شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات سوغاتی در منطقه آزاد کیش

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی و رفتاری، پردیس بین‎المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران.

2 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، پردیس بین‎المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت کسب‌وکار، پردیس بین‎ المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران.

چکیده

هدف: گردشگری به‌عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشور، در زمینه کسب منافع اقتصادی، پتانسیل زیادی دارد. در این بین، بخشی که در صنعت گردشگری در جزیره کیش بسیار به آن کم‌توجهی شده، سوغات و عوامل خرید سوغات است. پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات سوغاتی انجام شده و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است.
روش: برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری نظری بود و با بهره‌مندی از روش‌های هدفمند و گلوله برفی انجام شد که بر مبنای آن، 20 مصاحبه با خبرگان مطرح در زمینه گردشگری انجام شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، طی فرایندهای کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به شکل‌گیری مدل عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات سوغاتی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد انجامید. این مدل شامل شش بخش است که در خصوص شرایط علّی، ارزشی که گردشگر کسب می‌کند، بیشتر است.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش، دو پدیده خاطره‌سازی از گردش و بهبود تعاملات با دایره دوستان، به‌عنوان پدیده‌های اصلی شناسایی شده است. عوامل مداخله‌گر، شرایط اقتصادی و ویژگی‌های شخصیتی گردشگر را شامل می‌شود. بستر این پژوهش، فرهنگ گردشگران است. راهبردهای اصلی نیز عبارت‎اند از:  جذابیت و اصالت در بازار و پیامد اصلی این پویایی، بازار و جذب گردشگر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Factors Influencing the Selection of Souvenir Products in the Tourist Market of Kish Region

نویسندگان [English]

  • Hasan Boudlaie 1
  • Mohammadhosein Kenarroodi 2
  • Armin Ranjbar 3
1 Assistant Prof., Department of Social and Behavioral Science, Kish International Campus, Tehran University, Kish, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Kish International Campus, Tehran University, Kish, Iran.
3 MSc., Department of Business Management and Marketing, Kish International Campus, Tehran University, Kish, Iran.
چکیده [English]

Objective: As one of the pillars of economic growth and development of the country, Tourism has high potentials in the field of economic benefits. In the meantime, souvenirs and the effective factors have received a little attention in Kish Island. The main question in this research is “what factors can determine the selection of souvenir products in Kish region?” Therefore, in this research, the factors affecting the selection of souvenir products in the Kish region and the consequences are identified. Moreover, other questions regarding the factors affecting the selection of souvenir products in Kish region and the consequences of identifying the factors affecting the selection of souvenir products in Kish region need to be reviewed in order to answer the main research question.
 
