مدل شبکه‌ای ریسک در بخش صادرات غیرنفتی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه سیاست‌گذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استاد، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: صادرات غیرنفتی از موضوعاتی است که در چند دهه اخیر، مباحث زیادی را به خود اختصاص داده‌ است. در ایران، بخش عمده درآمد صادراتی، از فروش نفت تأمین می‌شود و اتکای دولت به منابع درآمدی دیگر در کمترین سطح قرار دارد، از این رو، صادرات غیرنفتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خروجی این پژوهش، مدلی شبکه‌ای از ریسک‌هایی است که صادرکنندگان ایرانی در بخش صادرات غیرنفتی با آن مواجه هستند. این مدل یکپارچه از بررسی، تحلیل روابط و سطح‌بندی ریسک‌ها به‌دست آمده است و به تصمیم‌گیران حوزه صادرات کشور کمک می‌کند تا از ارتباطات بین ریسک‌های مؤثر بر بخش صادرات غیرنفتی، نگرشی کامل داشته باشند و در سیاست‌گذاری‌ها، اولویت‌ها را شناسایی کنند.
روش: مرحله نخست پرسش‌نامه توزیع شد و مؤلفه‌های تأثیرگذار، با توجه به نظرهای خبرگان و فعالان اقتصادی منتخب و با استفاده از آزمون آماری t، مشخص شدند. پرسش‌نامه دوم، بر اساس مؤلفه‌ها تدوین و دوباره توزیع شد که با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری آن را تحلیل کردیم.
یافته‌ها: خروجی پژوهش، مدل شبکه‌ای شش‌ سطحی حاصل از مدل‌سازی ساختاری تفسیری است که کلیه ریسک‌ها سطح‌بندی و ارتباط بین‌ آنها مشخص شده است. سطح شش که سطح آخر و تأثیرگذارترین عوامل را نشان می‌دهد، جنگ، قوانین دولتی و نرخ ارز را شامل می‌شود.
نتیجه‌گیری: بیشتر ریسک‌ها با ارتباطات و تأثیرات زیادی به ‌هم‌ گره خورده‌اند و در این میان، ریسک زائد یا کم‌‌همیتی مشاهده نمی‌شود. هر گونه کوتاهی در یک ریسک، باعث می‌شود نتیجه نهایی که همان افزایش صادرات غیرنفتی است، با نقصان مواجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Network Model of Risk in Non-Oil Export Sector in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Mokhtari Moughari 1
  • Ezatollah Abbasian 2
  • Tahmoores Hassan Gholipour Yasory 3
  • Vahid Mahmoodi 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Policy, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Prof., Department of Financial Management and Insurance, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Non-oil exports have been the subject of a lot of debate and discussions in recent decades. In Iran, the majority of the export revenue comes from oil sales and the government does not necessarily rely on other sources of revenue; therefore, non-oil exports are of particular importance. Meanwhile, Iran has been under economic sanctions for 40 years after the Islamic revolution, and export companies are facing many problems as a result. Thus, appropriate strategies should be used in order to maintain the business and increase the company performance in business exchanges, especially in the complex and ambiguous environment that causes many risks for various reasons due to political, economic, and cultural reasons. Such strategies can help deal with these uncertainties and risks. According to the previous studies in Iran, there are only few researches to analyze and assess export risk, which can be due to the dependence of the Iran economy on imports. Most research in this area has often examined the impact of a single risk. In this study, Miller model is considered as the basis for identifying risk factors. The output of this study is a network model of risks that Iranian exporters are faced with in the non-oil export sector.
 
Methodology
In this study, the risks were identified by reviewing the related research literature and the opinions of professional and academic experts were collected through a questionnaire to select the most important risks. Judgmental sampling was considered for this study and an online questionnaire was sent to 187 people in both stages where the first questionnaire was responded by 31 individuals and the second questionnaire by 18 individuals. In this study, the same 31 questionnaires were considered sufficient. Then, interpretive-structural modeling method was used in order to extract the relationships between these risks. Using SPSS software, the Cronbach’s alpha coefficient of the initial questionnaire was reported 0.722 and the Cronbach’s alpha coefficient of each item was higher than 0.7, which indicates that all the questions in the questionnaire are reliable. The second questionnaire was designed based on the outputs of the first questionnaire and the second questionnaire was analyzed using interpretive structural modeling.
