balikcioglu, B., & Arslan, M. (2018). Consumer Arrogance: A Cross-Cultural Validation in Turkey and Romania. In 2018 Global Marketing Conference at Tokyo, 460-460.
Balikcioglu, B., & Arslan, M. (2019). The Effect of Greed and Materialism on Life Satisfaction: The Mediating Role of Consumer Arrogance. In 2019 Contemporary Challenges in Business and life CienCes, 120-134.
Bazargan, A., Sarmad, Z., & Hejazi, E. (2010). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran, Ageh Pub. (in Persian(
Bearden, W. O. Netemeyer, R. G. & Teel, J. E. (1989). Measurement of consumer susceptibility to interpersonal influence. Journal of Consumer Research, 15(4), 473–481.
Belk, R. (2011). Possessions and the self. In R. Bagozzi, & A. Ruvio (Eds.), Consumer behavior, Wiley international encyclopedia of marketing. New York: Wiley.
Bronner, F., & de Hoog, R. (2018). Conspicuous consumption and the rising importance of experiential purchases. International Journal of Market Research60(1), 88-103.‏
Brown, H. T. (2012). So what if I don’t have an iPhone? The unintended consequences of using arrogance in advertising. Journal of Applied Business Research, 28(4), 555-562.
Dehdashti Shahrokh, Z. & Bahraini, M. (2010). Marketing research (first edition). Tehran: Samat Publishing. (in Persian(
Eastman, J. K., Goldsmith, R. E., & Flynn, L. R. (1999). Status consumption in consumer behavior: Scale development and validation. Journal of marketing theory and practice7(3), 41-52.‏
Godfrey, D. K., Jones, E. E. & Lord, C. G. (1986). Self-promotion is not ingratiating. Journal of Personality and Social Psychology, 50(1), 106–115.
Goldsmith, R. E., & Clark, R. A. (2012). Materialism, status consumption, and consumer independence. The Journal of social psychology, 152(1), 43-60.
Griffin, M., Babin, B. J. & Christensen, F. (2004). A cross-cultural investigation of the materialism construct: Assessing the Richins and Dawson's materialism scale in Denmark, France and Russia. Journal of Business Research, 57(8), 893–900.
Hareli, S. & Weiner, B. (2000). Accounts for success as determinants of perceived arrogance and modesty. Motivation and Emotion, 24(3), 215–236.
Hareli, S.Weiner, B. & Yee, J. (2006). Honesty doesn't always pay–The role of honesty of accounts for success made in an educational setting in inferences of modesty and arrogance. Social Psychology of Education, 9(2), 119–138.
Hayward, M.L.A. & Hambrick, D.C. (1987). Explaining premiums paid for large acquisitions: Evidence of CEO hubris. Administrative Science Quarterly, 42(1), 103–127.
Hirschman, E.C. & LaBarbera, P. A. (1990). Dimensions of possession importance. Psychology & Marketing, 7(3), 215–233.
Johnson, R. E., Silverman, S. B., Shyamsunder, A., Swee, H. Y., Rodopman, O. B., Cho, E. & Bauer, J. (2010). Acting superior but actually inferior? Correlates and consequences of workplace arrogance. Human Performance, 23(5), 403–427.
Kastanakis, M. N., & Balabanis, G. (2014). Explaining variation in conspicuous luxury consumption: An individual differences' perspective. Journal of Business Research, 67(10), 2147-2154.
Lee, J., Ko, E., & Megehee, C. M. (2015). Social benefits of brand logos in presentation of self in cross and same gender influence contexts. Journal of Business Research, 68(6), 1341–1349.
Lewis, M. (2000). Self-conscious emotions: Embarrassment, pride, shame, and guilt. In M. Lewis, & J. M. Haviland-Jones (Eds.), Handbook of emotions (pp. 623–636) (2nd ed.). New York: Guilford.
Lichtenstein, D. R., Ridgway, N. M., & Netemeyer, R. G. (1993). Price perceptions and consumer shopping behavior: A field study. Journal of Marketing Research, 30(20), 234–245.
