شناسایی عوامل مؤثر بر مهاجرت کاربران از پیام‌رسان‎های داخلی (نمونه‌کاوی: پیام‌رسان سروش)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پیام‌رسان‌های ایرانی با موضوع رفتارهای مهاجرتی کاربران مواجه‌اند، از این رو، شناسایی عواملی که بر مهاجرت کاربران از این پیام‌رسان‎ها مؤثر است، به کنترل این رفتارهای مهاجرتی کمک می‌کند. در این پژوهش به‌دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر مهاجرت کاربران ایرانی از پیام‌رسان‌های داخلی بوده‌ایم.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، در دسته پژوهش‌های توصیفی قرار دارد و به‌روش تحلیل محتوای کیفی و با ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان رسانه‌ای و مدیران پیام‌رسان‌ها انجام شده است.
یافته‌ها: بر اساس مدل پژوهش، هر تغییر و مهاجرتی، تحت تأثیر سه گروه از عوامل (فشاری، کششی و مداخله‌ای) قرار می‌گیرد. در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر مهاجرت کاربران از پیام‌رسان‌های داخلی، در این سه گروه با ویژگی‌های مختلف رفتاری و اجتماعی دسته‌بندی و مشخص شده است.
نتیجه‌گیری: نخستین دسته عوامل مؤثر، عواملی از قبیل بی‌اعتمادی، نارضایتی، حریم خصوصی، امنیت داده‌ها، خستگی، وابستگی پیام‌رسان به سازمان‌ها و نهادها است که به‌عنوان عوامل فشاری مؤثر در مهاجرت از پیام‌رسان‌های داخلی، اثر منفی ایجاد می‌کند. دسته دوم، عواملی همچون جذابیت‌های موجود در نمونه‌‌های جایگزین، نفوذ هم‌سالان، کیفیت و زیرساخت پیام‌رسان، گمنامی و تغییر در قوانین و سیاست‌گذاری‌های حوزه پیام‌رسان است که به‌عنوان عوامل کششی، در مهاجرت تأثیر مثبتی دارند و در نهایت، دسته سوم، عواملی همچون هزینه‌های سوئیچینگ، عادت، مقاومت در برابر تغییر و هنجارهای ذهنی است که به‌عنوان عوامل مداخله‌گر، در راستای حفظ وضعیت موجود و نبود تغییر، تأثیری اینرسی‌گونه و بینابینی ایفا می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting the Users’ Shift from Local Social Networks Using PPM Model (Case Study: Soroush Messenger)

نویسندگان [English]

  • Vahid Khaleghi Moghaddam 1
  • Seyed Mahdi Sharifi 2
  • Somayeh Labafi 3
1 MSc., Department of Media Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Information Science and Technology, (IranDoc), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The experts believe that in addition to many advantages in the development as well as extensive and rapid sharing of information, foreign messengers have brought consequences and problems for the other countries due to the infrastructure problems, privacy issues, and the non-native nature. Therefore, it highlights the need to use native messengers if available. On the other hand, local messengers, including Soroush messenger, as their competitors in order to compensate for these problems and difficulties, are not as popular within the country. The question is “what factors are involved in the Iranian users’ adherence to to Telegram messenger even after restrictions on the access to this foreign messengers” and “why did not the Iranian users complete a shift toward the domestic messengers. Understanding the key factors affecting the attraction of Iranian users to the samples of domestic messengers is one of the most important issues for the owners of these local messengers. Therefore, this study aimed to discover and identify the factors affecting the immigration behaviors of the users of Soroush messengers. Utilizing these factors can help the managers of  Soroush messenger to plan effectively in orde to be able to attract and retain the users in these messengers.
 
Methodology: The present study is applied in terms of purpose and used a qualitative method of content analysis through semi-structured interviews. The participants in this study were selected based on purposeful sampling. The researchers collected the research data through interviewing 17 experts and managers of the local media including Soroush messengers, as well as media professors. Content analysis was used to analyze the interviews. Initially, 562 comments and meaningful sentences were reviewed which led to the extraction of 392 primary codes after removing the duplicated sentences. In the second stage, a total of 80 axial codes were obtained after removing the duplicated codes. Ultimately in the third stage of coding, 14 categories were extracted from the available data. It is noteworthy that data collection started in March 2016 and lasted until June 2017.
 
