مدل‌سازی هویت برند شرکتی در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشـگاه آزاد اسـلامی، تهـران، ایـران.

2 ، استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهـران،ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشـگاه آزاد اسـلامی، تهـران، ایـران.

4 استادیار، گروه ریاضی و آمار، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر و مؤلفه‌های هویت شرکتی و همچنین، مدل‌سازی ارتباطات درونی آنها در بستر بانکداری شرکتی است. بانکداری شرکتی خدمتی است که در دسته کسب‌وکارهای B2B (کسب‌وکار به کسب‌وکار) قرار می‌گیرد و بانک‌‌ها از این طریق بازار هدف خود را شرکت‌ها و سازمان‌ها در نظر می‌گیرند.
روش: به‌منظور دستیابی به هدف این پژوهش، با 18 تن از خبرگان حوزه بانکداری شرکتی مصاحبه به عمل آمد و متن مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا، کدگذاری شد. پس از شناسایی عناصر و مؤلفه‌های هویت برند شرکتی، با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)، روابط درونی این عوامل مدل‌سازی شد.
یافته‌ها: مطابق یافته‌های این پژوهش، عناصر مؤثر بر هویت برند شرکتی در قالب 13 مقوله اصلی و 41 مقوله فرعی تعریف می‌شوند و با توجه به نتایج پژوهش، میان این عوامل، رابطه علی معلولی وجود دارد. همچنین، مطابق خروجی روش ISM مقوله‌ها یا ابعاد اصلی هویت برند، در پنج سطح تعریف می‌شوند که بر یکدیگر نیز اثرگذارند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، پژوهش، روش ISM می‌تواند روابط علی معلولی میان عناصر و مؤلفه‌های هویت برند شرکتی را مشخص کند. علاوه بر این، پنج مقوله استراتژی، فرهنگ، شایستگی و قابلیت سازمانی، نظام مدیریت سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها و ساختار سازمان، عوامل بسیار مهم در ساخت و شکل‌گیری هویت برند شرکتی در بستر بانکداری شرکتی محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Corporate Brand Identity in the Banking Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Daneshgar 1
  • Mohammad Ali Abdolvand 2
  • Kambiz Heidarzadeh Henzaei 3
  • Mohsen khoon Siavash 4
1 PhD Candidate, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Mathematics and Statistics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Objective
Despite the importance and significant role that branding can play for business-to-business (B2B), most research has been conducted in the context of business to consumer (B2C). Corporate banking is considered as one of the relatively new areas that has occurred in banking industry in the the country which occurs in B2B business model. After reviewing the related literature, the researcher can claim that no research has been conducted on the elements and components of corporate brand identity in the banking industry, especially in Iran. Therefore, this study aims to identify the factors affecting the corporate brand identity in the context of corporate banking and explore the relationships between these factors.
 
Methodology
The present study aims to discover and identify the factors affecting the corporate brand identity, and then to present a causal structural model of these factors in the context of corporate banking. Therefore, the present research falls into the category of applied research. Given that this research seeks to describe the elements and dimensions of corporate brand identity and then to describe the causal relationships between them, this study is discpriptive in terms of research method. The present study is a survey research which used the opinions of 18 experts in the field of corporate banking. Identification and selection of the individuals was done using non-statistical and available methods. Content analysis method was used in order to extract the factors and elements of corporate brand identity, and then interpretive structural modeling (ISM) method was used in order to identify the relationships between the main categories. From this perspective, this research falls into the category of consecutive exploratory mixed research.
 
Findings
According to the findings of this study, the factors affecting the corporate brand identity were defined in the form of 13 main categories including strategy, market orientation and market focus, organization, strategic brand analysis and market research, organizational culture, stakeholder relationship management, organizational infrastructure and structure, organizational competencies and capabilities, human capital management system, brand personality, brand visual identity, brand communication, brand reputation, brand proposed value as well as 41 sub-categories. In addition, there is a causal relationship between these factors according to the research results.
 