 
Findings
The final model obtained from this study consists of 6 levels; it should also be noted that the higher level risks are less effective and are more likely to be affected by other barriers. Level one risks include changes in the pattern of society, changes in the amount of use by others, the elimination of pollution, product innovation and workforce, which indicates that these components are affected by their five sub-levels. On the other hand, level two risks include quality change in machinery, social unrest, job security, and motivation management. Monetary-financial reform, price control, shortage of complementary goods, process innovation, shortage of raw materials and the results of research and development activities are considered as level three risks. Level four risks include strikes, barriers to capital and money outflows, inflation, changes in consumers’ taste, and collection of debts. Level five risks include chaos, revolution, business restrictions, earthquake, interest rates, heavy rainfall, and technology. Finally, level six risks, which are considered as the last and the most influential factors, include war, government laws, and exchange rates.
 
Conclusion
Managers should note that the importance of risks will be different compared to each other in different environments and different conditions, and also in different stages of the product life cycle. Therefore, considering the type of organization and environmental conditions, the manager should pay attention to the risks with different prospecrives. Regarding the connections made between the risks, it can be seen that most of the risks are associated with a lot of communication and impacts, and no unnecessary or insignificant risks are found. Any type of defect or shortcoming in a risk can cause disruptions in the end result, which is the increase in non-oil exports. In other words, the obtained model indicates that the model should be viewed as a process or system and also all the related aspects should be taken into account as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • International risk
  • Export
  • Non-Oil export
  • Structural modeling interpretation
حسنقلی‌پور، طهمورث؛ اصانلو، بهاره؛ سلامی، علیرضا (۱۳۸۷). شناسایی و رتبه‎بندی مشکلات و موانع صادرات خودرو در کشور. مجله دانش و توسعه، 15(۲۳)، 145- 170.
خاشعی، وحید؛ آشفته، ایمان (1398). الگوی ریسک‌های شراکت راهبردی بین‌المللی در صنعت لوازم خانگی ایران. مدیریت بازرگانی، 11(۳)، 543- 564. 
رادپور، میثم؛ عبده تبریزی، حسین (۱۳۸۸). اندازه‌گیریومدیریتریسکبازار (چاپ اول). تهران: انتشارات آگاه و پیشبرد.
زارعی، علی (۱۳۷۸). تجزیه و تحلیل ریسک و مدیریت ریسک صادرات کالاهای صنعتی ایران کاشی، سرامیک و چینی. صنعتبیمه، شماره ۵۴.
سروش، ابوذر؛ صادقی، محسن (۱۳۸۶). مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره. اقتصاد اسلامی، 7(27)، 157-186.
شجاعی، محمدرضا؛ محترم، رحیم؛ آطاهریان، سمانه (1393). تأثیر عوامل داخلی شرکت بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی: شرکت‌های صادرکننده پسته در تهران. مدیریت بازرگانی، 6(۴)، 791- ۸۰۷.
صحت، سعید؛ علوی، سعید (۱۳۸۹). ضرورت به‌کارگیری دانش مدیریت ریسک در بیمه شخص ثالث و تأثیر قانون جدید بیمه شخص ثالث بر ریسک مرتبط با این بیمه. نشریه تازه‌های جهان بیمه، (۱۴۴و ۱۴۵)، ۳۰-۱۷.
طیبی، سیدکمیل؛ مصری نژاد، شیرین (۱۳۸۱). بررسی رابطه تعاملی کوتاه‎مدت و بلندمدت تورم و عرضه صادرات غیرنفتی درایران. مجلهتحقیقاتاقتصادی، ۶۱، ۲۳ـ۱.
غلامی، فرشته (۱۳۹۱). اولویتبندی ریسکهای بینالمللی اثرگذار بر شیوه ورود به بازارهای خارجی (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو). پایان‎نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بین‎الملل، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
فیروزیان، محمود؛ نجفی، صمد؛ لعلی، محمدرضا؛ رضاپور، حسین (1389). ارائه مدلی جهت ارزیابی و انتخاب بازارهای خارجی در صنعت خودروسازی، مدیریت بازرگانی، 2(۴)، 111- 128.
گوگردچیان، احمد؛ میرجابری، زهره (1396). ارزیابی تأثیر ریسک سیاسی و ریسک بازرگانی بر صادرات غیرنفتی ایران به عمده‌ترین کشورهای هدف صادرات (با تأکید بر بیمه اعتبار صادراتی). سیاست‌گذاری اقتصادی، 9(۱۷)، ۱۴۳-۱۱۹.
مقدسی، رضا؛ خلیق خیاوی، پریسا؛ کاوسی کلاشمی، محمد (۱۳۹۰). پیش‌بینی صادرات غیرنفتی ایران: الگوهای رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 5(۱)، 67- 90.
