بررسی قوم‌نگاشتی بازاریابی‌ کارآفرینانه در گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای دولاب در استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

هدف: بازاریابی‌ کارآفرینانه، به‌معنای شناسایی و بهره‌برداری پیش‌دستانه از فرصت‌ها برای جذب و حفظ بیشتر گردشگر است که از طریق رویکردهای نوآورانه به مدیریت ریسک، استفاده اهرمی از منابع و خلق ارزش صورت می‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر، مشخص کردن وضعیت قوم‌نگاشتی بازاریابی‌ کارآفرینانه در گردشگری روستای دولاب است.
روش: این پژوهش، به شیوه کیفی و با استفاده از قوم‌نگاشتی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، ساکنان روستای دولاب هستند که در زمینه گردشگری روستایی، به‌عنوان کارآفرین فعالیت می‌کنند. با روش نمونه‌گیری هدفمند، 10 نفر از روستاییان کارآفرین انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مشاهده، مصاحبه و یادداشت‌برداری‌ جمع‌آوری شدند. استادان، معیارهای اعتبار، انتقال، اعتماد، تأیید و اصالت را بررسی و روایی و پایایی داده‌ها را تأیید کردند. در نهایت، پس از اِعمال کدگذاری باز، مفاهیم استخراج‌شده با استفاده از روش ‌تحلیل شماتیک و نسخه 18 نرم‌افزار مکس کیودی‌آی مدل‌سازی شدند.
یافته‌ها: پس از انجام مصاحبه با نمونه آماری و کدگذاری و مقوله‌بندی داده‌های مربوط به بازاریابی کارآفرینانه، در مجموع، 158 مفهوم، 44 مقوله و 10 مقوله محوری استخراج شد. کدگذاری گردشگری روستایی در روستای دولاب تمامی ابعاد اقتصادی، اکولوژیکی، فرهنگی، محیطی، اجتماعی، کشاورزی، خدمات و اقدامات، تجربه محوری را شامل می‌شود.
نتیجه‌گیری: این پژوهش، یکی از پژوهش‌های اولیه در زمینه بازاریابی کارآفرینانه در گردشگری روستایی است که به مدلی توسعه‌یافته در خصوص بازاریابی ‌کارآفرینانه با ابعاد بسیاری همچون فرصت‌محوری، پیش‌نگری، ایجاد ارزش، اهرم کردن منابع، مشتری‌گرایی، نوآوری‌گرایی، ریسک‌پذیری، محتوامحوری، هدایت و رهبری و هدف‌محوری دست یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethnographic Study of Entrepreneurial Marketing in Rural Tourism (Case Study: Dolab Village in Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • Reza Shafei 1
  • Arman Ahmadizad 2
  • Shima Gholamshahbazi 3
1 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
3 MSc. Student, Department of Business Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Objective
Rural tourism has grown exponentially in recent decades. Meanwhile, Doolab village is one of the nationally approved villages in Kurdistan province, which is considered as an attraction according to studies conducted in terms of rural tourism and has attracted 62% of the tourists to its residences. Therefore, in order to investigate the reason behind their success, the researcher intends to examine the entrepreneurial marketing dimension model – a concept that seeks to describe marketing processes and identify opportunities in a fluctuating environment for small businesses with limited resources – among the entrepreneurs of Doolab village. Hence, the main purpose of this study is to determine the ethnographic status of entrepreneurial marketing in rural tourism in Doolab village.
 
Methodology
The present study is interpretive in terms of philosophical approach. Therefore, this study is a qualitative research based on ethnography. The statistical population includes all the residents of Doolab village who were active in the field of rural tourism as entrepreneurs. According to the purposeful sampling method, 10 entrepreneurial villagers were selected for this study. Moreover, validity, transfer, trust, approval and authenticity were examined by university professors for validity and reliability of the data. Observation, interview and note-taking methods were also used to collect the data. Finally, the extracted concepts were modeled based on schematic analysis technique using Max QD software version 18 through open coding method.
