بررسی آثار متقابل تبادل اطلاعات، سرمایه رابطه‌ای و عدم اطمینان محیطی بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مشترک (مورد مطالعه: شرکت‌های پیمانکاری EPC صنعت نفت و گاز و پتروشیمی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف سنجش آثار متقابل تبادل اطلاعات، سرمایه‌های رابطه‌ای (شامل اعتماد دوجانبه و تعهدهای متقابل) و عدم قطعیت محیطی، بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مشترک یا ائتلاف‌های استراتژیک اجرا شده است.
روش: جامعه پژوهش، شرکت‌های پیمانکاری ایرانی فعال در صنعت ساخت‌وساز و دارنده گواهی‌نامه صلاحیت طرح، تدارک و ساخت در رسته نفت، گاز و پتروشیمی در نظر گرفته شده است. داده‌های این پژوهش از طریق توزیع پرسش‌نامه‎ جمع‌آوری شده و با روش معادلات ساختاری و به‌کمک نرم‌افزار Smart PLS تحلیل شدند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، تبادل اطلاعات هم به‌طور مستقیم و هم از طریق اعتماد دوجانبه و تعهدهای متقابل، بر عملکرد مشارکت‌ها تأثیر مثبت معناداری می‌گذارد. از سوی دیگر، مشخص شد که عدم قطعیت محیطی، هیچ‌گونه نقش تعدیل‌کننده منفی یا مثبتی روی اثر تبادل اطلاعات بر اعتماد دوجانبه و تعهدهای متقابل ندارد؛ اما روی تأثیر اعتماد دوجانبه و تعهدهای متقابل بر عملکرد مشارکت اثر مثبت می‌گذارد. به‌علاوه، عدم قطعیت محیطی، روی اثر تبادل اطلاعات بر عملکرد مشارکت، تأثیر منفی دارد.
نتیجه‌گیری: در مشارکت‌ها، عملکرد خوب نتیجه بهبود و تحول‎ سرمایه رابطه‌ای میان شرکای ائتلاف است. مدیران باید از این موضوع آگاه باشند که تبادل دوجانبه اطلاعات، آغازگر چرخه بهبود روابط یا به تعبیر دیگر، همان سرمایه رابطه‌ای است؛ زیرا تبادل اطلاعات به آغاز و ایجاد روابط و در نتیجه، اعتماد دوجانبه و تعهدهای متقابل کمک می‌کند. این گفته بر این موضوع دلالت دارد که شرکا در مشارکت، به تبادل اطلاعات فعال نیاز دارند و باید در این زمینه بکوشند تا بتوانند روابط را در ابتدا و در مراحل مختلف ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Interactive Effects of Information Exchange, Relationship Capital and Environmental Uncertainty on Joint Venture Performance (The Case Study: Oil, Gas and Petrochemical Industriy EPC Contractors)

نویسندگان [English]

  • Hamed Vares 1
  • Fariborz Ghanbari Kivi 2
  • Mohammad Javad Bannazadeh 2
1 Assistant Prof., Department of MBA, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MSc., Department of MBA, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
There have been very few studies on joint ventures in Iran. However, in Iran, as a country with an oil-based economy, huge projects are being carried out in the field of oil, gas and petrochemical industries in the form of joint cooperation. Sharing complementary resources where they are unable to develop such resources by themselves causes companies to achieve the project objectives. Studying the factors affecting the success of joint cooperation, considering the greatness of oil, gas and petrochemical industry projects, can prevent from the failure of the project and can help achieve goals within the proposed framework for time, costs, quality and requirements can have great impact on the country economy. In this study, the aim is to investigate the direct effects of information exchange on the performance of joint ventures with two capital factors (mutual trust and mutual obligations) as the intermediary factors and also environmental uncertainty as a moderating factor on joint ventures of Iranian companies.
 
Methodology
The present study is applied in terms of purpose and descriptive in terms of methodology. The statistical population of the study includes all the eligible companies of the industrial design and manufacturing group in the field of oil, gas and petrochemicals. Then, according to Cochran’s calculations, a sample size of 31 companies was determined and the researcher could contact with 32 companies. The data were collected using questionnaire and were then analyzed using structural equation modeling and Smart PLS software.
Findings
The results showed that the exchange of information not only directly but also through mutual trust and mutual commitment has a significantly positive effect on the partnership performance. Moreover, the results showed that environmental uncertainty has no positive or negative mediating role on the effect of information exchange on mutual trust and mutual obligations. But it has a positive effect on the effect of mutual trust and mutual obligations on partnership performance. Environmental uncertainty has also a negative effect on the effect of information exchange on performance.
 
Conclusion
In partnerships, good performance is the result of improvements and capital changes in relationships between coalition partners. Managers need to be aware that mutual exchange of information initiates a cycle of relationship improvement, in other words, relational capital; because the exchange of information helps to start and build relationships and also mutual trust and mutual obligations. It means that partners need an active exchange of information in partnership and they need to make attempts so that they can improve relationships at the beginning and at different stages. In general, environmental uncertainty has significantly positive effects on the effect of mutual trust and obligations on performance, but has no effects on the effect of information exchange on mutual trust and obligations. To achieve high performance, it is first necessary to solve the information exchange problem. Following the partnership, the exchange of information improves the relationship between companies and leads to an increase in the quality of the relationship capital (mutual trust and mutual obligations), and this leads to the development of the coalition. Promoting mutual trust and obligations allows partners to collaborate in harmony. Thus, mutual trust and mutual obligations act as a mediating variable between information exchange and partnership performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint venture performance
  • Relationship capital
  • Environmental uncertainty
  • Mutual trust
  • Information exchange
خزایی، حسین؛ بدری اهری، رسول (1369). بررسی اجمالی مفهوم حقوقی JV در حقوق آمریکا و حقوق بین‌الملل. مجله حقوقی بینالمللی، 10 (13)، 51-124.
شاه حسینی، محمدعلی، حیدری، علی؛ اعرابی، سیدمحمد؛ قادری کنگاوری، صادق (1398). ارائه مدلی برای مدیریت اتحادهای راهبردی تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشور ایران. مدیریت بازرگانی، 11(1)، 25-44.
وارث، سید حامد، حسنقلی‎پور، طهمورث، حبیبی، مرضیه (1392). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مشترک. مدیریت بازرگانی، 5(4)، 141-160.
 
References
Beamish, P. W. (1993). The characteristics of joint ventures in the People’s Republic of China. Journal of International Marketing, 1(2), 29–48.
Beamish, P. W., & Lupton, N. C. (2016). Cooperative strategies in international business and management: Reflections on the past 50 years and future directions. Journal of World Business, 51(1), 163–175.
Boersma, M. F., Buckley, P. J., & Ghauri, P. N. (2003). Trust in international joint venture relationships. Journal of Business Research, 56(12), 1031–1042.
Brouthers, K. D., & Bamossy, G. J. (1997). The role of key stakeholders in international joint venture negotiations: Case studies from Eastern Europe. Journal of International Business Studies, 28(2), 285–308.
Chen, T., Liu, H., & Hsieh, W. (2009). The influence of partner characteristics and relationship capital on the performance of international strategic alliances. Journal of Relationship Marketing, 8(3), 231–252.
Chisholm, A., & Nielsen, K. (2009). Social capital and the resource-based view of the firm. International Studies of Management and Organizations, 39(2), 7–32.
Contractor, F. J., & Lorange, P. (1988). Cooperative strategies in international business. Lexington MA: Heath.
Contractor, F., Yong, Y., & Gaur, A. S. (2016). Firm-specific intangible assets and subsidiary profitability: The moderating role of distance, ownership strategy and subsidiary experience. Journal of World Business, 51(6), 950–964.
Das, T. K., & Teng, B. S. (2000a). Instabilities of strategic alliances: An internal tensions perspective. Organization Science, 11(1), 77–101.
Das, T. K., & Teng, B. S. (2001). Trust, control, and risk in strategic alliances: An integrated framework. Organization Studies, 22(2), 251–283.
Davis, G. G., & Cobb, J. A. (2009). Resource dependence theory: Past and future. In S. B. Bacharach (Ed.). Research in the sociology of organization (pp. 1970–2000). London: Elsevier.
Dyer, H. D., & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23(4), 660–679.
Fang, E. (2011). The effect of strategic alliance knowledge complementarity on new product innovativeness in China. Organization Science, 22(1), 158–172.
Gaur, A. S., & Kumar, M. (2018). A systematic approach to conducting review studies: An assessment of content analysis in 25 years of IB research. Journal of World Business. http://dx.doi.org/10.1016/j.jwb.2017.11.003.
Gaur, A. S., & Lu, J. (2007). Ownership strategies and subsidiary performance: Impacts of institutions and experience. Journal of Management, 33(1), 84–110.
Gaur, A. S., Kumar, V., & Singh, D. A. (2014). Resources, institutions and internationalization process of emerging economy firms. Journal of World Business, 49(1), 12–20.
Gaur, A. S., Mukherjee, D., Gaur, S. S., & Schmid, F. (2011). Environmental and firm level influences on inter-organization trust and SME performance. Journal of Management studies, 48(8), 1752–1781.
Gaur, A.S., Ma, X., & Ding, Z. (2018). Perceived home country supportiveness/unfavorableness and Outward Foreign Direct Investment from China. Journal of International Business Studies .http://dx.doi.org/10.1057/s41267-017-0136-2.
Gulati, R. (1998). Alliances and networks. Strategic Management Journal, 19(4), 293–317.
Gulati, R., & Sytch, M. (2007). Dependence asymmetry and joint dependence in interorganizational relationships: Effects of embeddedness on manufacturers’ performance in procurement relationships. Administrative Science Quarterly, 52(1), 32–36.
Gulati, R., Khanna, T., & Nohria, N. (1994). Unilateral commitments and the importance of process in alliances. Sloan Management Review, 35(3), 61–69.
Hitt, M. A., Ahlstrom, D., Dacin, M. T., Levitas, E., & Svobodina, L. (2004). The institutional effects on strategic alliance partner selection in transition economies: China vs. Russia. Organization Science, 15(2), 173–185.
Hwang, P., & Gaur, A. S. (2009). Organization efficiency, firm capabilities and economic organization of MNEs. Multinational Business Review, 17(3), 143–162.
Inkpen, A. C., & Beamish, P. W. (1997). Knowledge, bargaining power, and the instability of international joint ventures. Academy of Management Review, 22(1), 177–202.
Isobe, T., Makino, S., & Montgomery, D. B. (2000). Resource commitment, entry timing and market performance of foreign direct investments in emerging economies: The case of Japanese international joint ventures in China. Academy of Management Journal, 43(3), 468–484.
Johanson, J., & Vahlne, J. E. (1990). The mechanism of internationalisation. International Marketing Review, 7(4), 11–24.
Johnson, J. P. (1999). Multiple commitments and conflicting loyalties in international joint venture management teams. The International Journal of Organizational Analysis, 7(1), 54–71.
Kale, P., & Singh, H. (2009). Managing strategic alliances: What do we know now, and where do we go from here? The Academy of Management Perspectives, 23(3), 45–62.
Khan, Z., Shenkar, O., & Lew, Y. K. (2015). Knowledge transfer from international joint ventures to local suppliers in a developing economy. Journal of International Business Studies, 46(6), 656–675.
Khazaiee, H., Badri Ahari, R. (1990). Considering the legal conception of JV in US and international law. International Law Review, 10 (13), 51-124. (in Persian)
Kogut, B. (1988). A study of the life cycle of joint ventures. Management International Review, 28(4), 39–52.
Koka, B. R., & Prescott, J. E. (2002). Strategic alliances as social capital: A multidimensional view. Strategic Management Journal, 23(9), 795–816.
Kotabe, M., Jiang, C. X., & Murray, J. Y. (2011). Managerial ties, knowledge acquisition, realized absorptive capacity and new product market performance of emerging multinational companies: A case of China. Journal of World Business, 46(2), 166–176.
Kwok, F., Sharma, P., Gaur, S. S., & Ueno, A. (2019). Interactive effects of information exchange, relationship capital and environmental uncertainty on international joint venture (IJV) performance: An emerging markets perspective. International Business Review, 28(5), 101481.
Kwon, Y. C. (2008). Antecedents and consequences of international joint venture partnerships: A social exchange perspective. International Business Review, 17(5), 559–573.
Lane, P. J., Salk, J. E., & Lyles, M. A. (2001). Absorptive capacity, learning, and performance in international joint ventures. Strategic Management Journal, 22(12), 1139–1161.
Larimo, J., Nguyen, H. L., & Ali, T. (2016). Performance measurement choices in international joint ventures: What factors drive them? Journal of Business Research, 69(2), 877–887.
Lee, D. J., Pae, J. H., & Wong, Y. H. (2001). A model of close business relationship in China (guanxi). European Journal of Marketing, 35(1/2), 51–69.
Li, J., Xin, K. R., Tsui, A., & Hambrick, D. C. (1999). Building effective international joint venture leadership teams in China. Journal of World Business, 34(1), 52–68.
Li, L., Lin, Z. J., & Arya, B. (2008). The turtle–hare race story revisited: Social capital and esource accumulation for firms from emerging economies. Asia Pacific Journal of Management, 25(2), 251–275.
Luo, Y. (2002). Product diversification in international joint ventures: Performance implications in an emerging market. Strategic Management Journal, 23(1), 1–20.
Luo, Y. (2007). Are joint venture partners more opportunistic in a more volatile environment? Strategic Management Journal, 28(1), 39–60.
Malhotra, D., & Lumineau, F. (2011). Trust and collaboration in the aftermath of conflict: The effects of contract structure. Academy of Management Journal, 54: 981-998.
Malhotra, S., & Gaur, A. S. (2014). Spatial geography and control in foreign acquisitions. Journal of International Business Studies, 45(2), 191–210.
May, R. C., Stewart, W. H., & Sweo, R. (2000). Environmental scanning behavior in a transitional economy: Evidence from Russia. Academy of Management Journal, 43(3), 403–427.
McEvily, B., Perrone, V., & Zaheer, A. (2003). Trust as an organizing principle. Organization Science, 14(1), 91–103.
Meschi, P. X. (2005). Environmental uncertainty and survival of international joint ventures: The case of political and economic risk in emerging countries. European Management Review, 2(2), 143–152.
Meschi, P. X., & Riccio, E. L. (2008). Country risk, national cultural differences between partners and survival of international joint ventures in Brazil. International Business Review, 17(3), 250–266.
Meyer, K. E., Estrin, S., Bhaumik, S. K., & Peng, M. W. (2009). Institutions, resources, and entry strategies in emerging economies. Strategic Management Journal, 30(1), 61–80.
Mohr, J. J., Fisher, R. J., & Nevin, J. R. (1996). Collaborative communication in interfirm relationships: Moderating effects of integration. Journal of Marketing, 60(3), 103–115.
Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, 58(3), 20–38.
Newburry, W., Zeira, Y., & Yeheskel, O. (2003). Autonomy and effectiveness of equity international joint ventures (IJVs) in China. International Business Review, 12(4), 395–419.
Park, C., Vertinsky, I., & Lee, C. (2012). Korean international joint ventures: How the exchange climate affects tacit knowledge transfer from foreign parents. International Marketing Review, 29(2), 151–174.
Parkhe, A. (1993). Strategic alliance structuring: A game theoretic and transaction cost examination of interfirm cooperation. Academy of Management Journal, 36(4), 794–829.
Peng, M. W., Wang, D. Y., & Jiang, Y. (2008). An institution-based view of international business strategy: A focus on emerging economies. Journal of International Business Studies, 39(5), 920–936.
Reuer, J. J., & Arino, A. 2007. Strategic alliance contracts: Dimensions and determinants of contractual complexity. Strategic Management Journal, 28, 313-330.
Reuer, J. J., & Koza, M. P. (2000). Asymmetric information and joint venture performance: Theory and evidence for domestic and international joint ventures. Strategic Management Journal, 21(1), 81–88.
Reuer, J. J., & Miller, K. D. (1997). Agency costs and the performance implications of international joint venture internalization. Strategic Management Journal, 18(6), 425–438.
Reuer, J. J., Klijn, E., van den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2011). Bringing corporate governance to international joint ventures. Global Strategy Journal, 1(1–2), 54–66.
Reus, T. H., & Rottig, D. (2009). Meta-analyses of international joint venture performance determinants. Management International Review, 49(5), 607.
Rindfleisch, A., & Heide, J. B. (1997). Transaction cost analysis: Past, present, and future applications. Journal of Marketing, 61(10), 30–54.
Robertson, R. D. (1980). Small group decision making: The uncertain role of information in reducing uncertainty. Political Behavior, 2(2), 163–188.
Robson, M. J., Leonidou, L. C., & Katsikeas, C. S. (2002). Factors influencing international joint venture performance: Theoretical perspectives, assessment, and future directions. MIR: Management International Review, 42(4), 385–418.
Roy, J. P. (2012). IJV partner trustworthy behaviour: The role of host country governance and partner selection criteria. Journal of Management Studies, 49(2), 332–355.
Ryall, M. D., & Sampson, R. C. 2009. Formal contracts in the presence of relational enforcement mechanisms: Evidence from technology development projects. Management Science, 55: 906-925.
Sarkar, M. B., Echambadi, R., Cavusgil, S. T., & Aulakh, P. S. (2001). The influence of complementarity, compatibility, and relationship capital on alliance performance. Academy of Marketing Science Journal, 29(4), 358–372.
Schepker, D. J., Oh, W.-Y., Martynov, A., & Poppo, L. (2014). The many futures of contracts: Moving beyond structure and safeguarding to coordination and adaptation. Journal of Management, 40: 193-225.
Schilke, O., & Goerzen, A. 2010. Alliance management capability: An investigation of the construct and its measurement. Journal of Management, 36: 1192-1219.
Shah Hoseini, M. A., Heidari, A., Aarabi, S. M., Ghaderi Kangavari, S. (2018). Developing a Management Model for R&D Strategic Alliances in Automotive Industry in Iran. Journal of Business Management, 11(1), 25-44. (in Persian)
Shenkar, O. (1990). International joint ventures’ problems in China: Risks and remedies. Long Range Planning, 23(3), 82–90.
Shu, C., Jin, J. L., & Zhou, K. Z. (2017). A contingent view of partner coopetition in international joint ventures. Journal of International Marketing, 25(3), 42–60.
Suseno, Y., & Ratten, V. (2007). A theoretical framework of alliance performance: The role of trust, social capital and knowledge development. Journal of Management and Organization, 13(1), 4–23.
Szulanski, G., Cappeta, R., & Jensen, R. J. (2004). When and how trustworthiness matters: Knowledge transfer and the moderating effect of causal ambiguity. Organization Science, 15(5), 600–613.
Tsai, W. (2002). Social structure of ‘coopetition’ within a multiunit organization: Coordination, competition, and intraorganizational knowledge sharing. Organization Science, 13(2), 179–190.
Tsai, W. P., & Ghoshal, S. (1998). Social capital and value creation: The Role of intrafirm networks. Academy of Management Journal, 41(4), 464–476.
Uzzi, B. (1997). Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness. Administrative Science Quarterly, 42(1), 35–67.
Vares, H., Hasangholipour, T., Habibi, M. (2013). The Survey of effective factors on the performance of Joint Ventures (JV). Journal of Business Management, 5(4), 141-160.
(in Persian)
Wang, Y., & Nicholas, S. J. (2007). The formation and evolution of non-equity strategic alliances in China. Asia Pacific Journal of Management, 24(2), 131–150.
Wright, M., Filatotchev, I., Hoskisson, R. E., & Peng, M. W. (2005). Strategy research in emerging economies: Challenging the conventional wisdom. Journal of Management Studies, 42(1), 1–33.
Yan, A., & Gray, B. (1994). Bargaining power, management control, and performance in United States-China joint ventures: A comparative case study. Academy of Management Journal, 37(6), 1478–1517.
Yan, A., & Zeng, M. (1999). International joint venture instability: A critique of previous research, a reconceptualization, and directions for future research. Journal of International Business Studies, 30(2), 397–414.
Zhang, D., Li, S., & Zheng, D. (2017). Knowledge search and open innovation performance in an emerging market: Moderating effects of government-enterprise relationship and market focus. Management Decision, 55(4), 634–647.
Zhang, H., Shu, C., Jiang, S., & Malter, A. J. (2010). Managing knowledge of innovation: The role of cooperation, competition, and alliance nationality. Journal of International Marketing, 18(4), 74–94.
Zhang, Y., Li, H., Hitt, M. A., & Cui, G. (2007). R&D intensity and international joint venture performance in an emerging market: Moderating effects of market focus and ownership structure. Journal of International Business Studies, 38(6), 944–960.
Zhou, C., & Li, J. (2008). Product innovation in emerging market-based international joint ventures: An organizational ecology perspective. Journal of International Business Studies, 39(7), 1114–1132.