تکنیک‌های پیشبردی در جایگذاری محصولات غذایی ناسالم در مجلات کودکان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت بازرگانی- بازاریابی، واحد پژوهش، موسسه سلام اوان، آستانه اشرفیه، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودبار، رودبار، ایران.

چکیده

هدف: روند افزایش چاقی و اضافه وزن در بین کودکان یکی از مسایل مهم سلامت عمومی محسوب می گردد. ترویج غذا و نوشیدنی در رسانه‌ها در ترجیحات غذایی، مصرف و در نتیجه وضعیت سلامتی کودکان تاثیرگذار است. این در حالی است که مجلات کودکان به عنوان یک منبع آموزنده و مورد اعتماد والدین و مبرا از اتهام به تبلیغات، در محتواهای موضوعی خود محصولات غذایی متنوعی را جایگذاری می کنند. هدف این مطالعه نشان دادن شکاف معنادار در شواهد مرتبط با پیام‌های غذایی جایگذاری شده در مجلات کودکان است که از طریق بررسی میزان و ماهیت پیشبردهای غذایی صورت می پذیرد.
روش: در این بررسی بر اساس تحلیل محتوای 5 مجله فعال کودک در ایران طی یک دوره شش ماهه، تکنیک‌های پیشبردی به کار رفته در جایگذاری محصولات غذایی ناسالم شناسایی و معرفی شدند.
یافته‌ها:: با ثبت هر مورد اشاره یا نمایش گزینه غذایی، 143 مورد گزینه غذایی ناسالم در 36 نوع و در 9 گروه، دسته بندی شدند. تکنیک جاذبه‌های هیجانی با 6/44% بالاترین آمار به کارگیری و پس از آن تکنیک جاذبه‌های محصول غذایی با 7/28% و سپس تکنیک عناصر بصری با 27% را حاصل کردند. تکنیک دلپذیری، از جاذبه‌های محصول غذایی، تکنیک‌های شادی و بازی/ ماجرا، از جاذبه‌های هیجانی، سه تکنیکی بودند که سه رتبه نخست را در به کارگیری از تکنیک‌های پیشبردی بازاریابی در مجلات کودکان به خود اختصاص داده اند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نقش تاثیرگذار به کارگیری تکنیک‌های پیشبردی در پذیرش محصولات غذایی ناسالم توسط کودکان، و به کارگیری گاها غیر عمدی این تکنیک‌ها در محتوای مجلات، نتایج این بررسی می تواند برای فعالان حوزه سلامت، متولیان مجلات کودک و والدین در زمینه پیشگیری از روند چاقی کودکان، آگاهی رسان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promotional Techniques in Advertisement of Unhealthy Food Product in Children Magazines

نویسندگان [English]

  • Fariba Esmaeil pour 1
  • Mitra Shabani Nashtaee 2
1 Ph.D., Business Management-Marketing, Department of Research, Salaam Avaan, Institute Astane, Iran.
2 Assistant Prof., Department of business management, Roudbar Branch, Islamic Azad University, Roudbar, Iran.
چکیده [English]

Objective: Obesity and overweight among children is one of the most important public health issues. The promotion of food and beverage in the media can influence children’s food preferences, consumption, and consequently their health status. Although children magazines are regarded as an informative and trusted source for parents and free from advertising charges, they do use covert marketing techniques to deliver food products within the content. The inclusion of non-branded food products in the content of media programs affects children's attitudes and perceptions. Most studies have analyzed the content of media such as television, and therefore they disregard the role of magazines in highlighting food products. The aim of this study was to increase the awareness and informed participation of the editorial boards of children’s magazines, public health advocates, nutritionists, and the parents about the use of promotional techniques in advertising unhealthy food products in the content of the children’s magazines.
Methodology: In this study, content analysis method is used with a focus on 5 active children's magazines in Iran over a six-month period. At first, the journals were manually coded by two researchers based on the analysis unit whether each magazine has indicated a reference or display of food options. Accordingly, food options in the magazines were categorized based on the healthiness/unhealthiness and the respective nutritional group. Unhealthy category included nine food groups of chocolate and sweets, snacks, high-sugar ice drinks, fast foods, desserts, high-fat or sweet bread products, high-fat dairy, high-sugar and high-sodium cereals, as well as miscellaneous items. The healthy foods include six groups of carbohydrates, fruits and vegetables, proteins, dairy products, fats, and miscellaneous items. Then, the type of advancement used in the advertisement of unhealthy food products was identified.
Findings: The results suggest that Nabat Magazine with 55 cases (38.4%) had the highest rate of advertisement of unhealthy food; but, Dooste koodakan Magazine had the lowest rate with 18 cases (12.5%). In total, 143 unhealthy foods were repeated in these magazines. The unhealthy food products can be ranked as follows: chocolate and sweets (30.7%), desserts (18.8%), high-fat or sweet bread products (13.2%), miscellaneous foods (13.2%), fast foods (8.4%), snacks (7.7%), high-sugar ice drinks (4.2%), high-fat dairy products (3.5%), as well as high-sugar and high-sodium cereals (0 %). The technique of emotional attraction (44.6%) was the most applied technique which was followed by the food attraction technique (28.7%), and the visual elements technique (27%). Pleasant techniques, joy techniques, and play/adventure techniques were the three most implemented techniques among the marketing promotion techniques in children’s magazines.
Conclusion: Based on the effective role of using promotional techniques in the acceptance of unhealthy food products by children and sometimes unintentional use of these techniques in the content of the magazines, the results of this study can be used by health activists, managers of children’s magazines, and the parents in order to prevent the process of obesity among the children. According to the ranking among unhealthy food products, the highest rate belonged to chocolate and sweets with 44 cases. Easy access to these items for children and advertisements in media (magazines) can lead to the acceptance and desire for these products among children. Authors should be aware that sometimes food products are used in order to attract their audience and communicate with them to convey scientific, literary, religious concepts, etc. Eventually, it should be acknowledged that references to unhealthy foods in the form of recipes, pictures, stories, and games in the magazines contain effective messages whose repeated occurrence might lead to an inclination towards unhealthy items by the children

