نقش حضور اجتماعی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی در تمایل بازگشت مشتری به فروشگاه‌های آنلاین (نمونه‌پژوهی: اسنپ فود)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه استراتژی و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد کاربردی، دانشگاه اراسموس، روتردام، هلند.

2 استادیار، گروه مدیریت نوآوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر تمایل مشتریان به بازگشت به فروشگاه‌های آنلاین است و می‌کوشد که نشان دهد نیازهای بنیادین روان‌شناختی چگونه می‌تواند به‌طور مستقیم یا از طریق تأثیر بر متغیرهای مدل پذیرش فناوری، تمایل مشتریان به بازگشت به وب‎سایت را تقویت کند.
روش: چارچوب مفهومی این مقاله، از یکپارچه‌کردن عوامل انگیزشی تئوری خودتعیین‌گری و مدل پذیرش فناوری شکل گرفته است. این پژوهش، بر اساس الگوی پیاز پژوهش کمی بوده و از استراتژی پیمایش بهره برده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات این پژوهش پرسش‌نامه‌ای بود که سؤال‌های مندرج در آن برای سنجش متغیرها، از چند پرسش‌نامه که در پژوهش‌های پیشین به تأیید رسیده بود، استخراج شد. در این پژوهش، اسنپ فود به‌عنوان نمونه انتخاب شد و 425 نفر که به‌صورت رندوم از بانک اطلاعاتی کاربران این فروشگاه انتخاب شده بودند، پرسش‌نامه را پر کردند. برای تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار لیزرل کمک گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها، بهبود حضور اجتماعی برداشت ‌شده توسط کاربران می‌تواند بر ارضای نیازهای بنیادین و در نتیجه تقویت تمایل به بازگشت اثرگذار باشد. به‌علاوه، ارضای نیاز به شایستگی و بهبود برداشت کاربران از آسان بودن و مفید بودن بر تمایل به بازگشت، قوی‌ترین تأثیر را دارند.
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که نظریه خودتعیین‌گری، در توصیف ویژگی‌های فروشگاه‌ آنلاینی بسیار تأثیر می‌گذارد که تمایل کاربر را به بازگشت به فروشگاه افزایش می‌دهد. ارائه‌دهندگان این گونه خدمات، می‌توانند از طریق برقراری ارتباطی گرم و انسانی با کاربران، حس حضور اجتماعی را در آنها تقویت کنند و با فراهم کردن اطلاعات کافی و مناسب و همچنین، یاری ‌رساندن مشتری هنگام ارزیابی و ثبت سفارش، شرایط فروشگاه آنلاین را به شرایط واقعی نزدیک‌تر کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Presence and Basic Psychological Needs in Customers’ Intention to Return to Online Stores: A Case Study of Snapfood

نویسندگان [English]

  • Sanaz Ramazani 1
  • Mehdi Kiamehr 2
1 PhD Candidate, Department of Strategy and Entrepreneurship, School of Applied Economics, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands.
2 Assistant Prof., Department of Innovation Management, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
The purpose of this study is to identify the factors affecting the intention of customers to return to online stores and attempts to show how basic psychological needs can strengthen the customers’ intention to return to the website directly or as a result of the influence of the variables of the technology acceptance model.
 
Methodology
This research has used a survey strategy and a questionnaire was used to collect the data. All the questions were extracted from previous research questionnaires for measuring variables. Snapfood was selected as the sample in this study. The online questionnaire was sent to 657 randomly selected individuals from the database and 425 individuals responded to the questionnaire; 389 participants claimed that they had previously used Snapfood. Statistical analysis was performed using SPSS version 25 and LISREL 8.80 software. Correlation test was also used to examine the pair wise relationships of the main variables and Structural Equation Modeling (SEM) technique was used to test the model and test the hypotheses.
 
Findings
Based on the model hypotheses presented in this study, websites or software that provide their users with a greater sense of authority will be able to increase the users’ intention to return through increasing the users’ perceived usefulness. Therefore, it is possible to increase the usefulness of a store from the users’ point of view as a result of creating a supportive virtual environment by providing the right to choose, free and convenient search conditions, various payment facilities, and a wide range of stores. Users’ perception of competency which was measured by the belief in the self-efficacy of Internet and computer use, had a significantly positive effect on the users’ intention to return and their perception of the ease of purchasing which have been confirmed in previous researches. The third basic psychological need is the need of involvement, which is also positively correlated with the intention to return to the online store and the users’ perception of the usefulness. Nevertheless, the direct effect of satisfying the need for involvement is relatively weaker than its indirect effect through reinforcement of the usefulness belief.
 
