واکاوی چالش‌های قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در راستای ایجاد، حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی (مطالعه گروه کانونی در بنگاه‌های کوچک)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران ایران.

2 استادیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران ایران.

3 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، واکاوی مشکلات اثرگذار قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد، حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی در بنگاه‌های کوچک اقتصادی و ارائه راهکارهایی به‌منظور رفع تأثیر این مشکلات است.
روش: در این پژوهش کاربردی، برای شناسایی مشکلات، از روش گروه کانونی استفاده شد. جامعه آماری آن، کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های کوچک بخش خصوصی و صاحب‌نظران حوزه قانون کار و روابط کار با حداقل از 10 سال سابقه کاری بود. انتخاب مشارکت‌کنندگان به‌روش نمونه‌گیری هدفمند انجام گرفت و در نهایت 4 گروه کانونی با حضور 35 نفر برگزار شد.
یافته‌ها: چهار مشکل اصلی که بر ایجاد، حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی تأثیرگذار است، عبارت‌ است از: راه‌اندازی کسب‌وکار جدید و توسعه آنها؛ بهره‌وری و ادامه فعالیت بنگاه‌های کوچک اقتصادی؛ ادغام بنگاه‌های کوچک اقتصادی و خروج آنها از بازار و اشتغال زنان. راهکارهای ارائه شده برای این مشکلات بدین صورت مشخص شد: برون‌سپاری بخشی از فرایندهای تولید به خارج از بنگاه؛ بهره‌گیری از مشاوران حقوقی توسط بنگاه‌های کوچک؛ کاهش عناوین شغلی در بنگاه برای کاهش حداکثری نیروی کار و در نظر گرفتن شرایط اقتضایی برای بانوان هنگام استخدام.
نتیجه‌گیری: بنگاه‌های کوچک اقتصادی، برای رفع مشکلات ناشی از قانون کار، باید دو راهبرد کلان را در پیش بگیرند: 1. پیگیری مطالبات ظرفیت‌های موجود در قانون کار به‌کمک مشاوران حقوقی خبره (مانند مواد 191 و 190) و 2. اجرای سناریوهای گوناگون برای به‌کارگیری نیروی انسانی (برای مثال، عقد قراردادهای موقت کار).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Challenges Related to the Labor Law of the Islamic Republic of Iran in order to Create, Maintain, and Develop Job Opportunities (A Focus Group Study in Small Businesses)

نویسندگان [English]

 • Abolghasem Mira 1
 • Ali Heidari 2
 • Valioallah Rostami 3
 • Naser Sham Bayati 4
1 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of MBA, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Many factors such as the economic, political, and cultural conditions affect the rate of unemployment and the employment level in the country. Howver, the Labor Law of the Islamic Republic of Iran is considered as one of the most important factors has been disregarded in previous studies. Although there is an urgent need to study and analyze the impact of Labor Law on the creation, maintenance, and development of job opportunities at the level of small enterprises, most of the related studies are quantitative in nature and it is not possible to discover the implicit layers of Labor Law challenges. Therefore, this research aims to investigate the underlying levels of the Labor Law of the Islamic Republic of Iran based on the entrepreneurs and experts’ opinions in order to identify its challenges regarding the creation, maintenance, and development of employment opportunities in small businesses; it is also intended to propose suitable solutions to these challenges. Therefore, the main question of the present study is “What are the challenges of the Labor Law of the Islamic Republic of Iran in order to create, maintain, and develop job opportunities in small businesses” and “What solutions can be offered to overcome these challenges”.
 
Methodology: In this applied research, focus group method has been used to identify these challenges. The statistical population of the present study included the entrepreneurs and managers of small private businesses and the experts in the field of Labor Law with at least 10 years of work experience. Purposeful sampling method was used to select the participants, and finally 4 focus groups of 35 individuals were formed.
 
