دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، 1400 
طراحی مدلی برای تبیین عملکرد شبکه فروش در صنعت بیمه

صفحه 457-472

10.22059/jibm.2020.307573.3917

هاشم دقیقی اصلی؛ کامبیز شاهرودی؛ سید مظفر میربرگ کار؛ یلدا رحمتی غفرانی


مدیریت تجربۀ مشتری؛ حوزه‌ها و روندهای پژوهش

صفحه 502-523

10.22059/jibm.2021.317302.4034

پریسا موسوی؛ فریبرز رحیم نیا؛ محمد مهرآیین؛ مهدی شامی زنجانی