Conclusion
The purpose of this study was to investigate the extent to which the theory of self-determination can explain the persistence of customers to go online shopping. More specifically, this study can claim that the use of technology, visiting a website, and in particular the purchase in cyberspace can occur as a result of the formation of individual motivations for these behaviors. Accordingly, based on the self-determination theory (SDT), the more an individual’s basic needs are met, the more internalized his motivation will be and the more persistent he will be in the desired behavior. For this reason, according to the hypotheses proposed by this study, the three basic needs of "need for autonomy", "need for competence", and "need for relatedness" can lead to the strengthening of the individual’s intention to return to the website.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology acceptance
  • Basic psychological needs
  • Self-determination
  • customers’ intention to return
  • Online store
اسماعیل‎زاده، علی؛ امرایی، حافظ؛ قلی‌پور، سارا؛ مقدم، آرش (1396). تأثیر جو و طراحی چیدمان فروشگاه‌های اینترنتی، بر رفتار خرید آنی آنلاین مشتریان. مدیریت بازرگانی، 9(2)، 213-232.
الهی، شعبان؛ عبدی، بهنام؛ دانایی‌فر، حسن (1389). پذیرش دولت الکترونیک در ایران: تبیین نقش متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوری. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 1(1)، 41–67.
بازرگان، نگین؛ صنایعی، علی؛ انصاری، آذرنوش (1396). بررسی تأثیر ابعاد شخصیتی مایرز بریگز بر تمایل به خرید الکترونیکی خریداران. مدیریت بازرگانی، 9 (1)، 21-.42
بمانیان، محمدرضا؛ سالاری مدوار، مژده؛ غفرانی، سعید؛ بمانیان، رضا (1391). ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک با استفاده از مدل تلفیقی پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) و رهیافت نظری رفتار برنامه‌ریزی‌شده (TPB) و اعتماد (مطالعه موردی: دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران). مدیریت شهری، 10 (29)، 50-131.
دشتی، مهدی؛ صنایعی، علی (1397). عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید اجتماعی مصرف‌کنندگان در تجارت اجتماعی. مدیریت بازرگانی، 10 (1)، 97-120.
معینی، حسین؛ جامی‌پور، مونا؛ ابراهیمی دلاور، فاطمه (1396). تأثیر قابلیت‎های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید به‌واسطه اعتماد مطالعه موردی کاربران اینستاگرام. مدیریت بازرگانی، 9(1)، 173-192.
یعقوبی، نورمحمد؛ شاکری، رویا (1387). مقایسه تحلیلی مدل‌های پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی. فصلنامه علوم مدیریت فناوری اطلاعات، 3(11)، 21–44.
 