Findings: According to the research model, any changes and shifts are affected by three groups of pressure factors including distrust, dissatisfaction, privacy risk, data security risk, user fatigue, and the messengers’ dependence on the institutions and organizations; the attractive factors include peer influence, perceived quality, anonymity, changes in the laws and policies, and some intervening factors including switching costs, habit, mental norms, and resistance to change. Therefore, the research findings were classified into three groups with different behavioral and social characteristics affecting the users’ shift from the local messengers.
 
Conclusion: Although there are several local messengers competing with foreign messengers, they have not been popular in public. The respective reasons were examined in this study where people’s distrust and bad feelings towards the local messengers are among the most important factors. Security of the data is one of the most important factors in Iran and also in the world, violation of which can lead to dissatisfaction and distrust of the service. Ambiguity in legal issues can also be considered as one of the factors that cause users to distrust local messengers while maintaining the law and the security of their information. Therefore, changes in the laws and regulations in this area and the need to establish monitoring and enforcement mechanisms to protect user privacy can help support and attract the users toward local messengers. Moreover, technical issues, poor system quality, low Internet speed, as well as severe filtering are among the effective factors which lead to dissatisfaction and fatigue among the users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Messengers
  • Shift
  • Switching
  • Pressure Factors
  • Attraction
  • Intervening
  • Push/Pool/Mooring (PPM)
شریفی، سید مهدی؛ لبافی، سمیه؛ یادگاری، محمد حسن (1398). شناسایی ویژگی‌های نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع خلاق. مدیریت بازرگانی، (2)11، 319-340.
فرقانی، محمد مهدی؛ ربابه، مهاجری (1397). وضعیت اعتماد جوانان به شبکه‌های اجتماعی در شهر تهران. مطالعات فرهنگ ارتباطات، 19(41)، 45-64.
 