 
 
Findings
The results of entrepreneurial marketing conceptualization coding showed that a total number of 286 key points were extracted from the content of the interviews, which according to their concept which were devided into 158 common initial codes (concepts). The results of categorization related to entrepreneural marketing showed that a total number of 44 categories were extracted from 158 open source interviews. Finally, the results of the coding within core categories related to entrepreneurial marketing showed that among the total number of the interviews with the samples under study within the 44 categories, 10 core categories were extracted including opportunity-oriention, predictive, value creation, resource leveraging, customer-orientation, innovation, risk-taking, content-oriented, guidance and leadership, and goal-oriented.
 
Conclusion
In the present study, it was concluded that entrepreneurial marketing has 10 dimensions and rural tourism in Doolab village proposes economic, ecological, cultural, environmental, social, agricultural, services and measures, experience-oriented dimensions. Entrepreneurs in Doolab village, based on the tourism nature of the village as a tourist destination, have long been known for their history, religion, politics, and agriculture, and they have the best visual perspective as well. Preservation of values ​​and customs and the intact nature of the village due to the existence of new style houses in cities and gardens have led to fewer constructions. Most of the people who are involved in ecotourism in this village were familiar with the tourism industry and had built their buildings in the old texture of the village and had used original decoration and interior architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial marketing
  • Rural tourism
  • Ethnography
  • Doolab village
حمیدی‌زاده، محمدرضا، پشاآبادی، میکائیل؛ عطایی، مهدی؛ حیاتی، بهزاد (1394). بررسی الگویی کمی از اثر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر چابکی سازمانی (مورد مطالعه: مراکز آموزشی خصوصی). مدیریت بازرگانی، 7(3)، 601-620.
روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید (1391). مدیریت بازاریابی (چاپ چهارم). تهران، انتشارات سمت.
شریفی تهرانی، محمد؛ یوسفی، جواد (1392). بررسی ارتباط بین گونه‌های گردشگری مذهبی، روستایی و بوم‌شناختی با گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی). فصل‌نامه مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی خراسان، 25، 1-33.
شیخی، داوود؛ پازکی، معصومه (1396) ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگری روستایی با استفاده از مدل آمیخته بازاریابی (7p) (مورد مطالعه: دهستان جوزان، شهرستان ملایر). پژوهش‌های روستایی، 8(3)، 491-501.
شیرخدایی، میثم؛ رضوانی، مهران؛ خزایی پول، مرتضی (۱۳۹۱). بازاریابی‌کارآفرینانه: ماهیت و معنی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
ضرغام، حمید؛ حاجی محمد امینی، صمد (1389). امکان‎سنجی خوشه گردشگری در شهرستان انزلی. مطالعات علمی ـ پژوهشی مدیریت گردشگری، 14، 93-124.
قدیری معصوم، مجتبی؛ خراسانی، محمد امین؛ ضیاء نوشین، محمد مهدی؛ ویسی، فرزاد (1390). هم‎گرایی و همکاری محدود منطقه‌ای، راهکاری برای توسعه گردشگری فرهنگی. فصل‌نامه مطالعات ملی، 12(1)، 117-140.
قنبری، سیروس؛ قاسمی، مریم؛ پورجوپاری، مرضیه؛ (1392). بررسی اثرهای گردشگری بر توسعه روستایی از دیدگاه جامعه میزبان (مطالعه موردی: بخش ماهان شهرستان کرمان). مجله آمایش جغرافیایی فضا، 3 (9).
محمدپور، احمد (1392). روش پژوهش کیفی ضد روش 1 و 2 مراحل و رویه­های علمی در روش­شناسی کیفی. تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
مهارتی، یاسر؛ برومند، احمد (1392). بازاریابی کارآفرینانه، راهکاری برای ارتقای عملکرد کسب‌وکارها، مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، تهران، 18 و 19 اردیبهشت، صص. 31-43.
 
References
Afazeli, A., & Ivanova, V. (2014). The role of entrepreneurial networking on internationalization of a micro-sized Born Global Swedish fashion company. Bachelor thesis in Business Administration, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun, Sweden.
Albu, R. G., & Nicolau, L. C. (2011). Sustainable Development of the Romanian Rural Areas within the Present European Context. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, 4(53), 111-118.
