ارائه مدل گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب‌وکار (BM)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در دهه اخیر، برخی از پژوهشگران و انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری، به‌منظور رفع کاستی‌ها و ضعف‌های گزارشگری مالی فعلی، به استفاده از مفهوم الگوی کسب‌و‎کار در پژوهش‌های خود علاقه‌مند شده‌اند. با عنایت به نقش و اهمیت گزارشگری مالی، به‌عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه و به‌تبع آن، تلاش پژوهشگران برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی، به‌عنوان ابزاری برای ادای مسئوولیت پاسخ‌گویی اجتماعی و محیط کسب‌وکار، پژوهش حاضر نیز، به‌دنبال ارائه مدلی از گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب‌و‎کار است تا هم ضعف‌های گزارشگری مالی فعلی را رفع کند و هم کیفیت آن را افزایش دهد.
روش: پژوهش حاضر، به‌لحاظ ماهیت داده‌ها و روش‌های تحلیل، از نوع ترکیبی ـ راهبرد اکتشافی متوالی است. با بهره‌گیری از این راهبرد، سه گام کلی اجرا شده است. گام نخست: استخراج ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب‌و‎کار (روش کیفی) با استفاده از روش تحلیل تِم؛ گام دوم: تعیین شاخص‌های مدل گزارشگری و غربالگری آنها با استفاده از تکنیک دلفی فازی (روش کمّی)؛ گام سوم: معرفی شاخص‌های مورد اجماع خبرگان و ارائه مدل پیشنهادی نهایی.
یافته‌ها: پس از مرور نتایج به‌دست‌آمده در مراحل کیفی و کمّی پژوهش، مدل نهایی به‌دست آمد که شامل 6 بُعد، 24 مؤلفه و 50 شاخص است. مدل به‌دست‌آمده می‌تواند به‌عنوان مدل بومی و بدیع برای گزارشگری مالی به‌کار برده شود.
نتیجه‌گیری: با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی در خصوص عملیات واحدهای تجاری، به نظر می‌رسد که گزارشگری مالی به شکل سنتی، پاسخ‌گوی تمام نیازهای استفاده‌کنندگان نیست. بر این اساس، مدل پیشنهادی گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب‌و‎کار در این پژوهش، نه تنها نیازهای ذی‌نفعان واحد تجاری را تأمین می‌کند، بلکه در بهبود محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی نیز، نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Financial Reporting Model Based on the Concept of Business Model

نویسندگان [English]

  • Sasan Mehrani 1
  • Mohammad Moradi 2
  • Mojtaba Ghanbarzadeh 3
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D., Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: During the last decade, some researchers and accounting professional associations have expressed their interest in applying the concept of business model in their research in order to eliminate the shortcomings and weaknesses of the existing financial reporting. Considering the role and importance of financial reporting as one of the important sources of the available information in capital markets and consequently the researchers’ efforts to increase the quality of financial reporting as a tool for social responsibility and business environment, the present study seeks to provide a model of financial reporting based on the concept of business model with the aim of practically eliminating the weaknesses of the existing financial reporting and increasing the quality of financial reporting.
 
Methodology: The present study is a synthesis study in terms of the nature of data and methods of analysis based on consecutive exploratory strategy. Using this strategy, three general steps have been taken: 1) extraction of the dimensions and components affecting financial reporting based on the concept of business model (qualitative method) using thematic analysis method; 2) determining the indicators of the reporting model and their screening using fuzzy Delphi technique (quantitative method); and 3) introducing the common indicators among the experts and proposing the ultimate model.
 
Findings: After reviewing the results of the qualitative and quantitative stages of the research, the ultimate model was proposed which includes six dimensions of transparency and validity, social accountability, key stimuli, stakeholder management, justice and fairness in the distribution of reports, as well as the presentation and disclosure of information which entails 24 components and 50 indicators that can be used as a native and innovative model for financial reporting.