Conclusion
The brand identity is formed based on strategy, culture, infrastructure and structure, competencies and capabilities, and human capital management system. These factors, which are also involved in the stimulus cluster, are considered as the most important factors or in other words, the underlying factors in forming the company brand identity. Following these five factors, market orientation and market focus at the fourth level are the other important factor that affect the formation of the company brand identity. Regardless of the market and market orientation, it is obvious that organizations cannot identify the needs of the market properly and cannot form a coherent and consistent identity in order to fulfill their missions. At the third level, there are two factors of stakeholder relationship management as well as strategic brand analysis and market research which are influenced by market orientation and market focus. In fact, it is the market image that requires companies to seek brand analysis and market research in order to form and develop their brand position accordingly. At the second level, the factors related to brand visual identity, brand communication, and brand value are influenced by the factors belonging to level three, four, and five. These three factors all affect and also contribute to the realization of each other. Finally, all of these factors can affect the two factors of level five, namely brand personality and brand reputation. In order to complement the results which are obtained from the ISM hierarchical model, organizational strategy, market orientation and focus on organizational market, organizational culture, infrastructure and organizational structure, organizational competence and capabilities, and human capital management system which are also involved in the stimulus cluster are the result of the MICMAC analysis. The factors in the stimulus cluster are highly effective but less affected by other elements. As a result, the priority is given to the changes in these factors in order to change the status of brands. Other factors are also included in the category of dependent elements, which indicate their high effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate brand identity
  • Interpretive Structural Modeling (ISM)
  • Corporate banking
اسفیدانی، محمد رحیم؛ رمضانی، سارا؛ شاه حسینی، محمد علی (1395). مدل‌سازی ساختاری تفسیری هویت برند سازمانی در بازار B2B صنعت IT با نگاهی به عملکرد بازاریابی. مدیریت بازرگانی، 8 (2)، 259-280.
امینی، سعید؛ احتشام راثی، رضا؛ طاهری، حسین؛ امینی، وحید (۱۳۹۷). مدلی برای شناسایی تأثیر پیشایندها و پیامدهای تعیین هویت مصرف‎کننده از طریق برند در شهرستان انزلی (مورد مطالعه: برندهای تلفن همراه). فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 2 (4)، 24-37.
باشکوه، محمد؛ شکسته بند، میترا (1394). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه هویت برند خدماتی (مورد مطالعه: نمایندگی‎های بیمه ایران استان اردبیل). مدیریت بازرگانی، 7 (1)، 1-21.
حقیقت ناصری، فریده؛ حق‎شناس، ‎هادی (۱۳۹۶). عوامل مؤثر بر هویت برند شرکت با توجه به ابعاد کارمند و مشتری (مطالعه موردی: بانک‎های خصوصی غرب تهران، بانک‎های سامان، شهر، سرمایه و دی)، کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، تهران، پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر.
رشیدی، حسین؛ رحمانی، زین العابدین (١٣٩٢). برند و تأثیر آن بر‌ وفاداری‌ مشتری. مجله اقتصادی، ١٣ (٩/١٠)، 65-80.
صالحی، شیرین (1392). ارائه مدل برندمحوری در سازمان‌های خدماتی با تأکید بر شرکت‌های هواپیمایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه‌ آموزش عالی غیردولتی ـ ‌غیرانتفاعی مهر البرز، دانشکده مدیریت.
عابدی، احسان؛ جمالو، فاطمه (1396). بررسی عوامل مؤثر بر هویت برند سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد برند و رضایت کارکنان بیمه البرز (مطالعه موردی: کارکنان استان تهران). مدیریت بازرگانی، 9 (3)، 617 -640.
نوری بروجردی، پیمان (۱۳۹۱). بررسی مقایسه‎ای موقعیت بانکداری شرکتی در ایران و جهان. الف) بررسی 30 بانک و گروه مالی بزرگ جهانی و بانک‎های ایران. ب) بررسی بانک‎های سایر کشورهای عضو منطقه منا و بانک‎های ایرانی. بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
 
References
Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California management review38(3).
Aaker, D. A. (2004). Leveraging the corporate brand. California management review46(3), 6-18.
Aaker, D. A., & Joachimsthaler, E. (2012). Brand leadership. Simon and Schuster.
Abedi, E., Jamalo, F. (2017).Investigating the Factors Affecting Organizational Brand Identity and Its Impact on Brand Performance and Satisfaction of Alborz Insurance Employees (Case Study: Employees of Tehran Province). Business Management, 9 (3), 617-640.
 