Findings: The findings of this study identified four main challenges including starting and developing a new business, productivity and continued operation of small businesses, integration of small businesses and their failure in the market, and women’s employment. In addition, different solutions have been proposed for each of these challenges such as: outsourcing a part of the production process, using legal consultants by the small businesses, reducing job titles in the firm to reduce the number of the workforces, and considering contingency requirements for the recruitment of women.
 
Conclusion: The results of this study indicated that small businesses should implement two macro strategies in order to address the challenges of the Labor Law: (1) pursuing capacity claims in Labor Law with the help of the legal counselors (such as the Articles 191 and 190) as well as (2) implementation of various scenarios for the employment of the workforce (e.g. proposing temporary employment contracts).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Labor Law
 • Job Opportunity
 • Small Business
 • Starting a New Business
 • Productivity
 • Leaving the Business
 • Employment of Women
اندروشین، اسکات (2003). تئوری عمومی کارآفرینی، رویکرد فرد ـ فرصت. (زارع، اکباتانی و پورنصر، مترجمان). تهران: نشر آرادکتاب
پرحیاتی، نرگس؛ شهابی، مهدی؛ معمار، ثریا (1393). آثار تغییر در مفهوم عدالت در حقوق ـ تحلیل محتوای قوانین مرتبط با روابط کار ایران. فصلنامه پژوهش رفاه اجتماعی، 15(57)، 233- 259.
توسلی، غلام عباس ( 1389). جامعه‌شناسی کار و شغل. تهران، انتشارات سمت.
دباغ، رحیم (1384). ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی در صنفهای تولیدی و خدمات فنی کشور. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‎‌های بازرگانی.
سازمان صنایع کوچک ایران (1380). سیاست‌های موفق توسعه صنایع کوچک در 30 کشور صنعتی و در حال توسعه. تهران: نشر سازمان صنایع کوچک.
شمشاد، معصومه؛ ملک محمدی، ایرج؛ حسینی نیا، غلام حسین (1389). شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر ایجاد اشتغال‌زایی تعاون‌های منابع طبیعی در استان گلستان. پژوهش‌های جغرافیایی، 44(79)، 141- 156.
شوماخر، ارنست (1999). کوچک زیباست. (علی رامتین، مترجم). تهران: انتشارات سروش.
صادقی، ناهید (1387). رویکردی به رشد حرفه‌ای مداوم معلمان، موردی از کاربرد شیوه مصاحبه کروه کانونی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 38(2)، 47- 75.
عراقی، عزت الله (1382). حقوق کار. تهران: انتشارات سمت.
کردی نژاد، علی؛ الهیاری، احمد (1384). آموزه‌هایی از بهترین شرکت‌های شناخته جهانی. تهران: نشر سازمان مدیریت صنعتی.
متوسلی، محمود؛ قاسمی، محمد (1384). ارزیابی شاخص‌های حمایت شغلی در لیران. مجله تحقیقات اقتصادی، 40(4)، 67- 102.
مهدوی، ابوالقاسم؛ مهربان، وحید (1390). قانون کار و توسعه صنعتی در ایران. راهبرد، 20 (61)، 233- 246.
موحدیان، غلام رضا (1385). حقوق کار. تهران: نشر فکر سازمان.
نصیری اقدام، علی؛ نادران، الیاس (1385). هزینه مبادله تأمین مالی بنگاه‎های تولید ـ ساخت (مطالعه موردی: 40 بنگاه کوچک). تحقیقات اقتصادی، (74)، 83- 121.
نوبخت، محمد باقر (1389). نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران. راهبرد، 19(57)، 37- 62.
یداللهی فارسی، جهانگیر؛ کلابی، امیر محمد؛ مهرابی، رزا (1390). فرصت‌ها و ایده‌های کارآفرینی. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاه.
 
