طراحی الگوی شکل‌گیری برند فردی کارآفرینان شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، طراحی مدلی برای توسعه برند فردی کارآفرینان شهر اصفهان است. این پژوهش از لحاظ هدف، توسعه‌ای و از نظر روش، بنیادی ـ اکتشافی است که به دو شیوه‌‌‌‌‌‌ کیفی و‌ کمّی اجرا شده است.
روش: در بخش کیفی، روش جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه بوده است. جامعه آماری آن نیز، برند‌های فردی در زمینه کارآفرینی شهر اصفهان بودند که 18 نفر، برای نمونه و به‌روش هدفمند و با رعایت قاعده اشباع انتخاب شدند. جامعه آماری بخش ‌کمّی نیز، کلیه مدیران، رؤسا و کارشناسانی بودند که با برند‌های فردی به‌عنوان همکار فعالیت می‌کردند که 340 نفر از آنها، به‌روش طبقه‌ای و با استفاده از فرمول  برای نمونه انتخاب شدند. داده‌های بخش کمّی نیز از طریق پرسش‎نامه محقق‌ساخته جمع‌آوری شده است که متخصصان منابع انسانی، روایی آن را تأیید کردند و پایایی پرسش‌نامه نیز با مقدار آلفای کرونباخ 86 تأیید شد.
یافتهها: بر اساس یافته‌های بخش کیفی، دو دسته عوامل درونی و بیرونی بر شکل‌گیری برند فردی کارآفرینان شهر اصفهان مؤثرند. برند فردی، سه دسته پیامد فردی، اجتماعی و سازمانی را به‌دنبال دارد. این نتایج در بخش کمّی پژوهش نیز تأیید شدند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش، برای برندسازی فردی لازم است هم به عوامل درونی و هم به عوامل بیرونی توجه شود. عوامل درونی مربوط به خود فرد است و عوامل بیرونی نیز به محیط بیرون مربوط می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Personal Brand among the Entrepreneurs in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Amani Beni 1
  • Ali Nasr Isfahani 2
  • Ali Shaemi Barzoki 2
  • Hadi Teymouri 2
1 PhD Candidate, Department of Business Management, Faculty of Administrative Science and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Administrative Science and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective: Previous studies have only investigated the antecedents of branding and disregarded its consequences as well as the individual brand of the entrepreneurs; they have also implemented quantitative approaches. In addition, the foreign research has only examined the factors affecting the formation of individual brand. Therefore, it was necessary for a comprehensive analysis of all the factors affecting individual branding and its outcomes in order to categorize these factors and propose them in the form of a conceptual model. This study intends to identify the set of factors that have played a role in branding of the entrepreneurs in order to provide the grounds for individual branding of other entrepreneurs. Therefore, the main purpose of the present research is to develop a comprehensive model to identify the factors affecting the individual branding of the entrepreneurs in Isfahan and its consequences. The results of this study can be useful for the formation of brands for the people, especially entrepreneurs who seek to develop personal brand, reputation, popularity and business success and even seek to improve the brand of their own product.
 
Methodology: This research is developmental in term of purpose and fundamental-exploratory in terms of method. Moreover, it has used a mixed method approach (combination of qualitative and quantitative methods), which is qualitative in the first phase and is presented in a quantitative manner in the second phase. Thematic analysis was used for the qualitative part of the study; however, purposeful sampling method was ipplied in the qualitative part of this research. The statistical population of this study included the entrepreneurs who have been identified by the Chamber of Commerce, industry experts, and the unions as individual brands in the field of entrepreneurship in Isfahan. According to the saturation approach, a sample size of 18 people was considered adequate for this study. The data were collected through a researcher-made questionnaire, whose validity was confirmed by human resources experts, in the quantitative part and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha value of 0.86.
 
Findings: In this study, 225 primary codes were identified in the interview process. The initial codes were then packaged and sorted until 97 selection codes were obtained. As a result, 12 sub-themes and 4 main themes were extracted. Based on the obtained model, two categories of factors have been effective in formation of the individual brand among the entrepreneurs in Isfahan: internal factors including personality, competence and appearance factors as well as external factors including organizational, social, and family factors. The consequences of Individual brand also included individual, organizational, and social implications; finally, individual brand dimensions included the influence, reputation, and trust of the individual brand.
 
Conclusion: The results showed that it is necessary to pay attention to both internal and external factors for the formation of individual branding. Internal factors are related to the individuals and the external factors are related to the environment. The results also showed that the most important element of individual branding is the distinction of that particular individual from the others which can be observed in a specific field or an individual competence in a particular field. Individual branding will not make sense as long as there is no individual distinction. The results further indicated the important role of society and community in word-of-mouth advertisement and the power of social networks that can be important and effective in individual branding. Such individual brands can also have consequences which can benefit themselves, the organization, or even the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Individual Brand
  • Entrepreneur and Business
احمدی، رضا (1398). بررسی رابطه برندسازی فردی و ارتباطات فردی مطالعه موردی ورزشکاران. مدیریت ورزشی، 4(2)، 41-26.