(in Persian)
Alam, A., Arshad, M. U., & Shabbir, S. A. (2012). Brand credibility, customer loyalty and the role of religious orientation. Asia pacific journal of marketing and logistics, 24(4), 583-598.
Amini, S., Ehtesham Rathi, R., Taheri, H., Amini, V. (2018). A model for identifying the effect of antecedents and consequences of consumer identification through brand in Anzali city (Case study: mobile phone brands). Quarterly Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 2 (4), 24-37. (in Persian)
Balmer, J.M.T & Gray, E.R. (2003b). Corporate identity and corporate communications: creating a competitive advantage, in revealing the corporation: perspectives on identity, image, reputation, corporate branding, and corporate-level marketing, Edited by JMT Balmer & SA Greyser. London: Routledge, pp.125-135.
Balmer, J.M.T., & Greyser, S.A. (2003). Revealing the corporation: perspectives on identity, image, reputation, corporate branding, and corporate-level marketing. Routledge, London.
Balmer, J.M.T., & Greyser, S.A. (2006). Corporate level marketing: integrating corporate identity, corporate branding, corporate communications, and corporate reputation. European journal of marketing, 40(7/8), 730-741.
Bashokoo, M., Shekasteh Band, M. (2015). Analysis of Factors Affecting the Development of Service Brand Identity (Case Study: Iran Insurance Agencies in Ardabil Province). Business Management, 7 (1), 1-21.(in Persian)
Beverland, M., Napoli, J. &‌; Yakimova‌, R. (2007‌). Branding the business marketing offer: exploring brand‌ attributes‌ in business markets. Journal of business and industrial marketing, 22(6), 394–399.
Bick, G., Jacobson, M.C. & Abratt, R. (2003). The corporate identity management process revisited. Journal of Marketing Management, 19, 835-855.
Birkigt, K. & Stadler, M.M. (1986). Corporate identity, Grundlagen, Funktionen, Fallspielen. Landsberg an Lech: Verlag Moderne Industrie.
Buil, I., Catalán, S. & Martínez, E. (2015). The importance of corporate brand identity in business management: an application to the UK banking sector. BRQ Business Research Quarterly, 19(1), 3-12.
Burmann, C., Jost-Benz, M. & Riley, N. (2009). Towards an identity based brand equity model. Journal of Business Research, 62(3), 390-397.
Coleman, D., De chernatory, L. & Christodoulides, G. (2011). (b2b) service‌ brand‌ identity: scale development and validation. Industrial‌ Marketing Management, 40(7), 1063‌-1071‌.
Cornelissen, J.P. & Elving, W.J.L. (2003). Managing corporate identity: an integrative framework of dimensions and determinants. Corporate Communications: An International Journal, 8(2), 114-120.
de Arruda Lourenção, M.T., & de Moura Engracia Giraldi, J. (2017). Development of an identity model for sector brands. Journal of fashion marketing and management: an international journal, 21(3), 317-340.
De Chernatony, L. (1999). Brand management‌ through‌ narrowing the gap between brand identity and brand reputation. Journal of Marketing Management‌, 15‌(1/3), 157-179.
De Chernatony, L. (2010). Creating powerful brands. Routledge.
Esfidani, M. R., Ramezani, S., Shah Hosseini, M.A. (2016). Interpretive structural modeling of organizational brand identity in the IT industry B2B market with a look at marketing performance. Business Management, 8 (2), 259-280.(in Persian)
Flint, D. J., Signori, P., & Golicic, S. L. (2018). Corporate Identity Congruence: A meanings-based analysis. Journal of Business Research86, 68-82.
Gagilardi, P. (2002). The role of humanities in the formation of new European elites. Annual Meeting of the European Academy of Management-keynote Speech-Stockholm.
Haghighat Naseri, F., Haghshenas, H. (2017). Factors affecting the brand identity of the company according to the employee and customer dimensions (Case study: Private Banks west of Tehran, Saman, Shahr, Sarmayeh and Dey banks). Annual Conference on Research in Humanities and Social Studies, Tehran, Management Research Institute and development of the Culture and Art Research Institute. (in Persian)
Hatch, M.J. & Schultz, M. (2003). Bringing the corporation into corporate branding. [O]. Available: http://www.emeraldinsight.com/0309-0566.htm. Accessed on 2008.03.25.
Hirvonen, S. & Laukkanen, T. (2012). How brand orientation contributes to business growth in smes. Proceedings of the Australian and new zealand marketing academy conference, adelaide, australia, december 3-5, 2012
Joukanen, K., Niinimäki, T., & Sundell, J. (2018). Developing Corporate Brand Identity. In Developing Insights on Branding in the B2B Context: Case Studies from Business Practice (pp. 29-51). Emerald Publishing Limited.
Kapferer, J. N. (2004). The new strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term. London‌: Kogan page.
Kapferer, J-N. (2008). The new strategic brand management, creating and sustaining brand equity long term. London: Kogan page.
Karjalainen, T. M. (2003, October). Strategic brand identity and symbolic design cues. In 6th Asian design conference, 1-13.