Mahimani, M., Haidarzadeh, K., Mansoorian, Y. (2009) The phenomenological view of the meaning of the most experienced experience in the selection of products. Journal of Business Management, 11 (3), 609-630. (in Persian(
Martin, D. (2010). Uncovering unconscious memories and myths for understanding international tourism behavior. Journal of Business Research, 63(4), 372– 383.
McFerran, B., Aquino, K., & Tracy, J. L. (2014). Evidence for two facets of pride in consumption: Findings from luxury brands. Journal of Consumer Psychology, 24(4), 455-471.
Meshbaki, A., Khodami, S., &Moradi, H. (2010). Design of the perceived overall value model of mass customized products based on theories related to the value of individual differentiation. Management Research in Iran, 15 (4), 217-237. (in Persian(
Mohammadpour, A. (2011). Anti-sales quality research method 1 (first edition). Tehran: Sociologists Publishing. (in Persian(
Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. Sage Pub.
Mowen, J. & Minor, S.M. (2000). Consumer Behavior: A Framework, first edition, Prentice Hall.
Munichor, N., & Steinhart, Y. (2016). Saying no to the glow: When consumers avoid arrogant brands. Journal of Consumer Psychology, 26(2), 179-192.
Naderi, I., & Paswan, A. K. (2016), Narcissistic consumers in retail settings. Journal of Consumer Marketing, 33(5), 376-386.
Naraghi, M, A. (2008). Meraj Al-Saadae. Mashhad: Baresh. (in Persian)
Netemeyer, R.G., Burton, S., & Lichtenstein, D.R. (1995). Trait aspects of vanity: Measurement and relevance to consumer behavior. Journal of Consumer Research, 21(4), 612–626.
Ozimek, P., & Förster, J. (2017). The impact of self-regulatory states and traits on Facebook use: Priming materialism and social comparisons. Computers in Human Behavior, 71, 418-427.
Ranjbarian, B., Zabihzadeh, K., & Barry, M. (2011). Investigating the consumption pattern of female students of Isfahan University. The Journal of Women in Development and Politics, 9 (2), 155- 180. (in Persian)
Raskin, R., & Terry, H. (1988). A principal-components analysis of the Narcissistic Personality Inventory and further evidence of its construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 54(5), 890-902.
Richins, M. L., & Dawson, S. (1990). Measuring material values: A preliminary report of scale development. Advances in Consumer Research ,17(1),169-175.
Ruvio, A., Shoham, A. (2016). Consumer arrogance: Scale development and validation. Journal of Business Research, 69, 3989-3997.
Ruvio, A., Shoham, A., & Shlomo, H. (2007). Consumers’ Arrogance: Construct Conceptualization and Preliminary Validation Evidence. Available at http:// www.acrwebsite.org/volumes/v34 (accessed 4 April 2018).
Schiffman, L.G. & Kanuk, L.L. (2007). Consumer Behavior, (9th edition). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.
Shabani Neshtaei, M, Haidarzadeh Hanzaei, K., Mansoorian, Y. (2017). A phenomenological look at the strategy of strengthening brand attachment in product classes. The Journal of New Marketing Research, 7 (2), 62-43. (in Persian)
Shosha, G. A. (2012). Employment of Colaizzi's strategy in descriptive phenomenology a reflection of a researcher. European Scientific Journal, 8(27), 31-43.
Silverman, S. B., Johnson, R. E., McConnell, N., & Carr, A. (2012). Arrogance: A formula for leadership failure. The Industrial-Organizational Psychologist, 50(1), 21–28.
Van Manen, M. (1990). Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy, State University of New York Press.
Vazifehdoost, H., Afshari, A., & Goodarzi, H. (2014). Need for uniqueness and it's relationship with status consumption. Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology2(6), 631-636.
Verbeke, W., Belschak, F., & Bagozzi, R. P. (2004). The adaptive consequences of pride in personal selling. Journal of the Academy of Marketing Science, 32(4), 386.
Vohra, A. V. (2016). Materialism, impulse buying and conspicuous consumption: A qualitative research. Global Business Review, 17(1), 51-67.