حسینی، سیدمحمود؛ دری، بهروز؛ قوچانی، فرج؛‌ هادی زاده، اکرم و صائمیان، صدیقه (1393). تبیین الگوی توسعه شایستگی‌های برند شخصی. مطالعات مدیریت راهبردی، 17(3)، 93-112.
شاه طهماسبی، اسماعیل؛ خداداد حسینی، حمید؛ کرد نائیچ، اسد الله؛ آزاد آرمکی، محمد تقی (1393). بررسی تأثیر شبکه‎های کسب‎وکار بر مزیت رقابتی با تبیین نقش قابلیت ایجاد قابلیت‎ها (مورد مطالعه: صنعت ساختمان). مدیریت بازرگانی، 6(1)، 107- 124.
شریف زاده، محمد شریف؛ عبدالله زاده، غلامحسین؛ عربیون، ابوالقاسم (1393). آسیب‎شناسی اخلاقی کارآفرینی و توسعه کسب‎وکار رویکردی پدیدارشناسانه. توسعه کارآفرینی، 7(4)، 589- 611.
صائمیان، صدیقه (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی برند شخصی در حوزه سرمایه‌های انسانی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 3(1)، 131-153.
صائمیان، صدیقه؛ مقدسه، محمدیان؛ میر معینی، حمید؛ شاهرخی، فرزانه (1392). بررسی تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی‌های فردی. مدیریت فرهنگی، 7(22)، 15-26.
عزیزی، محمد؛ بهادری فر، سحر و اخلاصی، امیر (1396). ارائه مدل برندسازی شخصی مربیان کسب‎وکار بر اساس نظریه داده بنیاد. مدیریت برند، 3(3)، 23- 41.
عسگری، ناصر (1398). طراحی الگوی شایسته‌گزینی و توسعه شایستگی‌های مدیران فروش در صنعت پخش. مدیریت بازرگانی، 11(3)، 485- 504.  
علیزاده، حمید؛ صالح اردستانی، عباس؛ حقیقت منفرد، جلال (1395). بررسی تأثیر برند فردی بر توسعه برند سازمانی مطالعه موردی: شعبات مرکزی بانک ملت. کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی. تهران.
مهرنوش، مینا؛ طهماسبی، داریوش (1396). اثر ارزش ویژه برند و سرمایه اجتماعی بر تصویر برند مورد مطالعه: برند خودروی سمند. مدیریت بازرگانی، 9(4)، 905- 925.  
مونتویا، پیتر و وندهی، تیم (1394). برند خودت باش. (سامان شاهین‌پور، مترجم). تهران: انتشارات سیته.
یوسفی، محمد؛ قاضی زاده، مصطفی (1398). بررسی تأثیر شبکه‎های تجاری واجتماعی بر عملکرد شرکت‎های کوچک و متوسط در بازارهای بین‌المللی با نقش میانجی دانش بازار. مدیریت بازرگانی، 11(4)، 869- 894.
 
References
Ahmadi, R. (2019). Investigating the relationship between personal branding and individual communication case study athletes. Sport management, 4(2), 26-41. (in Persian)
Alizadehari, H., Salehardestani, A., HaghighatMonfared, J. (2016). Investigatinf the effect of personal brand on organizationalbrand develipement case study central branches of Mellat bank. National conference of management and global economy. Tehran, Iran.
(in Persian)
Allen, P. (2016). Building your brand via social media. Sportsturf. Journal of Marketing, 27(9), 20-26.
Ampersand and houmbert. )2008(. How David Beckham's 'brand' was made. Journal of Brand Research, 12,(5),35-67.
Asgari, N. (2019). Introducing a Model of Meritocracy and Developing Competencies of Sale Managers in Distribution Industry. Journal of Business Management, 11(3), 485-504.
(in Persian)
Azizi, M., Bahadorifar, S., Ekhlasi, A. (2017). Develope a personal branding model of business coacher base on grounded theory, brand management, 3(3), 23-41. (in Persian)
Barnett, C. (2017). Managing your personal ‘brand’ online. Journal of Marketing, 16(3), 78-90.
Chang, C. Y. (2014) .Visualizing brand personality and personal branding:case analysis on Starbucks and Nike's brand value co-creation on Instagram. MA (Master of Arts) thesis, University of Iowa.
Crick, D., and Crick, J.M. (2016). Coopetition at the sports marketing/entrepreneurship interface: A case study of a Taekwondo organization. Marketing Intelligence and Planning, 2(4), 169-187.