Ang, I. (2018). Ethnography and radical contextualism in audience studies. In The audience and its landscape (pp. 247-262). Routledge.
Bechere, R.C., Helms, M.M., & McDonald, J.P. (2012). The Effect of Entrepreneurial Marketing on Outcome Goals in SMEs. New England Journal of Entrepreneurship, 15(1), 1- 12.
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. Sage.
Davis, D., Morris, M., & Allen, J. (1991). Perceived environmental turbulence and its effect on selected entrepreneurship, marketing, and organizational characteristics in industrial firms. Journal of the Academy of Marketing Science, 19(1), 43-51.
Davis, J. (2017). Disabled children, ethnography and unspoken understandings: The collaborative construction of diverse identities. In Research with Children (pp. 133-153). Routledge.
Davison, C., Frankel, S., & Smith, G. D. (2018). To hell with tomorrow’: coronary heart disease risk and the ethnography of fatalism. In Private risks and public dangers (pp. 95-111). Routledge.
Fagioli, F. F., Diotallevi, F., & Cian, A. (2014). Strengthening the sustainability of rural areas: the role of rural tourism and agritourism. Rivista di Economia Agraria, 69(2–3), 155-169.
Garau, C. (2015). Perspectives on Cultural and Sustainable Rural Tourism in a Smart Region: The Case Study of Marmilla in Sardinia (Italy). Sustainability, 7, 6412–6434.
Ghadiri Masoom, M., Khorasani, M.A., Zia Nooshin, M.M., Weiss, F. (2011). Limited regional integration and cooperation, a solution for the development of cultural tourism. Journal of National Studies, 12 (1), 117-140. (in Persian)
Ghanbari, S., Ghasemi, M., Pourjoopari, M. (2013). Investigating the effects of tourism on rural development from the perspective of the host community (Case study: Mahan section of Kerman). Journal of Spatial Planning, 3 (9). (in Persian)
Gruber, M. (2004). Marketing in new ventures: theory and empirical evidence. Schmalenbach Business Review, 56(2), 164-199.
Hacioglu, G., Eren, S. S., Eren, M. S., & Celikkan, H. (2012). The effect of entrepreneurial marketing on firm’s innovative performance in Turkish SMEs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 871-878.
Hamali, S. (2015). The Effect of Entreprenurial Marketing on Business Performance: Small Garment Industry in Bandung City, Indonesia. Develop Country Studies, (online), 5(1).
Hamidizadeh, M. R., Pashaabadi, M., Ataiee, M., & Hayati, B.(2015). A Quantitative Model of the Effect of Entrepreneurial Marketing Dimensions on Organizational Agility (Case Study: Private Training Centers). Business Management, 7 (3), 601-620. (in Persian)
Hills, G. E., & Hultman, C. M. (2011). Academic roots: The past and present of entrepreneurial marketing. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 24(1), 1-10.
Jones, R. & Rowley, J. (2011). Entrepreneurial marketing in small businesses: A conceptual exploration. International Small Business Journal, 29(1), 25-36.
Kreuger, L., & Neuman, W. L. (2006). Social work research methods: qualitative and quantitative approaches: with Research Navigator. Pearson/Allyn and Bacon.
Krueger, A. R. (1994). Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Kurgun, H., Bagiran, D., Ozeren, E. & Maral, B. (2011). Entrepreneurial Marketing-The Interface between Marketing and Entrepreneurship: A Qualitative Research on Boutique Hotels. European Journal of Social Sciences, 26 (3), 340-357.
Lichterman, P. (2017). Interpretive reflexivity in ethnography. Ethnography, 18(1), 35-45.
Machin, D. (2002). Ethnograhic Research media studies, Arnold.
Maharti, Y., Boroumand, A. (2013). Entrepreneurial Marketing, a Strategy to Improve Business Performance, Proceedings of the Second National Conference on Management and Entrepreneurship, Tehran, pp. 31-43. (in Persian)
Manasra, E.A., Zyadat, M.A., Awamreh, M.A., & Alnsour, M.S. (2013). Linking entrepreneurial marketing and performance indicators in Jordanian hotel industry. Journal of Management Research, 5(3), 86-94.