Methodology: The present study is both applied and fundamental in terms of purpose. On the other hand, the present study is regarded as a qualitative research because the researcher intends to propose a model based on qualitative methods (grounded theory) about the factors affecting the purchase of souvenirs among the tourists. The statistical population includes the managers and the experts in the field of tourism, handicrafts, and marketing who have market experience as well as the academic experts. In this study, twenty people were interviewed. The interviews were conducted in order to collect data in the main part of the research and measure the research variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Souvenirs
  • Intention to Buy
  • Market Originality
  • Market Dynamics
تیموتی، دالن جی (1388). جامعه‌شناسی مصرف (گردشگری و خرید). (علی‌اصغر سعیدی و محمدحسین آبادی، مترجمان). تهران: جامعه‌شناسان.
جمالی، مسعود؛ نظری، احمد (1394). بررسی انگیزه‌های گردشگری در میان اقشار کم‎برخوردار. همایش بینالمللی توسعه گردشگری، 1-18.
رستگار، عباسعلی؛ شهریاری، مهری (1398). از تصویر مرکز خرید تا تمایل به خرید با ارزش خرید ادراک‎شده، رضایت مشتریان و ترجیح مشتریان (مطالعه موردی: مراکز خرید شهر سمنان). مدیریت بازرگانی، 10(3)، 643-658.
سالمی، محمد؛ رضوانی، احمد؛ جباری، حسین (1392). بررسی تأثیر پیشایندهای گردشگری روستایی و عشایری در میان ایلات استان لرستان. نشریه جغرافیای ایران، 5(4)، 49-62.
سعیدا اردکانی، سعید؛ صانعیان، زهرا السادات؛ منتی، ناهید (1398). سنجش عوامل مؤثر بر تمایل مصرف‎کننده ایرانی به خرید و مصرف کالاهای ایرانی. مدیریت بازرگانی، 11(2)، 241-258.
ضیایی، محمود؛ ترابیان، پونه (1389). سنجش سطح قابل‌ قبول اثرهای منفی اجتماعی گردشگران بر جوامع محلی در ایران مورد مطالعه سکونتگاه‌های روستایی حوزه‌ی تالاب پریشان. فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران (جغرافیا)، 8(27)، 205-224.
عطرسایی، بنفشه (1388). رابطه عوامل جمعیت‏شناختی و رفتار خرید صنایع‌دستی گردشگران اروپایی در اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
کیقبادی، مرضیه؛ فخرایی، مرضیه؛ علوی، سارا؛ زواری، عبدالمجید (1392). شناخت صنعت فرهنگی، اداره کل تبلیغات اسلامی قم.
محمدی، نسیم (1393). عوامل مؤثر بر رفتار حرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان. پایان‎‌نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه صنعتی اصفهان.
 