مؤذنی، قاسم (1386). مدیریت ریسک با رویکرد استراتژی اثربخش. نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ریسک، تهران.
میرقربانی گنجی، سید موسی (۱۳۹۲). بررسی موانع توسعه صادرات غیرنفتی و شناسایی عوامل تقویت‌کننده صادرات. مدیریت صنعت هوشمند، 16(۱۰)، 23- 29.
 
References
Ahmed, Z.U., Mohamad, O., & Tan, Johnson, J.P. (2002). International risk perceptions and mode of entry: a case study of Malaysian multinational firms. Journal of Business Research, 55, 805–813.
Bekaert, G., Harvey, C.R., Lundblad, C.T., Siegel, S. (2016). Political risk and international valuation. Journal of Corporate Finance, 37, 1-23.
Brolla, U., Mukherjeeb, S. (2017). International trade and firms' attitude towards risk. Economic Modelling, 64, 69–73.
Brouthers, K.D., Brouthers, L.E., & Werner, S. (2002). Industrial sector, perceived environmental uncertainty and entry mode strategy. Journal of Business Research, (55),  495– 507.
Brown, C.L., Cavusgil, S.T., & Lord, A.W. (2015). Country-risk measurement and analysis: A new conceptualization and managerial tool. International Business Review, 24, 246-265.
Costa, C., Lages, L. F. & Hortinha, P. (2015). The bright and dark side of CSR in export markets: Its impact on innovation and performance. International Business Review, 24(5), 749-757.
Czinkota, M.R., Grossman, D.A., & Javalgi, R.R.G., Nugent, N. (2009). Foreign market entry mode of service firms: The case of US MBA programs. Journal of World Business, 44 (3), 274-286.
Faisal, M. (2010). Sustainable supply chains: a study of interaction among the enablers. Business Process Management Journal, 16(3), 508-529.
Firouzian, M., Najafi, S., Lali, M.R., Rezapour, H. (2010). Providing a model for evaluating and selecting foreign markets in the automotive industry, Business Management, 2(4), 111-128. (in Persian)
Gholami, F. (2012). Prioritization of International Risks Affecting Foreign Market Entry (Case Study: Iran Khodro Company). Master Thesis in International Business Management, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Management and Accounting. (in Persian)
Gilb, T. (2002). Risk Management: A practical toolkit for identifying, analyzing and coping with project risks. INCOSE International Symposium, 12(1). DOI: 10.1002/j.2334-5837.2002.tb02482.x
Googerdchian, A., Mirjaberi, Z. (2017). Assessing the impact of political risk and trade risk on Iran's non-oil exports to major export target countries (with emphasis on export credit insurance). Economic Policy Making, (17) 9, 143-119. (in Persian)
Griffin, K. (1989). Economic Development Strategies. Translated by Hashemi and Raghfar, Ney Press. (in Persian)
Hassan Gholipour, T., Osanloo, B., & Salami, A. (2008). Identifying and ranking the problems and barriers to exporting cars in the country. Journal of Knowledge and Development, 15 (22), 145-170. (in Persian)
Hill, C. W. L., Hwang, P., & Kim, W. C. (1990). An electic theory of the choice of international entry mode. Strategic Management Journal, 11, 117–128.
Hube, K. (1998). Investors must recall risk, investing’s four letter words. The Wall Street JournalInteractive Edition.
Khalili Araghi, M., Akbari Moghadam, B., Ataollahi, M. (2009). The Effect of Environmental Risks, Corporate Strategy and Capital Structure on Corporate Performance in the Petrochemical Industry. Journal of Development and Transformation Management, (1), 41-47. (in Persian)
Khashei, V., & Ashofteh, I. (2019). Developing a Model of the Risks of International Strategic Alliances in Home Appliance Industry in Iran. Journal of Business Management, 11(3), 543-564. (in Persian)
Kordnaeich, A., Anvari Rostami, A.A., Dehyadgari, S. (2005). Investigating the Relationship between the Dimensions of Competitive Advantage and Export Performance of Iranian Gem Stone Exporters. Journal of Business Research, 10(37), 133-152. (in Persian)
Lee, H. L. (2010). Don't tweak your supply chain: Rethink it end to end. Harvard Business Review, 88(10), 62-69.
Mahdavi, A., & Fatemi, M. (2007). An Investigation of the Impact of Non-Oil Exports on Economic Growth-Case of Iran. Iranian Economic Review, 12(19), 37-59.