Keller, K. L., Parameswaran, M. G., & Jacob, I. (2011). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity. Pearson Education India.
Kennedy, S. H. (1977). Nurturing corporate images. European Journal of marketing11(3), 119-164.
Kitchen, PJ; Schultz, DE; Kim, I; Han, D & Li, T. (2004). Will agencies ever-get (or understand) IMC? European Journal of Marketing, 38, 1417-1436.
Lei, J., Dawar, N., & Lemmink, J. (2008). Negative spillover in brand portfolios: exploring the antecedents of asymmetric effects. Journal of Marketing, 72 (3), 111–123.
Mandal, A., & Deskmukh, S.G. (1994). Vendor selection using interpretive structural modeling (ISM). International Journal of Operations and Production Management, 14(6), 52-59.
Mehregan, M. R., Chaghooshi, A. J., & Hashemi, S. H. (2014). Analysis of sustainability drivers among suppliers of Iranian Gas Engineering and Development Company. IJADS, 7(4), 437-455.
Melewar, T.C. & Jenkins, E. (2002). Defining the corporate identity construct. Corporate Reputation Review, 5(1), 76-91.
Melewar, T.C. & Karaosmanoglu, E. (2006). Seven dimensions of corporate identity. A categorization from the practitioner's perspectives. European Journal of Marketing, 40(7/8), 846-869.
Melewar, T.C. & Wooldridge, A.R. (2001). The dynamics of corporate identity: a review of a process model. Journal of Communication Management, 5(4), 327-340.
Nouri Boroujerdi, P. (2012). Comparative study of corporate banking situation in Iran and the world. A) Review of 30 major global banks and financial groups and Iranian banks. B) Review of banks of other member countries of Mena region and Iranian banks. 23rd Islamic Banking Conference, Tehran, Higher Institute of Banking Education, Iran.
(in Persian)
Olins, W. (1978). The corporate personality: An inquiry into the nature of corporate identity. Design
Otubanjo, B. O., & Melewar T.C. (2007). Understanding the meaning of corporate identity: a conceptual and semiological approach, Corporate communications: an international journal, 12 (4), 414-432.
Papasolomou, I. & Vronits, D. (2006). Using internal marketing to ignite the corporate brand: the case of the uk retail bank industry. Journal of Brand Management, 14 (1/2), 177-195
Quain, S. (2018). Difference between corporate & commercial banking, Available in: https://smallbusiness.chron.com/difference-between-corporate-commercial-banking-62835.html.
Rashid, S. M. (2012). An exploration of the process of brand identity building and internal organisational culture. Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.
Rashidi, Hussein; Rahmani, Zayn al-Abedin (2013). Brand and its impact on customer loyalty. Journal of Economics, 4 (1/4), 65-80. (in Persian)
Roll, M. (2009). Benefits of the corporate brand. Available in:  https://www.branding strategyinsider. com/2009/07/benefits-of-the-corporatebrand.html#.w3hi0s4zbiu.
Salehi, Sh.(2013). Presenting a brand-based model in service organizations with an emphasis on airlines. Master Thesis, Mehr Alborz Non-Governmental Institute of Higher Education, School of Management. (in Persian)
Schmidt, C. (1995). The Quest for Identity. Cassell, London.
Silveira, C., Lages, C., & Simoes, C. (2013). Reconceptualizing brand identity in a dynamic environment. Journal of Business Research, 66(1), 28-36.
Smith, B.G. (2010). Beyond promotion: conceptualizing public relations in integrated marketing communications. International Journal of Integrated Marketing Communications, 2(1), 47-57.
So, K. K. F., King, C., Sparks, B., & Wang, Y. (2013). The influence of customer brand identification on hotel brand evaluation and‌ loyalty‌ development‌. International journal of hospitality management, 34, 31-41‌.
Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical assessment, research & evaluation7(17), 137-146.
Tuškej, U. & Podnar, K. (2018). Consumers’ identification with corporate brands: brand prestige, anthropomorphism and engagement in social media. Journal of product & brand management, 27 (1), 3-17.
Urde, M. (2013). The corporate brand identity matrix. Journal of Brand Management, 20(9), 742–761.
Urde, M., Baumgarth, C. and Merrilees, B. (2011). Brand orientation and market orientation: From alternatives to synergy. Journal of Business Research, 66(1), 13–20.
Usakli, A., & Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destination: an application of selfcongruity theory. Tourism Management, 32, 114-127.
Vella, K.J. & Melewar, T.C. (2006). Strategy, structure and culture as dimensions of the corporate identity construct: an extended viewpoint, in Proceedings of the 11th International Conference on Corporate and Marketing Communications, edited by Klement Podnar & Zlatko Jancic. Ljubljana, Slovenia: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, pp. 52-56, April.
Verma, H.V. (2010). Branding demystified: Plans to payoffs. Thousand Oaks: Sage Publications.
Warfield, J.N. )1974a). Structuring complex systems, Battelle Monograph No 4, Battelle Memorial Institute, Columbus, Ohio, USA.