تأملی بر پیشایندهای تابآوری در برابر اطلاعات منفی در بین مصرف‌کنندگان کالاهای دیجیتال

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف: تاب‌آوری در برابر اطلاعات منفی می‌تواند به عنوان رفتار‌های فرانقش مشاهده شود. رفتارهای فرانقش زمانی رخ می‌دهد که مصرف‌کنندگان بدون توجه صرف به نفع خود، از برند خاص بهره می‌برند. از سوی دیگر؛ تاب‌آوری در برابر اطلاعات منفی باعث تقویت قصد خرید می‌شود. هدف اصلی پژوهش تأملی بر پیشایندهای تاب‌آوری در برابر اطلاعات منفی در بین مصرف‌کنندگان کالاهای دیجیتال است.
روش: برای جمع‌آوری داده‌ها از روش پیمایشی و برای تحلیل داده‌ها از روش همبستگی استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل 453 نفر از مصرف‌کنندگان دو کالای گوشی همراه و تلویزیون در شهر سمنان است. به منظور گردآوری داده‌های میدانی از پرسشنامة مبتنی بر طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها:: یافته‌های پژوهش نشان داد که تناسب ارزش برند- مصرف‌کننده بر جذابیت برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، همانندی مشتری با مشتری بر جذابیت برند و هویت‌یابی مصرف‌کننده تأثیر مثبت داشته و این هویت‌یابی مصرف‌کننده بر تاب‌آوری در برابر اطلاعات منفی و وفاداری به برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. سرانجام‌ بین وفاداری به برند و تاب‌آوری در برابر اطلاعات منفی تأثیر معناداری یافت نشد.  
نتیجه‌گیری: با استناد به نظریۀ هویت اجتماعی، می‌توان گفت تناسب ارزش برند- ‌مصرف‌کننده و همانندی مشتری با مشتری از طریق تعیین هویت‌یابی مصرف‌کننده با برند و جذابیت برند راهکاری برای گسترش روابط عمیق با برند است، که این روابط موجب تاب‌آوری در برابر اطلاعات منفی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection on the Antecedents of Resilience to Negative Information among the Consumers of Digital Goods

نویسندگان [English]

  • azim zarei 1
  • hooshmand bagheri garbollagh 2
1 semnan university
2 Ph.D. Candidate in business Management, University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

Objective: Resilience against negative information can be regarded as an extra-role behavior. Such behaviors occur when consumers tend to use a particular brand without considering their own interests. On the other hand; resilience against negative information can strengthen the intention to buy. Since resilience against negative information and the consumers’ identification with brand are flourishing in the marketing literature as well as consumers’ behavior, this phenomenon has not been studied in the research literature regarding the consumer. Moreover, it is important to pay attention to the proportion of brand-consumer value as a strategic advantage. Furthermore, none of the existing patterns regarding the consumers’ behavior and marketing have investigated the relationship between the parameters of brand-consumer value fit on determining consumers’ identification with brand attractiveness, resilience against negative information, and customer-customer similarity. On the other hand, the international and local studies in the field of consumer-brand identification have only examined the relationship between brand-consumer value fit and consumer identification with the brande, perceptions of the brand, and perceived value. Therefore, the main purpose of this research is to reflect on the antecedents of resilience against negative information among the consumers of digital goods.
Methodology: The data were collected using survey method and were then analyzed using correlation method. The statistical population of the study included 453 consumers of both mobile phones and televisions in the city of Semnan. In order to collect field data, a questionnaire based on the Likert Scale was used. Finally, structural equation modeling was used to analyze the data.
Findings: The research findings showed that the brand-consumer value ratio has a significantly positive effect on brand attractiveness. In addition, customer-customer similarity has a positive effect on brand attractiveness and consumers’ identification. Besides, consumers’ identification has a significantly positive effect on resilience against negative information and brand loyalty. Finally, there was no significant relationship between brand loyalty and resilience against negative information.
Conclusion: Based on the social identity theory, it can be concluded that the value of brand-consumer and customer-customer similarity through determining the consumers’ identification with the brand and brand attractiveness is regarded as an approach to expand the deep relationships with the brand. Such relationships can also lead to resilience against negative information