Elmore, L. (2015). Personal branding Women in Business. Journal of Business, 62(1), 12.
Florin, A. L., Corina, A.I. and Constantin, S. (2015). The importance of the professional personal brand. The doctors`personal brand. 7th International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration. Procedia Economics and Finance, 13(9), 350–357.
Graeff, T.R. (2015). Using promotional messages to manage the effects ofbrand and self-image on brand evaluations. Journal of Consumer Marketing, 14(6), 38-48.
Greer, J. (2010). The art of self-marketing online.U.S. Public Relations Review, 147(5), 30.
Held, I. (2016). How to build personal brand to differentiate yourself and create demand for your services. Public Relations Review, 13(9), 137–146.
Holt, D. (2016). Branding in the Age of Social Media. Harvard Business Review, 9(2), 24–44.
Hosseini, M., Dorri, B., Ghouchani, F., Hadizadeh, A., Saemian, S. (2014). Explain the pattern of personal brand competency cevelopement. Strategic management syudy, 17(3), 93-112. (in Persian)
Kilenthong, P., Hultman, C. M., and Hills, G. E. (2016). Entrepreneurial orientation as the determinant of entrepreneurial marketing behaviors. Journal of Small Business Strategy, 12(1), 176-198.
Kim, L. (2018). Great Tips for Enhancing Your LinkedIn Profile. Journal of Brand, 45(5), 72-90.
Lauren, I.L., Markos, E. & Milne, G.R. (2011). Online Personal Branding: Processes, Challenges, and Implications. Journal of Interactive Marketing, 25 (2), 37–50.
Mehrnoosh, M., Tahmasebi, D. (2017). The effectof brand equity and social capital on brand image a study of samand automobile brand. Journal of Business Management, 11(3), 485-504. (in Persian)
Montoya, P., Vandahi, T. (2015). Be Yourself Brand (Saman Shahin pour, trans.). Site publication.
Morgan, M. (2011). Personal Branding: Create your Value Proposition. Strategic Finance journal, 3(6), 65-77.
Morton, R. (2018). Bringing your personal brand to life. Journalof brand, 27(1), 70, 72-73.
Nahra, A. (2018). Entrepreneurs: search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing, 21 (2), 23–41.
Nolan, L. (2014). Review the impact of executive personal branding on non-profit perception and communications. Public Relations Review, 66 (3), 178-200.
Parhankangas, A., & Ehrlich, M. (2012). How entrepreneurs seduce business angels: An Impression Management approach. Journal of Business Venturing, 29(4), 543-564.
Reed, C.J. (2018). Personal branding mastery for entrepreneurs. Evolve global publishing. New York.
Resnick, S. M., Cheng, R., Simpson, M. & Lourenço, F. (2005). Marketing in SMEs: a “4Ps” self-branding model. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 22(1), 155-174.
Saemian, S. (2013). Investigating the effect of cultural on personal brand model based on personal competency. Cultural management, 3(1), 131-153. (in Persian)
Saemian, S. (2014). Identifying factors effect on personal brand competency in human capital. Training and developing human resource journal, 3(1), 131-153. (in Persian)
Schwabel, D. (2009). Me 2.0: A Powerful Way to Achieve Brand Success. Academy of Management Review, 55(2), 245-371.
Schwabel, Dan. (2012). Building service brands via socialidentity: Lessons from the sports marketplace, 45(3), 225-265.
Shahtahmasebi, E., Khodadad Hoseyni, H., Kord Naeech, A., Azad Aramaki, M. (2014). Investigating the effect of business media on competetive advnentage with the descriptive role of capabilities (Case study:construction industry). Business Adminestration, 6(1), 107-124.
Sharifzadeh, M.SH., Abdollahzadeh, Gh., Arabiyoun, A. (2014). Ethical pathology of entrepreneurship and business development a phenomenological approach. Entrepreneurship devrlopement, 7(4), 589-611. (in Persian)
Sills, J. (2018). Becoming your own brand. Journal of Business, 39(12), 42-49.
Skorek, M. (2017). Brand and person. Journal of Marketing Management, 27(2), 9-18.
Sweetwood, M. (2017). A Powerful Personal Brand Will Make You Successful. Journalof brand, 16(2), 70 -73.
Thompson, H., Whiteside, L. & Sarah, T. (2019). Developing an authentic personal brand using impression management behaviours: exploring female entrepreneurs. Experiences Journal of Business Venturing, 5(1), 29-36.
Yousefi, M., Ghazizadeh, M. (2018). Investigating the role of business and social media on performance of small medium interprise on international market with the mediating role of market knowledge. Business Adminestration, 11(4), 869-894.
Zabojnik, R. (2018). Personal branding and marketing strategies, European Journal of Science and Theology, 14 (6), 159-169.