Mesrinejad, Sh., and Ebrahimi, S. (2004). the effect of trade liberalization on industry performance in developing countries. Economic Studies, (1), 115-133. (in Persian)
Miller, K.D. (1992). A framework for integrated risk management in international business. Journal of International Business Studies, 23(4), 311– 331.
Mir-Qorbani Ganji, S.M. (2013). Investigating the Barriers of Non-Oil Export Development and Identifying Export Enhancement Factors. Intelligent Industry Management, 16(10), 23-29. (in Persian)
Moazani, Q. (2007). Risk Management with an Effective Strategy Approach. First International Risk Management Conference, Tehran, p. 10. (in Persian)
Moghaddasi, R., Khaliq Khiyavi, P. and Kavousi Kalashmi, M. (2011). Forecasting Iranian Non-Oil Exports: Regression Patterns and Artificial Neural Network. Journal of Economic Modeling, 5(1), 67-90. (in Persian)
Mohammadian, M., Allah Verdi, M., Salimi, A. (2013). Investigating the Impact of Export Marketization and Competitive Advantage on Export Performance (Case Study: Exporters of Iran Sample in 2011). Business Management, 5 (4), 61-78. (in Persian)
Mohammadzadeh Asl, N. and Mohammadi, F. (2012). Investigating Effective Factors on Iranian Non-Oil Exports with Emphasis on Globalization. Journal of Economic Sciences, 1, 7-30. (in Persian)
Project Management Institute, (2009). Global Standard Practice for Project Risk Management, 4th ed, USA, Project Management Institute.
Qureshi, M. & Kumar, D., & Kumar, P. (2008). An integrated model to identify and classify the key criteria and their role in the assessment of 3PL services providers. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 20(2), 227-249.
Radpour, M., & Abdo Tabrizi, H. (2009). Market Risk Measurement and Management (First Edition), Tehran, Agah Publications - Pishbard Publications. (in Persian)
Ramesh, A. (2010). Modeling the barriers of supply chain collaboration. Journal of Modelling in Management, 5(2), 176-193.
Samiei Nasr, M., Aali, S., & Bafandeh Zendeh, A. (2011). A Model to Evaluate the Readiness of Iranian Enterprises to Gain Entry to International Market (The Most Locally Responsive Skills Required for Export Markets). Journal. Scientific Research, 10 (6), 691-697.
Sanchez-Peinado, E., & Pla-Barber, J. (2006). A Multidimensional Concept of Uncertainty and Its Influence on the Entry Mode Choice: an Empirical Analysis in the Service Sector. International Business Review, 28(15), 215-232.
Sehat, S. & Alavi, S. (2010). The necessity of applying knowledge in risk management Of Third-Party Insurance and the Impact of New Third-Party Insurance Law on Risk Related to Insurance. New World Journal of Insurance, (144&145), 17-30. (in Persian)
Serra, F., Pointon, J., Abdou, H. (2012). Factors influencing the propensity to export; a study of uk and Portuguese textile firms. International business review, 21(2), 210-224.
Shojaee, M., Mohtaram, R., Tahryan, S. (2014). The effect of internal factors on export performance (CASE STUDY: pistachio exporter firms in Tehran). Journal of Business Administration, 6(4), 791-807. (in Persian)
Simon, J.D. (1984). A theoretical perspective on political risk, Journal of International Business Studies, 15, 123-143.
Soroush, A. and Sadeghi, M. (2007). the risk management of securities. Journal of Islamic economics, 27, 171. (in Persian)
Stoian, M.C., Rialp, A. and Rialp, J. (2011), Export Performance under the Microscope: A Glance through Spanish Lenses,International Business Review, 20 (2), 117 - 135.
Taheri, A. (1995). Risk and Risk Management of Iranian Non-Oil Exports, Emphasis on Export of Industrial Goods, Master's Thesis. (in Persian)
Tayebi, S. K., And Mesri Nejad, Sh. (2002), A Study of the Short-Term and Long-Term Interaction between Inflation and Supply of Non-Oil Exports in Iran. Journal of Economic Research, 61, 23-1. (in Persian)
Torbat, A. E. (2002). The Brain Drain from Iran to the United States. The Middle East Journal, 56(2), 272-295.
Warfield, J. N. (1974). Developing interconnection matrices in structural modeling. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, (1), 81-87.
Zafar, A., Osman, M., Brian, T., & Johnson, J.P. (2002). International risk perceptions and mode of entry: a case study of Malaysian multinational firms. Journal of Business Research , 55(10), 805–813.
Zarei, A. (1999). Risk Analysis and Risk Management of Exports of Industrial Goods of Iranian Tiles. Ceramics and Porcelain, Insurance Industry, No. 54. (in Persian)