References
Altintzoglou, T., Heide, M., Borch, T. (2016). Food souvenirs: buying behaviour of tourists in Norway. British Food Journal, 118, 119 – 131.
Anderson, L.F., & Littrell, M. A. (1995). Souvenir-purchase behavior of womentourists. Annals of Tourism Research, 22(2), 328–348.
Atrsayi, B. (2009). The Relationship between Demographic Factors and Handicraft Buying Behavior of European Tourists in Isfahan. MSc Thesis. Allameh Tabatabai University. Tehran. (in Persian)
Butler, R. W. (1991). West Edmonton Mall as a tourist attraction. The Canadian Geographer/Le Géographe canadien, 35(3), 287-295.
Graburn, N. H. H. (2001). Secular ritual: A general theory of tourism. In V. L. Smith & M. Brent (Eds.), Hosts and Guests Revisited: Tourism Issues of the 21st Century (pp. 42-50). New York: Cognizant Communication Corporation.
Hu, B., & Yu, H. (2007). Segmentation by craft selection criteria and shopping involvement. Tourism Management, 28(4), 1079-1092.
Jamali, M., & Nazari, A. (2015). Investigating Tourism Motivations among the Low-Rise People. International Conference on Tourism Development, 1-18. (in Persian)
Jansen-Verbeke, M. (1998). The Synergism between Shopping and Tourism. In Global Tourism. Theobald, W. F. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann.
Kamal, S., Chuan Chu, S., & Pedram, M. (2013). Materialism, Attitudes, and Social Media Usage and Their Impact on Purchase Intention of Luxury Fashion Goods Among American and Arab Young Generations, Journal of Interactive Advertising, 13(1), 27-40.
Keighobadi, M., Fakhraei, M., Alavi, S., Zawari, A. (2013). Recognizing the Cultural Industry. Qom Islamic Publicity Bureau. (in Persian)
Kim, S. S., Timothy, D. J., & Hwang, J. (2011). Understanding Japanese tourists’ shopping preferences using the Decision Tree Analysis method. Tourism Management, 32(3), 544-554.
Kim, S., & Littrell, M. A. (2001). Souvenir buying intentions for self versus others. Annals of Tourism Research, 28(3), 638-657.
Li, M., & Cai, L.A. (2008). Souvenir Shopping Attitudes and Behavior Among Chinese Domestic Tourists: An Exploratory Study. Journal of China tourism research, 4(2), 189-204.
Lin, Y. H., & Chen, C. F. (2013). Passengers' shopping motivations and commercial activities at airports–The moderating effects of time pressure and impulse buying tendency. Tourism Management, 36, 426-434.
Littrell, M. A. (1990). Symbolic significance of textile crafts for tourists. Annals of Tourism Research, 17(2), 228-245.
Michalkó, G., & .Rátz, T. (2006). Typically Female Features in Hungarian Shopping Tourism Migracijske i etničke teme, 22(1-2), 79-93.
Mogindol, S. H., & Bagul, A. H. B. B. P. (2014). Tourists' Perceptions about an Appealing Handicraft. Tourism, Leisure and Global Change, 1(1).
Mohammadi, N. (2014). Factors Effecting the Handicraft Behavior of Tourist Craftsmen by the Rate of Handicrafts Shopping in Isfahan. M.Sc., Isfahan University of Technology.
(in Persian)
Oh, J. Y. J., Cheng, C. K., Lehto, X. Y., & O’Leary, J. T. (2004). Predictors of tourists’ shopping behaviour: Examination of socio-demographic characteristics and trip typologies. Journal of Vacation Marketing, 10(4), 308-319.
Oh, Y. J. (2007). An exploration of tourist shopping. Doctoral dissertation, Texas A&M University.
Onderwater, L., Richards, G. and Stam, S. (2000). Why tourists buy textile souvenirs. European evidence. Tourism, Culture and Communication, 2(1), 39-48.
Rastegar, A.A., Shahriari, M. (2018). From Shopping Centers’ Image to Purchase Intention with Perceived Value, Customer Satisfaction and Customer Preference (Case Study: Shopping Centers in Semnan). Journal of Business Management, 10 (3), 643-658. (in Persian)
Saeida Ardakani, S., Saneian, Z. and Menati, N. (2018). Measurement of the Factors Affecting the Tendency of Iranian Consumers to Buy and Consume Iranian Goods. Journal of Business Management, 11 (2), 241-258. (in Persian)
Salemi, M., Rezvani, A., Jabbari, H. (2013). Investigating the Impact of Rural and Tribal Tourism Antecedents among the Provinces of Lorestan Province. Iranian Journal of Geography, 5 (4), 49-62.(in Persian)
Strauss, A.L., & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage.
Swanson, K. K., & Timothy, D. J. (2012). Souvenirs: Icons of meaning, commercialization and commoditization. Tourism Management, 33(3), 489-499.
Swanson, K.K. and Horridge, P.E. (2006). Travel motivations as souvenir purchase indicators. Tourism Management, 27(4), 671-683. doi: 10.1016/j.tourman.2005.03.001
Timothy, D. J. (2009). Sociology of Consumption (Tourism and Shopping). (Saeedi, Ali Asghar and Abadi Mohammad Hossein, Trans.) Tehran: Sociologists. (in Persian)
Turner, L., & Reisinger, Y. (2001). Shopping satisfaction for domestic tourists. Journal of Retailing and Consumer Services, 8, 15-27.
Wicks, B., Do, K., Hsieh, P. C., Komorowski, A., Martin, K., Qiu, X., ...& Yu, G. (2004). Direct marketing of crafts and souvenirs to Vladmir Visitors. Vladimir tourism development project. University of illinois at Urbana-champaign college of applied life studies, department of recreation, sport and tourism.
Yuksel, A. (2004). Shopping experience evaluation: a case of domestic and international visitors. Tourism Management, 25(6), 751-759.
Yüksel, A. (2007). Tourist shopping habitat: Effects on emotions, shopping value and behaviours. Tourism management, 28(1), 58-69.
Ziaei, M., Torabian, P. (2010). Assessing the Acceptable Level of Negative Social Impacts of Tourists on Local Communities in Iran Case Study of Rural Settlements of Parishan Wetland. Iranian Journal of Geography Association (Geography), 27(8), 205-225.
(in Persian)