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promotional Techniques
  • Advertisement
  • Unhealthy Food Product
  • Children’s Magazines
اسماعیل پور، فریبا؛ حیدرزاده هنزایی، کامبیز؛ منصوریان، یزدان و خون سیاوش، محسن (1395). تجربه کودکان از شخصیت‌های پیشبردی چاق: یک مطالعه پدیدارشناسی. فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 8، شماره 4،  721-744.
ایرنا (1396). چاقی و اضافه وزن کودکان ایرانی 2 برابر شده است، بانک نشریات کشور.
عبدالوند، محمدعلی؛ زمانی مقدم، افسانه و دهقانی سامانی، نسترن (1391). بررسی رفتار کودک در جایگاه مصرف کننده. فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 3، 103-120.
نشریات برتر کودک و نوجوان از نگاه شورای کتاب کودک (1396). www.lisna.ir
نئوندورف، کیمبرلی‌ای  (1395). راهنمای تحلیل محتوا، ترجمه حامد بخشی و وجیهه جلائیان بخشنده، چاپ اول، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
References
Abdolvand, M.A., Zamani Moghadam, A., & Dehghani Samani, N. (2012). Survey of Kid’s Behavior as a Consumer. Journal of Business Management, 4(3), 103-120. (in Persian)
Alvy L.M. & Calvert S.L. (2008). Food marketing on popular children’s web sites: A content analysis. Journal of the American Dietetic Association, 108(4), 710–713.
Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory of Mass Communication. Media Psychology, 3(3), 265-299.
Bank of the country publications. http://www.magiran.com/category.asp?cat=3512. (in Persian)
Boyland, E. J., Nolan, S., Kelly, B., Tudur-Smith, C., Jones, A., Halford, J. C., & Robinson, E. (2016). Advertising as a cue to consume: a systematic review and meta-analysis of the effects of acute exposure to unhealthy food and nonalcoholic beverage advertising on intake in children and adults, 2. The American journal of clinical nutrition, 103(2), 519-533.
Bugge, A. B. (2016). Food advertising towards children and young people in Norway. Appetite, 98, 12-18.
Buijzen, M. (2009). The effectiveness of parental communication in modifying the relation between food advertising and children’s consumption behavior. British Journal of Developmental Psychology, 27(1), 105-121.
Chambers, E. (2005). Commentary: Conducting sensory research with children. Journal of Sensory Studies, 20(1), 90-92.
Chapman, K. J., Fairchild, R. M., & Morgan, M. Z. (2014). Food references in UK children's magazines—an oral health perspective. British dental journal, 217(10), E20.
Contento I. (2008). Nutrition education: linking research, theory, and practice. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 17(1), 176–179.
Curtis, J. (2004). Small targets. Marketing, 38, 38–40.
Dias, M. & Agante, L. (2011). Can advergames boost children’s healthier eating habits? A comparison between healthy and non‐healthy food. Journal of Consumer Behaviour, 10(3), 152-160.
Dixon, H., Scully, M. & Parkinson, K. (2006). Pester power: snackfoods displayed at supermarket checkouts in Melbourne, Australia. Health Promotion Journal of Australia, 17(2), 124–7.
Dixon, H.G., Scully, M.L., Wakefield, M.A., White, V.M. & Crawford, D.A. (2007). The effects of television advertisements for junk food versus nutritious food on children’s food attitudes and preferences. Social Science & Medicine, 65(7), 1311–1323.
Esmaeilpour, F., Heidarzadeh Hanzaei, K., Mansourian, Y., & Khounsiavash, M. (2016). Children’s Experience of Overweight Promotional Characters in Marketing Activities: A Phenomenological Study. Journal of Business Management, 8(4), 721-744. (in Persian)
Esmaeilpour, F., Heidarzadeh, K., Mansourian, Y. & Khounsiavash, M. (2018). Children’s Food Choice: Advertised Food Type, Health Knowledge and Entertainment. Journal of Food Product Marketing, 24(4), 476–494.
Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M. & Signorielli, N. (1994). Growing up with television: The cultivation perspective. In J. Bryant, & D. Zillman (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (pp. 17–42). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Hebden, L., King, L. & Kelly, B. (2011). Art of persuasion: An analysis of techniques used to market foods to children. Journal of Paediatrics and Child Health, 47(11), 776–782.
Hoed, R.C.D. & Elliott, C. (2013). Parents’ views of supermarket fun foods and the question of responsible marketing. Young Consumers, 14(3), 201-215.
