دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، 1399 
طراحی الگوی شکل‌گیری برند فردی کارآفرینان شهر اصفهان

صفحه 911-933

10.22059/jibm.2020.292787.3707

مجتبی امانی بنی؛ علی نصراصفهانی؛ علی شائمی بزرکی؛ هادی تیموری


نقش رابطه گرایی مشتری در ادراک منافع رابطه

صفحه 1006-1029

10.22059/jibm.2020.296850.3766

علیرضا تورچیان؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ علیرضا بافنده زنده