 
Conclusion: With the increasing need for information about the operations of business units, it seems that traditional financial reporting can not meet all the demands of the users. The results of the fuzzy Delphi technique in this study also showed that none of the 62 indicators were observed in the financial reporting and are not currently disclosed. In other words, the existing financial reporting has not met the needs of stakeholders in disclosure of the business model indicators including social responsibility and accountability of the corporates. Accordingly, the proposed financial reporting model based on the concept of business model in this study, not only meets the needs of the stakeholders of the business unit, but can also play an important role in improving the content of the financial reportings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Reporting
  • Information Disclosure
  • Business Model
  • Competitive Advantage
  • Stakeholders
آذر، عادل؛ فرجی، حجت (1387). علم مدیریت فازی، تهران: نشر مهربان نشر.
احمدی، فضل­اله؛ نصیریانی، خدیجه؛ اباذری، پروانه (1387). تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 8(1)، 175-185.
بستام، هادی؛ مشبکی، اصغر؛ کردنائیج، اسداله؛ آذر، عادل (1394). مدل کسب‎‌وکار انطباقی (مورد مطالعه: صنایع غذایی). فصلنامه کاوشهای مدیریت بازرگانی، 7(14)، 149- 179.
حبیبی، آرش؛ ایزدیار، صدیقه؛ سرافرازی، اعظم (1393). تصمیم­گیری چندمعیاره فازی. رشت: کتیبه گیل.
حریری، نجلا (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
حسینی، سید محمد؛ دهقان دهنوی، محمدعلی؛ قربانی­زاده، وجه­اله؛ امیری، میثم؛ رجایی باغسیائی، محمد (1397). تبیین مدل عاملی مؤثر بر اعتبارات بانکی ایران با رویکرد دلفی فازی. چشم انداز مدیریت مالی، (21)، 115-131.
روحانی، امیررضا؛ رضوانی، حمیدرضا (1392). رابطه مدل کسب‎‌وکار و راهبرد محصول در کسب‎‌وکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران. اندیشه مدیریت راهبردی، 7(2)، 45-73.
طالب­نیا، قدرت­اله؛ علیخانی، راضیه؛ مران­جوری، مهدی (1391). ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی در ایران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 19(3)، 43-60.
کردستانی، غلامرضا؛ موسویان خلیل آباد، سید حمید رضا (1392). رقابت بین سرمایه‎گذاران آگاه برای کسب اطلاعات محرمانه و قیمت‎گذاری عدم تقارن اطلاعاتی. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1(2)، 127- 144.
مدرس، احمد؛ حصارزاده، رضا (1387). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1(2)، 85-116.
مرادزاده فرد، مهدی؛ اصلانی لوحه سرا، مرتضی (1389). بررسی مدل گزارشگری تجاری ارتقا یافته (EBR) جهت تصمیم‎گیری استفاده‎کنندگان از صورت‎های مالی صنایع پتروشیمی در ایران. فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 2(5)، 177-200.
مهرآذین، علیرضا؛ عباس نژاد، فاطمه (1392). اثر محافظه‎کاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی. پژوهشهای تجربی حسابداری، 3(1)، 90-110.
ودیعی، محمدحسین، خلیلیان موحد، علی، هزارخانی، سیداسماعیل؛ توسلی فدیه، فاطمه بماه (1392). بررسی آخرین تحولات گزارشگری مالی یکپارچه. یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
 
References
Afuah, A., & Tucci, C. (2003). Internet Business Models and Strategies. New York: McGraw-Hill.
Afuah, A. (2004). Business models: A strategic management approach. New York: McGraw- Hill Irwin.
Ahmadi, F., Nasiriani, Kh., Abazari, P. (2009). Delphi technique: a tool in research. Iranian Journal of Education in Medical Sciences, 8 (1), 175-185. (in Persian)
Alex, D., and R. Suresh, (2004). The Declining Value-relevance of Accounting Information and Non-Information-based Trading: An Empirical Analysis. Contemporary Accounting Research, 21(4), 795–812.
Andres, A., Javier, S. & Sheridan, T. (2009). Firms' Stakeholders and the Costs of Transparency. Journal of Economics & Management Strategy, 18(3), 871-900.