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience against Negative Information
  • Brand-Consumer Value Ratio
  • Customer-Customer Similarity
  • Brand Attractiveness
آذر، عادل، رستگار، عباسعلی و باقری قره­بلاغ، هوشمند (1398). رهبری تحول‎آفرین برند خاص: واکاوی نقش رفتارهای برند‎ساز کارکنان بر بشارت برند در شرکت‎های بیمه. مدیریت بازرگانی، 11(1)، 141-162.
ابراهیم­پور ازبری، مصطفی، اکبری، محسن و رفیعی رشت­آبادی، فاطمه (1394). نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی‌گری اعتماد و وفاداری به برند. مدیریت بازرگانی، 7(4)، 783-804.
رضائی کلیدبری، حمیدرضا، طالقانی، محمد و علوی فومنی، سیده فاطمه (1396). تأثیر تجانس و شخصیت برند بر وفاداری مشتریان (مطالعۀ موردی: مقایسۀ برندهای گوشی همراه ایرانی و چینی). مدیریت بازرگانی، 9(2)، 317-336.
روشندل اربطانی، طاهر (1395). تأثیر شبکه­های اجتماعی در بهبود وفاداری و ارتباط مشتری‌ـ برند‌ (مطالعۀ موردی: برند لپ‌تاپ). مدیریت بازرگانی، 8(3)، 587-606.
 
