سخن سردبیر : کیفیت داده‌های پژوهش

سخن سردبیر

10.22059/jibm.2020.76931

چکیده

لایه زیرین هرم دانش، «داده» است. با استفاده از داده‌ها به اطلاعات می‎رسیم و از اطلاعات، دانش کسب می‎کنیم و سپس به بینش و خرد دست می‎یابیم، از این رو می‎توان به اهمیت «کیفیت داده» در پژوهش پی برد. داده‎هایی که اعتبار و کیفیت لازم را نداشته باشند، سرمنشأ خطاهای نتیجه پژوهش خواهند شد.
برای بهبود کیفیت داده‎های پژوهش، محققان باید تمرکز و دقت بیشتری را به‎کار گیرند تا ضمن کاهش‎دادن خطاهای نمونه‎گیری و غیرنمونه‎گیری، از تورش در داده‎ها بکاهند و پدیده جعلی‎بودن، نامتناسب‎بودن، به‎روز نبودن و... در داده‎های پژوهش‎ها بروز نکند.

عنوان مقاله [English]

Quality of research data