Applegate, L.M. (2000). E-Business Models: Making Sense of the Internet Business Landscape. In Information Technology and the New Enterprise: Future Models for Managers. Edited by L. M. Applegate, Gary W. Dickson, and Gerardine DeSanctis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). (2015). Using the business model of a company to help analyze its performance. Available in: https://www.accaglobal.com.
Azar, A., Faraji, H. (2009). Science of Fuzzy Management. Tehran: Mehraban Nashr.
(in Persian)
Baltar, F., & Brunet, I. (2012). Social research 2.0: virtual snowball sampling method using Facebook. Internet Research, 22(1), 57-74.
Bastam, H., Moshabaki, A., Kurdnaeej, A. & Azar, A. (2015). Adaptive business model (case study: food industry). Journal of Business Management Research, 7(14), 179-149.
(in Persian) 
Biernacki, P. (1986). Pathways from Heroin Addiction. Recovery Without Treatment. Philadelphia: Temple University press.
Biernacki, P., & Waldorf, D. (1981). Snowball Sampling: Problems and Techniques of Chain Referral Sampling. Sociological Methods & Research, 10(2), 141-163.
Bini, L., Dainelli, F., & Giunta, F. (2016), Business model disclosure in the Strategic Report. Entangling intellectual capital in value creation process. Journal of Intellectual Capital, 17(1), 83-102.
 Bini, L., Simoni, L., Dainelli, F. & Gunta, F. (2018). Business Model and Non-Financial Key Performance Indicator Disclosure. Journal of Business Models, 6(2), 5-9.
Bowen, C., Bowen, W. (2008). Content analysis: In Kaifeng Yang and Gerald, Miller, Handbook of research method in public administration. Taylor and Francis group, 27(2), 141-168.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Brougham, A. (2012). Discussion of Business-model (intent)-based accounting. Accounting and Business Research, 42(3), 345-347. 
 
Brousseau, E., & Penard, T. (2006). The economics of digital business models: A framework for analyzing the economics of platforms. Review of Network Economics, 6(2), 81-110.
Buchholz, R.A. &Rosenthal, S.B. (2005). Toward a Contemporary Conceptual Framework for Stakeholder Theory. Journal of Business Ethics, 58(1), 137-148.
Burns, N., & Grove, SK. (1993). The practice of nursing research: Conduct, critique and utilization. 2nd edition. Philadelphia: Saunders.
Caliskan, A.O. (2014). How accounting and accountants may contribute in sustainability? Social Responsibility Journal, 10(2), 246-267.
Casadesus-Masanell, R. &Ricart, J. E.(2010).From Strategy to Business Models and onto Tactics. Long Range Planning, (43), 195-215.
Cavalcante, S., Kesting, P. and Ulhøi, J. (2011). Business model dynamics and innovation: (re)establishing the missing linkages. Management Decision, 49(8), 1327-1342.
Cavalli-Sforza, V. & Ortolano, L. (1984). Delphi forecasts of land use: Transportation interactions. Journal of Transportation Engineering, 110(3), 324-339.
Cheng, J.H., & Tang, C.H. (2009). An application of fuzzy Delphi and fuzzy AHP for multi-criteria evaluation on bicycle industry supply chains. WSEAS Trans Syst Control, 4(1):21–34.
Collins, D.W. & Kothari, S.P. (1989). An analysis of intertemporal and cross-sectional determinants of earnings response coefficients. Journal of Accounting and Economics, 11(2-3), 143–181.
Dubosson-Torbay, M., Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2002). E-business model design, classification, and measurements. Thunderbird International Business Review, 44(1), 5-23.
Dung, N.V. (2010). Value-Relevance of Financial Statement Information: A Flexible Application of Modern Theories to the Vietnamese Stock Market. Paper presented at the Development and Policies Research Center, Vietnam.
Edvinsson, L. (2013). IC 21– Reflections from 21 years of IC Practice and Theory. Journal of Intellectual Capital, 14(1).