References
Augusto, M., Godinho, P., & Torres, P. (2019). Building customers’ resilience to negative information in the airline industry. Journal of Retailing and Consumer Services50, 235-248.‏
Azar, A., Rastgar, A., Bagheri-Garabollagh, H. (2019). Brand-Specific Transformational Leadership: Analysis of the Role of the Employee’s Brand-Building Behaviour on Brand Evangelism in Insurance Companies. Journal of Business Management, 11(1), 141-162. (in Persian)
Bartikowski, B., & Walsh, G. (2011). Investigating mediators between corporate reputation and customer citizenship behaviors. Journal of Business Research, 64(1), 39-44.‏
Bergami, M., & Bagozzi, R. P. (2000). Self‐categorization, affective commitment and group self‐esteem as distinct aspects of social identity in the organization. British Journal of Social Psychology, 39(4), 555-577.‏
Bettman, J. R., & Escalas, J. E. (2014). Self-Brand Connections: The Role of Reference Groups and Celebrity Endorsers in the Creation of Brand Meaning. In Handbook of Brand Relationships, 129-145
Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2003). Consumer–company identification: A framework for understanding consumers’ relationships with companies. Journal of marketing, 67(2), 76-88.‏
Brocato, E. D., Voorhees, C. M., & Baker, J. (2012). Understanding the influence of cues from other customers in the service experience: A scale development and validation. Journal of Retailing, 88(3), 384-398.‏
Chernev, A., Hamilton, R., & Gal, D. (2011). Competing for consumer identity: Limits to self-expression and the perils of lifestyle branding. Journal of Marketing, 75(3), 66-82.‏
Coelho, P. S., Rita, P., & Santos, Z. R. (2018). On the relationship between consumer-brand identification, brand community, and brand loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services, 43, 101-110.‏
Cossío-Silva, F. J., Revilla-Camacho, M. Á., Vega-Vázquez, M., & Palacios-Florencio, B. (2016). Value co-creation and customer loyalty. Journal of Business Research, 69(5), 1621-1625.
‏Currás-Pérez, R., Bigné-Alcañiz, E., & Alvarado-Herrera, A. (2009). The role of self-definitional principles in consumer identification with a socially responsible company. Journal of business ethics, 89(4), 547.‏
de la Cruz, M. E., Jover, A. J. V., & Gras, J. M. G. (2018). Influence of the entrepreneur's social identity on business performance through effectuation. European Research on Management and Business Economics, 24(2), 90-96.‏
Ebrahimpour Azbari, M., Akbari, M., Rafiei Rasht Abadi, F. (2015). The effect of experiential marketing on brand commitment with the mediating role of trust and loyalty. Journal of Business Management, 7(4), 783-804 (in Persian)
Eisingerich, A. B., Rubera, G., Seifert, M., & Bhardwaj, G. (2011). Doing good and doing better despite negative information?: The role of corporate social responsibility in consumer resistance to negative information. Journal of Service Research14(1), 60-75.‏
Elbedweihy, A. M., Jayawardhena, C., Elsharnouby, M. H., & Elsharnouby, T. H. (2016). Customer relationship building: The role of brand attractiveness and consumer–brand identification. Journal of Business Research, 69(8), 2901-2910.‏
He, H., Li, Y., & Harris, L. (2012). Social identity perspective on brand loyalty. Journal of business research, 65(5), 648-657.‏
Johnson, M. D., Morgeson, F. P., & Hekman, D. R. (2012). Cognitive and affective identification: Exploring the links between different forms of social identification and personality with work attitudes and behavior. Journal of Organizational Behavior, 33(8), 1142-1167.‏
Karaosmanoğlu, E., Banu Elmadağ Baş, A., & Zhang, J. (2011). The role of other customer effect in corporate marketing: its impact on corporate image and consumer-company identification. European Journal of Marketing, 45(9/10), 1416-1445.‏
Kressmann, F., Sirgy, M. J., Herrmann, A., Huber, F., Huber, S., & Lee, D. J. (2006). Direct and indirect effects of self-image congruence on brand loyalty. Journal of Business research, 59(9), 955-964.‏
Lam, S. K., Ahearne, M., Hu, Y., & Schillewaert, N. (2010). Resistance to brand switching when a radically new brand is introduced: A social identity theory perspective. Journal of marketing, 74(6), 128-146.‏
Marin, L., & Ruiz, S. (2007). “I need you too!” Corporate identity attractiveness for consumers and the role of social responsibility. Journal of business ethics, 71(3), 245-260.‏
Rezaee Kelidbari, H., Taleghani, M., Alavi Foumani, S. (2017). A Comparative Study of Self-congruity and Brand Personality on Customer Loyalty (Case study: Comparing Iranian Mobile Phone Brands and Chinese Mobile Phone Brands). Journal of Business Management, 9(2), 317-336. (in Persian)
Riketta, M. (2005). Organizational identification: A meta-analysis. Journal of vocational behavior, 66(2), 358-384.‏
Roshandel Arbatani, T. (2016). Role of social networks websites in improvement of customer relationship and brand. Journal of Business Management, 8(3), 587-606. (in Persian)
Scott, S. G., & Lane, V. R. (2000). A stakeholder approach to organizational identity. Academy of Management review, 25(1), 43-62.‏
Sen, S., Du, S., & Bhattacharya, C. B. (2009). Building relationships through corporate social responsibility. Handbook of brand relationships, 195-211.‏
Shirazi, A., Zeynvand Lorestani, H., & Karimi Mazidi, A. (2013). Investigating the effects of brand identity on customer loyalty from social identity perspective. Iranian Journal of Management Studies, 6(2), 153-178.‏
So, K. K. F., King, C., Hudson, S., & Meng, F. (2017). The missing link in building customer brand identification: The role of brand attractiveness. Tourism Management59, 640-651.‏
So, K. K. F., King, C., Sparks, B. A., & Wang, Y. (2013). The influence of customer brand identification on hotel brand evaluation and loyalty development. International journal of hospitality management, 34, 31-41.‏
So, K. K. F., Wu, L., Xiong, L., & King, C. (2018). Brand management in the era of social media: social visibility of consumption and customer brand identification. Journal of Travel Research, 57(6), 727-742.‏
Stokburger-Sauer, N., Ratneshwar, S., & Sen, S. (2012). Drivers of consumer–brand identification. International journal of research in marketing, 29(4), 406-418.‏
Tan, T. M., Salo, J., Juntunen, J., & Kumar, A. (2018). A comparative study of creation of self-brand connection amongst well-liked, new, and unfavorable brands. Journal of Business Research, 92, 71-80.‏
Torres, P., & Augusto, M. (2018). Building resilience to negative information and increasing purchase intentions in a digital environment. Journal of Business Research.‏
Tuškej, U., Golob, U., & Podnar, K. (2013). The role of consumer–brand identification in building brand relationships. Journal of business research, 66(1), 53-59.‏
Waller, M. A. (2001). Resilience in ecosystemic context: Evolution of the concept. American Journal of Orthopsychiatry71(3), 290-297.‏
Yeh, C. H., Wang, Y. S., & Yieh, K. (2016). Predicting smartphone brand loyalty: Consumer value and consumer-brand identification perspectives. International Journal of Information Management, 36(3), 245-257.‏