References
Agarwal, R., Rastogi, S. and Mehrotra, A. (2009). Customers’ perspectives regarding e-banking in an emerging economy. Journal of Retailing and Consumer Services, 16: 340–351.
Bansal, H.S., Taylor, S. F. & James, Y. S. (2005). “Migrating” to new service providers: Toward a unifying framework of consumers’ switching behaviors. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(1), 96-115.
Chang, H., Wang, K.H., Li, S.Y. (2017). Applying Push-Pull-Mooring to Investigate Channel Switching Behaviors: M-shopping Self-Efficacy and Switching Costs as Moderators. Electronic Commerce Research and Applications, 24, 50-67.
Chang, I.C., Liu, C.C., & Chen, K. (2014). The push, pull and mooring effects in virtual migration for social networking sites. Information Systems Journal, 24 (4), 323-346.
Cheng, Z., Yang, Y., & Lim, J. (2009). Cyber Migration: An Empirical Investigation on Factors that Affect Users' Switch Intentions in Social Networking Sites. The 42nd Hawaii International Conference on System Sciences.
Forghani, M.H. & Mohajeri, R. (2018). The Study on youth Trust Social Networks in Tehran. Journal of Culture - Communication Studies, 19(41), 31-53. (in Persian)
Gan, Ch. (2015). An empirical analysis of factors influencing continuance intention of mobile instant messaging in China. Information Development, 32(4).
Gao, L. & Bai, X. (2014). An Empirical Study on Continuance Intention of Mobile Social Networking Services: Integrating the IS Success Model, Network Externalities and Flow Theory. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 26 (2), 168-189.
Gerhart, N., Koohikamali, M. (2019). Social Network Migration and Anonymity Expectations: What Anonymous Social Network Apps Offer. Computers in Human Behavior.
Giustiniano, L., Bolici, F. (2012). Organizational trust in a networked world. Information Communication and Ethics in Society, 10(3), 187-200.
Hsieh, J., Hsieh, Y. C., Chiu, H. & Feng, Y. C. (2012). Post-adoption switching behavior for online service substitutes: A perspective of the push-pull-mooring framework.Computers in Human Behavior, 28(5), 1912–1920.
Kim, H., & Kankanhalli, A. (2009). Investigating user resistance to information systems implementation: A status quo bias perspective. Investigating user resistance to information systems implementation: a status quo bias perspective, 33(3), 567–582.
Labafi, S, kia, A, and Maleki. (2020). Engaging User in Academic Social Network: Identifying Effective Factors (Case study: Research Gate), Iranian journal of information processing and management, 36(1), 33- 62
Labafi, S.) 2020(. Iranian Data Protection Policy in Social Media; An Actor-Network Theory Approaches. In “Contemporary application of the actor network theory”, palgrave mcmillan.
Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. Demography. Avaliable at: www.elsevier.com
Lindström, N. (2016). Digital natives' and immigrants' switching behavior in smart home environment comparative study. Available in: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/ 123456789/49734/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201605112505.pdf
McDonald, J., Alec, Y. (2014). Trust in Mobile Agent Systems. Department of Computer Science, 32306-4530
Moreland, D., Nepal, S., Hwang, H., & Zic, J. (2010). A snapshot of trusted personal devices applicable to transaction processing. Personal and Ubiquitous Computing,14(4), 347–361.
Peng, X., Zhao, Y. & Zhu, Q. (2014). "Understanding post adoption switching behavior for mobile instant messaging application in china: based on migration theory". PACIS 2014Proceedings. 239. https://aisel.aisnet.org/pacis2014/239
Salamzadeh, Y., Williams, I., & Labafi, S. )2019(. Media Entrepreneurship and Web 3.0, the way passed, the way forward. AD- Minister Journal, 34(34), 7-13.
Salo, M., & Makkonen, M. (2018). Why Do Users Switch Mobile Applications? Trialing Behavior as a Predecessor of Switching Behavior. Communications of the Association for Information Systems, 42, 14. Available in: https://aisel.aisnet.org/cais/vol42/iss1/14/
Schreiner, M. & Hess, T. (2015). Examining the role of privacy in virtual migration: The case of WhatsApp and threema. Twenty-first Americas Conference on Information Systems, Puerto Rico.
Sharifi, M., Labafi, S., and Yadegari, H. (2019). Identifying the Features of the Female-related Content Marketing System in the Creative Industries. Journal of business management, 11(2), 319- 340. (in Persian)
Sun, Y.Q., Liu, D., Chen, S., Wu, X., Shen, Z.L., Zhang, X. (2017). Understanding users’ switching behavior of mobile instant messaging applications: An empirical study from the perspective of push-pull-mooring framework. Computers in Human Behavior, 75, 727-738.
Tan, H. K., Moreau, L. (2001). Trust Relationships in a Mobile Agent System. In G. Picco, editor, Fifth IEEE, Georgia, Springer-Verlag, December 2001.
Wang, Le, Xin (Robert) Luo, Xue Yangc, Zhilin Qiao.2019.Easy come or easy go? Empirical evidence on switching behaviors in mobile payment applications
Wang, X.Z. (2018). Review of Research on Online Users’ Switching Behavior.International Conference on Communication. Network and Artificial Intelligence ISBN: 978-1-60595-065-5
Wei, Y. (2014). Investigating the use of mobile instant messaging and its Impacts. School of Computer Science University of Birmimgham, United Kingdom.
Yan, Z., Cheng, Y., Yan, P., Deng, R.H. (2018). Trust Management in Mobile Platforms. Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion, 2, 83-113.
Zhang, S., Zhao, L., Lu, Y., & Yang, J. (2015). Get Tired of Socializing as Social Animal? An Empirical Explanation on Discontinuous Usage Behavior in Social Network Services. 19th Pacific Asia Conference on Information Systems.
Zhou, T. (2014). Examining continuance usage of mobile Internet services from the perspective of resistanc to change. Information Development, 30(1), 22–31.
Zhou, T., & Lu, Y. (2011). Examining Mobile Instant Messaging User Loyalty from the Perspectives of Network Externalities and Flow Experience. Computers in Human Behavior, 27(2), 883-889.