References
Adams, D. A., Nelson, R., and Todd, P. (1992). Perceived Usefulness, Ease of Use, and Usage of Information Technology: A Replication. MIS Quarterly 16(2), 227–47. Available in: http://www.jstor.org/stable/249577?origin=crossref.
Ahghar Bazargan, N., Sanayei, A., Ansari, A. (2017) The Impact of the Myers-Briggs Personality Dimensions on Shopping Intentions in Online Environments: A Comparative Study, Journal of Business Management, 9 (1), 21-42.
Ajzen, I., and Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
Bamanian, M., Salari Medvar, M., Ghofrani, S., & Bemanian, R. (2012). Examining the Factors Impacting Adoption of Electronic Services Using Technology Acceptance Mode, Theory of Planned Behavior and Trust: A Case Study of Tehran Electronic Government Offices. Urban Management. 29(1), 50-131.(in Persian)
Chen, B. (2015). Basic Psychological Need Satisfaction, Need Frustration, and Need Strength across Four Cultures. Motivation and Emotion, 39(2), 216–36.
Chiu, C., Wang, E., Fang, Y. and Huang, H. (2012). Understanding Customers’ Repeat Purchase Intentions in B2C e-Commerce: The Roles of Utilitarian Value, Hedonic Value and Perceived Risk. Information Systems Journal, 24(1), 85–114.
Cyr, D., Bonanni, C., Bowes, J. & Ilsever, J. (2005). Beyond Trust: Web Site Design Preferences across Cultures. Journal of Global Information Management (JGIM), 13(4), 25–54.
Cyr, D., Bonanni, C., & Ilsever, J. (2004). Design and E-Loyalty across Cultures in Electronic Commerce. Proceedings of the 6th international conference on Electronic commerce - ICEC ’04: 351. http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1052220.1052265.
Cyr, D., Hassanein, K., Head, M., and Ivanov, A. (2007). The Role of Social Presence in Establishing Loyalty in E-Service Environments. Interacting with Computers, 19(1), 43–56.
Dash, S., & Saji, B. (2008). The Role of Consumer Self-Efficacy and Website Social-Presence in Customers’ Adoption of B2C Online Shopping. Journal of International Consumer Marketing, 20(2), 33–48.
Davis, F. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly 13(3), 319–40.
Davis, F., Bagozzi, R., Warshaw, P. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 35(8), 982–1003. http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.35.8.982.
Deci, E., Nezlek, J., Sheinman, L. (1981). Characteristics of the Rewarder and Intrinsic Motivation of the Rewardee. Journal of Personality and Social Psychology, 40(1), 1–10.
Deci, E.,  Ryan, R. (1980). The Empirical Exploration of Intrinsic Motivational Processes. Advances in experimental social psychology, 13, 39–80.
Deci, E., Ryan, R.M. (2008). Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(3), 182–85.
Deci, E., Schwartz, A., Sheinman, L., Ryan, R. (1981). An Instrument to Assess Adults’ Orientations Toward Control Versus Autonomy With Children: Reflections on Intrinsic Motivation and Perceived Competence. Journal of Educational Psychologyucational Psychology, 73(5), 642–50.
Elahi, S., Abdi, B., Danaeefard, H. (2010). Adoption of Electronic Government in Iran: The role of Individual, Organizational and Social Factors in Adoption of Technology. Public Administration Perspective, 1, 41-67. (in Persian)
EsmaeelZadeh, A., Omaraee, H., Gholipour, S., Moghaddam, A. (2017). The Impact of Ambiance and Layout of Online Stores on Impulsive Purchase behavior of Customers. Journal of Business Management, 9(2), 213-232.
Fishbein, M., Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. New York: Psychology Press, Taylor & Francis.
Fishbein, M., and Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intentions and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Boston: Addison-Wesley.
Flavián, C., Guinalíu, M., Gurrea, R. (2006). The Role Played by Perceived Usability, Satisfaction and Consumer Trust on Website Loyalty. Information and Management 43(1), 1–14.
Fulk, J., Steinfield, C., Schmitz, J., Power, J. (1987). A Social Information Processing Model of Media Use in Organizations. Communication Research, 14(5), 529–552.
Gagne, M., Deci, E., Gagné, M. (2005). Self-Determination Theory and Work Motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331–62.
Gefen, D., Straub, D.(2003). “Managing User Trust in B2C E-Services.” e-Service Journal 2(2): 7–24. http://www.jstor.org/stable/10.2979/ESJ.2003.2.2.7.
Gefen, D., Straub, D. (2000). The Relative Importance of PEOU in IS Adoption: A Study of e-Commerce Adoption. Journal of the Association for Information Systems, 1(8), 1–28.
Gefen, D., Straub, D. (2004). Consumer Trust in B2C E-Commerce and the Importance of Social Presence: Experiments in e-Products and e-Services. Omega-The International Journal of Management Science, 32(6), 407–424.
Grolnick, W., Ryan, R. (1987). Autonomy in Children’s Learning: An Experimental and Individual Difference Investigation. Journal of Personality and Social Psychology, 52(5), 890–898.
Hassanein, K., Head, M. (2007). Manipulating Perceived Social Presence through the Web Interface and Its Impact on Attitude towards Online Shopping. International Journal of Human Computer Studies, 65(8), 689–708.
Heijden, H., Verhagen,T., Creemers, M. (2003). Understanding Online Purchase Intentions: Contributions from Technology and Trust Perspectives. European Journal of Information Systems, 12(1), 41–48.
Hollembeak, J., Amorose, A. (2007). Psychology Perceived Coaching Behaviors and College Athletes ’ Intrinsic Motivation: A Test of Self-Determination Theory. Journal of Applied Sport, 17(1), 20–36.
