سخن سردبیر: اعتبار پژوهش کیفی

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران ،تهران ،ایران


عنوان مقاله [English]

Editor's note: Validity of qualitative research

نویسنده [English]

  • Mohsen Nazari
Associate Professor, Business Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran