واکاوی نقش زیست‌بوم صادرات کالاهای صنعتی بر کسب‌وکارهای بخش خصوصی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت،ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت،ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

هدف: در این پژوهش، سعی می‌شود با طراحی ‌زیست‌بوم ‌صادرات‌ صنعتی و واکاوی نقش آن در سطح کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بتوان عملکرد صادراتی آنها را بهبود بخشید و نقش آنها را در رشد اقتصادی کشور پُررنگ کرد.
روش: در این پژوهش از روش آمیخته استفاده می‌شود. در مرحله نخست پژوهش، مبتنی بر ادبیات ‌پژوهشی، 15 بازیگر اثرگذار بر عملکرد صادراتی بنگاه‌های صنعتی شناسایی شد و 11 خبره از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران، رابطه میان آنها را بررسی و تحلیل کردند. نتایج مصاحبه‌ها از طریق روش نگاشت‌شناختی ‌علّی و نرم‌افزار یوسینت تحلیل شدند. در مرحله دوم پژوهش، به‌کمک نرم‌افزار Smart PLS و توزیع پرسش‌نامه میان 97 کسب‌وکار صادراتی، اثرگذاری خوشه‌های استخراج‌شده از مرحله نخست، بر عملکرد صادراتی کسب‌وکارها بررسی شد.
یافته‌ها: بازیگران شناسایی‌شده در چهار خوشه هژمونی ‌دانشی، فرهنگ ‌تولید، دیپلماسی ‌بازار و ساختار‌ انسانی بنگاه دسته‌بندی شدند. سه خوشه نخست با یکدیگر تعامل دوطرفه و قوی دارند و خوشه ساختار انسانی بنگاه نیز به‌عنوان عنصر زیرساختی، به‌طور مستقل بر خوشه‌های هژمونی‌ دانشی و فرهنگ ‌تولید مؤثر است.
نتیجه‌گیری: بنگاه‌ها باید برای دستیابی به بهترین عملکرد صادراتی، بر تمام این چهار خوشه تمرکز کرده و برای هر یک از آنها، راهبردهای منحصربه‌فردی طراحی و پیاده‌سازی کنند. بی‌توجهی به هر یک از این چهار خوشه، سبب نزول عملکرد صادرات شرکت‌ها می‌شود. خوشه‌های دیپلماسی ‌بازار و فرهنگ ‌تولید، مفاهیم بدیعی هستند که شرکت‌ها باید برای کسب بهترین عملکرد صادراتی، در این حوزه‌ها آموزش ببیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Role of the Ecosystem of Industrial Goods Export in Private Sector Businesses

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Tafaghodi 1
  • Mohammad Rahim Ramazanian 2
  • Keikhosro Yakideh 3
  • Mohsen Akbari 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rahst, Iran.
2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
4 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Objective
The imposed policies in countries, irrespective of the present dynamic domestic environment and global markets and the main players of the export environments in the field of production and export of industrial goods has caused reduction of the export performance of companies and questioned their effectiveness. Moreover, the inability to identify the main factors affecting the export performance of countries among the small and medium enterprises, lack of enough attention to the local characteristics of countries and the lack of proper management of the interaction environment lead to the impairment and weakness of export performance. Shortage of abstract maps or conceptual models to explore the most important influencing factors on exports, and the structural and dynamic communication between them is observed in governmental and academic export institutions. And it will have a negative impact on corporate export performance. Therefore, from a theoretical point of view, lack of a structure for management of the export ecosystem in the form of a macro system can have a negative impact on the export performance of countries and companies. Accordingly, the main focus of the present research is on the theoretical and practical gaps in the field of export performance and low focus on the management of dynamic interactions between the influential players in export performance. Therefore, it is necessary to examine and analyze the interactive relationship between these players in order to create a suitable platform for effective management of the export performance in companies. Hence, the aim of this study is to investigate the factors, at the company level, that affect the export of industrial goods in small and medium companies (regardless of the destination country and type of export market) as well as to analyze the relationship between these factors.
Methodology
This study uses mixed-method (a combination of qualitative and quantitative data) and it is developmental in terms of purpose. In the first stage of the mixed-method research, the influential factors on the companies’ industrial performance which were extracted from the empirical background were clustered based on the qualitative approach and through Causal Cognitive Mapping method using Ucinet software. Accordingly, through judgmental sampling, in-depth interviews were conducted with 11 experts in the Iranian Chamber of Commerce and the Ministry of Industry, Mines and Trade.
 
Findings
In this study, 4 clusters were identified regarding the industrial export ecosystem at the company level. These four clusters include knowledge hegemonic, production culture, market diplomacy and enterprise’ human structure. Cognitive hegemony cluster contains a) analysis of foreign competitors, b) analysis of political and economic stability in the destination country, c) commitment to implementation of marketing strategies, and d) raising awareness about the foreign market culture. Production culture cluster encompasses a) commitment to quality, b) learning-centeredness, c) commitment to apply up-to-date technology, and d) flexibility of production process. Market diplomacy cluster includes a) international image of enterprise managers, b) familiarity with the laws of the destination country, c) strategic alliance with the competitors, and d) appropriate communication with foreign distributors. And finally enterprise’s human structure cluster includes a) managers’ professional skills, b) employee’s knowledge and experience, and c) recruiting youngsters at management levels.
 
Conclusion
Two main and fundamental findings were obtained in this study. The first finding refers to the clustering of the effective factors on the export performance of companies based on their homogeneity and correlation (as well as confirming the effectiveness of these clusters on the export performance of companies based on statistical analysis), and the second finding refers to examining the relationship between these clusters and sensitivity analysis of causal relationship. Regarding the first finding, it is believed that the industrial export ecosystem at the company level encompasses four clusters of knowledge hegemony, production culture, production diplomacy and enterprise’ human structure. Each factor affects the enterprise’ environment from a unique perspective and if the relations are properly regulated, one can witness the growth of industrial performance among enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem
  • Export
  • Industrial goods
  • Private sector
آرام، فرشاد (1393). شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی: شرکت‌های صادراتی بوشهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.
اسفیدانی، محمد رحیم؛ حسنقلی‌پور یاسوری، طهمورث؛ ترکستانی، محمد صالح؛ روحانی، امیررضا (1397). نوع‌شناسی رفتار صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران. مدیریت بازرگانی، 10(1)، 1-30.
رضایی، رضا (1396). تأثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژی‌های بازاریابی بین‌الملل. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 9(17)، 55-80.
شجاعی، محمدرضا؛ محترم، رحیم؛ آطاهریان، سمانه (1393). تأثیر عوامل داخلی شرکت بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی: شرکت‌های صادرکننده پسته در تهران). مدیریت بازرگانی، 6 (4)، 791-807.
صادقی مقدم، محمدرضا (1391). ارائه مدل هماهنگی شبکه تأمین خودروسازی با به‌کارگیری نگاشت علّی (مطالعه موردی: شبکه تأمین خودروسازی). مدیریت صنعتی، 4 (2)، 87-112.
محترم قلاتی، رحیم؛ موثق، مهرداد (1397). بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات و انطباق آمیخته بازاریابی بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی: شرکت‌های صادرکننده محصولات غیرنفتی). مدیریت بازرگانی، 10(1)، 165- 186.
محمودی میمند، محمد؛ خباز باویل، صمد؛ فروغی‌نیا، خورشید (1393). مدیریت توسعه صادرات؛ شناسایی و سطح‌بندی محرک‌های صادراتی (مطالعه موردی: صنعت ساخت قطعات خودرو). مدیریت بازرگانی، 6 (4)، 889-910.
 
References
Adner, R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. Journal of Management, 43(1), 39–58.
Adner, R., & Kapoor, R. (2010). Value creation in innovation ecosystems: How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations. Strategic Management Journal, 31(3), 306–333.
Agnihotri, A. (2014). Determinants of export intensity in emerging markets: An upper echelon perspective. Journal of world Business, 50(4), 687-695.
Aram, F. (2014). Identification and evaluation of factors affecting export performance: Exporting companies in Bushehr. MA thesis, Khalij-e Fars University, Bushehr.
(in Persian)
Assadinia, Sh., Kadile, V., Golgeci, I., Boso, N. (2019). The effects of learning orientation and marketing programme planning on export performance: Paradoxical moderating role of psychic distance. International Small Business Journal, 37(5), 1-27.
Ayob, H. & Senik, C. (2015). The role of competitive strategies on export market selection by SMEs in an emerging economy. International Journal of Business and Globalization, 14(2), 208-225.
Azar, G., Ciabuschi, F. (2017). Organizational innovation, technological innovation, and export performance: The effects of innovation radicalness and extensiveness. International Business Review, 26(2), 324-336.
Bertrand, O. (2010). What goes around, comes around: effects of offshore outsourcing on the export performance of firms. Journal of International Business Studies, 42(2), 334-344.
Blonigen, B.A. (2016). Industrial Policy and Downstream Export Performance. The Economic Journal, 126 (595), 1635-1659.
Cadogan, J.W., Boso, N., Story, V.M., Adeola, O. (2016). Export strategic orientation–performance relationship: Examination of its enabling and disenabling boundary conditions. Journal of Business Research, 69(11), 5046-5052
Chen, J., Sousa, M., He, X. (2016). The determinants of export performance: a review of the literature 2006-2014. International Marketing Review, 33 (5), 626-670.
Esfidani, M., Hasangholipour Yasouri, T., Rohani, A. (2018). Typology of Export Behavior of Exporting Firms in Iran Electrical Industry. Journal of Business Management, 10(1), 1-30. (in Persian)
Evangelista, F., Mac, L. (2016). The influence of experience and deliberate learning on SME export performance. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 22 (6), 860-879.
Faust, K. (1992). Blockmodels: Interpretation and Evaluation.Social Networks, 14(3), 5-61.
Ferreras-Mendez, J., Fernandez-Mesa, A., Alegre, J. (2019). Export Performance in SMEs: The Importance of External Knowledge Search Strategies and Absorptive Capacity. Management International Review, 59(3), 413-437.
Gawer, A., Cusumano, M.A. (2014). Industry platforms and ecosystem innovation. Journal of Product Innovation Management, 31 (3), 417-433.
Haddoud, M.Y., Nowinski, W., Jones, P. & Newbery, R. (2018). Internal and external determinants of export performance: Insights from Algeria. Thunderbird International Business Review, 13 (2), 1-18.
Hortinha, P., Lages, C. & Filipe, L. (2011). The trade-off between customer and technology orientations: Impact on innovation capabilities and export performance. Journal of International Marketing, 19(3), 36-58.
Jacobides, M.G., Cennamo, C. & Gawer, A. (2018). Towards a theory of ecosystems. Strategic Management Journal, 39(8), 2255-2276.
Krammer, S., Strange, R., Lashitew, A. (2017). The export performance of emerging economy firms: The influence of firm capabilities and institutional environments. International Business Review, 27(1), 218-230.
Lages, L. F., Silva, G. & Styles, C. (2009). Relationship capabilities, quality, and innovation as determinants of export performance. Journal of International Marketing, 17(4), 47-70.
Lipuma, J. A., Newbert, S. L. & Doh, J. P. (2013). The effect of institutional quality on firm export performance in emerging economies: a contingency model of firm age and size. Small Business Economics, 40(4), 817-841.
Lopez, N.V. (2013). Barriers to export: the power of organizational factors. International Journal of Commerce and Management, 23(2), 136-147.
Mahmodi Meimand, M., Khabbaz Bavil, S., Forughinia, K. (2014). Export development management; identification and leveling up of the export incentives (Case study: Auto Part Manufacturing Industry). Journal of Business Management, 6(4), 889-910.
 (in Persian)
Manufactures exports. (2017). The World Bank. Retrieved from https://data.worldbank.org/ indicator/TX.VAL.MANF.ZS.UN
Massao Oura, M., Novaes Zilber, S., Luiz Lopes, E. (2016). Innovation capacity, international experience and export performance of SMEs in Brazil. International Business Review, 25(4), 921-932.
Mohtaram, R., Movasagh, M. (2018). The Study of Effect Export Market Orientation and Marketing Mix Adaptation on Export Performance (Case Study: Non-oil Exporter Firms in Tehran). Journal of Business Management, 10(1), 165-186. (in Persian)
Navarro-García, A., Peris-Oritz, M. & Barrera-Barrera, R. (2016). Market intelligence effect on perceived psychic distance, strategic behaviours and export performance in industrial SME's. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(3), 31-49.
Navarro-Garcia, A., Sanchez-Franco, M., Rey-Moreno, M. (2016). Relational governance mechanisms in export activities: Their determinants and consequences. Journal of Business Research, 69(11), 4750-4756
Ngo, V.D., Janssen, F., Leonidou, L.C. & Christodoulides, P. (2016). Domestic institutional attributes as drivers of export performance in an emerging and transition economy. Journal of Business Research. 69(8), 2911-2922.
Oliveria, H., Cadogan, J. (2018). Multilevel perspective to the study of export venture performance. International Marketing Review, 35(1), 186-199.
Oura, M.M., Zilber, S.N., Lopez, E.L. (2016). Innovation capacity, international experience and export performance of SMEs in Brazil. International Business Review, 25(4), 921-932.
Rezaei, R. (2017). Impact of export performance on international marketing strategies. Business Management Researches, 9 (17), 55-80. (in Persian)
Rua, O., França, A., Fernández Ortiz, R. (2018). Key drivers of SMEs export performance: the mediating effect of competitive advantage. Journal of Knowledge Management, 22(2), 257-279.
Sadeghi Moghadam, M.R. (2011). Automotive Supply Network Coordination Model Using Causal Mapping Case Study in Automotive Supply Network. Industrial Management, 4 (2), 87-112. (in Persian)
Shojaie, M., Mohtaram, R., Ataherian, S. (2014). The effect of enterprise interior items on export performance (Case study: Exporting pistachio companies in Tehran). Journal of Business Management, 6(4), 791-807 (in Persian)
Sousa, C. M. & Bradley, F. (2008). Antecedents of international pricing adaptation and export performance. Journal of World Business, 43(3), 307-320.
Standard International Trade Classification. (2008). Retrieved from https://unstats.un.org/unsd/ trade/sitcrev4.htm
Tsujimoto, M., Kajikawa, Y., Tomita, J. & Matsumoto, Y. (2017). A review of the ecosystem concept towards coherent ecosystem design. Technological Forecasting & Social Change, 19(2), 1-10.
Zahra, S. A., & Nambisan, S. (2012). Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems. Business Horizons, 55(3), 219–229.