References
Abraham, S. E. (1997). Relevance of Canadian labor law to US firms operating in Canada. International Journal of Manpower, 18(8), 662-674.
Andrew Shane, S. (2003). A general theory of entrepreneurship (the individual- opportunity Nexus). (Zareh, Ekbatani, & Pournasr, Trans.). Tehran: Arad book. (in Persian)
Browne, M.W & Cudeck, R. (1993). Altermative ways of assessing model fit. In KA. Bollem & J.Slong (Eds), testing structural. https://doi.org/10.1177/0049124192021002005
Brun, V. & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Research in psychology, 3(2), 77-101.
Cordy Nejad, A., Alahyary, A. (2006). Teachings From the word's best known compienes. Tehran: pupulisshers, Industrial Management Insititute. (in Persian)
Croswell, G. V. (2016). 30 Essentional skills for the Qualitative Research. (Yazdani and Mohammadi, Trans). Tehran: Negah Danesh. (in Persian)
Dabagh, R. (2006). Creation and Expansion of Job opportunities Among Guids in production and service section sectorys. Tehran: The institule for Trade studies. (in Persian)
Eraghy, E. (2004). Labor law. Tehran: Samt. (in Persian)
Henrekson, M., Johansson, D., & Stenkula, M. (2010). Taxation, labor market policy and high-impact entrepreneurship. Journal of Industry, Competition and Trade, 10(3), 275-296.
Iran Small Industtriel Organization (2002). Successful small industries Development policies (in 30 industrialized and developing countries). Tehran, Small Industries organization.
(in Persian)
Lazear, E. P. (1990). Job security provisions and employment. The Quarterly Journal of Economics, 105(3), 699-726.
Mahdavy, A., Mehrraban, V. (2012). Labor law and Industrial development in Iran. The Scientific Journal of Strategy, 20(61), 233- 246. (in Persian)
Mayer-Schonberger, V. (2010). The law as stimulus: The role of law in fostering innovative entrepreneurship. A Journal of Law and Policy for the Information Society, 6(2), 153-188.
Movahedyan, Gh. (2007). Labor law. Tehran: Fekr Sazeman. (in Persian)
Nasiri Aghdam, N., & Naderan, E. (2007). Transaction Costs of Manufacturing Firms' Finance (Case Study in 40 Small Firms). Journal of Economic Research, (74), 83- 121.
(in Persian)
Nobakht, M. (2011). The Role of labor law in labor Market and labor Relation in Iran. The Scientific Journal of Strategy, 19(57), 37-62. (in Persian)
 Perhayati, N., Shamayee, M., Memar, S. (2015). The effects of chane in the connect of Justice in law (analyze labor-related law). Social Welfare Research Journal, 15(57), 233- 259.
 (in Persian)
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research methods for business students. Prentice Hall: London.
Schumacher, E.F. (1999). Small is Beautifull Economices as if people Matterered. (Ali Ramin, Trans.). Tehran: Soroush. (in Persian)
Shane, S., & Venkatarman, D. (2000). The promise of entrepreneurship as field of research. Academy of Managerment Review, 26(1), 13-17.
Shemshad, M., Malekmohamady, E., Hoseynnia, Gh.H. (2011). Identification and analysis of effective components for creating employment of natural Resources cooperatives in Golestan province. Journal of Geographical Research, 44(79), 141- 156. (in Persian)
Spickerman, A., Zimmermann, M., & Heiko, A. (2014). Surfasce selection- Exploring driverstiy Efects on response behavior in Foresight. Technological fore casting and social change, 85,105-120.
Tavasoly, Gh.A. (2012). Work and Job sociology. Tehran, Samt. (in Persian)
Whallen, Ch.J. (2008). New Direction in the study of work and Employment: Revializing Industrial Relation as an Academic Eterprise Edward Elgar. Edward Elgar Pub. 
Yadolahi Farsy, G., Golaby, A., Mehrabi, R. (2012). Opportunists Entreprenurial Idea. Tehran, Jihad university press organization. (in Persian)
Zimmerer, T. W., & Scarboroug, N. M. (2006). Essentials of entrepreneurship and small business management. Prentice-Hall.