IRNA (2017). Obesity and overweight in Iranian children have doubled. http://www.irna.ir/fa/News/82652939. (in Persian)
Jones, S. C., & Kervin, L. (2011). An experimental study on the effects of exposure to magazine advertising on children's food choices. Public health nutrition, 14(8), 1337-1344.
Jones, S. C., & Reid, A. (2010). Children’s magazines: reading resources or food marketing tools?. Public health nutrition, 13(3), 393-399.
Jones, S.C., Gregory, P. & Kervin, L. (2012). Branded food references in children's magazines: ‘advertisements’ are the tip of the iceberg. Pediatric Obesity, 7, 220-229.
Jones, S.C., Mannino, N. & Green, J. (2010). ‘Like me, want me, buy me, eat me’: relationship-building marketing communications in children's magazines. Public Health Nutrition, 13, 2111–2118.
Kelder, S.H., Perry, C.L., Klepp, K.I. & Lytle, L.L. (1994). Longitudinal tracking of adolescent smoking, physical activity, and food choice behaviors. American Journal of Public Health. 84(7), 1121-1126. Doi: 10.2105/AJPH.84.7.1121.
Kelly, B., & Chapman, K. (2007). Food references and marketing to children in Australian magazines: a content analysis. Health Promotion International, 22(4), 284-291.
Kelly, B., Chapman, K., King, L. & Hebden, L. (2011). Trends in food advertising to children on free-to-air television in Australia. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 35(2), 131-134.
Kent, M.P. Dubois, L., Kent, E.A. & Wanless, A.J. (2013). Internet marketing directed at children on food and restaurant websites in two policy environments. Obesity, 21(4), 800-807.
Kerkadi, A., Hassan, A. S., Al Thani, A. A. M., Al Chetachi, W., Akram, H., Bawadi, H., ... & Risk, N. M. R. (2018). Prevalence of general and abdominal obesity among adolescents attending independent schools in Qatar. Nutrition & Food Science. doi:10.1108/nfs-09-2018-0260 
Kraak, V.I. & Story, M. (2015). Influence of food companies’ brand mascots and entertainment companies’ cartoon media characters on children’s diet and health: a systematic review and research needs. obesity reviews, 16(2), 107–126.
LISNA (2017). Top children's and adolescent publications from the perspective of the Children's Book Council. www.lisna.ir. (in Persian)
Neuendorf, K. A. (2016). The Content Analysis Guidebook, (Hamed Bakhshi & Vajihe Jalaian Bakhshandeh), Mashhad: Jahad Daneshgahi Press. (in Persian)
Noble, C., Corney, M., Eves, A., Kipps, M. & Lumbers, M. (2000). Food choice and school meals: primary schoolchildren's perceptions of the healthiness of foods and the nutritional implications of food choices. International Journal of Hospitality Management, 19(4), 413–432.
Olsen, A., Kildegaard, H., Gabrielsen, G., Thybo, A.K. & Moller, P. (2012). Measuring children’s food preferences: Using pictures in a computerized conjoint analysis. Journal of Sensory Studies, 27(4), 264–276.
Popper, R. & Kroll, J.J. (2005). Issues and viewpoints – conducting sensory research with children. Journal of Sensory Studies, 20(1), 75-87.
Quintal, C., & Oliveira, J. (2017). Socioeconomic inequalities in child obesity and overweight in Portugal. International Journal of Social Economics, 44(10), 1377-1389.
Smith, R., Kelly, B., Yeatman, H., & Boyland, E. (2019). Food Marketing Influences Children’s Attitudes, Preferences and Consumption: A Systematic Critical Review. Nutrients, 11(4), 875.
Solomon, M. R. (2018). Consumer behavior: Buying, having, and being, 12th ed. London: Pearson Education.
Šramová, B., & Pavelka, J. (2017). The perception of media messages by preschool children. Young Consumers, 18(2), 121-140.
Sullivan S.A. & Birch L.L. (1990). Pass the sugar, pass the salt: experience dictates preference. Developmental Psychology, 26(4), 546–551.
Valkenburg, P. M. & Cantor, J. (2001). The development of a child into a consumer. Journal of Applied Developmental Psychology, 22 (1), 61-72.
Ward, S. (1974). Consumer Socialization. Journal of Consumer Research, 1(2), 1-14.
Williams, J., Wake, M., Hesketh K, Maher, E. & Waters, E. (2005). Health‐related quality of life of overweight and obese children. Journal of the American Medical Association, 293(1), 70–76.