EFRAG. (2014). The Role of the Business Model in Financial Statements. Research Paper. Available at: https://www.efrag.org.
Fabio, D. C. & Avallone, F. (2018). Business Model in Accounting: An Overview. Journal of Business Models, 6(2), 25-31.
Financial Reporting Council (FRC). (2016). Guidance on Strategic report. Retrieved on November3, 2016, from www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Accounting-and-Reporting-Policy/Guidance-on-the-Strategic-Report.pdf.
Franczak, I. (2019). The relations between the quality of financial statements and corporate governance. International Journal of Management and Economics, 55(2), 118–126.
Graham, J.R., Harvey, C., Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(1-3), 3-73.
Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.
Habibi, A., Izdiar, S., Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy multi-criteria decision making, Rasht, Katibeh Gial. (in Persian)
Hamel, G. (2000). The end of progress. Business Strategy Review, (11), 69–78.
Hariri, N. (2007). Principles and methods of qualitative research. Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch. (in Persian)
Harman, A.J., Press, S.J. (1975). Collecting and analyzing expert group judgment data. Santa Monica, Calif.
Haslam, C., Tsitsianis, N., Andersson, T. (2015). Accounting for Business Models: Increasing the Visibility of Stakeholders. Journal of Business Models, 3(1), 62-80.
Holloway, I., & Freshwater, D. (2007). Narrative Research in Nursing. Oxford: Blackwell Publishing.
Hosseini, S.M., Dehghan Dehnavi, M.A., Ghorbanizadeh, V., Amiri, M., Rajaee Baghsiaei, M. (2019). Explaining the effective model on Iranian bank credits with fuzzy Delphi approach. Financial management perspective, (21), 115-131. (in Persian)
 Hsu, Y. L., Lee, C. H. & Kreng, V. B. (2010). The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection. Expert Systems with Applications, 37(1), 419–425.
ICAEW. (2010). Business Models in Accounting: The Theory of the Firm and Financial Reporting.London: Institute of Chartered Accountants in England and Wales.
International Integrated Reporting Council (IIRC). The International Framework. Last retrieval on 13January 2017at: http://integratedreporting.org/wpcontent/uploads/08-12-13/03/2015-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK--21.pdf.
Johansson, J.M. & Malmstrom, M. (2013). The business model transparency paradox in innovative growth ventures: Trade-offs between competitive advantages and agency costs. Entrepreneurship Research Journal, (3), 238–263.
Johnson, M. W. (2010). Seizing the white space: Business model innovation for growth and renewal. Boston: Harvard Business Press.
Jones, S. (2011). Does the Capitalization of Intangible Assets Increase the Predictability of Corporate Failure? Accounting Horizons, 25(1), 41-70.
Kamarulzaman, N., Jomhari N., Raus, N., & Yusoff, M. Z. M. (2015). Applying the fuzzy delphi method to analyze the user requirement for user centred design process in order to create learning applications. Indian Journal of Science and Technology, 8(32), 1-7.
Kang, H., Gray, S.J. (2011). The Content of Voluntary Intangible Asset Disclosures: Evidence from Emerging Market Companies. Journal of International Accounting Research. 10(1), 109-125.
Katarzyna Witek-Hajduk, M. & Zaborek, P. (2016). Does Business Model Affect CSR Involvement? A Survey of Polish Manufacturing and Service Companies, Sustainability, MDPI, Open Access Journal, 8(2), 1-20.
Kennedy, H.P. (2004). Enhancing Delphi research: methods and results. Journal of Advanced Nursing, 45(5),504-11.
Kurdistani, G. & Mousavian Khalilabad, S.H.R. (2013). Competition between informed investors for confidential information and pricing information asymmetry. Asset Management and Financing, 1(2), 144-127. (in Persian)
Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
Lambert, S. (2008). A Conceptual Framework for Business Model Research. BLED 2008 Proceedings. Slovenia.
Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological Forecasting and Social Change, 73(5), 467-82.
Landis, J., & Koch, G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174.