Johnson, E. (2004). On the Depth and Dynamics of Online Search Behavior. Management Science, 50(3): 299–308. http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.1040.0194.
Karahanna, E., Straub, D. (1999). “The Psychological Origins of Perceived Usefulness and Ease-of-Use.” Information and Management 35(4): 237–50.
Koufaris, M. (2002). Applying the Technology Acceptance Model and Flow Theory to Online Consumer Behavior. Information Systems Research, 13(2), 205–223.
Karahanna, E., Straub, D. (1999). The Psychological Origins of Perceived Usefulness and Ease-of-Use. Information and Management, 35(4), 237–250.
Moeini, H., Janipour, M., Ebrahimidelavar, F. (2017). The Effect of Social Commerce Capabilities on Customers' Attitude to Ward Buying by the Mediator Role of Trust (Case Study: Instagram Users). Journal of Business Management, 9(1), 173-192
Nikou, S., Economides, A. (2017). Mobile-Based Assessment: Integrating Acceptance and Motivational Factors into a Combined Model of Self-Determination Theory and Technology Acceptance.” Computers in Human Behavior, 68, 83–95.
O’Keefe, R. (2000). From the User Interface to the Consumer Interface: Results from a Global Experiment. International Journal of Human Computer Studies, 53(4), 611–628.
Revythi, A., Tselios, N. (2019). Extension of technology acceptance model by using system usability scale to assess behavioral intention to use e-learning. Education and Information Technologies, 24(4), 2341-2355.
Roca, J., Gagné, M. (2008). Understanding E-Learning Continuance Intention in the Workplace: A Self-Determination Theory Perspective. Computers in Human Behavior, 24(4), 1585–1604.
Ryan, M., Rigby, S., Przybylski, A. (2006). The Motivational Pull of Video Games: A Self-Determination Theory Approach. Motivation and emotion, 30(4), 344–360.
Ryan, R, Deci, E. (2017). Self-Determination Theory. New York: Guilford Publications.
Ryan, R., Deci, E. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions.” Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.
Sheldon, K., Elliot, A. (1999). Goal Striving, Need Satisfaction, and Longitudinal Well-Being: The Self-Concordance Model. Journal of personality and social psychology, 76(3), 482.
Shen, K., Khalifa, M.(2008). Exploring Multidimensional Conceptualization of Social Presence in the Context of Online Communities. International Journal of Human-Computer Interaction, 24(7), 722–748.
Swanson, E. (1987). Information Channel Disposition and Use. Decision Sciences, 18(1), 131–145.
Szajna, B. (1996). Empirical Evaluation of the Revised Technology Acceptance Model. Management Science, 42(1), 85–92.
Taylor, S., Todd, P. (1995). Assessing IT Usage: The Role of Prior Experience. MIS Quarterly, 19(4), 561–570.
Vallerand, R. (1997). Toward A Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation.” Advances in Experimental Social Psychology, 29(C), 271–360.
Vansteenkiste, M., Niemiec, C., Soenens, B. (2010). 16 PARTA Advances in Motivation and Achievement The Development of the Five Mini-Theories of Self-Determination Theory: An Historical Overview, Emerging Trends, and Future Directions. Elsevier. http://dx.doi.org/10.1108/S0749-7423(2010)000016A007.
Venkatesh, V. (2000). Determinants of Perceived Ease of Use: Integrating Control, Intrinsic Motivation , Acceptance Model. Information Systems Research, 11(4), 342–365.
Venkatesh, V., Davis, F. (1996). A Model of the Antecedents of Perceived Ease of Use: Development and Test. Decision Sciences, 27(3), 451–481.
Venkatesh, V., Davis, F. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal. Management Science, 46(2), 186–204.
Vlachopoulos, S., Karageorghis, C., Terry, P.(2013). Motivation Profiles in Sport: A Self-Determination Theory Perspective. Research Quarterly for Exercise and Sport ISSN, 71(4), 387–397.
Waluyani, R.C., Subroto, B., Purnomosidhi, B. (2018). Effect of External Factors of Technology Acceptance Model Toward Technology Acceptance of Online Travel Agent. Economia, 14 (2).
Wan, H. (2000). Opportunities to Enhance a Commercial Website. Information and Management, 38(1), 15–21.
Williams, G., Gagné, M., Ryan, R., Deci, E. (2002). Facilitating Autonomous Motivation for Smoking Cessation. Health Psychology, 21(1), 40–50.
Yaghubi, N., Shakeri, R. (2008). Comparing Technology Acceptance Models by an Emphasis on Internet Banking. Information Technology Management Science, 11, 21-44.
(in Persian)
Yoo, Y., Alavi, M. (2001). Media and Group Cohesion: Relative Influences on Social Presence, Task Participation, and Group Consensus. MIS Quarterly, 25(3), 371. https://www.jstor.org/stable/3250922?origin=crossref.
Zhou, L., Dai, L., Zhang, D. (2007). Online Shopping Acceptance Model — A Critical Survey of Consumer Factors in Online Shopping. Journal of Electronic Commerce Research 8(1), 41–62.
Zhou, M. (2016). Chinese University Students’ Acceptance of MOOCs: A Self-Determination Perspective.” Computers and Education, 92–93, 194–203.
Zmud, R., Lind, M., Young, F. (1990). An Attribute Space for Organizational Communication Channels. Information Systems Research, 1(4), 440–457.
Zuckerman, M., Porac, J., Lathin, D., Deci, E. (1978). On the Importance of Self-Determination for Intrinsically-Motivated Behavior.” Personality and Social Psychology Bulletin, 4(3), 443–46. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/014616727800400317.