دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، 1399 
مدل‌سازی هویت برند شرکتی در صنعت بانکداری

صفحه 652-678

10.22059/jibm.2019.286128.3590

محمد دانشگر؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محسن خون سیاوش


مدل شبکه‌ای ریسک در بخش صادرات غیرنفتی ایران

صفحه 702-726

10.22059/jibm.2020.291484.3689

مهدیه مختاری موغاری؛ عز ت اله عباسیان؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ وحید محمودی