Lassini, U., Lionzo, A. & Rossignoli, F. (2016). Does business model affect accounting choices? An empirical analysis of European listed companies. Journal of Management & Governance, 20(2), 229-260.
Leisenring, J., Linsmeier, T., Schipper, K. & Trott, E. (2012). Business-Model (intent)-Based Accounting. Accounting and Business Research, 42, 329–344.
Lewis, R. & Pendrill, D. (2004). Advanced Financial Accounting (Seventh Edition). Harlow/ Essex/ England: Pearson Education Limited.
Ludwig, B. (1997). Predicting the Future: Have You Considered Using the Delphi Methodology. Journal of Extension, 35(5), 1–4.
Lys, T., James P.N., & Clare, W. (2015). Signaling Through Corporate Accountability Reporting. Journal of Accounting and Economics, 60(1), 56-72.
Manakandan, S. K., Rosnah I., Mohd Ridhuan J. & Priya R. (2017). Pesticide applicators Questionnaire content validation: fuzzy Delphi method. Med J Malaysia, 72(4), 228-235.
Mechelli, A., Cimini, R. & Mazzocchetti, F. (2017). The Usefulness of the Business Model Disclosure for Investors’ Judgments in Financial Entities, Spanish Accounting Review, 20(1), 1-12.
Mehrazin, A. & Abbasnejad, F. (2013). The effect of conservatism and disclosure on the cost of common stock capital. Empirical Accounting Research, 3(1), 90-110. (in Persian)
Melloni, G. (2015). Intellectual capital disclosure in integrated reporting: an impression management analysis. Journal of Intellectual Capital, 16(3), 661-680.
Michalak, J., Rimmel, G., Beusch, P. & Jonäll, K. (2017). Business Model Disclosures in Corporate Reports. Journal of Business Models, 5(1), 51-73.
Mishra, C. S. & Zachary, R. K. (2015). The theory of entrepreneurship. Entrepreneur-ship Research Journal, 5, 251–268.
Modares, A & Hesarzadeh, R. (2008). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency. Journal of Security Exchange, 1(2), 85-116. (in Persian)
Mohamad, S.N.A., Embi, M.A., & Nordin, N. (2015). Determining e-portfolio elements in learning process using fuzzy delphi analysis. International Education Studies, 8(9), 171-176.
Moradzadeh Fard, M. & Aslani Lohesara, M. (2010). Investigating the Advanced Business Reporting (EBR) Model for Decision-Making of Users of Petrochemical Industries Financial Statements in Iran. Journal of Financial Accounting and Auditing Research, 2 (5), 177-200. (in Persian)
Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). The entrepreneur’s business model: Toward a unified perspective. Journal of Business Research, 58, 726–735.
Mullen, P.M. (2003). Delphi: myths and reality. Journal of Health Organization and Management, 17(1), 37-52.
Nasi, J. (1995). Understanding Stakeholder Thinking, Finland: LSR Publications.
Nielsen, C., & Roslender, R. (2015). Enhancing financial reporting: The contribution of business models. British Accounting Review, 47(3), 262-274.
Okoli, C., & Pawlowski, S. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information & Management, 42(1), 15-29.
Osterwalder, A. &Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionairies, Game Changers, and Challengers. New Jersey: John Wiley & Sons.
Osterwalder, A. (2004). The business model ontology: A proposition in a design scienceapproach. PhD Thesis, University of Lausanne, Switzerland.
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C. L. (2005). Clarifying business models: Origins, present and future of the concept. Communications of the Association for Information Systems, Lausanne, 16, 1-25. 
Oyerinde, D.T. (2009). Value relevance of accounting information in emerging stock market in Nigeria. Proceedings of the 10th Annual International Conference. International Academy of African Business and Development (IAABD), Uganda.
Page, M. & Spira, F. L. (2016). Business models, financial reporting and corporate governance, Journal of Management & Governance, 20, 209–211.
Page, M. (2014). Business models as a basis for regula‎tion of financial reporting. Journal of Management & Governance, 18(3), 683-695.