Miles, MP., & Darroch, J. (2006). Large firms, entrepreneurial marketing processes, and the cycle of competitive advantage. European Journal of Marketing, 40, (5–6).
Mohammadpour, A. (2013). Qualitative research method anti method 1 and 2, Scientific steps and procedures in qualitative methodology. Tehran: Jameh-Shenasan publications.
(in Persian)
Morris, M. H., Schindehutte, M., & LaForge, R. W. (2002). Entrepreneurial marketing: a construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives. Journal of marketing theory and practice, 10(4), 1-19.‏
Morrish, S. C., & Deacon, J. H. (2011). A tale of two spirits: entrepreneurial marketing at 42Below vodka and Penderyn whisky. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 24(1), 113-124.
Mort, G. S., Weerawardena, J., & Liesch, P. (2012). Advancing entrepreneurial marketing: Evidence from born global firms. European Journal of Marketing, 46(3-4), 542-561.‏
Niehm, L. S., Hurst, J. L., Son, J., Fiore, A. M., & Sadachar, A. (2013). Entrepreneurial marketing: Scale development and validation in the small firm context.‏ Proceeding of Conference on Apparel, Events and Hospitality Management, United States, Iwoa University, 1- 6.
Nwaizugbo, I.C. & Anukam, A.I. (2014). Assessment of entrepreneurial marketing practices among Small and Medium Scale Enterprises in Imo State Nigeria: Prospects and challenges. Review of Contemporary Business Research, 3(1), 77- 98.
Parker-Jenkins, M. (2018). Problematising ethnography and case study: reflections on using ethnographic techniques and researcher positioning. Ethnography and Education, 13(1), 18-33.
Rezvani, M., & Khazaei, M. (2013). Prioritization of entrepreneurial marketing dimensions a case of in higher education institutions by using entropy. International Journal of Information, Business and Management, 5(3), 30.‏
Rusta, A., Venus, D., Ebrahimi, A.H. (2012). Marketing Management (Fourth Edition). Tehran, Samt Publications. (in Persian)
Samy, M., & Robertson, F. (2017). From positivism to social constructivism: an emerging trend for CSR researchers. Handbook of Research Methods in Corporate Social Responsibility.
Sarma, M., Septiani, S., Ratna Dewi, F., & Siregar. E.H. (2013). The Impact of Entrepreneurial Marketing and Business Development on Business Sustainability: Small and Household Footwear Industries in Indonesia. International Journal of Marketing Studies, 5(4), 110-122.
Sasu, K. A., & Epuran, G. (2016). An overview of the new trends in rural tourism. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series V: Economic Sciences, 9(2), 119.‏
Sharifi Tehrani, M., Yousefi, J. (2013). Investigating the relationship between religious, rural and ecological tourism with cultural tourism (Case study: South Khorasan). Journal of Khorasan Cultural-Social Studies, 25, 1-33. (in Persian)
Sheikhi, D., Pazaki, M (2017) Evaluation and prioritization of factors affecting rural tourism marketing using a mixed marketing model (7p) (Case study: Jozan village, Malayer). Journal of Rural Research, 8 (3), 491-501. (in Persian)
Shirkhodai, M., Rezvani, M., & Khazaei Pool, M. (2012). Entrepreneurial Marketing: The Nature and Meaning. National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-Based Businesses, Babolsar, Troud Shomal Research Company. (in Persian)
Tureac, C. E., Turtureanu, A. G., & Bordean, I. (2008). General considerations on rural tourism.  Stiinte Economice, 55, 220-228.‏
UNWTO. (2017). Why tourism? Retrieved Match 17th, 2013 from: http://www2.unwto.org/ en/content/ why- tourism
Villanueva-Álvaro, J. J., Mondéjar-Jiménez, J., & Sáez-Martínez, F. J. (2017). Rural tourism: Development, management and sustainability in rural establishments. Sustainability, 9(5), 818.‏
Wilson, S. (1977). The use of ethnographic techniques in educational research. Review of educational research, 47(2), 245-265.
Zargham, H., Haji Mohammad Amini, S. (2010). Feasibility study of tourism clusters in Anzali. Scientific-research studies of tourism management, 14, 93-124. (in Persian)