Penman, S.H. (2007). Financial Reporting Quality: Is Fair Value a Plus or Minus? Accounting and Business Research Special Issue: International Accounting Policy Forum,37, 33-44.
Powell, C. (2003). The Delphi technique: myths and realities. J Adv Nurs, 41(4): 376-382.
Price Waterhouse Coopers (PWC). (2016). Reporting your business model Emerging practices and future trends. Available in: www.pwc.co.uk.
Rahmani, A., Mosaferi, J. (2011). Changes in the financial statement presentation model: Attitudes of the Iranian accounting community. Journal of Accounting Research, 2, 56-35. (in Persian)
Richardson, J. (2008). The business model: An integrative framework for strategyexecution. Strategic Change, 17, 133–144.
Roslender, R. & Nielsen, C. (2018). Accounting Through the Business Model. Journal of Business Models, 6(2), 78-83.
Rouhani, A.R., Rezvani, H.R. (2013). Relationship between business model and product strategy in small and medium e-businesses in Iran. Strategic Management Thought, 7(2), 45-73. (in Persian)
Seelos, C. and Mair, J. (2007). Profitable Business Models and Market Creation in the Context of Deep Poverty: A Strategic View. Academy of Management Perspectives, 21, 49-63.
Shafer, S.M., Smith, H.J., & Linder, J.C. (2005). The power of business models. Business Horizons, 48, 199–207.
Singleton-Green, B. (2014). Should financial reporting reflect firms’ business models? What accounting can learn from the economic theory of the firm. Journal of Management & Governance, 18(3), 697-706.
Sorrentino, M. and Smarra, M. (2015). The Term “Business Model” in Financial Reporting: Does It Need a Proper Definition? Open Journal of Accounting, 4, 11-22
Stewart, D.W. & Zhao, Q. (2000) Internet Marketing, Business Model, and Public Policy. Journal of Public Policy and Marketing, 19, 287-296.
Streubert, H., & Carpenter, D. (2007). Qualitative Research in Nursing Advancing the Humanistic Imperative. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Su, Sh. X., Chen, D., DeGloria, S. & Wu, J. (2010). Integrative fuzzy set pair model for land ecological security assessment. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 24(5), 639–647.
Sukhari, A. & De Villiers, C. (2019). The Influence of Integrated Reporting on Business Model and Strategy Disclosures. Australian Accounting Review, 29(4), 708-725.
Talebnia, GH., Alikhani, R., Maranjori, M. (2012). Assessment of the Quantitative and Nature of Social and Environmental Information Disclosure in Iran. Accounting and Auditing Review, 19(3), 43-60. (in Persian)
Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43(2–3), 172–194.
Timmers, P. (1998). Business models for electronic markets. Electronic Markets, 8, 3–8.
Tzeng, G. H. & Teng, J, Y. (1993). Transportation investment project selection with fuzzy multi-objectives. Transportation Planning and Technology, 17(2), 91-112.
Vadiee, M.H., Khalilian Movahed, A., Hezarkhani, S.I. & Tavassoli Fadiyeh, F.B. (2013). Review of the latest developments in integrated financial reporting. 11th National Accounting Conference of Iran, Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian)
Vishnani, S. & Shah, B.K. (2008). Value relevance of published financial statements–with special emphasis on impact of cash flow reporting, International Research Journal of Finance and Economics, 17(1), 84-90.
Weill, P. and Vitale, M.R. (2001). Place to Space: Migrating to eBusiness Models, Boston: Harvard Business School Press.
Wirtz, B., Pistoia, A., Ullrich, S., & Gottel, V. (2016). Business Models: Origin, Development and Future Research Perspectives. Long Range Planning, 49(1), 36-54.
Wu, C.H., &. Fang, V.C. (2011). Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers. Quality & Quantity, vol.45, 751–768.
Yip, G. S. (2004). Using strategy to change your business model. Business StrategyReview, 15, 17–24.
Zott, C. & Amit, R. (2010). Business Model Design: An Activity System Perspective. Long Range Planning, 43(2-3), 216-226.
Zott, C., Amit, R. & Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research. Journal of Management, 37(4), 1019-1042.